A ^3-lit MIDDELBUR GS CKE g D I N G S D A G r^^^^^ I8C55| COURANT, DEN 6 AUGÜST'JS >--. S: >- - ~-è s «H. gekome- r iwelenaüej ,v li, enhetVi.: d« Genees- r 'erdiend o-.r z^i door y,- Jea iieilen, giüiftigbekc' ezemen. sters zullen sf.rekre corrr, alles fümt'ii es bekron-:-.;. et licht en be- Hoe ze;: 'erdienen, ïgo yk de disf-'r!i- opiexie hyii lehel van hic; e Opiumva' eeren van d: ■e'<én hebber, eel tDevr.;;; jmflig niec h:; flnti asn of;; ihiers van 4 i ancs per jssr, ikkery van P, irsatNo.aa;, 'olgt: Bes[i ie Goefe Zak, Paardeboonej 3<?.'tl3ver2: Heden over- 1 de Wei Ede! CITTERS,' tad, Jim 51 J3ren, ^'A ER.\1£. ISAAC biyr. I 7 Augas'.-as.' kander afte'! nderea eesS i van (J cn i roefde Huis- geeve ons ieder zal eesi leemen. S A A C. duitschland. FRANKFORT den 27 July. In brieven uit Berlyn n'ordfiemeld datdeonetnigheden dletusfciien de Hoven van Berlyn en SiuUho'm gerezen waren geDoe-f zaam geheel uit den weg zyn geruimd, en dat binnen kort te Berlyn wederom een Zweedsch Minister te gc- moei wierd gezien. Den :8 Ju!-;. Terwyl de direcle tydlngen uit Kcn op de volOrektlle wyze onbeduidend zvn enden <u o* -. I -o c -o - c^ o o - 5:>S 3- tnegrfchreeveii word, aan onderi:sndelin2en ter bevcs- tiïini niL-t füeen vsn den Vreedeop het Vasteland, n-anr zelfs tot het geht;l terugbrengen van de rust in Furcps, zoo blyver» fommige n,irigten uit Duitschland Oorlügzujtig, en uit Lintz word van i.en 13 dezer ge- -?| meld, dat de hope op het behoud vanden Vrede, vrn dag tot dag afneemt: terwyl demarfehen en contra'm,-'.:- fchen der Oosttnrykfche Troupen aan!,ocdend voordu re. En wat hier nog als een opra-rklyk verfchynfL. bykomt in tegenfprnak eener algemesne bevrediging, -;;i5, dat het Meuwspapier van Mencz, welke Stad thans' biiderFr^rkryk behoord, van wgar men fteeds alle Oor- JoEZuchtige ge.'ugten pleeg te berispen, nu by gele- geilheid van het in haai^geheel plastfender beruchte ^o:a van den Heer van NovoGltzoff, (welke wy nog r.ergéns in eenig Fransch Meawspapier gevonden heb- 1"ten), onder anderen in fub^lantie zest: „Alexander Keeftvrhden rol een? Hemiddelasr afeezien en het -zwaart r.Üeeh moét tujfclien Frankrvk en Groot Rrittan- fieji beüisfen; de Vreede tusfchen'deze twee Mogend .tieden kon ook in den tegenwoordigen (laat van zaken Biet anders dan een ftlhl^nd van Wapenen zyn. Door •zwakheid word trien genojdzaskt Vreede te maken ,doch hier a=an twee Mogendheden met een ged-.'tè _M8gt tesen elÊsnder over, en geven hunne eifchenniet ,op, dan by het bezwyken hunnerkrachten. D^-gevol- |eB van een ernfiige Oorlog, naarden roemende magt oer beide Aanen Berekend van L.sf.bon zyn nnngekomen. Het fj echter ronder- .- l ;ig, dat Zyn Lordfcfeaps Brieven cedagteekend zvnden .5-eD, nademaal de DecaJe niet van hem fchynt g-. fcheiden te wezen voor een ipJen. Nogthans i, hetj n,euw:zeervotcoende, dewyl het de algemeene hoop I C "£t ver.erkt da Zyn Lordfchnp in de gelegenheid zal we-S g zen om deu vyand onder zyn bereik te krvgen. iW-n --- - S moet 2,ch herinneren, dat de C«,-,Vi7xde gecombineer-- I ~1 de Vloot aen 20 Juny gezien heeft op de Noorderbreed-" - -— cï -• o ^-' N iS5 c^ c i e^ -:t ~z f 's -tr -E ,- O o 3 c - >anho«dencen Co.rierwisf^l, welke ,"ldnrr rlaa^ héeT 1 rVvan ,1 T/"P de Noorderbreed-^^ ...hreeven word aan onderhandel in ge^ ter ^l:. l ^^f £2 ^g/^:;in"SS'^ dus daags te yooren, op 27 grsden Noorderbreedte' en 00 graden Westerlen<rte ii a. \- c r 'O o - S -5 ^-^ r 2 o g- I c- I -^ 2 - S I 7-' -^ - o vyand agter c^.^ èi-< p g-:^' zyne koers Oostwsard voor:zectende den vyano agter - - - y -- u zich mogt gelaten hebben; dan, depofuie, welke Zyn l^l^'=i'§- S=i^ Lordfchap op den ,9 had, doet die vrees veritirderer ^--SS^H^ Het Gouvernement heeft order naar Portsmouth ge-S =i "H '-^ zonden om de gereed liggende Koopvaardwloot, die E S 5 5 naar de .Aliddeirndfche Zee beRemd is, niet voor nader |4 c I k order te doen onder zeil gaan. F'- ANSGHE REPUBLIEK i^ i PARYS den 29 Jul,. Tot reprefailles der de'tèntiefc 5 o O 2 -" - r c^ van den Heer de Prony te Venetien heeft dé Poliiievan S 6 S '1 I t Parys een Hofraad van Weenen doen arrerteeren m-r'- - I i b volgens de informatien diezy ontvangen heefr, dat door ^M5|l-ëz!-r:^ de tu^fchenkomst van den Heer Generaal de Bellegarde ^5co-Sio-§£-S^c~ de vreemde handelwyze vanden Heer van Bi.fineen' '^-« - -^ t --r -* l^st met de Poluie.ré Venetien had opgehouden, en dat den Heer de Prony in vryheid was, zoo heeft de Poli tie van Paryseensgelyks den Hofraad od vryé vo-t-n gebeld. Voor 't overige zal deze oma'andighefd ver- icheide goede uitwerkingen hebben het zal den He-r wrekend, kunnen alleen door ae over Hp Pm T .'''"^"^^"S^" f.^^h^r^het zal den Heer .^inning van den een ofde^ anderen, den Vreede ^n i \^'""a f''"' t'elang welk* verlichte .brengen; narrdien er tusfchen Scaatendommengeere Ve i il '^'J"".' onwankelba- dan den nood, en geen Rechter dan de ftX voo'hln 1 L^''^^-^^!'' «^.=5'^??"' het Gonveme- oen is. Ondertasfchên is dit gewisfelyk niet de redekn-eline van Kooplieden, welke by den Oorlog zig belemmerd .Vinden, noch ook die van Speculaieurs op het pu'Miek credit in Europa, wier geest niet zelder voor dis der ^tnenscnlievenheid dooreaat, en welke dikwvls uit by Zoncére. Vaa nnk y^irc i,;r k,.,„„j„.- -»■-.- .ond^e)a. ook zelfs uit lyzon;!;. X.^n.e be. d.^SriiSd^'Je'f Eens, die van het aV.«,T,.pn»m.n.^i,jl.o°g«no"« beUisfende bevels: urgyns U'in- leginnenJe, als een vel, urgt by de vator laatea fraaye Mu- be't BAL W'ynen zyn yten werk- 3?n gïdu-j- te geevea Ben: he ■.Ui tfche Les- n en div-;r- ia Groen- ^'krj. gens, d.e van het algemeenemerschdom overhelhoofd ig^ziet. Zoodanig is helaasde gefteldheid van het iMensch P Som, dat den gevloekte Oorlog veelal aan zwaare Koort- fen gelyk tïaat, r'ie men zonder levensgevaar of n .e Ungduriger diende niet opftoppen k:>n,-doeh die ook js hunnen tyd üitgewoeld te hebben, fimwvlen eene lengta van gezoridë dagen te weeg brengen,' waar op men anders te vèrgeefsch zou gerekend hebbe- GROOT-BRITTAN^'IE'N. LONDEN den 25 -Juh. Hier wordt al<remeen ge legd dat de vyaridelyke Ëxpe-fitie tegen dit Land in ^e volgende m-^nd voortjang zal hebben dat de VIooc van Te.Tel, welke daar aan moet medewerken, beftaat in vyt Schepen van Linie, verfcheiden Fregrtten en 70 iranfportfchepen aan welker boorden een grooten trein Artmery is ingefcfieept Men vo.:;t er bv dat de klei ne Vaartuigen welken zich uit Holland bv de Flotilla icBou.ogne gevoeed hebben, het Fransch Gouverne- Thnent ,n fiaat gefteid hebben om over weinig minder dan 5000 Schepen te kunnen dispor,eeren. Den 26 Juh. Ten Uftftea hebben wvofficëele tv- hede °"'^'^"S^"- De volgende Nota 5verd heden morgen door de Admiraliteit in de Stad ge- 7,;: °.P E^"^^ bekend gemaakt te worden. .Zyn Majefets Schip Dcade .- is den jo dezer op de J"g=.ange.omen, met Brieven van Lord Nelf.n. ce- ^agteekend op Zea.den 15 Juny. Zyn Lorafch.p w^s met de Scnepen onci.r zyn b&vel Cje Soartiate d, ron der begrepen) op den 19 op de A-o^rJerbreeJre van 07 fraaen lengte 60 West. 'fc^Z?'f^^''^^^ Vloor"had ongelukkig ontmoeten ve^. '"''Pf van het Convooy van A.ti- H.? be, igt had. dert^^n oH J!" or,è,:RM men vor van z' "a)I •'-^'^^^-^^-^^r he: Con- Het Gauvernemohtheefc. zoo r.-n ond-nTe'd de/e tyi.i>ggekrege.n:r.e: ee^ der Maien. ■^.;'-'"'- ment verfeertom niet te gedogen dat men het recht C -S J der Volken aanrande, in de perfonen der FrsnTche Bur - ''S -'•" gers; en om «andvastiglyk van het recht van repref^ilie - S gebruik te maken. ■t:y.cri.,iiie Din 30 July In brieven uit Boulogne .'chryfc men datmen mmmer de expeditie tegen Engeland voor zoo' naby befcnouwd heeft als thans. Men verwo.f» er i^ o =J3 K - B f. z C eri "S - Kgi^gr^ -" ^2" zyn Majedeit de- In het officieel Dagblad vün gisteren leest men ond-r anderen bet volgend niet onbelanjrvk anik: *- 2i; c r, - 'ii w Ei- - 0,'/a ie'n 8 t; £i Q r. a O c e. J= bc o c E ^<J o c; 5 E g; §-■ c- -S i. 3 o =- J -4- S^ - t, iJ -= o c o .- - -5 •g,.cc S c C r: F -A ars - liStin- X .i- <2 S. S De Heer van Mocenigo heeft aan den Senaat on'zer Rcpubhek aangekondigd, dat de Keizer Rusland z" - - s - E wilde belasten met de kosten der opvoeding van ,5 on -5 f -ë I I t zer ionge heden op de verfchiliende Univerflte ten van I M lil I 1 >,i: Europa en dathy ==n24anaere^ongeLieden onko. IH ^- 1 S t^ f S '5 ten van R.sland e.ne plaats in het" Milit, e' Kweet i S 2 2 T fchool te Petersburg zou aanwyzen a-weeï- ^-, z" ^-- 't. w;;r^^r 'l^^f'^:'^: '^'-e de zieken in 4 dagen i M l "E ?- wegraapt, heeft zich in deze Stad geopenbaard.* Men 6 5 gelooft at het degeele koort, is, en d.t die ziekteh er -= J 2 -• door Schepen uu den Archipel is aangebragt. --------- i i-K' V, f co-nmandeert 8 Bataillons A.banezen begaande uit volk dat den Tnrken zeer vy- andig IS. Er zyn vele Manioten onder D^ze gen mishagen den Turken in Worea geweldig. Alv - -' - Pacha doed zyne bekommering opentW-k en ten fterk- 7. 2 flen blyken Het Seraü ziet wannopig-alle de verrlch- j: S o S .ngen der Rusfen aan; maar wat kan het inzynezwak- St^SnS^"'^"^^^^^'^-"^^-^'--^- BATAAFSCHE REPUBLIEK '^HAGE den 31 July. In plaats van ^-v'en' Mr T -^ S 5 -S 1 B. Emants, is tot Lid des nieuwen Departenentalen i S "1 - o -^ S Beiluurs van Holland benoemd en aangeReld Mr. Toos S .'5 g C - S Rom..,ncke!gewezen Lid van 't vernietigd K'at o- - 1 '-^ r^l - o r; ■- .-, 2 E O t: M^ .i; o cj s I-; t^ ES c i; v- t: -i "s^ Naar m^n verneemt, zyn de nocdige bevelen uftge- 11 S'f I lèlliff^ oog w w; iu ueaea morgen v^-nAgd, ca: het geheele Camp te Zeist, voor den g .i^ ^g,'! 5 S Au,u,-u= .al moeten opgebroken zyn zullende er flegt - o 2 5 7^ eer,e depots der Battaillons aitteV blyven PS'■--------- - N.^armAn verneemt, zyn dé procedur'es over den>^H^ Schout-by-Nacht S. Dekkers, by de Hooge Miütalre V,enr.-arj...ecs getermineerd,- zynde de2s!ven- door wél- gen.. Vrrcnaar gevonnisd, om met de Kogel te wo'. den geur.ft, d^t er de dood navolgtwelk Vopcisreed. zoüCc zyn geapprob€er*i. Z3 K

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1