M No. MIDDELBURGSCKE DONDERDAG COURANT. sN ^1 I H i - i g: J I 103. DEN 22 AUGUSTUS z S J u c 'S - t ff.ire ,u rS Myubicr it i\< met geDoeêen-,dat gyiüwedwaliag er* 5 5-:3 s r .3 H 5 o o 5; t SPAN APR ID dea 23 ?a/^ Uv'i zeer gerusc is en Schoon raeu t'nnrs in die niet» te vreezen beeft 2 c t; s to 3 5 ei "2 ;etid, dat «we gievoelens met uw >ionorfbeI beroep in- ^k-S S, 1 S= o loir.men; ik hoop cc: gy er uweCi>mp-giiiedoor nieu- ^i=£ J' c K 'S. 5 t^'- J" we diC'-üen my eenen misftpp ?ul! doen vergeten wasr nS^. >-g> over ik gevoelig ben aangedapn gewe-st. 1 O P "5^-^ f^.-^ Weest verzekerd dat ik even Zoo yveri? zyn z?\ om 2 "■- de cienüen die gy bewyfe 7a\t t- erkennen, a!s ik my .J S t f S vsn eene cpidemique ziette foo heeft het Gouverne ment nogthaos alle voorzoigengenomcn u: voorkoming derzelver Van Ferrolmeld men, dat de Scheeps-lieutenant Don Fernando Freyre de Andrade vsd darr met drie Kanon- neerfloepen vertrokken zynde om twintig Koopvaardirs te convoyeren den 3 dezer ma«nd in den achtermiddag by de Kasp Ortegaleen Enaelscii Schip ontmi.'ette een vnn de Kaïonneerfloepen ging er lerftond op ff, gaf het de volle laag en roodzaakte hetzelve zii over te ge ven. Dit vyandelyk Vsf-r'uig de/j'o'/S geheten had reeds 17 pryfen gemaakt en ontruste zeer onze Vracht vaarders; hetzelve voerde fcht zespuiiders, en h'd t« in- lig man equipagie waar van er vier gefneuveld en vier gek'v^tst zyn. Een Rnge!fche Kaper bevend zig den 6 dezer voor de kleine have van Tm a ?pn de C:a?lüüi!che ku<t, hy msi'kte jacht o.'' drie Spr.anfcheCbeb.-kk n di 'met koorn geiaJen uit Frmkrvk kwraen twee der Chebekken Zoiien te ontkomen met Z'Ci onder de B'tteryen langs de kust te liggen, d^ch de vynd zette een gewapende S'oep uit om 2e uatezcttcn de arn Ipnd zynde Troepen zulks gemerkt hebbende, gingen terltond met een klein gewapend Voariuig op de vyrndelyke Sloep af eo ver- meesterde dezelve. De Er aelfcne Krper die 16 tiyaalf- ponders en hof-derd m?u equipagie voerd, is verplicht geweest van de kust aftehouden. ITALIË ^3. NAPELS den 3 Augustus. Men beeft den 26 van l c^er wachthebbendeKsnonree'boten her commando voer;, de afgeloope Maand 'savund? omtrent tien uuren ineen j wrs aan bet hoofd groot gede voeld dat-onheil zuilte verwoestingen aangericht. Te, Napels ?yn er meer dan 800 Huizen onbewoonbaar door ge Worden, en meer dan 8000 hebben er zwaare-fchade door bekomen. Veertig Kerken hebban op hunr.e fun- «Jamenten l!a?D wgffelen, In de Hoofdftad zehe hcb- lien er xeinig Menfchen het leven door verloren, doch in fommige fitedea die midden in ^et Ry'; lagen, en o 'O =j c 2 C S c t: C: -C .Z'S "i t 'z W '<-\ Z c B zj B o i; c (Ireiii; getoond heb om a tot de waare grondbeginfelste rag te roepen. Ontfengd Mynheer de verzekeringen van myne ge voelens. (gïtekend) LEBRUN. Vflti Luc/rues meld men dat hunne Hooghedende Prins c en Princes met hunne vnorn,-;:mfte Hofbediende van ■- da-^r naar de Wateren vertrokken /yn. Men denkt dsi r. kan verblyf aldaar omtrent een .Maand duren zal, en if - ;f. '5 5 5; f -^f^ d t het Hof lig aldaar verm'ken znl met eenige Bly- |*^~r:1~'^^o|^'? en Treurfpelen te venoonen, zvnde dit een .'ermsk ^711 E wsai veer de Prince» zeer veel fmsak en ta^em^n heeft. 2 J c '°-5 S W o F i<. A S H H E F U e L i E i 1 5 7. i 1^ 1 BOULOGNE den 13 /laousfus. Zvne Maj-fteit de r-'- .5 '"-?;: -5 5 Keizer deed sisteren dedivifie van den Generas! ie Grand 5~^»~-'£^_?'^- de revue pasferen. z: C. I - ?- r',^ Het volsend verfl-'g van het Zee;:evecht dat er op gis-!r T - 5 5 -S f »- o terei. ttisfchen een Eskadertje vau de Floiiille en de En-— c""! x gi^ t S geifcne Kruisvloot i? vooree-allen (waarvan wy in ois^ r. S -f. -^ !r- s z Z vorig No. meteen woord melding maakte) tvord dus op :i g- c -ë gegeven. .i c :- tt De, Admiraal Lacrojfe deed ten 12 uuren eene divide van 5 Pramen, 30 Kanonneerboren en een veertista!^- -^ ma zivasre hauwufer* gewapende Penic'ies zeiiree ma ken. De Seheeps-beutenanl Cnq'.tebert die over een^ o c -- e; -<: De Scheep'-kapitein iVlnras die o deelie van het Ryk eene hevige Aarcbeving ge- i -ver het geh*ele Eskade tie het commando voerde, gin? Na de verwoening van Calabrien had nimmer meer dan a mylen ver in Zee op den vyand los. Zoo dra de Engelfchen d'e beweging zagen, fchasrden zy zic^i met een LiniefchiptWee Freijatten en een dertig tal Brikken en Korvetten in litiie van bataille De vy- and deed meer dan eers pogingen om de linie door te fnydep en er met zyne zwrsre Schepen doorheen re zei- c len, m&ar ziende óii hy hier in niet kon (lagen, hield ^- hy sf Het gevechr wierd toen ernfliger, en de gan -ë ^ie ten eenercaal onder hunne puinhopui begraven lig- 1 fchen ATraée benevens de eeheeie Stad hadden het ge "1 gen, zyn üenoeafaam alle de Inwooners omgekoiren. 1 noegen den vyand te zien sfbrasfen en ons Eskadertie -De kleine Siad Ifernia in het Graaifchap van iMolife is hem eenige mylen ver in ?:ee nazetten. J- o m ten eenemaal verwoesten meer dan 1500 Perfoonen beb ben het leven verloren Te Campo Br.sfo en te Baj;.no lo dezelve Provintie zyn me.'e de meeste Inwooners om gekomen. De Steeden Avelino, Montefarchio Bene- Tent en Avsrle hebben zeer veel geleden Te iainte Marie de Capouë ('iet oude Capu?) is eeue geheele Conspagnie Cavsleie, onderde puinhopen van eene Caferne begraven geworden. Te Caferte zyn de Boven- vertrekken ingellort e.; men vreesd, dat dat fraaie Pa leis niet meer vast op zyne fundamenten ftaat. V'an Ponille en Calabrien fchryft men dat men in die Fro- vintien flegts ligte fcbuddingen gevoeld heeft. Napels vertoond fints den 26 htt zonde, lir.gst en in de claadbet akelyitst Schouwfpel. Alle de Inwooners heb ben dsg en nacht buiten hunne Huizen op de publieke Markten en op de gruote Wegen buiten de Stad of in Rytuigen of op de grond biwea zi:ten of liegen. IMo gelyk is de vrees waar m.de ieder bevangen was, ie groot geweest; maar dit is zeker, dat zoo men nieu we fcbuddingen gevoeld had de Stad geheel en al ver laten zou geweest zyn. Men heeft niet tegenftaarde de confufie die er fints die tyd plas ts heeftha ,'emeen vol maakt ia order gehouden, en door de waaki^amheid en fermiteit van den Hertog van Ascolidie Superinren dent van de algenieene Politie is, is er door de Laz- .zaronis nog diefllal nog moord gepleegd. GENUA den 3 /luguttui. Zyne Alrjefteit de Kei zer en Koning heeft aan zyne goede Steden Regtio en Sarzana een byzonaer hewys van zyne genegenheid wil lende geven, heeft gedekreteerd dat ereene grooterou te van Reggio naar Spezia, zal aangelegd worden en dat dezelve voor de J -re 1809 meet gereed zyn, de pians van dezelve moet-n nog voor h.t einde van dit Jaar aan Zyne Majefteit ter e,\-niinatie worden asnge- .^f^ -5 o o P f n w 2 boden, Z. D. H. de Groo'-Thef-urier van het Ryk eenige ^;d geleden eenen fcherpen brief aan den Hetr Amict Kaptein van de voormalige Gendarmes te Novigefchre en hebbende, was dezelve het zy 'oeftaltig of ander.? publiek Keworden. De vok'ende roor semelden Aarts- Thef urieraan de Heer Amice gefchreven, ziet' mede het ücht en luid aldus De vyandelvke S Schepen zyn door verfcheide vsn onze kogels aan liun boord begroet geworden. Een Engelfche Korvet heeft =j--3 -^ zyn marsfteng verloren. De tngelfchen zulen ditmaal riet zegjen kunnen, ="^1 dat de batteryen van de ku*t sns de zejen hebben doen' E bevecnten daar ons Eikadenje twee en een halve myl I -^ t ver in Zee geweest is. I -? Onze V;<ariuiaen h;bben geen fchade bekomen. Daar er weinig wmd en de Zee zeer ftil w: sen dat de arnval met de grooilte vicaciteit gefchiede, liep de vy- - and gevaar van zich in het midden ven onze linie te be- 5: -ë vinden De geestdrift waarmede onre Land- en Zee- j! S armee beziald is, doet ons op alle mogelyke fuccesfen 1 hopen. De Schepen en Vestingen zyn van geen belang P dan voor zoo verre manmoedige lieden er gebruik van 5 weten te maken. o -^ Q De Zee officieren zullen ongetwyffeld van deze een (-fficiëel relaas ongeven. Op de Engelfche knnen was alles in de weer. Ten 1 z één uur li. pen er te Perci eene Ense.Tche kust beneden Z i^ -^ Duins verfcheideFree'tten Korvetten en Brikken raar ■-! 5 Zee. Ten 4 u<iren waren er te Duins twee Liniefche-S S pen, twee Fregatten en een Prik onder zeil; eindelvkS ~^- voor het vallen van den avond waren er reeds een 7es tigtsl vyandelyke Schepen in het gezigt. Onze Flottiüe 2: "f z 5 bekomt door dusdanige gevechten dat vertrouwen in -.5 hasre magi, die hebbelvkHeden in hnare bewegingen die juistheid in haare m-^roauvrrs die ha?r zulk eenege- 2 wigtige rol in de gefchieoenis van onze Zee Oorlogen moeten doen Tpeen, PARYS den 15 Auputus Het Fregat la Pefiden-'^ te, het welk van Martinique aekomen i«heeft de gun--^ fti:fte berichten omtrent onze West-l'-ciifc^^eP zittingen :ï!'^^Sc '-''S-c'-< aangf bragt. Monitcu^'ËÏj^'^-i'^ir^'S^ o -4- -4 o - C Cl. 3 i^ kiM C 1- t- .i -^ -2 J C t» t c - 5 's 5-> c o -a t- - Jd ei "a ei e C 5 1; 4; 00 O. O es o cc t:;^ ir i 3 r; i' to Men heeft devo'?etide byzonderhedcn vernomen van =Jw-S£^o-.^'= eer, Oft.irr van d.t Fregat. g - ^^fc^r-Cr-l De .\:'miranl Nelfm ipmet bvna het geheéleGu-rni-f-^ foen en deszelfs Generaal? van de Barbados vertrokken 1 *»*«*^H o s^ den7eUden dag op we'kcn de Admiraal Vi leneuve zi^ gereed maakte om van Fort-de France te zeilen; hy is naar Trinedad geüevend, alwaar hy meende het Fratsch E'quaJer te zuüen ontmoeten. Van daar is hy te An* ligua biauen gelacpen, Hy is gekoajea viet-taiwia'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1