IIIIMU 159' LBU%GSjCHE i8c5 t a c N©. ÜRDAG IV ffhv0,^JL■i A N imbB^ 2Ö DEC£JV3BE;R m? os sai^iHi^ il 1-^ >- t a re -g^ 0 - 2 •a .3 s 3 s •- PUBLICATIE» S;o -^ -g a s a I I fe 2 - H ?- Ah -H o o o S s 9 3 ,:A'i ost too» }(^9iio iijS-9*l8M»o^tr*JirK»jjB0 komen en ze'Aeh^n ,,,f^'<!%phihy\^aniy}nmy ^evr^-^gA, ik kome u uwe vryheid fchenlien. De Keizer der Fr"n fchen fchenkc u üwefchepen en ladingen. -f^T i. NOOR D-A M fe R KA. lE'JW-YOÏlK den 17 November ffleti fpreekt 1"^ reefis weder veel, en is ernftii: hedugt omtrent een nieuw misverlhiid met Sparjen warrvan het on- jerwerp, n^c^r men meentby het iu cieaanftoande weefe '^rgfderend Congres zal moeten behandêlJ wotden. O U 1 T S C H L A N WEENFN den 10 Decemtef. Mén heeft hier thans het zooderling fchQUwi^Jtlvan diezelfde Rusfen.die als Bondgeiiuten en medehelpers onzes Keizer» annge- kondigd waren, a!s krygsgevangcnen in destelfs Hoofd- ftrd te zien binnen brengen. Reeds zedert twee dagen zyn verfcheidene Colonnes derzelven alhier binnen ge komen. Morgen venvscht men nog twee Colonnes In fanterie, benevens de Kavailerie, en eindelyk overmor gen 150 Hukken gefchut, als mede een Corps Audle- i hebben order beftoraan om te vertr l;k ■il - - f^ z 2 c Zesdapnuwe "s f.. v-- ,H Medeburgers dat iX'apoleon (ie Grote een voorflander vnn 't; u; 00 den koop'nandel en de vriend di.-r Volken is. Hy kend C - "i- geene ?ndere vyanden d"n zulk' Gouverr»enienten trouwloos handelen. Hy zal Ze weten te l^r^ffen'zóader f^ de Onderdanen er ongelukkig v"n te m-ken STRAATSBURG den 17 Decemier. Volgens de lastfte bericliten van de prote Anuëe, g'st dezelve ce 6 Winterkwartieren betiekken en de meeste Corpfen 7Ul iii len Moravie onciuimen om nrat Oosten'-yk Styrier Sc ^"--J-^ cw.5 te trekken. .5 j^r 5 g (xi De meejreTroepen die no? in de Departementen vpp •.-. -o i; v. den Boven- en Beneden-Bhyn, feAationnesrd latïen -----g ■u Zoinmi^en ^'t; c Z derzelven zvn thans bezie den 1-1 hvn ff-'zniiken terwyÜS-" li i j j -11 a •-. S E ^e anderen naar oen reenter nevcr zyn gemvUk^'n. 02 n t o PrtRYS den. 18 December. I'eden lubben wv Wcro 2 -3 "5 g geen Nieuws van belang: alle?" kunnep wv met zeker- -2 '-J 3 ox 2 beid melden, dat not' van alle kanten uit h 155inne»fte des Ryks veele Troep-n met o^e'-h^-^sterichten naarde^^ Armee van het Noorden ip saniiicic zi?n, en aller 00 gen f.yn thans, terwyl in het ?nidi.-n an D'.iiijc'il'nd de Oorlog een einde genomen beefteevettiji'ophetni'or- 5 den van dat Ryk, waa'menbinnei.k'i.'t eene» vonr de 3 ^ngelfchen en derzelver Bonrf^cr.ot"p san diep kant,2 treurige ontknoping van zaken te getroet ?l»r, Pen ia December Ren fiuk bet welk noiiiiiet in het "O officieel Dsjiblad verfche.ien is, 'maar ech'er abe ken- ao metken van echtheid drasft, is, eenc Pioclamatie, des Avonds ten 10 uuren van den 2 Deceniber door Kei/er Napoleon aan zyne zegepralende Armee afgekondigd- zy is van dezen inhoud; S „Soldaten der groote Armee! Heden nog, voor d?tS deze das in de zee der eeuivigbei''wegfiielleraoetuw rie te voet en te paard, hetwelk totde Rus-Keizcrlyke Garde behoord heeft. Zeer veele Generaals en andere hoope Officieren bevinden zichgelyk men weeton- d.-r di gevangenen; verfcheidene anderen zyn of dood of zwaar iJOkwetst. HANOVER den 14 December. In de plaatfing eo beÜemiEing der binnen dit Keurvorftendom ingerukte Troepen fchynt eene groote verfchikking te gefchieden. De Ruiififche Troepen die zich hy Hanielen verza meld doch aldaar tot noj toe flegt« eere kleine fcher- mutfeüng met eenige manfchap d r Frarfehe bezetting gehad hadden, worden afgelost door de E9s;elfchen, wier eerfte Regimenten gisteren en heden alhier zyn doorgerukt. De Ru<fen nemen dit verzekert men hier openlyk den weg naar Holland. Hun Hoofdkwartier is thans te Nienburg, en de Ma i's zyn-goedeten, wel ken zy op weg niet noodig heblx» worden door bun, onder bewaring der Hanoverfche besmptenin dii Keur vordendon achtergelaten. De Pruipien hebben ihans ook het Góttingfche geheel ontruimd, Ondertusfchen trekken nog Heeds hunne transporten over ons grond- I Keizer tot u fpreken en zva ge^'-qegen betuigenaan al 5 gebied; den 11 pasfeerden 40 hunner Ammunitie-Wa gens, met Artilleristen uit Berlyn, hierdoor naar Min den; een foortgelyk.transport was dsags te vooren door gekomen. BpKLYN den 17 December, Men heeft thans de officiëele tyding ontvangen van de groote Overwinning der'Franfchen in Moravien welk bericht hier zeer veel fenfatie te weeg gebragt heeft. Van het vertrek des Koningsnaar de Armde, wordt thans geen woord meer gerept. Daarentegen verzekert men, dat eemdasgs eene nieuwe verklaring van ons Hof h<t licht zal zien, de flellige verzek^-ing Inhoudende, dat de.-zeffs wapenin gen bloocelyk het behoud der Neuiraliteit ten doel heb ben. FRANKFORT den 17 December, (over Frankryk) De Vredes-onderhandeUagen tu^fchen Frankryk en Oos- tenryk zyn te NichoUburg reeds geopend die met Pruis- feu jullen medealdsar doch afzonderlyk verhandeld wor den. Men denkt over't algemeen, dït de Vre*e met Oostenryk zal gefloten zyn alvorens er eene fchikking lusfchen Frankryk en Berlyn plaats betft, ten minfteq ziet de Graaf van Haugwitz zlchdikwyU in 't geval om Couriers naar zynen Meefter aftavaardigen om nieawe loftruflien te haleo. De laatfte Ambasfadettr aan 't Franfche Hof de Graaf van Cobentzel op zyn vertrek naar Dresden ftaande, heeft van zyn Gouvernement order bekomen om binnen deze Stad te blyven. GROOT-BRITTANNIEN. o 'S 5. £1 Ie die genen, welke hei geiuk.gttiad hebben van op de- 5; zen roemryken dag te Hryden. o „Soldaten! Gv zvtdeeerfteOotiogs helden derwae- c reld. De geofC4teni« van dezen dag en van uwe daden zal eeuwig ?yn. Ja, zno ling de t^efchiedenis derwae- c reld zal belhan zsl me.i no_-, na duizendeti van eeu wen, herhalen, dat er, in de vlaktensvanOlmutz door u eene door het gou 1 van Engeland gekogu^ Rusfifche Legermacht van /es-en zevent'i ouizend man vernield si Het elendig overfchot dier Arn'^i, wnarqp de Commercie geest vaneen verachtlyk- v ju isyineUatftehoop gebouwt^ had U op de vlugten gaat de- wiloebewoners van het Noorden bekend maken wt de P^gnfchen vermogenhet gaat hun ook bekend maken, dst ey, na de Oostenryk fcbe Arméeby Ulm verpi-tigd te hebben, te Wenen ge- S zegt hebt: Uie A'mie ii niet meer gy zu't ook te Pe C tersburg zeggenKeizer,'JlexanJer kt eft ger.e Armé meer! S> Soldaten der grote Arniée! Hei is nog geen vier maan- den geleden, dat uw Keizer te Bouloane tot u zeide Wy !f S marcheren om eene Coalitie, door het goud end» lis- I! m ,ten van Engeland bewerktte gaan vemietigtn en de "j uitkomst is de ontbinding vsn driemaal honderdc'uizend -f Soldaten, en van de maut van twee grote Monarchen. i „Soldaten! gy zyt de onfterflykheid waardia. '-Vat."», z 1 Frankryk zeggen? Wat Zullen de uwen zesgen? zy kunnen met dan met bewondering aangedaan zyn. En wanneer gy, na uw werk volbraet te hebben, in uwe^ haardfteden zult terugkeren, zullen zv, z^l gehee'. Frank J ryk uitroeoen Zie daar onze Broedersde Helden van Ir; f; <t .C! =t* c<i rj- o o .<9 Is. o. c c -fS kC Cl 00 .- o eo <u ■- tv, i O O 00 00 2 C c "J -B-o T3 et fc* CU 2" .5 t: c a u. a 0^0 5o>Z-^>J^g--5:|jêS Ci CJ o. BB w> Bj e* .c^ c) 7^ *n wT) ^i V-H B a *t5 a> CJ O O) V t, f. «J MS c JJ .f i O- -5^ o ,- g fc - - E 5 o "3 - S 2; S w LONDEN den 14 December. BehaWen de Expe- ülmuta die van eeneArraée van 76,000 man er 40 000 ditie, die te Deal gereed ligt, wordt er thans al weder- om eene andere te Huil gereed gemaakt, over weike onze Papieren reeds het commando opdragen aan Lord 1 Hutchinfon den gewezen bevelhebber in Euypten en aan Sir John Borlafe Warren. Het fchynt dus, dat ons Minifterie voorgenomen heeft, de ganschivke niet al leen FinarCiSele, maar zelfs Milibire magt des Ryks te gen Frankryk intefpanneh nü het te laat Is. Niet wei nigen pnzer Ingezetenen zyn er^ die het, in de tegen woordige omQandigheden als een geluk befchouwen, Indien alle deze tiitgezeilde en uiizeilende Expeditien behouden en in tyds ten onzent te'Ug mosten /:yo, te gen het oogenblik, dat de Franfche Keizer zyn zege vierend Leger weder te Boulogne zal niderdaad, FR AiiNi SCHE R E P r B L I E K. GEMJA'detilio Decemher, De Eqnipagien van de Napeifche Schepen die men na de fchendina van het Traftaat van Neutraliteit door het Hof van Nap-jsinde Kave van Genua gesrreflecrd heeft, h.t-ben aan Z. D H. •den Ryksthefaurier een verzoeKfchrift ingeleverd ,om van .hem denodigeondefft?nH tebek'imen Zvne Hoog beid heeft daarop eeantwoord* dat het Behi leed dnet 2ich do.or het trouwloos gedrsg van net Hof vsn Napels genoodzaakt te zie» omtrent ongelukkijen die geen deel hebben aan de fcherdirg van het verdrag, volgens het recht der volken maatregelen van geftrengheid te nemen. Ik geisst den Conful van N-pels bun de nodige bvftard te verfchaffen; zoohy zulksmogt ueiaeren, zslik voor btln dcen het geen de menschlykheid van my vordert. Z. H.begif zich gisteren morgen om elf uuren naar het di> deei de NspelfChe Kapiteins ea Schippsfs fay 'aem l tj Q ■a E aC man van krygsaevangen gemaakt140 ftukken gefchu van veroverd, en ï6,oöoraan«an neér^eveldh-bben." S.^ Soldaten gy zyt myne Kinderen. Deze dag is uwer en uwes Keizers waardig seweest. (et') NAPOLEON, DePreliminairen van den V'tede met Oostenryk zyn hier nog niet aangek^>men maar men blyft die ie lerdag ver. wagten, en voed intusfirhen g"en deminfle vrees vooree- ue hervatting des krygs met Oostenryk. H.;t eenige, o waarom wyeigenlyk naar dit flu't verlangend Uitzien i; de nieuw,«eiiigheid, die ons beheersGit om te weien 't: '-' op wat voürwa;,rden de Vrede mei Oostenryk Zalherlleld S -g 'l. worden- - 1 a Men verzekert opiiieuw, dst de Keizer met Nieuw -S I arte Parvs zal zyn en dat als an eenaantal II Grsven en Miiquifen zuU.'.ngecreëert worden. HAf ArtH■•^C HE REPUBLIEK. 'sHAGE den 11 Dfc-niher Dé navolgende Piib! caiie is alhier tn het licht verfchenen. Hun Hoog Mogende, vertegenwoordii^ende h''t Ba taatVch Gemeriehestallen den ?eenen die de^.en zuiler, zien ofhi>o,ren lezen, Salijt! dpi'n te weten; Dat door On« outvn^e" en goedjek 'Urd 'vnde de o 2 H 6 S ST -^ C -^ ■- fc: S o; C fc =u 3 J6 c: J c o K til E -= C «J Q »J -15 - 'S K "O 'C E o tu j: o -TJ -o o* Oj lettogen, i. g-S ■o - 5 O 5."" *^i*« Cm-c; cir ty C 0 c t^g <y I -o Voordagivan den Raadperfiunarisdaartoe gedaan dier c ten gevolje b.'floten; 11^ D t de Zi:sJe Termyn der BaitengeMrone Be'iftingop de Bezittii^gen en irdtomrten, H'-lker inbreng!" by Pu- blic9iie vaii den 2- M-iart !8?^ is-tfixeerd op dan r5 S February 180$, vóór '.p oen Janu'y 1800 zal. mresen (^üct vervolg op de kant van de!.e kisdA'jdeij o. i c -o C -n S g 5 ci-i o c o =■-•£> ■U V- i. x: 3 BI o -^ <u -r V o; Cl» ■ar - -^ -C u O*.— -• O 9 M P4 bfi n - t:; 2 »Jq 5 »0 g -o IJ iè IJ O CJ K B 5) ra T3 2; a> 3 n I E c. a CS O U -=4 c C t Cl. o C C •E w t»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1