No, 145' MIDDELBURGSCHE D I N G S D A G C 1B05 O U R A N T. as DEN 26 NOVEMBER ,-, "S-i - ^5 &- w ,S - .s 5z =>2 .35 z ?-^ a -S^-^JVsêf^ - o -^ - 'S ■- •- w SS u s sf o Witemandiche Kaar.eu u,...c. .,,u.«fe......,«.g«. .«v ge.an,en«e«n.g vaod««aarw«.u r/i«t.«««- fii - g. g 3 o w ac CJ a> o LAND. Alles is hier thans -o Q 0» -; o O O n ■- M) ct: c S o o D U I T S C H BERLYN den 16 Novewbtr. ve.-bazing en bewondering over den onbegryklyk fiiPllen voortgang der Franfcbe wapenen In het Zuiden van Duitschland. Wy weten reeds volkomenzelts door onze l-lof-courant, dac Keizer Napoleon in Lintz - - - -• dat de Oostenrvkers en Rusfen nergens meer voorVwederzydfcne Legers was voorgevallen enhetduson. - jihvaarfchynelyk waredat de Franfchen zig in Weenen voreu aldaar het slgeineene gernch: had gelopen, dat g _g de Franfchen by St. I'olien eene nederlaag zouden ge- '"'■SS had hebben, en dat het Franfche Hoofdkwartier zig--~ weder te Lintz bevond. Dan dat deze gsruchten zig Si g g niet bevestigdenhoe zeer men teffens konde verzeke. 3 ren, dat tot den 9 toe, niets van belang tusfchen de.^ ^j^^* te hnry CM p> t*j H O O o 'V •-H -C 5^ ,S zvne zecepralende Legers ftand houden; dat, van ee uen anderen kant, Kufftein Scharnitz en Infpruck,die anders voor onneembaar gehouden bolwerken vanlo- Tol, in handen der Franfchen zyn; dat het Oostenryks Hof reeds Weenen moet verlaten hebben enz. De Grave van CreD.ieviilè"en van la Tour, beiden Gene raals in Oostenrykfchen dienst, zyn onder deze omftan- digheden van Weenen herwnards gekomen; maar wat het oó'gnierkhunner zending zy, weecmenniet. Even zoo verneemr men ook nog niets naders van de zending des "Graven van Hauwitz onzeHof-Courant van heden zege Eileen, dat'Z. Excell. naar Mitten wald, op de grenzen van Lufttien, vertroi'ken iszonder er by te voegen of hy van daar verder reizen moet en welke zyne be- ftemming zy. HANOVER den 12 November. Eergister morgen kwam alhier een Courier aan, met de tyding, dat het Hanoversch Legioen en de Engelfche Troepen, te fa- men een getal van omtrent 15000 man uitmakende, aan de Kust van de Noordzee, in de nabylieid van het Hanoverfche aangekomen waren, waarop de Overfte ron Hedemann zig aanftonds na Bremerlehebegaf. Het Engelsch-Hanoversch Legioen, onderde orders van den Generaal Don, is reeds geland. Naar men zegd, lï de Hanoverfche Staats-Minister, Graaf vonMunfter, met dit Corps, uit Londen aangekomen. Hetzelve zal zig provifioneel tusfchen Breemen en Stadeconcentree- ren: de door het Mecklenburgfche aanrukkende Rusfi- fche en Zweedfche Troepenzyn insgelyks derwaards befterad' Naar men verneemd, zullende Pruisfifche Troepen, ■welke zoo hier als in verfcheidene ftreeken van ó'x Land liggen, binnen weinige dagen opbreeken en hunnen m?rsch verder naar Westphaalen voorzetten. In iet Diftrict van Hamein zyn Pruisfifche Husfaareu in gerukt. VAN DE NEDER-ELVE den 15 November. In Brieven uit Berlyn fpreekt men veel van uitzigten op de Vreede op het Vaste-Land. Ook vervvagtte men al daar niet veel van de onderhandelingen des nieuwen Engelfchen Gezants, Lord Harrowby, de tyd zal moe ten lerenin hoe verre deze gunftige gedachten beves tigd zullen worden. FRANKFORT den i-j November. Thans kanmen eindelyk als officieel melden, dat Scharnitz den 5 door den Maarfchalk Ncy ftornienderhand is ingenomen dat dan volgenden dag Infpruck door hem is bezet geworden; dat de Scad Kofilein den 7 dezer by Capitulatie aan de Beyerfche Treepen is overgegaan; dat de Aartshertog Jan met de Troepen onder zyn bevel naar den Brennerberg geweken is, en dat ten gevolse dezer uiterst gewigtige gebeurtenisfen de Oostenrykfche Generaals Rohan en Wolfskehl hunne pofitien by Reuti es by Bregentz ver laten hebben en over Finftermuntz naar het Zuidlyk Tyrol de wyk genomen hebben. Voords wi! men be richt hebben, dat ook het Kasteel van Kufrten den 10 de zer zou gecapituleerd hebben Het gevegt by Scharnitz is een der hevigften en bloe- digften geweest, die in dezen Oorlog geleverd zyn ;ee- ue talryke Oostenrykfche bezetting verdedigde zich met hardnakkigheid indien post, en wierd dooreene menig te TyroUer Schutters onderfteunddie öp de bergfpit- Cen geposteerd war.en en van daar, zoo doorhun mus- ketvuur als door het naar beneden flingeren van vervaar- lyken brokken Heen veel kwaad aan de Frr.nfchen de den; tot driemaal toe wierden ook de Franfchen terug gedreven, maar in den vierden aanvsl droeg hunne gren zenloze woede de overwinning daarvati weg; eene gro te menigte Oostenrykers en ruim 400 Tyrollers hieven op het flagveld, en hetgetaldergevangenen die by die gelegenheid den Franfchen in handen vielen, moet by- na 2000 man, zoo Oostenrykers als Tyrollers, bedra gen hebben. De macht, die thans in Tyrol van twee kanten inge vallen is, moet meer dan 30,000 man bedragen; het Corps van den Maarfchalk Ney alleen op 17000 man begroot. Bovendien flaat Augereau, die den 10 zyn Hoofdkwartier reede te Stockach hadmede door het Vooralbergfche in Tyrol in te vallen. WEZEL den 21 November. Onze Nieuwspaple- r€n fchryven uit Frankfort van den 17, dat daags te CJ *C o - Q -O T3 bevonden; en dat daar den 15 dei:er de Beyerfche Keur- vorüin met haare Kinderen en hetgrootendeel van den Hofftaat na Munchen venrokken is, menmitsdien,met S geene waarfchynlykbeid thans asn eene fpoedige reirai- te der Franfchen denkt. g G R O O T-B R I T T A N N I E N. -° LONDEN den 13 November. Volgens een Brief S g van Suriname, van den 13 September was er een he- o - vigen oplland onder het Corp? zwarte Jagers van die 'S Kolonie, welke een Cordon formeeren tegen de Bosch- S Negers, met wie men vreest, dat zy zig zullen ver- o-^ eenigenhebben bereids fommige hunner OfScieren H op.de wreedfte wyze vermoord. Verfcheiden Detache- "W mentenzyn tegerrhun af;'ezonden, en de Generaal Hug-"" les zegd men, dat in perfoon zig derwaard zal begeven. H Den 13 November. De Generaal Dumourier zal j^ oogenbliklyk naar het Vaste-Land vertrekken, alwaar g§ men wil, dat hy in Militairen Dienst zal gebruiktwor- JJ ''S *""i den dan in welke qualiteit en by welke Mogendheid '^q word niét gemeld. 1= O FRANS CH E REP r BLIEK. ^«-^-I PARYS den 19 November. Eergisteren is het pu-5 bliek dezer Stad waarfchynlyk door het volgend bericht, dat van Straatsburg met de Telegraaph zou zyn overge------- bragt, en heden in onze Nieuwspapieren gevonden------ word, maar welk de Regeering voorzichtig genoeg ge- weest is van niet ofij^iëel af te kondigenmisleid ge.------ worden. Straatihurg den 15 November. Het gerucht is al------- gemeen dat gister avond na 8 uuren hier een buitenge- woon Courier van Weenen is aangekomen, de tyding van den intocht onzer Troepen in die Hoofdftad over- i C c c A. O "Z Pi J, C D W 'H fi- a- 1-3 cd ë-ag c E W «j r^ o c ei rc pi ia S s c <t; c a ■^ö-J tic .0 c o S. o o o ,2 c= D ■5 OS U -i c o i^ r, V 2 c o c c P S N c 2 -^^ •i^ -f. CT- ..>- T- ^-V. S "c Ci So o ai Sr.ïs ca -^ u: o 1- E- kJ üJ ^J s 5 a c H te c> ■T3 O «5 '-^ '-' CO Xj C^ "-J Z .0 =5 'S n Z -S S o» i 23 S.l'""iii o ^^r" O Ï3 CS 2 1_ vu U- j.^ o-S o at zooRusfenals Oosten-^ 5 CiJ fc 52 Si "'Jh O) -o brengende. Prins Murat zou, zooalsmen erbyvoegt,"^ den 9 dezer, aan het hoofd zyner Kavallerie, het eerst in Weenen aangekomen zyn, en Keizer Napoleon zelve er den 10 in zyn binnen getrokken. Z. K M. zou er g -S echter geen langverblyfmaken, wordende hy den I7tfc>-J g Munchen te gemoet gezien waar onderhandeünfen tot q herftel van den Vrede tusfchen Frankryk en Oostenryk g ^t moeten aangevangen worden. Men verzekertdat onze -, Troepen alvorens in Weenen te trekken nog een ver- S bazend aantal krygsgevangenen, rykers gemaakt hebben. Dat men in dit bericht vooruitgelopen isblykt nu C -^ ten duidelykften door het navolgend heden hier publiek g -S gemaakt. O H Een-tn tmntigfte Bulletin der Croote Armee. S q Molk, den 10 November 1805. Den 4. dezer rukte het Leger-Corps van den iMaar- g c fchalk d'Avouts van Steyer op WaldhovenMarlenzellu J en Lilienfeld' Door deze beweging overvleugelde het geheel en-al den Linkervleugel der vyandlyke Armee, welke men veronderftelde dat zich op de hoogten van St. Polten zou pogen te handhaven; en van Lilienfeld"^ zou het langs den groeten landweg, welke van daar di- ■- m reft op Weenen loopt, op die Hoofdrtad aantrekken - Den 8, de voorhoede van dien Maarfchalk zich nog eenige uuren van Marienzell beviudende, ontmoet-^ 2 te het Corps van den Generaal van Meerfeld dat naar^ j Neuftadtmarcheerdeom Weenen van dien kant te dekken. c De Generaal der Brigade Heudeletde voorhoede van den Generaat d'Avoust commanderende, viel den C5 p vyand met de grootfte hevigheid aan wierp hem over-2 hoop en vervolgde hem 5 uuren lang. De uitkomst van dit gevegt van Marienzeil is se- weest, de verovering van drie Vaandels, van 16 ftuk- g, ken gefchut en van vier duizend krygsgevangenen waar- onder zich bevinden de Collonels der RegiiTienten Io-'£ feph de Coiloredc en Deutschmêifter,benevens 5 Majors. _>.3i "^S: Het 13de Regiment ligte Infmterie en het loSfte g ■- Regiment van Linie hebben zich uitmuntend gedragen.*^ g S g Den9 desmorgens is Prins Muratte St. Poltenaan-C, E= o; c S Z o. -^ bcX. •- =0 .t; ,y o O u C S s> a> "O 5-> c a* M j 2 --^ o o O g o <1 s -o S 5 o C -T3 fe c fco S 'S <u 5 s -Oft. "i o -a S o .,.0 o KÜ S o ;d O. 5 O .tl, fe£ 1-! o C/3 CS W Q .5? - S .ga.-BK CJ Q C .HZ O) r! J= .O ..i o 5Z gekomen. Hy heeft de Dragonder Brigade-Generaal Sebastian! op Weenen afgezonden. Geheel het Hof/ en alle de grooten zyn uit die Hoofdflad vertrokken. H^* IMen had reeds aan de voorposten gemeld, dat de Kei zer zich gereed maakte om Weenen te verlaten. De Rusfifche Armee heeft haren aftocht te Krems bewetkfteliijïd en is den Donau uerepasfeerdze;er uit vrees van haare gemeenfchap m«c Moravieu afgefie- 2 <u a M bO< Z &4 tM S S S«5 SLe et r"i "Sn o <u o <3|

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1