I I..I 1 II I ^1 I#, 160» ^DELBURCSCHE i DINGSDAG C O U R A N T. DEN 31 DECEMBER 1 i s «1^ II 'S s:,s a a 2 c o n a I aca 3 tó S'ï fc? Sè se •~'S - 's -9 C s 8 I F. S n= s JP-S -g 5 o s w 5 s -•' E £tó£fe s: c 5 -'S, S"S s «'S gs'i^ï^^gt'i .t a s E'S S c8 ^- e's ri tl e's "I SS S JTfe^^y^ O'S c go-g t;< D S p «H^.« Snl «i/»£«S.S T A L I E N. ILAAN den ia Decetaier. BehaJven de maatre- len.in der tyd gemeld eïi tot het «elfae einde, erneemt men thans, dat aan vyftien Departemenien, «r uit ons Koningryk befiaaidoor het GouverneöieDt inzoeltgedaan is, tot het leveren van een zelreraantal 'ry willigersteneinde uit dezelve een Legertje van 13 13 duizend man te vormen. De haat tegen de Rusren en Dgelfchen, en de y vér om ter verdediging v9n bet Va- land mede te werkenis zoo groot geweest, düt, in luts^in is duizend, meer dan 30 duizend Vrywilligers ingekomen zyn, en het Goavernemeni zich dus !o de Ipodzakelykheid gezien beeftommet den Tetdienden ir en dankbetuiging; de groocfte helft honneraaarhuis zenden. Te Livorno zyn vier der Toornsamde Kooplieden in KChtenis genomen. f DCITSCHLAND. i WEENEN deo 14 J)ecember. Men weet thans ^at de Negotiatiien niet te NichoUburg maar te Brunn ^al plaats hebben. Toen Keizer Napoleon deze Stad l^riiet, zyn de iVünisteri van BeyerenWurteroberg en Biden Z. M gevolg. De Negotiatien worden voort zet tusfchen Z E. de» Heer de Tavlerand en de Oos- ienrykfche GeneraalsPrins van Lichienffein ea üiulay. F K A SrHfi tt P i' «i L E K. PARYS den 8I Detember, UitonzeArméên zyn be» [en gene berigten bekend gemaakt, maar daar en tegen leeftmen vanbynk alle depunten onzernoordwesttlyke usten de tydingbekomendat een Engelfche Expeditie, len 10 December met Troepen aan boord uit Dains ver- okken, in het Kanaal door ftorm byna gsnfchelyk ver* lield is. Uit Boulogne, Calais en Gravelines, heeft men eeds defteilige tydiiig van het vérgaan van vier Schepen ttnelyk de Jenuyde Arindnedé /Ithalante en noj; een chip van 500 ton, welks naam men niet heeft kunnen ernemen; een Deensch Vaartuig met Koornis mede v.t- fl^elukt. Van alle deze Schepen zfn alleen de beide 1 i^Êxn, het een by Gravelines en het ander by Calais, J oidanig gettrand dat nen het Volktusfchen de 400 li|5oo in getal, heeft kunnen redden, krygsgevangen j HjDenen voor het overige zoo goed verzorijendat iult ^énen mond verklaart geene betere behandeling ;|ebben kunnen verwachtenindien het op de Kusten j Iji Engdasd f elf geftrand ware. Men verwacht thans, j tfde plaaifenhooger oplangsdepewezen Vlaamfche ruden g«leg«o detyditigvannog^meerdetSchipbreu- j ■D te zullen vernemeq. Reedt fpoelen op onderfchei j iüb plaatfen wrakken en lyken aao ftrand. iJitCalais |ri|, in weerwif va» het flegte weder, vyf Vaartuigen j ^^e gedokenom de Bngelfche nog met den ftorm [telende Tranfportfchepen te reddenen In bezit te en De geheele Vloot belfond uit één vy ftigerdrie gatten, veffCheidene Corvetren enfio 100 Tran- |t-Vaartttigen te faam aïn boord h«ibende 10 i n end man Troepen. Verfcheidene Koopvaardyfche- Ihadden zich by de Expeditie gevoegdom van het pvooi gebruik te maken. i*« 23 Detember. Zedert twee dagen waren wy der nadere berigten uit de Groot-■ Armee; doch he» hebben wy weder twee Bulletins uit dezelve inden Wteur. Het eerfte heeft hier des te m«er indruk ge- akt, dair het alle hoop geeft op bet behoud van de |delievende betrekkingen tusfchen Keizer Napoleon peji Koning van Pruisfenen even daardoor op het |dig en volkonien herftel vaa deii Vrede opbec vai- Itand. het 34(le Bulletin, gefchrev«n uit Brunn den 10 jteraber, wordt gemeld, dat Keizer Napoleon dien 1 Prins Repnin, dié in den (lag van Austerlitz aan ihoofd der Gardes te Paard, waarvan hy Colonel gevangen gemaakt itby zich ontvangenen ver- Ègegeven om met alle de krysgevangen der Keizerlyke |fwacht naar Rusland terug te keeren, hem toevoe- de: Ik wil Keizer Alesander van zulke brave Lie» niet berooven." Voorti g»f Z. M. 7.yn leedwezen ^kennen, dit de Keizer van Rusland volftrekt flag ^willen leverener by voegende: dat, indien die Mo- j^h hem daags te voorin geloof had willen geven, hy "bloed en de eer zyner Armee zou gefpaard hebben. Iiins Jan van Lichtenftein is gisteren te Brunn aan- 1 omenmet volmagt van den Duiffchen Keizer. De iSferentien tusfchen gemeiden Prins en den Heer Tal Jtand zyn in volle werking. 1^ eerfte Aide»de Camp Junotdien Z. M. aan den Bizer van Huitschlanden dien van Rusland Ziind,heeft ft. eerstgemelden Monarch te Holit.'ich gezienen is for denzelven met veel onderfcuei ting en beleefdheid Ityangen. Hy heeft zyne ze-nling verHef nietfkunnen Bbreneen om d:.t Keizer Alexander te pest naar St. itertburg was vertrokken, werwaards de GeneraalKu ^w zyne Meeller gevolgd is. 'Z, M. heeft den Heer van Haugwitzte Brunn pehoor Mend, en fcheen zeer voldaan over alles wat hem |Cevolmagtlgde heeft gezegdwelken Minister Z ^^met te meer onderfcheiding heeft ontvangen, om raezelve zich altyd tegen den invloed van Engeland ^t heeft, en Pruisfeo aanzynea wyzen raad degroo- .5» ,0 R ^3 0 «5 41 O w ■•X3 te öcht'ng en den b!oe! verfchuldigd is j dit bet sentet Zoo gunftrg kaa men van een anuer Minister niet fpre ken die in Hanover geboren, voor den gouden regen J niet ontoeganglyk is geweest. Mhafalie intrigues zyji 5 op de goede geestgefleldheid en booge wysheid des Ko- nings van Pruisfen zdnder uitwerking geweest, en zul- g len dat altyd zyn. Voor het overige hangt hét Fraq-g fche Volk van niemand af, en 150,00b vyanden meer g zouden niet anders uitaewerkt bebbsn, dan den Oor- log wat langer te doen aashouden. Franliiyken Pruis-S fen hebben, in dezeOT'llandiiheden zich re beroemen'S over den Hertog van Brunswvk, over de Heeren van 2 MClIendorflf, van Knc/belsi^orff, Lombard, en vooral over den Koning zelven. De kngelfcbe intrigus heb-'S ben dikwerf gefchenen veld te winnen, maar daar men, o ten laatfter inftantie, tot het kiezen van eeneparty niet kon komen, zonder c.e quat'lie van den grond op te h;ilen, hehb«?n alle de intrigues op den wi) van deo Ko Q g ning Schipbreuk g-leden. Waarlyk zy die dezelve be-fc 5 (luurdeiimisbru'kten 'sKoningt vertrouwen op eene S I§ zonderlinge wyze: kan Pruisfen een zekerder en belang lozer Vriend hebben dan FrankrykT 01 re «K D S S ,8 2i co *t •- 4» ca D. O B <V a o. CO «Cl o-e o S ja! V n 2f SO ca e- S ^- o g ?-w VS o c O) %1 c o o S - C J! o O a 3. a te<T- -^ «n n Rusland is de eenige magt in Europadie eenen Oor- S**^ O B - ''S i K O C 4» TJ ?S ja K ra "^r V ■o S "O -xs CS 2 ►-. -ö SÈ c. -■< «S-= c ir 60 c o -E S - E*"^ o *- :^>t Stf K t^ 4> o» '-; 5 .c -«3 E £.3 o. O EO O c 4S 5^ I Ti o e: Q Q c - •:0 tx» w «C Ci Verder behelst dit Bulletin klagien over bet doodeBj* 2 |1^ jiH_ -^ r^ C^ j= »- JK, x: W c c V.- P' '-' E> OJ C a s ai er log uit fcherts beginnen kan na eenen verloren of ge wonnen Veldflaggaan de Rusfen been Frankryk Oos- O tenryk en Piuisfen daarentegen moeten lang de moge- r lyke uitkomften daarvan overwegen: er zyn maar een 5 of twee Battailles uooüig, om er alle de kanfen van te ondervinden. g q loodeo **-k>--> der R'jsfen door de iMoravifche Boeren, waar zy de- IjlJCPt J zelve afgezonderd ontmoeten, waartegen de Keizer de noodigi maatregelen heeft genomenen dat Land door Kavallcrie Patrouilles doet doorkruisftn. Daar de vyandeiyké^ Armee aftrek, zyn de;Ru<fen, die zy ag- térlaat, onder de befcherming van den Overwinnaar, jr niettegeuftaande hunne ^rove en gruwzame buitenfpoo-« 5»».,1?5»'-„- righcden, allomme gepleegd, enz." H ♦«***^'*t>.^^.5- In bet 35fte Bulletin, gedagteekend uit Bruan ^enU^-g II December, vindt men hoofdzakelyk het navokende: 2 'S De II usfen hebben den 8 dezer in drie Collonnesden «f .g terügrogt naar Rusland aangenomen. De eerfte CoUon W g 1, b] 5 t.- "O r_ ÓJ 2; tjj c .- "O S f: S Z O »0 eo^O M rv. t^ E c .o 4> -a »C 00 f oc a> ^1 ««9 K u ne marfcheert over Krakaude tweede over Leraberg ft en Brody, en de derde over Watrell eaz. Aan het g S S ^2 hoofd der eerfte Coltonne be.vinden zich de Keizer Alex- 2- -5 S - S5^ ander, benevens deszelfs Broeder de Grootvorst Con g 5 S nantya. Be-halven het Veld-gefchut hebben wy deni>j.§ -"5 Ruefen nog een Park van 100 Hukken met alle de Cais-t S Si g S o o co Es O Br.*) "O "n M §►.23 - O-C?''- ""l IP <U SE ó.ci G^ C 5J 3 a, O O Cc c^ ro N o CU t; cji iW MM-^W _^~l« ..|««i„ S M incon m t» 't €it trt a trlft fons ontnomen Alle de bemagtigde ftukken worden C.^w S i 2 S 2 o .a» naar Frankryk gezonden." Voor het overige bevat dit'^^S^^^^'^^ ""^^^^.i. Bulletin eene opgaaf van verfcheide FranfcheOiScieren,'^ .5^/f die in debataille van Aufterltzzyn gekwetst geworden.® -•''•Il''' Misn wil, d.it Z, M. de Keizernog voor den eerften January te Parys zal zyn. Men verzekert ookdat het Huwelyk van van Prins Eügenius met de Prinfes van - Beyeren te P-rys zal voltrokken wordea. g, Dem 24 Deeember, Den ao dezer heeft de Behoe- dende Raad üe haar door Keizer Napoleon toegedagtef Vaandels ontfsngen, en federt heeft dat hoogfte Ryks- colK'gie de triorophale intrede des Keizers binnen deze g^ zyne HoofiJftad befloten Wanneer nu die triomphale g, intrede plaats zal grypen, kan ik u nog nietauiheniiek 5 melden, maar my isftellig verzekerd, datzyop den ia .E 41 B S «5 r^ M O -c .f -JF ^-S a A c Ie S o jc k. 41 -S^ B i «k M O o J^ January aanftaande vastgefteld is. w -r k «..--,-. In brieven uit Italien word gemeld, dat het Hof T«nSfj.^gÜBc^«<! "^m 'U -c S Napels zig naar Palermo begeven heeften aldesr voor- g S •s'* ►'i Sf nemeos is tot aan den algemeene Vrede t« bIjven De Nfpelfchen Ambasfadear te Madrid is, naar men 6f^ o "2 E o U O) -o -CL o verneemdzoo dra men aldaar de ttding van de landing K e •^.£.•1 5"„^QS.S.ë eener Anglo Rusfifche Armee in hetNapelfcheontfing, g van wegen den Koning van Spanjen aangezegd, darby g*'^ Madrid daadlyk moest Verlaten ANTWERPEN den stf December' Maandag enü"» Dinjisdag zyn hier wederom 4000 m»n naar Nymegen.g 5 doorgemarcheerd Heden is hier eene groote menigte 8> «S"^, •c O' o Kavallerie en Artillerie-volante binnen gekomen. BATAAFSCHE REPUBLIEK WINTERSVVYK, hes ^uartier ZutphenfegtsTTZ. een utr van de H^ettpkaalfche G;-^»»*»,^ den 34 De- 'c o'5 sember. De berigten di« hier thans inlopen, Hemmen o •5 S.Q u w M 00000 o i.. y g T, 4> •O O^- V eV"** I.M C jp o •o. a o alien daar in overeendat Pruisfen neutraal blyvea zal en geenzints ec ig voornemen beeft, om zig tegen de-S pogingen lier Franfchen wier oogmerk is Hanover we- g, j derom in bezit te gaan nemen, te verzetten. Het is^-g o ook overecnkom^i? dat fystheraa dat gijteren, hetzy 5 dan op bevel der Pruisfifche Regering of opdat van denyf 5 in Munftertand comraanderenden Pruisfifchen Generaalj «I g S op de Grensicheid.ng tusfcHen de Bataaffche Republiek'S a c en Munfterland palen geplaatst ryn, hebbende, zoo in de g Fraiifctie als !n de Hoogduitfche Taal, bet opfchrift:£ Neiitraliteits-lime, n Dit Land en ik aan hetzelve grenzende Westphaiilfche.S S tT g^xj flr?ek';n zullen dus hoogst vvanrfchynlyk van alhet ake- a 3 «jS g c lig* en verwoestende eencs Oorlogg bevryd blyven; ja |f "i^ men mig nu herberftel vpp He algemeene rust en den S s aj vreede op het Vaste-Land wel als zeer naby befcbou- Bi«'Sob^^"ü wea, daar nog deEngelfche, noa: de Zweedfche Masht g (,Het vervols *P de kent van dfse i/adufjilt.^ X E 1» 4. e j= C -o j; ,4; 01 M o4;«ij;E~üp=-5 C et, a S J« "S E 2 0 o 4» JC O - rC 'S fc. 00 sK »>o 00 4» - 4 c iJ C fc' O '5 r5 w o. a 0) S

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1