-t::SdSde'L5=;^-y S f F^^ 7--=1^--^--^,5:1521 a^- No. 135. MIDDELBURGSCHE SATURDAG COURANT, i G DEN 2 NOVEMBER '21 ^1 w ei g t; - 2 voor'het'p', -r''-^^'^"'"'" Goe-etten 5 .1 voor het Eilsnakruisfcnpnm.xzicn-^ t? .-' - co a den dag tevoren door hem genomen waren; dat deze' Daar Ete?fïr"''°'nr^'=''^" ^"^^'"^^'^^y'^^"- i i berigt hadden gegeven, dat de Generaal pLtf bf^/J u^'"''*'" ^P'^^^-^h Vaartuig <a2l[^°!:^r;^^"°°V^^-!^P' ™«--'^^van den I I-g houdeV"'" "'^«^-'y'^' ^"i^- -^ - s s :r SUMIER VERSLAG v/rn ^t voorgcvallem ot> hn Eiland CüRACAd, f.dert din 2S Febru- T-j tot in hct '.aatit van -July dczei J aars 1 805. Na dat he: Füand CursfoQ, in het bet'iiiV-nhet Jjr.r 1804, eenen hevigca sanv?l en bombardement had ondergEsn, welke, door het beleid van het Gou vernement, en de dapperheid der Lard-en Zeemagt, en der Ingezetenen zyn doorpertaatiwerd hetze've.'by continuatieen aUeen met iu?f:henpoïini,' van epnif:e weinige dagen (die den Gouverneur Cbanguion gele genheid gsven, üin het Gouvernement te aanvaarden geblokkeerd gehouden. Deze blokkade werd in dit Jaar tfnikkende, daar de- lelve door t«ee Fre^Ptten, en eeni^e kleine gearmeer- de Vaartuigen wi=nr by ?ig nu en can een oftwee Brik ken voegden wierd vo!t.-ehouden; waar door de mees te toevoer werd atgefneden, en den toedand van het Eiland, het ubIk ?onr!er dat niet kan bedaanvan dag tot dag bedenkelyker w.nd; zoo dat men zelfs aan van kelyk eens mei hor.f^er-n^iod ie v.'orftelen heeft gehad De Gouverntrur werd derhalven met overleg vanden Kaptein ter ZeeC. G Evercsz, 's Lands Oorlog-Sche pen en Va.rtuigen vni Oorlog in de Haven van Cura- f20 co-,nm?ndeereiide, t? rade, om eene poging te dx)en urn ten ,ni„(>,-. deVyandelyke Goeletten,die wel het meeste kw^ao ceden te verroeesreren of te verjagen De .schoner .de vliegende Fiiclu werd hier toe, onder com. inando va,, oen K p.e.n-Lieniensot Sloterdvk, gedispi cieerd, welke ook nitlirp, doch, na eenige dagen ia Zee re zyn geweest, onverrigter zake weder binnen kwsm. Inmiddels waren er by den Gouverneur berigten in gekomen v.n den aanval der .\egers tegen de Hoofdplaats «P M|. Domingo, en de Ëngelfche Kapitein Murray had omüreeks ,80 Vlugtehnj-en uit dac Eiland meest Vrou- I ^en e.i Kinderen en Slaven onder Hollandfcbe Vlag Binnen Cun9 o gezonden. «iidp?"'? Lever,s„,iddeleD hoe Jsnger hoe fchaarfer r'I '^"'^'^"«"^d«" ongelukkigentot een aan- inerlyk oez^aar op den duur zouden verftrekkenbe- lü -2 c -O k-» 0^ I Franfchen Vlngte'fngen aan wal gezet, dewelke, welfl I S I a verre vpn te bevestigen, het geen den Kaptein MPhIing 1 I g had gezegd, inte.eenderl verhaalden, dat de Generaal 3 o terrond, ,n plaats van intefchepenalle hoop had, ora =-^ S-. Dommgo te behouden; doch drt de Vrouwen Kin deren en Slaaven werden wegcezcnden om voor de.. I W M te langer tyd levensmiddelen te hebben. C "^l? -' S. Op den =6 i\3aart wierdaan den Gouvemeurdooreen-§ I>^ -^ Koopman een brief jebragt, aar dien Koonman gefcbre- ven ooor een particulier perfoon op AruSahoudende Cu O Q i2 O >- n H cl ■-■ O. y c 5- ei S Ji g dat de Gener.Ferrandophetpunt wa.,om St. Domingo o C BS S 5 F t, jc "O Co" -C «i S: f? 1> 5 wi o ------,•>..-., "'"""l/t; urit r-uiiiyvcr ver---^ fe zogtfhad, vocava9rd.nva,Crritu>atieDa»rrur.'C.o re= S-g c - v os^ S- zenden. hetwelk hy gedaan had, om ;,et onge/ukhg-i^ ^'l S f^olkvan Cura^o,ie dienen; dat de Gouverneur der v,| -'S g 'Z - 5 den Kaptein la Roche aile C->pitu!atien hebbende afge- -5 =r S g ÜJ^en. ^hy vry^zekerwas, dai'geene Capitulatie meer- i"'*^''"'"'?'-^'^ *C o der zoude worden a.nseboden 5 dat de verfterkinj, die 3 -^ - - s Kaptein Mahling verwagte, in het gezift van .^rub" was, C» I .5 i I 3 I 3 fterk ^es Ze.lenen beftaande uit een Fregat, e^n Kot- ëlJj^st'^ri^oaS ter en 4Pryzen, en dat men nu waarfchynlyk binnen^ .C "i kort bet gevolg zoude voelen; ge'vk dan ook daags 5 f T ^fe J daar aan drie Fregaiten opkwamen welke, op de hoog-1: l!?>£2^^-- 'e van de Haven gekomen zynde, een ParlementairH-S C--^S«' Vaartuig uitzonden. "'t/,¥;^t:5U~.£=^ De Gouverneur, te laaten, zond Chaloupen om de Depêches over te ne-,^ I £c --y - Cm ■c .0 De Gouverneur, verboden hebbende iemand san wal f- "3 t Q -^ J l: i°°'' Chaloupen om de Depêches over te ne-,^ -^ "S :S 2 S 9-g .S De Engel.rche Kaptein wilde echter aan den wal cJssS^.-t'a^a^ om den Gouverneur te fprekendan, dit niet zynde - toegedaanbetoonde hy zig zeer onver^etjoe^^d -' --------- - ht men. O gaf te kennen, dat hy den volgende na.tbinnen Cura n t"^5^ f^^ nfso zoude zyndat men dadelyk zoude geattaqueerd MH ^1^^ worden, dat dst hy hoopte den volgenden dagaan den-------- Gouverneurop de puinhopen van Curapao rede---------- nen te vragen van zyne weigering omhem te ontfan^en-------- Op den i8 Maart kwam weder een Parlement'ir Vaar--------- tuig af, aan het welk de Gouverneur met een open brief------ te kennen gaf, dat hy, veronderftellende, dathetooe-------- Z'JÏ T': Capitulatie te handelende ----- eer had. den Comm.''nrieerende Officier re doen weten "I------- «reep egter de r,üuv. ce rcgc, dat het en tegen de men' dat hv .'n <^°°''"''"'^e«ende Officier re doen weten 7 .fthelykhei., en tegen onzen relatien met de FranS d s eed enl"ir°' ^eef volhardenvan behou- g .Natiezcude(;ryc.n,dezcirenaftewvzen,gelvk zyln CaPtSi?/ '"'f f°^^^"e b ook ingenuuien en verzorgd wierden tmvvl d. On? I f.!!" ""S^" ^^f^^'" en dat derhalven alle Con- over nodeloos waren; waar op de Er?gel L. ,-.,,,-----5S^'.'-^ ty uan «-apuuiatie te in.\ T '"^^y Oor. j ferentien daar 'S/^^-Jr:!^,!^ !!"!'!^^'=^f^ F"-" I OlHcier. .y„de dezelve van daags te^or^n-^ei^: S om onder bedreigingen en vloeken zeide: f,"".i..tt Rcci genomen hebbende zy ireerendeels na een kort verbiyf vertrok ken zyn, hebbende zy zig geduurende dien tydzeer gefcbikt gedragen. Op den 18 Maart kw-m een Engelsch Officiermet naam la Roche, ais Ppriementair binnen meteen brief a?D den Gouv., van den Kapt. Mahling, een der Ëngelfche Fregatten eomm_=nderende, behelzende in fubüantiedat o =^4 o X -5 6 - -------- Dat wan- neer hy meester van Curafao zoudezvn, hv vanden Gouverneur fatisfaftie zoude vorderenwesers den hoon, aan een Officiervan zvnenrangaangedïan van hem met te willen afwagteo." In dezen ftand bleven de zaken tot in het laatst van A- J -3 »j 2 1) >.st. .- co JJ b, aj to c S <u <o meerdan 8oFranfcheVliigtelingen van St nnm'in',T^' i vnnr i,.., c-, .-^-o--'—-"'"^ i^" ccnmc uoeiectei daags na hun verfre'k v.n St. D mingo oude nSie' li lie't d^ T TJ'T'^'''"'' "-^"^ S t pen. en met zyne Troepen, ruim =000 ma„fterk c'st'inïa L h T ^"P^'^^^?^ ^oor den Heer Th. f - JlHli^r,?'"'"' had,daar dat Vaartui.een I f Jding Meel aan boord had. en men hoopte dat, in- -S S d.en de kans wel -.vierd wa.^rgenomen, men hetzelve zou ^S M üs Bunnen vermeesteren. c a. o S V5 o o' o c - 4j i.«.. r. T.-"----'""^"'JiJ'-uracaoDinnen UrtgeeneProviiie meer hebben zoude, üitmedelv- 1'" ''"t\*''f''°^J^n.omaan Cur.g.o nogmaa s de Ëngelfche Protectie op honorabele voorwan J"."."'f^'«den, tot het Duiten van welken hy den Kapitein la Roche alle volmagr geceven had." I, R n.^°'""'"/"' t"'^°«d aan den K.pt. la Rochemondehng team woorden Dat de Gtuatre op ,«5 --00 "-^ n «o. Oi c -o o .- - .0 t: Q E CJ S p Kapitein ter Zee Evertz, tot die E.xpeditie een Go^et te .buren die met veertig koppen geèqu peerd en ter -?2 •o 3 -C MS \0 15J C i" -« o S c c P op Cur-9,0 op verre na zoo dicperaat niet was aïs I có'irm'.nH.T T 7""^ ""^P"" ""'5" en ten 5 n. g h^rbSt"^"''^'.''^' ■*>-<^-^'^"- -^^"e^ - opg™ r '^- --d I - -: I - I „„....i...:!^'="^"^S.Do.,ngo, maar dat, indien Dan, deze Expeditiebeantwoordeniet aande verw^.. O tf>^ ^-fl-^l. t.ng. vermits de Gouvern. op den S5 April, beriet ontving. S fit 1 S .S 3 fchejVa..rtu.gda.^r met gevonden Nd. terwvl de Goelet ^-"-"^--^^-^a zelve door htt Ent:e!scb Frenar. k„ n.„.. u.. ^C-^IO-g g^ 'Vg-^ •5 - iiijelscb Fregat, by de P-gy by Porio "l i^ I - Marva, v?n ond.r net gefchut van het Fort,'on het 4) allesal w.''ar ra oirtp 7vn d .r I UI j^te zyn, d- Engtlfcnen wanden 'va- ren vnn de B^taaffche Republiek, aan welke hyGou- verneur trouw ge.>v ,r.n had, en d.t de Franfchen onze Bondgenoten waren; dat het dus niet rwviTel- agtig wa, .vat hy doen zouce namelykonze Rond. genoten ontvangen als zy k.vamen,en alles met hun Hier by voegde den Gmverneur een korren brief aan denK-'piteinMaMI.-g, behelpende: d-1 zvn p-'gtC dat Eer, Trouwen Men'cheiy^heid nem voorfcVe ven onze Bondeenoten af te w^^ten en zoo Vnl n'^^ -""7';^'" ^'«'^"e veroorzcakte. ----------- ii>-i ruil, i.in re welk men by die gelegenheid twee geblcsfeerden beko-^ men hsd, was weg^eh^ald. Op denz.it^en ds-- .:eed de vyand eene mnnoceuvre, waar uit menhetloot, d.t h - plan b.d, om de Haven te S -^ verrasfen. Da„, m-n w-s op zyne hoede, en het bleef 5 by eeuevrvhevigeCannonn.'deophet Fort en de Haven welke evenwel eeen fch.'de van belang veroorzBakte.' ^''- ^■535 2 a, N S -o V ►.f o* S M o er fcfc- 8

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1