i:^i' MIDDFXBURGSCHE COURANT, .co 1 ^m No 128. SATURDAG DEN 9 NOVEMBER c's 15 ^^%Bi -ë .5 5i - c s t; Sc 'G 5 g>if c -Co c •-• to I BW iP! -.„-i J J iaaciiaMit*» o ►J5 a.^ to o o ^-^•' Z -^ fi i: v5 rt DUITSCHLAND. WEENEN den 19 O&ober Heden is alliier de Mnjoor van Fluggenfeld van liet Curasfier Re- g-ment vsn Macksis Courier pnngekomenmet het f\ r.psrichr, van een tusfchen Gunzburg en Ulm op de Frsnfchen bevochten viftorie, Hy kwam van het flag, veld, toen de Oostenrykfche Armee nog van gedschte was, hsaren bevochten zeaepras! verder voord te zetten. 'tWss het Corps vanden Generaal Ney, 't welkdeOos- tenrykers totwyken hadden gebragt. Over de tweedui zend man waren gevangen, en 15 ftukken kanon, met veel victualiën en bsgagie, onder anderen die van den Genersd Ney, waren bemagtigd De Courier bragt twee Vacndel en eenen Keizerlyken Adelaar mede. nERCYN den 26 Oaob^-r. Gisteren namiddag te 2 uuren kwam zyneRus-keizerlyke Msjefteit in deze Stad san, onder den naam van Graaf van Norden. Na op het koninglyka Slot het ontbyt genomen te hebben, begaf 2vr.e Keizerl. Maj.begeleid door het g^fche Hof en gevolgd door hunne Excell. de.Heeren Kabinetsministers, na Potsdam, al waar een groot diner al de hooge perfo- r.eo waette. Hedeij densö, is aldaar groot (^;Wr; des avond? Commedie; Zondag, den27, des voormiddags terug pa Berlyn; diiiér op het Slot, wordende van het gouden Servies gefpysd des avonds kalenJotipé Maan dag rf</o«/f. Üeze maken de plegtigheden en festivi- tuiten uit, zoo als dezelven bepaald zyn. Dingsdag .Teemt de Rusfiiche Monarch dereis aan na Weimar; vaq daar begeeft Hoosstdezelve zich oa Praag, en vervolgens terug na Petersburg, Gisteren avond heeft de MaarfchalkDijroceenCpprJer onivpiigen welke, naar men denkt, brenger is van ket antvvooid des Keizers Napoleon op de verklaring van ons Hof aan de Franfcbe onderhandelaars overgegeven. Deze Courier vestigt de algeraeene aandagt. HANOVER atw 16 Oaober. Eindelyk heeft het Kabinet van Berlyn ganfchelyk het mom afgeligt. He den na den middag ten 4 uuren is het eerfte Pruisfi- fche Regiment deze Stad binnen gerukt, weldra gevolgd wordende door nog andere Troepen; lerftond na hunne sankonist is de Keurvorftelyke Regering weder herfteld, de Keurvorftelyke Wapens weder aangeflagen, de Stad geïllumineerd, en thans verwagt men alhier binnen kort den Engelfchen Prins. Hertog van Cambridge. Den 27 Ödober. De Pruisfifche Troepen die gis ter het eerst onze Stad binnen rukten, waren onge veer 600 man van het Reizenfteinfche Kurasfier-Regi- nient, komen van Hildesheira. Zy pasfeerden (legts hier door, en hielden in de Dorpen Rickiingen West- bergen enz.nagtvorblyf. Een uur naderhand mar- <Ojeerde het Infsnterie-Regiment van Kleist uit Maag denburg binnen, en houdt heden alhier rustdag. Beide Regimenten mosten reeds morgen weder naar Westpha- lèn opbreken, alwaar, naar men zegieene groote Êruisfifche Armee byeen trekken moet. Terftond na tunren rfmartch, worden zy alhier door andere Troe pen uit Hiidesheim vervangen. Men verneemt, dat «3ok., van den kant van Elze, in den omtrek van Ha- i^elen Pruisfifche Troepen in het Hanoverfche binnen- gari\lit zyn. Ds meeüen dezer Troepen hadden, riet'voor denzelfden morgen van hun opbreken, het bevel tot de inrukking in het Hanoverfche ontvangen. Gelyktydig met de Pruisfifche Troepen en gedeel- lelyk als derzelver geleiders, zyn alhier onderscheidene ïlpnoverfche DfEcieren aangekomen. De Keur Hano verfche Ministers van der Decken en Grote, kwamen insgelyks dien zelfden agtermiddag uit Hiidesheim aan. Jiori na hunne aankomst, werd, onder vootzitting van den eersjgemelden de Koninglyke Keurvorllelyke Re gering weder plegtigiyk geïnftalleerd. Alle hier aanwe- ïige geheime Secretarisfon Kar^celaristen enz. hadden zich ten dien einde, als bevorens, op het Slot verza melen moeten. Heden is er wedtr zitting, en binnen ■weinige d:!gen wordt ook de Kamer-PrefidentGraaf van Kielmansegge, en de Staats en Kabinecs-Minister van Arnswaldt, uit Schwerin alhier verwagt. dok is de Veldmaarfchalk, Ryks-Graaf van Wallmoden-Gim- born, uit Buckeburg alhier aangekomen. De Koning lyke Keurvorftelyke Wapens en Schilden, die, by de bezitnemifig door de Franfchen ,- afgenomen waren zyn T-.-ds vooreen gedeelte weder op hunne voorige plaat- Cen herfteld Gister is ook reeds de Uitvoerende Commisfie ont bonden. Het Collegie der Lands-Deputatie blyft nog voorloopigin werkzaamheid. De Leden van beide de gemelde Collegien zyn gisteren mede by de voornoem de Zittingen tegenwoordig geweest. Even als de mar.-ch-order der Pruisfenfcln-nt cok het bevel tot den volkomen aftobt der Franfchen uit de- 5 J^ o .5 U~.JJ E P S QJ i_ t; 5 c o tj S ^j S CB - -^ o §-? t= 1: - ze Stad tot het laatfte cogenblik uitgefteld geweest te S i; zyn. ^Eergister des ogtends ten 5 uur, werd op het 's onverwagtst de alarm-trom geroerd, en i^e lichten op-^ S o -^ c» 5 de ftraaten ïangeftoken. Hetgeheeie Franfche Guarni- >A-2 "3 foei) verzamelde zich op de Paradeplaats, en ten half 00 agt irok het naar Hameien af. Het werd door den Di- i'ifie-Gsneraal Barbou en alle de voorname Franfche Be- ambten begeleid. De Ontvanger-Generaal Peyroufe al- leen was regtftreeke naar Parys gereisd. In Hameien o - bevonden zich reeds 5000 man Troepen, en veele ge-^ employeerden. Voor eergister was een gedeelte vao ""Sn-^jJ'Sii^ het Guarnifoen dier Vesting, onder flaande trommen en c ^«<-.^=gti;'^!§ fpeelend muzieknaar buiten gerukt, en had de tuinen S a,-'-^ -S r en boomen rondsom de wallen gefloopt. Eenige wei- ^-'b S c nige zieken welken men hier terug moest laaten, zyn r oi:S'^S ..'5 door oen Generaal Barbou aan de zorg der Lands-De-.2 'C .B "-= g^ putatie aanbevolen. Van zynen kant heeft het Corps v'^'S •- ÜiEcieren van het uit deze Stad afgemarcheerde rp In- c*"^ S ./s >- fanteiie-Regiment, alvorens te vertrekken, eene daad-^ verrigtj welke hun aandenken by het onpartydigïgedeej- te onzer Ingezetenen niet ongezegeud laten zal. Zyheb -^ g S:~-^ S ben, nauielyk, in der haast nog eene fom vnn ra V Eö S o- O 2 2. a 5 o o a 5 s c CJ t> ca O 5 rr i". 'S -c _-.• 1100-^ "- E -^ o .-^ w CJ U2 Si ij o CJ -:; ii - 2 - 3 o CJ ,- <-^ o; (i3 g t.. S - g in'^ francs aan de Lands-Deputatie doen geworden ten eiu- 'z Ss*^"^" de dezelve ter band te ftellen aan de Weduwe van eenen S;-^ t! Boer, die voor eenigen tyd, naby Schillerflage, onge-J c> b C lukkigjprk door Franfche Soldaten doodgefchoten was. -^ De Burgermagt, welke, na den afcogt der Franfchen, z'^'^^ de Wagten betrokken had, is door de Pruisfen afgelost, g 'S S Dertig Oxhoofden Wyn, die nog naar Hmelen afgaan moeftenzyn gecontramandeerd, De Hertoj vaij g Brunswyk die in perfoon naar Hiidesheim gekomen f^ was, is gister van daar weder naar Berlyn teruggekeerd, y***^ BOITZENBURG den 28 Oaober. Alhierte Rat- zenburg en in den omtrek, zyn gister en Jieden Rusfi- fche Troepen binpen gerukt. Tegen heden avond is hier kwartier aangezegd voor den Generaal Tolstoy en den Prins Biron. Te Ratzenburg werd gister de Be- vtlhebber der Rusfifche voorhoedeGraaf van Oster- man, verwagt. Heden nog moeden Troepen raarLauen-' burg rukken, en onverwyid zullen zy aldaar, te Boit-' zenburg en elders, over de Elve trekken, BENTHEIM den 31 Oüober. De maatregelen van het Berlyner Hof beginnen zig reeds'in onze en andere ftreken van Westphalen te doen gevoelen. Sedert eeni ge dagen hebben 200 Man Pruisfifche Fufeliers de Stad Rheinen bezet. Onlangs is alhier de doortogt gewei gerd, doch kort da»rna weder joegeftsan aan eenige Franfche Wagensdie naar Hanover beftemd waren, Voor-eergister is deze zelfde weigering gefchied aan on- geveer honderd Franfche Confcrits uit het Rhyn-Depar- tement, [die onverrigter zake herwaards teruggekeerd zyn, waarop van hier terftond een Franfche Commisfa- ris naar Munfter vettrokken is, om dien aangaande met de Pruisfifche Generaals te fpreken. Verder'meldmen dat gister te Ohm, en volgens fommigeberigten ook, te Nienhuis en Ulfen Troepen zyn aangekomen. Alhier en teNordhorn is voor dezelve kwartier aangezegd. Ag- ó'^^.B o-S ter de Eems komen nogveel aanzienlykerCantonneraen- 2 g- S ten van dezelven te ftaan uit het Graaffchap Lingen en b 5 5 J dat van Tecklenburg ontvangt men deswegens'reeds klag- j: i j; ten, en inzonderheid over'de ftren^heid met weike, >2 S -2 in die Graaffcbappen, thans de Recrutenvoor de Pruis-.5»'-' g "5 "S fifche Armee geiigt worden iets van het welk zy te o C i voren tegen Jaarlykfche betaling van 8000 Dalers vry S waren. Ouders, wier Kinderen gevlugt zyn, worden zelfs naar Munfter vervoerd of wel met Militaire Exe- g'i - cutie bedreigd. -jf^ Ji,Oy Het Hoofdkwartier der Pruisfifche Armee in West- 1 .5 Ps J phalen zal te Munfter geplaatst worden. Men teld on S *^1 2 S der dezelve bereids 4 Regimenten Infanterie, 2 Gre-"! o -'•- nariipr. 3 Fufeüer-Brtrülonsen 3 Regimenten Ca-J S Z-< - a.ii^3 a o -O -T3 O o P 1- S -r: jz CJ - f^ t^ c ■-' -« -2 -^ 5-c- 1 O tr c -d- »- -^ O js !i^ 5 B o i: N a O ei -'S .t o 3 5 N 'E e fcxH w c; U z c i:rc; CJ 22 o. C-: '-' V 's «J CL, -X CJ -^^ 'i g- -S ii 's I o |es a "O -^ I Cj I c tsCöJ N •- W C j, CJ naoier vallerie fn 3 Regimenten Ca-.s s Reeds den e/ dezer waren 2 Bataillons van o CJ CJ t: 5~j - z c; I- .H •- f^ '-' o Wedel uit Bielefeld in Lipihd aangekomen en des an- f O deren daai:s van daar naar Soest vertrokken. GROOT-BRITTAWNI LONDEN den 28 Odober. HetEsqusder vrnRo-h liT chefort, thans indedaad de geesfel van onzen Koop^ "nZ'Q: handel geworden, houdt niet alleen nog altoos Zee, g S> o^'sZ: i maar heefc wederom een gedeelte van onze naar Opor-fcii to en Lisl>bon zeilende Koopvasrdy-Vloot genomen, Q u Men wil, dat het Fransch Esquadar den 10 dezer opU-o- ^h^-^m^ de breedte vau 41 gr 43 min., en wel cours hou S» ^- h dendtf rasr Ferrol en Vigo, gezien is door ons Fregat•'^«•'^P^»*^-* /imiahle. De eerfte tydingen van de nadeden der Oostenrykers in Zwaben zyn alhier ontfangen. Tot nog toe hegt n-.tn aan dezelven weinig geloof, en echter maken zy reed.^ een fterken indruk op onze Natie. Men poogd derzelver boop tbani weder op eene scdere wyze oy CJ oU C/5 (2., tx C^ -o r^ o c r -O E 2 Ji E W o C er- 3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1