No, 146. [VliDDELBURGSCHE DONDERDAG COURANT. l u- i DEN 2§ NOVEMEÈR £.2 5 g s - 5: c •- a -« t r s -^ •- 5 1 z -«, beiBso s«trokkSQ. Oac Coipt was den 9 gtootentlL'tili L E K. I (getekend) NAPOLEON: itcaiandlche Kaaneu u...ae. .,,u..eb....,^.,«,g«. genn^enaeBiag yaa denaiaarwhatk M,ni« ?5 2.i;sö>^ m a a Off he t i 1} «J ü2 N o C 3 O -o Z u H M - JO fc_ C» 3; o vi cQ iet dan rafen en-^-^ -zfirr^ te Teinitz, en bad aldaar tyn Hoof^k^-artier. Zy ZURICH den 10 i\ovefnf>:r. uaar er een «^orps voorhoede was te Pilfon. De Prins Ferdinand had hei- Cosienrylcers onjcr het bevel van den Generaal Jel- lelve verlaten. De Oostenrykfche Soldaten doen r,i tieren tegen Mack en den Generas! Spanden, die met meer dan 6000 man Memmingen aan den vyand heeft overgeleverd. S C Het is eenige jaaren geleden dst die Generaal door-^ zyne bravoure de Ridder-order \8n IWarie Therefia ver- So rs loor, en het is nogthans aan hem dat men een der se- 'S wicbtigfte posten by de Arraée heeft to? êrtruuwd. De S 5 weg naar Tyrol ftoud voor hera langs d-n k:nt van Kemp- ten open; hy had denzelven moeten zn^ken in te fiaan ;2 if toen de FranCchen vsn den k5f.: van AuiShur? met tosct s"^ kwamen aanzetten m-ïar de ookundiafte Officier hsdnirt t: 't. K erger kunnen doen dan hy de^d; hy had zelfs geen voor- cs"* g 'S Padua, en Trevifa te hebben meeï-ergemaakt, warenzy 1 posten uitgezet om berift te Krv?en wanneer de Fran-S S De GeneraalSer- ichen kwamen aantre*kken,'(!zy kwamen op den volUo g t, p dag aanmarfcheeren en zoo on\ crwagt d t het Volk dst p aan de Stadswerken beziü was ic werk'^a n;>uwelvks dec Jj tyd had om zich wegtepakkej, Hy Zfide, dat hy nog H Artillerie nog Ammunitie had om z'ch te verdedigen.^ j^ Wel nu danwaarom fl leg hy den weg narr het Tvro^ ,u Z.?, fche niet in zoo als men hem geraden h d? Het fchyr.t, ZWITSERLAND. 'URICH den 10 November. Daar er een Corps Costenrykers onder het bevel van den Generaal Jel- lachich in den omtrek van Bregentz is aangekomen en het mogelyk is, dat de vyandelykhedenaan dien zoo na- by onze grenzen gelegen hoek uitbarrten, zoo heeft de Generaal Wattewille, die over degeheele Militaitemagt van de Zwitferfche Confederatie het commando voert, flerke detachementen Zwitferfche Troepen naarden kant van Rheineck doen trekken om onze neutraliteits-linie aan dien kant te verfterken. BAZEL den 14 Ntveinher. In verfcheide brieven v?n ItMien by onderfcheide huizen van Commercie si llier ontfangen en van Bergnmo den 9 deier gedateerd, word er van nieuwe door deFranfchein Itulien behaalde voordeelen melding gemaakt. Na zich van Vicenza c: to 3 tó E- C £2 o o •- 5 -u o c E ^2-3 2 - c c 1^. ec 5^ O c c >1 E ll; S o.- es< o j:. "E •K. f- o f C C 1, fa.- K^ c: e: 2 c c e o s C O i; c; «i; .a .Sf c - O 5 o ^-i O* deBrentaen de Piaveovergetrokken. ras h?d Basfano vermeesterd en was nasr Cismone aan de Feite en Bellano, dat twee zeer gewigtige posten zyn, begeven, en dezelve ingenomen. De Generaal Verdier was tot Mestra voortgerukt en bedreigde de Stad Venetien, die reeds van de Armee van den Aartshertog Karel was afpefneden. Het gros van de Armee van den Maarfchalk Rlasfena door hem zelf aangevoerd hadzich naar deTagliamenta, waar achter de Oostenrykers eerst hunne pofitie genomen hadden op marsch begevendoch men heeft bericht ontfangen dat zy opdit oogenblikzich in twee colonnes retireren, trekkende de eenenaar den kant van Villach endeanderenaar Udine en Goritz, Men zegd dat Prins KarelPalma Nova inliaat van defenfie doet brengen. DUITSCHLAND. REGENSBURG den II November. De teatfte Weener-Brieven melden het volgenie: Men heeft alle de Paarden en ^vtuigen te Weenen Kn dienften van den Staat in reqnifitie gefield; maar de e«5x: -c p c o S5 <U <y 0\ B - 3. -. 6* p. dat het Hof als met blindheid geflagen ha ren ODoe''ganï o M j.^ heeft willen verhaaften. En wie was de Genereal Graaf SLc -S van Werneck, die te Trochtesfingen e?ne geh;;ele Co-'S -^ logen had hy reeds het commando gevoerd en in bet -tf a S" - c S 2 - C S cj c O X 4* C K X O o - *•-= - U O) -o •- jg W o cj ■<- "x ei 5" S .u. «ia. o M 4> lonne san den vyand leverde? In de twee laatfte Oor- 9 c o voor den Krygsraad betrokken met dat gevoli dat hy o LJ 5 fj in ongenade verviel en men hem zyne reiraite toellond* jaar '796, wierd hy wegens zyn goed gedrag iweemaal men was even zeer verwonderd ais verontwaardigd toen men twee maanden geleden vernam dat hy door den Keizer weder in sctiven dienst gelleld wasmen weet met wat luifterryk g-vo'g. De Keizer is wegens zyre zwakheid de fpeelbal van is neemd de partv van de Aartshertogen die zich en A Wel voornamelyk Prins K^rel de liefde en hoog.'ChtingO zoo zeer waardig matten De Keizerin zoekt van alle* ..£6 kanten haare creaturen op om ue Prinfen buiten bét be- - -" ftuur te houden, en alles gaat zoo als het ksn. c tó De invloed der Keizerin word r.lom door de Engel- 2 - fche party gerugfteund. Het Kabinet van Saint James 5=- g 2 wil altyd de direftie voeren uvtr de Armeen der Vorften n die zy betaald; en men gevoeld li,:;relylt dat zy b ter o- o S.-^ ver OlEcieren die het te doen is om hunne beurs en g hun fortuin te-makenbefchikben kan dan over jonge S Prinfen, die zich niet zoogemakkelykblind* itï s doen E- -ê 2 S geleiden. Zoo meenig malen als de Oostenrykfche Troe-5 .g ort 1 pen door Engeland zullen betaald worden even zoo dik-i ^5 .-O wyls moet men wachten dat de A-rtsl-e t.)gen niet en o. 2 fe ïi 3 Chef over de Armeëa zullen commanderenin tegen- iaS o o deel dat commandement zal altyd opgedragen worden c m S aan lieden die men weet dat gefchikt zyn om hun Hof:= - - 5 3 aan de Agenten van den llfer Pitt te imken. 5 HAMBURG den 18 Navemher. Terwyl de ?foote 2 5 Mogenaeden huune nentraliteii door Militaire inwooners reeds tea hooglien misnoegd over de onder- 1 de Keizerin: het gatiTche Hof is door haare intrigues in fcheide maatregelen van dien asrt door het Gouverne- beweging. Alles wat er braaf en Cerlyk San het Hof inent fints eenigen tyd genomen en vooral zeer teon- vreden over den Oorlog die th ans gevoerd word en dien men zeer onbedacht op den hnls heeft gehaald hebben eenen decifiven ftap gedaan om daar door de onheilen ■waarmede zy bedreigd worden af te wenden often min- flen zoo veel mogelykj te verzachten, en de Burgery lieeft verklaard, dat zy niet voornemens was iets ter defenfie der Stad te doen. Deze weigering is zoo alge ineen geweest en dezelve is zookrngtiggedaan, dat het Hof voor een algemeenen opftand beducht geoordeeld heeft zyne orders te moeten intrekkenen alleen fchik- kingenvoorde veiligheid hunner perfoonen genomen beeft. Men verneemd dat het HofnaarHongaryen ver trokken isen dat men alle de Archives en kostbaarhe den reeds derwaards vervoerd heeft &c. De aanziene- lykfte Famaiien zyn mede reeds opgebroken; doch de Keizer zal zig naarPraagbegeven terwyl de Paltzifche Aartshertog de organifstie in masfa zalroekeE daarteftel- len. Doch men twyfFelder zeer aan of hy hier in wel zal fi-gjn, daar er onder de Magnaten verfcheiden zyn 4ië zelfs hun Contigent nietjwillen opbrengen. De Generaal Winzigerod die inhetlaastt vanOdo- ber van Weenen naar Praag vertrokken was, moest zig van daar naar Weimar begeven. De nieuwe recruteering door het Hof bevolen gaat zoo als al het overige gansch niet gemakkelyk. Men verzekerd dat de Aartshertog Karel oponiboden is om Weenen te verdedigen doch men had nog geene be richten van dien Vorst ontfangen. Het Cotsmanderaent over de Oostenrykfche Troepen, die trachten moesten zig op den Calenberg te concentree- ren en zig ter dekking van Weenen op denzelven ftaan- Ile te houden, is aandeLieutenant Veld-Maarfchalk den Prins van Euerfpetg opgeurageo. De Generaal Mack, die zig den 26 Oftober reeds voor de Poorten van Weenen bevond heeft van de Kei zer ftellige order gekregen van niet bir.nen de Stad te komen. Men zegd dat zulks alleen eene maatregel van voorzigtigheid geweest is; wnt men vreesde dat het Volk tot de grootfte buitenfpu'iaheden omtrent zyn perfoon zou gekomen en by het (lagtoffer vsn deszeifs woede zou geworden zyn: raen heeft hem dns zoo als bekendis, als Staatsgevauge naar Brunn gevoerd, alwaar 7vn gedrag en dat der andere Generaals die onder hem ftonden door eene buitengewoone daartoe benoemene Cotninisue zou onderzocht worden. Het Corps door den Generaal Buraguay d'HilIiers ge commandeerd is van Pasfau naar de Grenien van Bo- krygstoe rustingen trachten te behouden,zoeken wy van onzen kant zulks te doen door alle raogelyke omzigtijheid. De Senaat heeft door een adres rlle de inwn-----j~-,- c.j .r-p verzogt om zich zoo in hunne discoursfe (ij Ie de inwoners dezer Stad tï a.^ o c te onthouden »an alles wat de mindeeenzvdi^hed voorde 2 ^-ï -^ eeneof andere der Oorlogende Mogendheden zou kuni.én %^t>^ a aanduiden. Men heeft asn alle KcfTyhuishoadersHer- bergiers bevolen, aan alle de geenen die hunne huizen n g -^ - ■frequenteren, die zelve omzigtigheid aantebevelen. o t c^ 2 F (l A cH R E P l b L E K. 5-^5' aj *- '5 PARYS den 20 Norember. Zyne Majefteit de Kei- S k zer en Koning heeft aan deii Senaat den volgenden brieft "l toegezonden. 5 Senatours! Ik heb gedacht tot den gewigtigen post van Senateur te moeten benoemen twee Gerueefche Bur- gers, die door hunnen rang, hunne talenten, hunne aan my bewez^ne dienften en hun att.chement waar van^S^c-^g-'^ zv my by alle omrtandighi:den de duidelykite blyken ge- 5.' «5 E geven hobtien. Myn verlar.i>en is, dar het Volk van'|-Z- •- '-^ Genua door deze nominatie zie de üefde die ik betzel-J S ve toedrage. {5 Uit mvn Kei?erlyk Camp van Braunau den 8 Bfumaire van het 14 jaar. Wy Napoleon Keizer der Frarfthen en Koning v«a traliën hebben be^to^md en hernemen tot Sencteurs de Heeren Ousazzo, oiJd Doge viu GeHua en den Mair© Cambiajfo. •i»ii i aaa- (d S- o Q -g 2 O i^ r-* -^ va 6c

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1