Q I-I MIDDFXBURGSCHE DONDERDAG COURANT. 4 No 124. 1805 DEN 10 OCTOBER ■ês .S - <r 5 o 5 w w -^ S t Z :.-■ c: c -^K - i; t- S -ë« g e 2 1:5^ o - Z5:- S o js c •- SS S -=3 Al 2 Sö s gs Pï o l CARLSRüHS (Jsa aS Stptmbsr. Cqyïï Frank I westen zal verblyven. Den 29den Boekhouders van B/lTAVIASCHE NOUrKLLE.^ -/''«" 'S'^S- Den "5 (laober, wierd de tc iM?c-.'S'cfs be'cheiden I uit Militair Jan Rnp:ist Richard aani?elk!d tut RcHdent té Poelocomba en gftMn;;eerd tot zyr.e vori ge tlLltiiiteit v=n Onderkoopmnn. Voons aan den On- Lkoüpmsn buiten etnpiooi Johannes WilU-mfe:! geper- mittent 't doen van cen fpringtos-je naar Java, Wydets wierden bevorderd onder 't Corps Pennisten de volgen de rerfoonen, sis: tot Kaptdn Jacob l'ailus Barends; tot Kaptein Luitenants G. W. C. van Mctman P. F Overbeek en J. F. Zhaet.ck; tot eerde Lui:. G Drost, H Meindotts, P. H. Tiet% A. L.Rss, A. Faure, J c" Boswellen J H. van Heeckeren; wi tweede Luit. TA Loo, J. van Spierenbur» W. de Viies en H.van Vesfum- totSou<-Luit tit-ilair den als Scaba aangeltel- den Sergeant E. C. Bran.'is. Gelykmede<s den Batail- lon Chirurgyn by de tweede halve Brigade Wm. F. Linde, we-ens ftei-t cedrng uit 'sComp. dienn ontlla- «n en we^et -.'angeftL-ld den Onder Chirurf^yn in het Iniandsch Militair Hospitaal Ryk Severing. Oen 28, wierd den alhier voor een fpingtogtje oveti^ekomc-n Kaptein ComiTiardanl van Sou-ibaya Carl von Fraiiqu- fcoiit, tot SVIajor bevordert. Voorts den Koopman en KasCijr van de Bsnk van Leaning Bogislaus Fredricus von Liberher ,gepermitteeri nevens zyn Vrouw en Doch ler na Samarang ie moaen overgaan en de waarneming van die bediening opgedr-sgen aan den Secretaris en Boek- 'hüü^ier van gemelde Bank Godfriod Samuel Kadhieii. In plaats van den tot Schepen aangeflelde Koopman bui ten emplooi J. C. Romswinkel, als Secretaris van 't CoUesie van Curatoren Scbolr.rcheii ontilagen en daar K-e weder benoemd den Koopman en eerfte gezwore Klerk ter generale Secretary Hendrik Veeckens. Den I Novemberwierd by 't Corps der Bat: Burgery ie volgende Officieren gepromoveerd: tot Luit. den ifte Sous-Luit Ernst Fredrik Braune tot Sous-Lult. den 1> 13 tv o» (S '<S feu Oj 1> ÖD ■u u O» o *- N J f!) de Wapenkamer en liet Gra«n Magazyn Slingeland en Sa- o lingre, gepermitteer-.i van dienften te verwisfelen onder g -g bevordering tot Onderkoopman, van de laatstgem: J-^ met voordraj^t aan de Heeten Meesters ter obtenu van -S den efteftive qualiteic. (/7e? vervolg hiernOj SPANJEN. g£'°g MADRID den 4 5e/>/mè?r De Doftoren Dumes j;. S-S ril en Degenette en de andere Heeren Duftoren die de "5 g Commisfie uitmaken die door het Franfche Gouverne g ment naar Spanje gezonden zyn oai ohfervatién omtrent" °2 S de Befmeitelyke Ziekte die in het Zuidelyk gedeelte van U 5 dit Ryk geheerscht heeft:, te roaaken zyn aangeko c J c «1 men. De Doftoren van Madrid hebben hunne CoUe- rj JJ, gaas van Parys op de minzaamfte wyze ontfangen. -^ o De Heeren Neyva en Loperbeid n Lyfatfen van den^'"^ j; Koning hebben aan die coilimisfie een pragti middag- u. "S -o maal gegevenwaarbydevoornaamfteProfesforenen.DOC- 5f b o' cT toren van het Hof asfisteerden DUITSCHLAND. c-Ho^ BERLYN den 25 September. t)ez»r dairen ïieb-0 g- ben alhier groote bewegi'ii-n plaats gehad. Een Cou-00.,. fier van Wilna komeb-i^ Iragt de tyding by ons Hof •- aan, dat er drie Rusfifciif Arméën in aanmarsch Lj 4l i C -* tJD o n g M -yi o c; CL 'C 3J g o e c - -^ C-. fcj *j «1. 1-1 c td JU til Q -^ t- rj c -' •- iz, - J' :oj Q -U »i S ci -S 5 U U 2 c s S t: j j cj «2 c a ra <(A I a> -o o o Q S O :j 1 -q 4d f^ O -a D Z Q II: Z m t^ t» ei -a .- c cffi warfn S 2 en door het Pruisfifche ftondtt; te trekken. De Koning j^ S .S en zyn Raad na het lefen van dien brief van Alexanders g waar by hy hem zulks melden, waren over die ver-fc,'"^ klaring zoodanig gebelgd dat men eenparig befloot dat^^ men het geweld met geweld moest tegengaan. o Na het afloopen van den Raad wierden er 15,000,000 Rixdalers uit 'sKouings Schatkist geligd en naar alle kan ten wierden er Couriers afgevaardigd om deVerlofgan- gers opteroepen en degeheele Pruisfifche iVlagt beweeg baar te maken. Hec is waarfchynlyk dat doof deze Afte van ferme- teit het Hof van Petersburg zignader beraden zal. Het Cu s" p «s o. 6 z ai: - M o rq -- er fü te O) 5 J S Jd 3 H o» lu K W <u B a ca SP E B» o o o o 5 3 c Z 5 §0' Vaandrig Justus DionefiusPiete,rs; tot VaandrigeiFeclief zal liever trachten eene Mogendheid, die men haat en den Vaandrig fupernumerair Johan Fredrik Gewisf; tot die men heeft zoeken bang te maken, tebehagen. Het Vaandrig fupernumerair di-n Sergeant Mstthys Lens. •O C c C es iC S c s a) tw t« c gp ra -a C Cl O» c •o a> 2 H "O g -a tü J -g <u M C CS B j^ (K O) •T3 <LI O C TO O <u '3 S CS !c5 ic o. 0.4, o <u O 2 g v O) <U 3 O kan niet misfen of men zal bemerken, dat alle de Naast beftaande van den RusCfchen Keiler en alle de geenen \- me: wien hy zich uit Staatkunde zig ihoest vereenigen met Frankryk eene gemeene zaak mnken Voor wien -^ vat hy de Wapenen op? Het is niet om de zaak van zyn Schoonbroedervan zyn Oom of Neef voorte- ftaanmaar om zig aan de inblafingen van Marcow en aan de begeerte van Engeland te onderwerpen. Wat kan -^ zyn hoop zyn? Is het Om de Wet aan Frankryk voor- tefchryven? Maar in dat geval zal hy nog dikwyls twee Man van de 500 moeten oproepeneer hy hier in zal kunnen flaagen. Daar die Vorn zulk een fchoonen rol zou Kunnen fpeelen heeft hy zig in de handen van de "o Engelfchen overgegeven; hy ketird alles goed wat zy S doen; hy ziet niet dan door hunne oogen. Hy zal dus ftroomen Bloeds doen vloeien om in geen van zyn voor- nemens te flaagen, en hy eindigen met door den Engel- S fche trots vernederd te wordenzoo als hy zulks by den aanhang zyner Regeering geweest is Z WURTZBURG den 27 September, (over Fratik- g ryk") De Maarfchalk Bernadotte enden Generaal Mar mont zyn met hunne Arreéën waar over zy het bevel voerenaangekomen. Deze beide Corpfen gevoegd g by de Beyerfche Armee die reeds 26 duizend Man '5 lletk is, maken teeds eene zeer aanzienlyke Armee Uit. De Beyerfche Soldaaten Zyn zeer iti hu« fchik dat zy g mee de Ftanfehe Soldaten vereenigd zyn zy branden "5 van verlangen om met de Oostenrykers aan den flag te'S komen. Alles wat zy van hunne Ouders en Naastbe- S llaaode vernemen ftrekt alleen om hun vuur nog meer - aantczetien en hunne verontwaardiging tegen de Oosten-f p =S H rykersdie zy als de onderdrukkers van hun Vaderland l belchourt'eni Het gedfag der Oostenrykers is dusdanig, S g S gl - dat de Generaals, Leveranciers, Officieren ieder een M i S S S c 3 of tiJ5CuJ"c5icgg«. Ziet men er nieten het is te vreefendat zoo de Oos g •- g E- e: S tó oJ Jg 'S' teurykers nog eenigen tyd in Beyeren blyven moeten-.'sgB.-i.^'s'^i-s I'S' dat Land totaal /.s\ geruïneerd zyn. J J o o S 3 S' Uit het geen men gezien heeft ka/i men öpinaken wat ii^ "1 ffi 5 5 .S ^r J 2 O, de Nationaale geest op een Volk dat vol van eerzucht'^ -^ g g <u gt^ c 6^5 is vermag. De Verlofgangers waren noch niet opge- g b-tcjC-^^ |«H 1 roepen, doch op het eerfte bevel vanzyneKeurvorfte fV-J 5^^ c^>* Voorts zyn by't Corps Pennisten bevordeit, tot 2de Luitenants L A. Loo en J. van Spierenburg; tot Sous- Luiienants Hk. Brouwer, J. Staalhoff, J. M. van Beu- fechem D. F. vonStrnl.ndurff. Den4, vernammenuit een Misfive van den Bemams Commandant Beynon ge dateerd 31 Oftober jongsil.dat in de Straat Sunda was gearriveerd 'c Zweedsch Oost Ind. Oomp. Schip If^aja, «ezeilt den medebrengende de onaangename tyding dat de Kroon van Engeland aan 't Ryk van Span- 1 ie en de Bataaffcbe Republiek mede den Oorlog zoo .■wel als de Fransch Republiek zoude hebben verklaard. Ook den Koopman en eerde Suppoost ten Comptoire van de generaaledireftie Lieve Willem ?.leyer, permis- fie verleend tot 't doen van een fpringtogtje naar Che- tibon. Voorts is den Onderkoopman en gezwore Kle-k ter generale Secretary iVlartiiiui! Wieringa op zyn ver zoek aU gezwore Klerk ter generale Secretary ontflagen, met vryheid oni voor een fpringtogtje naar Jiv,? over te gaan met afgefchreve ga^ie, en den Scriba ten Cum Siandcment EpVirsïm Joh. Schultz, gepermitteerd voor een fpringtogtje naar deze H>)of,iplaats over te komen. Den 8, in plaats van wylen G. C, van Lennip, wierd tot Marginalist en Realist ter generale Secretary aange- öeld den Onderkoopman, Dagiegisterhouder en Archi varis W. jacobus VeeriSj en in deszelfs plaats weder benoemd den gezwore Klerk Hk. Joh. vsn Afïelen.met voordragt tot Onderkoopman. Voorts wierd tot gezwo re Kierken ter generale Secretary benoemd in plaats van Hi J. van AiFelenen ia plaats van den als gezwore -Klerk ontnageueOnderkoopman M Wieringa denotd* Jan Anih. CorriiGysbertus duSaliSi enden Onderiioop man provifioneel Joh. Hubertus Jac. Möarees. Den 15, wierd naarde GrooteOostannge'egttoteinvnyeren van de naar de West aangole^de Schip 's Lands Fregat ^anOorlog<^ffP<'2»«»:«endeBr k</ï//vtfn/Kf;V;% Den 22 dwingen de Bankbriefjes die in deOostenrykfcheSaa g o i^ 2: a o g.?^-SH mits't overlyden van den Kapi. Liiii ter /ee, Otto ten 40 pCt. verliefen tegen pari aaiitenemen. Goud Vos, wierd op de Vinkdi-Chtiitiua Elifabeik, in com mando gefteld den Gezaghebber v,in ae Brik de goede TrouV'den Kapt. Luit Jacobus Janlen, en op laatst- gem: Kieltje den Lui', ter Z^.- Geuit Fr-.driks. Naar ■Samarang verplaatst'den Boekhoudi.'r en TranslareUr in de Java-infchetaal teSour baya Christiaan Fredrik Krygs wan, en in deszelfs p:aats weder aangelleld den aldaar Weder dienstdoerde Asfillent Pieter J^m Moor onoer ftevordering tot Boekhou'<er. Deo 25 op ver/.oek Van den Kspt. CoU. ter Zee in 's Lands dienst Lombar, oc-s; 3 ES s c d i:rj)-G Ojc c u^(£« V <u o VJ I lyke hoogheid heblien zy zig by hunne'Regimenten vervoegd. Verfcheiden hunner hebben den Donau o- dergezwommen, anderen om de Oostenrykfche Patrouil- wierd tot Secretaris vaii 't Commando aangefteldj den j les te ontwyken hebben zig van het eene Bosch in hec Bo:^-khnuder Adrianus Nicolaas F'anken voor den tyd i andere begeven en in dezelven fchail gehouden om das dat 't Fregat gevoerd door den sem. Kspt. in deze Ge 1 vei'ig by hunne Corpfen te kunnen aankomen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1