Mo. I* MIDDELBUROSCHE ÖONDERD AG C d f A M To DEN January if I' -1 -s s p A N ^'-j' ''5^1** 507 i, g ir R :a s I e r- S ^2^^'<^' :•- :i^i).«%!-| S c i^ I-^ H I j| g ïi y'S "^1 ■s> N o 0 k D-A M il I K A. NIEUW-YüRK den 12 November. De achtirigs- waardige Heer Macltir.tosch een'Ameriliaansch Fiandelaar, die zich naar Cayes Saint Louis (op het Ei land St. Domingo) begeven hadcm eenige achtsrftal- iigen intevorderfnis aldaar door de Negers vermoord geworden. IMen zon een aantsl dergelyke voorbeelden ,fïn dusdanige gruwelen kunnen bybreni'en, van zulke Ontaarden, d^e lints den opfland in die'fchoone Kolonie deii meeister fpéleh. Öe Blanken worrfen door ben op Öe onwaarrligfle vt*gzê tcishnndgld zóp dat de iaagfte Winzucht alleen fommigeh huinier kan overhalen om met liun te handelen. De Heer .^1ackinto.sch was daar niet Vsn te befchuldlgen. Eene erfenis die hein ten deel ■was gevallen en diè het belang vnn zyne Kinderen van hetn eischte inievorderéhhad heni daar heen doen begeven, - Verfcheideiie Schepetidie van de Eilanden onderde Windzyti aangekomen, 2yn door de Franfciie kapers, ^ife in menigte in die ftreken krüiifetien den Engel- fchen Handel veel nadeel toebrengen, gevificéerd gewor den. Alle die Kapers zyn beste zeilers, en hebben ie der 70 4 100 mah aan boord. De Éngelfchen hebban flegis een klein getal Kriiisfers in dat Werelddeel, ook zyn er'reeds verfchéidene Schepen van de Barbados en 4e andere Engeifche Eilsnden korhehde, genomen en te'Guadeloupe en té l\'iartini<5ae opeébragt, Vau;^«»7a/,^» meldt men, dat's KoningsBrik ftr- retvan <8 Itukken, die tot denava'le Magt behoorde, dié men om dé expeditie van Mii-anda te ohdei:fteünen had afgezonden, te Port Royal is binnen geloopen; dë equipa^jie was aan het muitei) perHakt, én had zich van hét Vaantii^ willen meester makéri, öhi het it Oüayra öptebrenpen. Gelukkig is het ontdekt geworden, en de Officieren hebben de belhamers van den opltand tot reden gebragt. De Kapitein Lidüe, die éen Amerikaan is, en onder Miranda diende, ziende dat zyne tweede ónderneming mislukt was, en, wanhopendeeven zoo wel als zvn Chef, om in eewë nieuwe öndei-nemingbe- ter te zullen flagen, had zich Van de atiderenafgefchei- den en was aan boord van de Ferret te PortRoyal aan gekomen vah waar hy naar kingston vertrokken was Inet voornemen om naar dé VerSenigdè Staten té rug te kéererii -, BARCELONA den 14 Dfw«*^r. Vaiï ty'^t tyd' ontvangt men hier berigten van Sicilien, diè allen daar in overeenkomen, dat dit onaelukkig Land fiéeds by aanhoudendheid een tooree! van onlusten en beivègin genopléveft, fintS de koningin aldaar haar verblyf houdt. Men kan zich geen denkbeeld maken vJndê onregtvaar- digheden, roofzüchi en kneveiaryen, die het Kóf van Palermo aantigt; de volgende daadzakeh Zyn genoeg om aan geheel Europa te doen zienhoe verre men dage- lyks gaat om de magt te misbruiken i en hoé zeer men «r het regt vertrapt. By een Koninklyk edikt Jieefr meri op de góecieren vari allé de Sicilianen, dié zich in Frankryk en in Italien be vinden, béflag gelegd. DeRegter, diemet detiitvoé jing van ditbevel gelaït is, is dé Heer Speciali, die 5 Jaren geleden, te Napels de uitvoerder was van de wraak zucht der koningin eö vau den Generaal Acton en die te dier tyd de Prins PignatelliStrougouli, den Prins Co lonne Stigliano, den Admiraal Carraccioli, den vermaar. den ArtsCirillo, en ongeveer 3000' pérroneri,beroemd zoo wegens hunne geboorte, als hunne verdienften en talenten, deed ophangen. Men kan uit de dispofuién Van dusdanig een perfoon opmaken, hoe hy in het uit- Yoefen van zyaén last zich kwyten zaï. Doch niets is onbegrypelykerdan de wyze, waarophy zynevonnisfen w^eet te draaijen, oni dézelven onderdeii fchynvanrègt te doen voorkonten.- Zoo heeft hy, by voorbeeld, de goedefén van den ^paanfchen Hertog dé Ferraridina (oudften Zoon van den Hertog van Alba) in Sicilfen gelegen en jaarlyks ongeveer 30,000 kroonenopbrengendeaangedagen. Die Heer woont in Spanje, en valt du« niet in détefmeftvatj de- wet. Doch de Heer Speciali heeft ontdektdat een der Voorouders van gemelden Hertognu 50 Jaren ge leden den titel bekomen heeft van Napeh BUrgèi-,ea daar hy buiten allen t'wyffel (telt, ofdie titel, endedien. ften die denzelven ter dier tyd ann één zynör Voorva. ders deden opdrai;en,-zyn een erfeiyl: goed, ?oo be- fchouwt hy den Henog van Ferrandina, als een Burt«er van Napels en legt beflag op'zyne jjoederen in Siciiieu gelegen Een ander voorbeeld van dien aart isdat van de Prin- f«s van IVIontescaglioeeneSiciliaacfGhe Damej-diehet T fa so til' a -o 4i< O L'. t; t<; -« c VS r^ CJ X c -^ t: '-- -n 'ff V t t-^ Od c - c: r- r'\ --' J* r« i: .il - <u V 5 "r w ii ^y V - ,u S 2 t- >-1.60iUr' -^ -^ Pm: 7, J^ a* '- *A 1- tJ t^ (ft o» vJJ -5 ■ji O -^ 't: V p S -o H •o erf o c •a r: M !U .3:: tX c fee o "sj e:C t;.i ca 00 ex C .-3 c O U 3-. CU .M. ?j i; UI o >- c w, XI 5 o'6 -? 5i it ■ra ri V .g JS tj j; V- lï N t^ o C - -i- -*■■■—■;*-. M C -? j- n !- C t, tl S=^ liJ w il v i: rz o P iJ Hof naar Palermo gevolgd, doch wier than teNapels geble-^ ven was, jDiensvolgens heeft men her goeJ van die Vrouw geconfuqaeert, ais aan den man toebehoorende.Dè"^ Prins van Ruffano diemet de Dochter van den Prins van Butera j esn Siciliaansch Heerjgetrouwd i.?bevindt zich --^ tei^alermó, doch zyne Gemalin iê te Napels. Hier uu legt men befiag op bet goed van den man als-aan dé vrouw toebehorende. Éindelyk twee Dochters «an den Her- tog van Monteiaone Pignatelli zyn met twee Siciliaan- fcheEdéllieden getrouwd,nameiyk de Graven van Campo "f Franco en van St. Marc. Z/ bevinden zich met hare 5 mans in Sicilièni.doch hunne goedéren zyn dé' nieite S min aangeflagen' als goederen aan den Vader toebehoo- rende. Men ziet hieruit, dat de Regtsgeleerdheid'f van het Hof van Palermo a)le mogelyke gevallen voor- zien beeft, en-zich over alle bogten weette wehd-in. D l T S C H LAN D., - ÖERLYN den 16 December (over Franicrvk). De Vrede tusfchen Zyne Majefteit den Keizer der Franfcheri o; c H en den Kuning vSn Saxen, is den 11 December te Po- c fen geteekend. 0; Sints Z. M. de Keizer hetPruisfifche Land geconques -| Q teeird heeft, heeft hy verfchéidene malen blyken ge/even, c h hoe zeer hy de nagedachtenis van den Grooten Frederik c ■^- o j; vereerd;,men verhaalt; deswegens de volgende by?on-"J S "f -g "P O fe Toen de Vaandels, die men in Pommeren véravérd feCo «t §5 hadte Potsdam aankwamenzoo herinnerde zich de>.^?'^'^'^'^~^"^'^ keizer, dat die Stad de gewone Verblyfplaats van Fre- "Z i,''^ I -,-• <=- S iSj derik was, en dat aldaarzyne asfehe ruste, en wilde dus'S £^U» f"^ S op hét voormalig tooneei zynergrootheid, die Veldteé- Cj 'Z "1 g C S kénéndoor hein zoo dikwyis ter överwintïing aange- -u ::;- pi, o voerd die vernedering niet doen ondergaan. Z. IVJ. gelastte, dat men die Vaandels buiten om de Sud moest vderen en ze niet binnen dezelve brengen. Z. M. heeft mede ten ftrengflen verboden van nietè dat er in bet Paleis en de tuinen van Sans-Souci gevon den wordt te verpiastfen: men heeft een Schilder gelast oin er de voornaamfle gezichten van te teeken^'nj De 84 jarige Veld-M^ar-fcbalk MollendorfF, dié ónder den grooten Frederik met zoo veel eer diendeen die 5 zich altyd ten fterkften tegen de party, die den tegen-c génwoordigén Oorlog wilde, verzetheeft, ontvangt da- S gelyks van den Keizer de uitftekendfte blyken vsn ach- g ting en genegendheid; voor Zyne Majefteit Berlyn ver- liet, had die brave grysaard de eèr van aan's Keilers tafel te ei;en, en de Keizer heeft hem op nieuw een be- wys van 't belang, dat hy in hem Helt geeeven. Prins g" Alexander, Major-Generaal vsn de Groote Armee,heeft- hem ui: naam en op uitdrukkelyken last, van Keizer Na pöleon, gefchreven, dat zyn traktementalsVeld-Maar- fchalk, ingaande den 15 Oaober, hem zou betaald wor o den en dat er fondfen zouden vastgemaakt worden om-S hier aan regulier ieder maand te voldoen. HAMBURG den 16 />*wz«i*/-(ovcrFhnkryk). Öe-S Pruisfifche Luitenant-Colonel de Chapuis, die na de S neêrlaag der Pruisfifcbe Armee, zich naar Dantzig be^-s geven had, en zich by den Koning beklaagd, dat men hem befchuldigde zynen pligt niet te hebben gedaan heeft van zynén Vorstden volgenden brief, gedagteekend Os/«r#i/e den 20 Novemberontvangen. i, Myn waarde Luitenant-Colonel de Chapuis! Hft hééft iny moeite gedaan uit uwen brief van den 14 de- zer te vernemendat men gezocht heeftu als een ver-- fader van uwei^ Koning en van het Vaderland te doen voorkomen, Hetmoetu ongetwyftfd hard vallen u diis danige fchandvlek te zien aantygen en ik beklaag u des- g wegens uit grond van rayn hart. Daar ieder mef,sch< zyne vyanden en de eerlykde tnan er dikwyis de mees ten heeft, zoo moet gy u gerustltellen omtrent een ge-tsi rucht, dat door den taster en den bitfen nydaileen n S u' zwart te maken is uitgevonden. Gy zult in uw ei- gen geweten die innerlyke voldoening vinden die u tot"^ een bewys flrekt, dat gy niet in Haat zyt om ietj van dien aart te verrigtenen zoo het in myn vermogens is 1 iets tot uwe rust toetebrengen zoo verklaar ik met een 't! Z vvaar genoegen, dat ik u tefchouw als een eerlykMaiif^ - een braaf Soldaat, en een getrouw Onderdaan, wiens' braafheid en opregtheid ik geen oogenblik in twyffel!? u-J trek, ên dat ik volkomen overtuigd ben, dat gedu-^ rende de onheilen die het Vaderland overkomen zyn, a 5 -^-t; tü C-. 0 £3 Cl. 0 co tJ3 ZJ X: o- f-1 0 s v^ c C 0 f-o 0» 0 H 0.' r «1 I- ZJ 0 at "^S o ii j^» t*! et: f- ^o"öj^ 2 -^ 5z a> O) t3 c S <u, c 'S L^ c o» 'O tn in fee 00 "c P< S; .50 all g o -3 S a c J2 j^ •-, .0 -; - E - i^ -^ I- i- *5 1) (V O) C5 -= 9 -^ o Q o» ,1, ca. e- t3 E o (u o N -U - V., tl 'S jï S 1=11. oj a O -u tr O C C- 1-3 cy >- et (-» I- a> 2 bi o ao t - .j! t> c al t^ 'JJ gy u altyd met lust en yver van uwe piigten gekweten h'e&t. „Ik ben uwen toegenegen Koning „FilEDERIK WILLEM."" VAN DE BOORDEN VAN DEN EEMS een tr December. Volgens de alhier loopende Engeifche be rigten, zonder dst mea door B-elk kanssl meuds «a^ •-* D tifcj 1; t t; P ^j C p W 0.) O 1> tr S -^ O) co o c I -r -ï -3 .3^ -.y -S O "^.C g O' J oa^ <- c s; «J S p (-.0:: »- -'.'^ c -^ n. f.. -i, JJ :.J e fc

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1807 | | pagina 1