i I Hl, "ia MIDDELBURGS CHE C O U R A N T. «MM No, III. D I N G S D A G 1805 DEN 10 SEPTEMBER o ëz z 3 -S mmtÊmÊÊÊÊIÊmiÊn ■It. tcr 0- '•-1 eii ':i DUITSCHLAND, WEENEN den ai /Augustus. De Krygftoerus- rustingen en Troepenbewegingen duren nog beftendig in de Oostenryl<rclie Staaten voort, en dat zoo als men geduurig zegdtot handliaving onzer on- zydigheid; maar, zoo als foratnigen geloovenom tot eene byna onvermydlyl? wordende Oorlogmet Frnnkryk ieder oogenblik gereed te zyn. Met den i Septem ber aanflaande zal ooit, volgens het zeggen dezer zelfde lieden, de ganfche Armee op den voet van Oor log zyn. By alle deze krygszuf^tige uitzigten (laan nog veelen in liet denkbeeld, dat het niet tot Oorlog, maar tot een Congres zal komen, Wy willen hopen dat deze laatflen het geraden zullen hebben. In blieven uit Konftantinopolenvan den 30 Jnly meld men, dat de Ru?Qfche Ambasfadeur aldaar aan de Porte bad kennis gegeven dat uit de Zwarte Zee op nieuw 12 i 14000 man Rusfen naar de lönifche Repu bliek beftemd waren; dezelve tevens te kennen geven de, dst de Troepen in die Republiek nu zoodanig toe namen dat zy niet meer onder dak te brengen waren en derhalve verzoekende, om dezelven in eene nabu rige Provintie op het vaste Land van Turkeyen te mo gen lesgen het welk de Porte heeft toegeflaan. REGENSBURG den 29 Augustus. De hier refide- rende Franfche Zaakgelastte, de Heer Bacher, ontfing den 25 dezer des avonds, door een Fransch Courier, die zich in allereil naar Weenen begaf, de Copieeener verklaring,-welke het Hofvan Frankryk aan zynen Ambas- fadeur te VVesnen zend, om dezelve aan het Hofvan Oos- tenrykte overhandigen. DeHeer Bacher heeft die verkla ring, op bevel van zyn Hof, aan de hier refiderende Minis ters meegedeeld. Zie hier er den hoofninhoud van ,,De Keizer der Franfchen is op het punt om de ex ■peditie tegen Engeland te ondernemen. Totdateinde, zich verlatende op de met Oostenryk en de andere Mo gendheden van bet Vasteland beHaanden Vrede, heeft hy op de Kusten het grootst gedeelte der Troepen veree- nigd die zich in Italien en aan den Rhyn be^-onden,en ■heeft hy ook genoegzaam geheel-en-sl Zwitferland ont ruimd. Z. M. heeft dus met te meer verwondering de groote bewegingen moeten vernemen die onder de Oos- lenrykfche Troepen in Italien, in Tyrol en op de gren zen van Beyeren plaats grypen. Hy gelooft zicb dan ook gerechtigd en zelfs verplicht, alvorens die groote onderneming te bewerkfteüigen ,om aan het Weener-hof eene tTe'tige verklaring te vragen ten aanzien van het oog merk dier maatregelen en de bedoelingen van Oosten ryk. Itt geval het antwoord van het Weener-hof niet gerustllelleild mogt zyn, zal de Keizer der Franfchen zyne e.\pedifie tegen Engeland verfchuiven en zich met aire zyne Legermacht naar den Rhyn begeven om Oo.srenryli te noodzaken tot het handhaven van den Vre de op het Vasteland." De Zaakgelastte van Frankryk heeft hier bygsvoegd dat hy, met deze verklaaing ter kennis te brengen, geen snJer oogmerk had dan om de Staten des Ryks te o- Teriuigen, dat, wanneer het al toLeen'Vredebreuk mogt komen Frankryk alleen ten oogmerk heeft om de rust tan Daitjchland te verzekeren. VAN DE NERDER-ELVE den -^o Augustus. Het gïrucht, 't welk eenige d.icen geleden te Hamburg ge lopen heeft, alsof de Oorlog door Keizer Nf.poleonaan Oostenryk, Rusland, de Porte en Zweden reeds ver klaard was, geheel zonder grond, GROOT-BRITTANNIEN. LONDEN den 29 Augustus. Onze Nieuwspapie ren dé Minifteriële party toegedaan, geven zeerbreed op van de voordelen, welke zy in de tegenwoordige gefteldheid van zaken op het vaste Land, voor Enge land menen te ontdekken. Niet slleen ziet men daarin eene Coalitie van Rusland met Oostenryk, Zweeden en Turkyen tegen Frankryk, reeds als eene be.ai.schte zaak aankondigd, maar zelfs de voorwaarde opsegeven waarop die is tot (land gebragt. Oostenrvk moet daar toe een Leger van 350,000 Man op de been brengen en 250,000 moeten er door Rusland worden i;eleverd! Men gaat verderj reeds is het plan van den Veldtocht geen geheim meer. De Engelfchen maken zig gereed tot invafien in Spanjen en Holland. De ncrtogen van Cambridge en Cumberland worden genoemd ais^Oppor- bsvelhebbers der Troepen beftemi. Rusland zal met Zweeden eene gecombineerde Armee ter herovering van Hanover uitzenden, en een greotLeger Oostenryk.'cbe en Rusfiühe Troepen zal aan den Rhyn, gezamentlyk tegsn Frankryk ageren. HetEngelich Gouvernsaie-u ■k N; o s c i :d bi 2 H 5 o r: .2; ■- 5 ei 7ï C ir. n: .ti .S ,j O 3 O .i: O •- r) -^ 3^ c o Q -5; -^ c:. c Si S c K i? 5 - 5 -5 - =3 5; O S '- i" P .'T .J-- c -- -1 '- c: -^ heeft, volget-s die Nienwspapicrenreeds eene menig'5 §-= %'-^^ 5 teTransportfchepen, te farcen van den inhoud van io,ooc c z.-^S'^^^ lasten, gebuurd, welke de Rusfifche Troepen zuilen P>^-.-25ë ^^B-- i^ overbrengen, en waar van de eerde Expeditie dienen ;3 2 1 -= ,a. g g' J zal om Zweedsch-Pommerea door dezelve te doen be-5<S2:-ë- =.S-ë-cü« g- zetten, "'-iSss.S''"^- Hoe zeer een aantal lieden door .deze fchoonklinken. d Z S:"^ 'i'.-9. de opgave worden weggefléep'c, zien w'y nogtharhs niet^ fcff.. - - zonder eene angftige bezorgdheid, dat geen geringer ge- 5 deelte der Natie, en daar onder onze g-ootfte Staats- J S mannen, deze Coalitie tegen Frankryk indien dezelvc's indedaad reeds tot fland gebragt zy, als eene aller-'S ongelukkigfte gebeumis voor ons Land befchouwen, 5 r welKe tot- niets anders (trekken kan dan tot nodeloos S bloedvergietenen totruïneufe geldverfpülingen welke 5 gefchikt is om uit zich zelve, aanleiding te geventot Z de aanmerkelyke vergrootingderraacht van die Mogend--^ beid, welker verzwakking men ten doel heeft, en wel- ke zoo dezelve al niet chimeriek bevonden word, im- "Z mers hoogstwaarfchynlyk het uiteinde zal hebben van al- Ie de vorigeu, en daar door den haat zal vermeerderen, S welk Engeland zich in Europa reeds zoo algemeen ziet toedragen. ''-= FRANSCHE REPUBLIEK. PARYS den i September. Het gerucht loopt, dat 5 een Corps Franfche Troepen in de Stad Napels binnen getroitken en dezelve bezet heeft. V. C ry. -^ .t: -t -' K ^-' r. •.- l^ S o --cj 1^ - tü X f '■-' -j g- S. - Z r. ■">--■ ^■■n ,x o S '.CJ b J3 <- ie - -r -Si De Graaf van Cobenzel, Oostenryksch Ambasftdeur'S 4 - aan Hof, bevind zich nog (leeds te Parys. Den 2 September. Uit eene Nota in de Moniteur geplaatst moet men opmaken, dat de gecombineerde Vloot den 13 Augustus uit Ferrol in Zee is gelopen, na 10 dagen in die Haven zich te hebben opgehouden. By gelegenheid dat het Engelsch Nieuwspapier the Sun de Franfche Vloot opgeeft als uit 28 Liniefchepen en 5 Fregatten beflasnde, zegt de Moniteur in eêne Noot: „De Vloot be(laatuit34Liniefchepen. De En gelfchen zyn inderdaad byzonder.i zy geloven dater gee- ne andere Schepen zyn dan de hunne. Er ontbreekt alleen maar aan de Franfche Marine een Man van car-ac- ter en van eenen koelbloedigen en (lonten moed^ die 2,2 Man zal t'eeniger tydgevonden worden, en zalmen zi«n, wat onze Marine vermag." Die Noot doet geloven, dat de Keizer over den Ad- miraal Villeneuve en andere thans bevelvoeren de Franfche'-f Zee-Officieren niet zeer te vreden is, -^ Den 3 September. Volgens een officieel bericht, be- treffende de voor Brest opden 22 Augustus laatstl. voor- gevallen actie, tusfchen de voorhoede onzer Vloot en E eenige Schepen van de Engelfche Vloot, is er by die ge- o legenheid van weerszydig vry bevig gevogten en aan -" onzen kant met veel voordeel, I>e Admiraal Ganthéau- i me de voorhoede zyner Vlootuitgezonden en de Engel- g^'5 fchen dezelve met eenige Schepen aangetast hebbende, J S, hadden de onzen het geluk van fommige vyandelyke^ 1^ Schepen de laag in de fpiegel te geven, terwyl aaderen t vervielen onder het bereik onzer Buitenbatteryen. Ons verlies by die gelegenheid word op eenen dooden en 12 -^ gekwetften aangegeven ter%vyl dat van den vyandonge-t^ 1 P lykgrootermoei zyn. Bovendien zyn 2 EngelfcheSche- 2 -"i pen masteloos gefchoten. -^ 5 -^ BATAAFSCHE REPUBLIEK. f^-^ 11 tJ 's HAGE den 3 September. Op heden den dagryn.-S 5 "T '-^ o c .- ^'J Z Ui p P> c/o fc/3 »- e:; o o -^ - .a.f-r-. g Sr Z2 Is C5 CJ WD -?. C .5 2 c -5 'S-'t. *-' ^- PJ .-. o r> O O ii H l- -T^ r^ CJ H de, waarop, ingevolge Staats-Befluit, de Verg^deri'ng J ^H^S ^-fJo van H. H. Mog. Vertegenwoordigende bet BataaBch Gemeenebest, buitengewoon was befcbreven, hebben t.-^" 5 - j^ zich de respective Leden, bovengemelde Veraaderine o --^ ^-PP.-ë -C %7. M ,...j, ------------- .- s ;r--x; ^--£ - - -^ i< CJ "3 O. c Cl. - O Cl- o CJ r^ .5^ C t- o S S CJ p, uitmakende, ten 12 uuren, in vol costuura derwaarts a'1 besev-en Ten ongeveer twee uuren begaf zich Z. E. de Heer 3 'S Raadpenfionaris, rjet den Algemeenen Secretaris bene-"2 g vens de Secretarlsfen van Staat, naar het Locaal van t H. H. Mogende, en wel in de volgende orde: lè 2 ^q 1. Een Detachement van de Lyfgarde te Pwrd:. 2. Twee Bodens van Staat in vol Gostuum-. 'f^— Z 3. Eene Koets met 2 paarden in welk rytuig zic'i S S f bevonden de Secretarlsfen van Staat voor de Binnen- f S landfche Zaken en Financiën. mj o a -^ H o SS -:; e: o r: .i; 9- 3 o o C; OJ CJ 00 fr] 2 o w S -^ -^ o 5 fcr .J; -^ 5 5 M-c c> - bO 4. Eene Koets met 2 paarden in welke zich beven-o -^ t3 5 Z^ =-• <i2ii de Secretaris van Staat voor de Zaken van Oorlog, i ic=-2'-:-Sf^g^ benevens de PorviGoncel fungeerende Secretarij van»? -^ '^-^ B Staat voor de Zaken der Marine. t^J S 5. Eene Koets met 2 paarden, in welke zich be-»*!^ •'k*^-^ vonden de Algemeene Secretaris van Staat benevens de Secretaris van Staat voor de Buitenlandfche Zaken. 6. Eene Kamerbewsarder en 4 Bodens van Staat. 7. Eene Koets, met zes paarden befpannen, ga= o 5 S t^ c: jrt fsj

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1