No. 14:^. MIDDELBURGSCHE D I N G S D A G COURANT. 1^ C^ o S P A N J E 180s c V DEN 19 NOVEMBER ei H' - a 5 s p ^- il c H <2 :z ge -' ü5 S. të<^ B r.4- SI E" 3 s =2; s o i-S 5 g S SS Sis |>r-g,ÊJ!öugQ 1 °^-k s-5 1"^ XTRACT ran ecn Particulieren Brief van KADIX !y van den 24October. Den 18 in de;i ochtend be gonnen de Frcnfche en Spaanfc'-.e gecombineerde Eska ders onder bevel van de Admircals Villeneuve en Gra- vina zich pereed te maken om uit ie zeilen. Eene kalm te, die eensklaps opkwam, verhinderde 25 4 33 Sche pen die de altenten waren hun oogmerk te bereiken de voorlleo echter maakte van een klein Zee-windje gebruik, om naar deo Mond van de Baay op te werken. In den morgen van den 20 wierd de Windgunftig, en de Vloot als.ioen, iSFranfcheen 15 Spaanfche Linie-fchepen 3 Franfche Fregatten en 2 Brikken fterk ftakinZee. Ter üond reeds krees de Vloot 9 Eogelfche Schepen in 't gezigtdie gedarig feineu en fchoten deden. Maan dag den 21 ontdekcemen deEngelfche Vloot, beftaande uit !7Linie-lcHepen waarondejio Driedekkers onder he: Opperbevel van Lord Kelfon die de Admiraals Col- liiigwood en Calder onder zich had. De Engelfchen kwamen in eene gefloten Linie op, maat digt by onze Voorhoede zyode formeerden zy zich in twee Linien enzeildenaldus voort tot op de hoogte van ons centrum. Toen wierpen zy het overftaagals ofzy bet op de Voor- en Agterhoede gemunt hadden, maar op een afftandvan een Kanonfchoot gekomen, wendden zy op nieuws, liepen rege'regt op ons centrum aan, en braken mee hun- re twee Colonnen tegelyk door onze Linie. De eerde Ernval W5S voornanmlyk op de Bttcentauren gerigt,die door 4 Schepen tegelyk werd aanjevallenj; en eindelyk g;heel mrsteloos gefchoten verpligt was omteftryken. Verlcheide Franfche en Spaanfche Schepen die by dezel ve waren, hadden meest het zelfde lot, byna alle waren zy reddeloos gefchoten. De Admiraal Duraanoir, die de Voorhoedecommsndeerde, maakte van den weinigen Wind gebruik, om boven den vyandte zeilen en daarop een hevigen aanval te doen, waarbyhydan ook een hard nekkig gevecht uitftond. De Admiraal Gravina, die minder door den Wind begunftigd wierd, had ook des te jninder gelegenheid om digterby ons centrum te komen; echter nam hy zoo veel mogelyk deel in het gevecht. De Batnille, hoe bloedig en hardnekkig dezelve ook ware, viel egcer, in weerwil van den moed en de dapperheid der onzen minder gelukkig voor ons ■ah;de Bucer.taure alleen had 40odooden en gekwetften. De Admiraal Ma- gon is gefneuveld. Een uur na het eindigen van den Slag zag men den Adoiirasl Du;Ti3r.oirmet4 Schepen cours om de Zuid zetten men heeft anders niets van hun verno men en hoopt, dat hy gelukkig door de Straat zal ge raakt zyn. De Nacht, die op de Slag volgde, was al lerverrcbrikke!yk>thet woei een hevige Storm, met het aanbreken van den dag zag men den Admirasl Gravina mets Franfche en 6 Spaanfche Schepen voor onze Baay, mr.ar de Zee was zoovreeslyk hol, dat zy niet binnen konden geraken.Engelfchen mede fel geteisterd kon den alle de genomen Pry zen, niet bewaren nog bewaken. De Equipagien ven eeuigen dier Schepen floegen aan 't muiten, üe BuciKtaure dreef tot voor Kadix, doch zonk by het inkomen van de Bany de overige herover de Schepen VQZXcinèi AlgezirasNeptuv.ustn St Anna. De twede nacht was nog fchrikkelyker, men hoorde langs de geheele Kust niet dan nood- en ahrmfchoten. PAi- glegeheel ontredderd was op het punt van te vergaan, doch werd nog gelukkig gered. LeFourgeux is op de Ro'.fen gedreven en met man en muis vergaan. Men is in de grooifte ongerustheid over de MoniblaiickBer wiek, Swiftfiere en Seipiokortom oen befpeurt niet oneer dan agt Franfche en zeven Spaanfche Schepen inde Baay, waarvan drie gehed masteloos. De Storm, die nu federt 4 dagen woed, noodzaakt de Engelfchen om binnen de Golfte blyven. Zy laveren daar zoogoed zy kunnen. Nu eens zien wy i6, dan eens 20 van hun, heden morgen hadden zy 7 8 Schepeaop 't fleeptouw, thans hebben zy die weder verlaten. Dezen nicht heb ben zy een Spaanscb Schip verbrand. Men verzekerd, -^dat 7 hunner Driedekkers deels msscelocs, deeis zeer ontredderd zyn. Nelfon is dood de Spaaiïfchs Admi raals Gravina en Alvarozyngeltweist, en 5 Franlcheen 2 Spaanfche Kapiteins zyn gefaeuveld." I T A L I E N. "NAPELS den ïaO^ttbsr. ZyneSiciliasnfche^.Isie- flêit heeft een Traftaat, bet welk door zyneu Gezant te Parys by den Keizer der Frsnfchen pefioten is, ont vangen en geratificeerd. Het Koninjryk van N^peis be komt door ditTractsat het aangenaam vooruitzicht v--n buiten den nieuwen Oorlog van het Vaste Landtebiy- ven. De Keizer Napoleon beei-f bewilligd zyne Troe pen uit de Staten des Konings terug te trekken, en de Koningheefczig verbonden zyne Havens en zyn Grond gebied te fluiten voor de tegen Frankryk gewapende Mag ten. Men verzekerd tot hiei toe eea T3 i-i o o co <u Cl. O g o o IS C S 'T» to S o, -^ tj C S S C:. t-" o* S 5 1« F. K. c^ N c 2 O o -J c g- S j- t^ r -^ -c ï/i O- •- a o. ti, .:::-,,. ti: N! o tt Ui tl3 P P" o - ei c S c t. >-■D. 2 -^ V -^^-y^ Z^Z -Q-= o ■-' S C CJ X r- .- 5 y X' -c o *- .c 1 Fi o i-----4 ten op het punt ftaan van het Konïngryk te ontruimen, en zig te gaan vereenigen met bet Leger haarer Natie in o het Konicgryk van Itaiien. Deze fchikkingen en de'S gelukkige verwagting welke dezelve doen geboren wor- den, hebben in deze Hoofdftad de le\'endigile vr:ugde S veroorzaakt. g s DUITSCHLAND. WEENEN den 30 Odober- Wy verkeeren hier E S thans in eene onbefchryflyke ongerustheid, wegens den;-5 met macht onze Grenzen naderenden Vyand. Daaglyks o verfchynen er Proclamatien en verordeningen, wacrin'° veel van patriottismus gefproken v.^ordmaar men is te fnel S g aan hetgrootfte gevaar blootgcfleld en te zeer ter neer- geflagen om waar patriottismus aan den dag te leggenj alles, waartoe in deze haglyke momentendemenigteop .^O zyn hoogst te brengen isis tot eenen wanhopigen y- g; ver en woede, en da: daarvan niet teveel tegen eenen o-^ vermagtigende en geöefenJen Vyand te verwagten is, leerd ens de ondervinding. Intusfchen fchynt men het^ fpel nog niet te willen opgeven en sUes te willen be proeven, byzonder fteunende op dehulp van Ruilsnd,-^ 2 -.:-^ en half rekenende op den byiland of kragtdadigen tus- o" IJ Jt fchenkomst van Pruisfen. Hier heeft men, by feene g^ E Proklamatie, ft^aar in de Keizer onder anderen zegc:E.~ gerust en vastfha ik in het midden eenermeenigte van et.: "2 25 millioenen Menfchen die aan myn hart en myn huis 3^ waardig zyn, en op welker liefde ik aanfpraak mske,^ S om dat ik derzelver geluk wilalle jonge Lieden vsn 5 Adel en van de gegoede Burgery opgeroepen, om zig:^ in de Burger-Militie, tot handhaving van rust en goede order, in telyven en alle overige ciasfen vanmenfshen, O 1 om dienst te nemen onder de Refervender Regimenten, Alle vr^eemdelingen, zelfs onderdanen van zyne M. uit andere Provintien, moeten volgens deze zelfde Procla- matie, in 6 dagen Wesnen, en in lodagen Neder-Oos- tenryk verlaten. Van dit bevel zyn alleen uitgeflooten de Onderdaanen van Rusland, Piuisfen, Engeland, Zsveeden Denemarken Hesfen-Casfel ec Saxen.In Hongaryen doet de Aartshertog Palaiin zyn best om al- daar alles in de wspenen te brengen; en naarBohemen .i g is de Aartshertog Ferdinand teruggekeerd, waarfchynlyk g "y om daar hetzelfde te doen. 2 -5 LINGEN den 6 November. V/elk eene groote ver- i andering federt eenige dagen Aan den eenen kant meent g men onder de PruisfifcheArméeeenealgemeene halte te^ - 3 befpeurenflechts hier en daar grypen nog kleine mar-H fchen van byzonder Corps plaats, en deze nog houden 2 veel rustdagen in het Beotheimfche rukken geen man 1"*-' meer binnen. Van eenen anderen ksnt hoort men van -g geene verdere bewegingea onder de Rusfen en Zweden^ o in het Mecklemburgfche en Lauenburgfche; ook moet g H Hesfen-Casfel den doortocht aan die vreemde gasten door '^S^Ë'^vi^o zyn Landgeweigert, en zelfs verklasrd hebben er zich c=j'ti"""5^ gewapend tegen te zullen verzetten. 2^3 HAMBURG den 8 N(r>'ember. De Pruisfen die de B 2 Rusfen en Zweden te gaauw zyn geweest, hebben, het g Lauenburgfche uitgezonderd alle de Keur-Hanoveraan- fche Landen bezet; ook hun Leger corps, dat zich by {5 .o'J^ :5 Lentzen verzameld had is, aldaar den i dezer over de S jS c 5 Elvegegaanzynde, in het Hrnoveraanfche ingerukten'S - -. - heeft zich in het Lunenbursfche uitgebreid. In't alge- S^^S>o§-^ \st meen hi-bben de Pruisfifche Troepen zich in deeerfteda- o D 1i 1'S S gen dezer maand, aan alle kanteu in de Hanoversanfche "S^ if "f Landenuitgebreid en men verzekeril dat reeds eene foort^-ê -j;,^ Ui s^ g g g S.r" co fco •S 's, -*! 60 -O O .ïf -^ c o -c Q O -3 C o et o 1:^ t^ o 2 c R o o o 5 XI s 3 O -e »- Cl. K o o. <:j c= i; o g^ m: o Jj o - o -^-2 o o Xi M E C-T5 -t3 CJ o n tr t> 5 S CJ ji -a iry Tl S o 2 bi p ----- r,> ---- -^ fe, -3 J3 O C t/i Ütó1= K j; ox i-r- 2Zit;2 is. to t c o vsn overeenkomst met den Engelfchen Ambssfadeur te Berlyn zou gefloten zyn volgens welke het Hanoveraan fche tot aan den Vrede door 30,000 Pruisfen bezet zou !H n blyven, die voor twee derden voor rekening van Zyne g. Pruisfrche Mpjefteit blyvenmaar vooreen derde door de q g Hanoversanfche Landen onderhouden worden zouden, n Men heeft dezer dagen veel gefproken vsn den onge-S meenfnellenaanmarsch der Proisfifche Troepen uitalle de Oostiyke Provintien dier Monarchy, zoo naarhet Ha- noveraanfche en naar Westphclen, als nssr denFmnkifchen 5 o Kreits, en men heeft daarby fterk vooreenu:;bnrftingdes p-^ Oorlogs met Frankryk gevreesd. Thsns fpreekc men va-n g eenepiotJlyke verandering in de gezindheden des Eerly-1: o-'o^ nerHofs; men wil dat hetzelve, als het ware een ogea^ - I blik in,wyfelgeftaan hebbende wat te doen, thans beflist^ S - j=-^ cj j zy, om op nieuw by eene ftrengeonzydi„'heid te blyven, ^-|'t^"^'ij^ >- o - en tot dat einde aan alle zyne Troepen, byzondex die uit o"" r'i-^" ^.^g"^ I Silefien en andereOos'.elyke gewesten moesten aarrukk order gezonden heeft om halte te houden. Hier gelooft I men, dar het deze verandering is, welke den verderen 1 Hiarsch der Rusfen en Zweden hindert, en men gelooft al I verder, d?t Pruisfen, in^iien geene nieuwe onvoorziene gcbeurenisfenhet in den tegen woordigeniOorlogflepen, j nu wel beftendig neutraal blyven zal. FRANKFORT den lolVovember. De berichten van voordeien by vcoiC" ii a a ^- ■^M ^.<r^ vooroe tegenrranitryk-gewapende *iag- FRANKFORT den loTVörfwiw-. Deberi* ekerd, d:t zelfs de Frrr.fcbe Troepen 1 het Oorlogstoneel melden niet dan van groote' gedeelte der Napolitaanfche Kustsadek- die de Fianfchen en huune Bondgenooiw l

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1