I :-&:i i'8o5 C O U R A N T. 11 °.s DEN 3 AUGUSTUS S -"----------- 1 .|^S> S •f e s e's SS 3 'c S? 2q2ï taj CO E .2P' 'I i^' Q .9 o tj v; T3 «j S S c: n SLN "-'J bt mets er. zich h bt-c het ge- orus, yn, zal Icalifa iens is is voi- zal dar,: orregtea voeren e mSiit ni zich scbmaa en no,' te fcha- ferano Spanje, en- nnenge- es raec andi^d. iesme- myn Il Li'c- 'dmyn ne Ex- aan ón Maar- I. ver- het Ko- de ken de moed Ouin liep ,om te wor de vy- of teiii nd tj zond te ne en klein Jagers ge- or de half Sous- tiques bega- het ia voor en uw, dood DUITSCHLAND. WEENEN den 17 July. Volgens de Isatfte be richten van de Turkfche Grenzen, hebben een groot aantal Christen Familien uit Bulgaria, Alb'nie en andere Gewesten, onder Ottomanifche Heerfchap- py, huone Woningen verlaten, om zig naar Servien te begeven, en gemeene zaak met de Infurgeuten te ma ken. Dikwyis zyn de Partyen handgemeen en begaan wederzydfche wre«dhedenaan hen die onder hunne handen vallen. HAMBURG den 2Ó July. Het Engelfche Gouver nement beeft bevel gegevendat alle Schepen komen de van Archangel en metGraan geladen vryelyk deEl be mogen binnen flevenen. Van de Rusfifche Grenzen fchryft men dat de Ar tillery order heeft, ora zij msrschvaardig te houden. Men meld van Cuxhaven, dat twee Engelfche Fre gatten die de Elbe blokkeerden, in den avond vanden 19 depêches hebben ontvangen, ingevolge dewelke zy voor een enkel anker zyn gaan leggen, en dendagdasr aan onder zeil gegaan zyn, zonder dat men van hunne beftemming weet. FRANSCHE REPUBLIEK. PARYS den i^July. Volgens een particulieren brief uit la Roebelle, in dato 18 dezer, is het Esquadervan l'lsie d'Aix, beftaande uit Liniefchepen en Fregatten, onder commando vauden Heer Lallemand, daags tevo ren uitgezeild en met een gunfligen wind, in orde van bataille, zuidwaarts geftevend. Vier-en-twintig uuren later had men nog niets van hetzelve vernomen, wes halve men denkt, dat het deszelfs reize onverhinderd .heeft voortgezet. Daar de wind toen nog by aanhoudend. heid gunftig bleef, zal het waarfchynlyk reeds een goed end weegs hebbe afgelegd. Men denkt hier algemeen dat de Esquaders uitl'Orient en .Rochefort gezeik, naar de West-Indiën beftemd zyn. BATAAFSCHE REPUBLIEK. 's HAGE dea 28 July. Opzichtlyk de Traftementen der refpeftive Secretarisfen van Staat en andere Hooge Bêampten, is volgens een befluit, waar van den inhoud thans publiek gemaakt word, het volgende vastgefteld: Foor eerst: Dat de Algemeene Secretaris van Staat, benevens de Secretarisfen van Staat voor de Buitenland- fche Zaken voor de Zaken van Marine en Oorlog, voor de Binnenlandfche Zken en voor de Finantiën ieder zuilen genieten een vaste Jaarwedde van zeven duizend Guldens. Ten tweeden: Dat provifioneel en zoo lange daarom^ trent niet anders zal zyn gedisponeerd, aan den Alge- meenen Secretaris van Staat word verleend, vry'e woo ning inhét Staats-Hócelbenevens het gebruik van vuur en Hcht, ten kosten van den Lande. Ten derden Dai de Secretaris van Staét' voor de Bui- tenlandfche Zaken boven deszelfs Jiarwedde, voor huur van het Locaal, waarin de Bureaux van zyn De- partement zyn gsvestigd, alsmede voor vuur en licht, en eindelyk voor tafel gelden zal genieten een Jaarlyksch Defroyement van veertien duizend GMldiusby wege van uitkoop. Ten vierden: Dat de Secretaris van Staat voor deZa. ken der Marine, boven deszelfs Jaarwedde, zal genie ten Jaarlyks eene fomme van turee duizend Guldens yooT tafel gelden. Ten vyfdenDat de Secretaris van Staat voorde Za ken van Oorlog, zoolange de Bureaux in het tegen woordig Hólel geëtablisfeerd blyven zal hebben de vrye inwooning in hetzelve H(5telbenevens het gebruik van vuur en licht, en eindelyk nog zal genieten, de fomme van r;f?erfa/3>fj(/Guldens Jaarlyks voor voor tafel gelden. Ten zeiden: Dat de Leden vanden Staatsraad, bene vens de Secretaris van dit C^lle^ie zullen genieten re- fpeftivelyk eene vaste Jaarwedde van vyf duizend G\i\- dens. Ten zevenden: Dat dat de Gi-ffier ter Staats SeCMM- ryen by de Departementen der Buitenlandfche Zsken en van Finanatien, zullen genieten refpeflivelyk eene vas te Tanrwedde van vier duizend Guldens. Ten acht il en Da t'de Griffier ter Staats-SecretaryZoo lange daaromtrent niet anders zJ zyn gedisponrerd ,zal blyve in het genot van vrye woning, mitsgaders vuur en licht. Ten negenden: Dat de Griffier ter Staats-Secretary in der tyd zal zyn belastmet de Adminiftratie der Staats- Postery, en dat zoo lange de tegenwoorJige Griffier niet die Charge en zal zyn bekleed aan hem het jaar lyks Dedommagement van afj Aon</«ri Guldensby het Jde Lid van des Rewinds bedujt, van den 14 Oftober i2oo, Ka 45, ter dier zake ingewüligdzal worden C n te o c Darde adriferenJeRaden van Financiën, S aï' *--- o aa alsmede de adviferende Raden der Convoyen en Licen- - 2 t-ë g i ten, zullen genieten eene vaste Jaarwedde van driedui-'^'" F E :5 zend Guldens refpectivelyk. 5" Ten elfdenDat aan ieder der zes RaadsletJen aan S welken by Staats-Bê(lu;c van heden, No. o» 5 :i2 3 is opge- -ë dragen de Judicature in de Middelen te Wateren Lande, boven derzeiver vatte Jaarwedden, als adviferende Ra. den by het Departement van Finantiën (by lobepaald) 2 O ►7 OJ O ------ V-j -----^f—^-j =- fcSb'^^ga zal worden uitbetaald een honotsrium van yyf honderd Sl'-NJol^ö^ Guldens. _2 o J; .5 -£ Ten twaalfdei: Dat alle de Jaarwedden by het Staats- slJ^^-Sl^t Befluit van heden vastgefteldmitsgaders het Defroye- rj 3 o J I ment en de Tafelgelden by 3 4 en 5 gereguleerd, S_''-'3«'-«-4 -c -a .S^ 9 - o o tc r o o "-5 e o d Cl N 4» U) o» -— n Vacature, by den aftredenden of aflyvigj c 4?! 2 'S ibtenaar, het ingetreden Quartsal word.-n "3 S J -ë ware om fpeciaale redenen anders wier- pi5S^,^Sg,^5 C o -o c -o -o zullen worden gerekend te zyn ingegaan met den dag o der beëediging en inftallatie van derefpeflive hooge Amb tenaren van Staat, by dat Befluit gedefigneerd; zullen- de, in cas van Vacature, by den aftredenden ofaflyvig 5 geworden Arabte""-- ■--■-■-------^- -. genotenten de gedisponeerd Dat nogthansvanhet ifle gedeelte dezer bepaling zul- len worden uitgezonderd, de aciuëele adviferende Ra den der Conroyen en Licenten, welke tot aan de fina le ontbindig en fuppresfie van den Zeeraad j in hunne f, - refpeftive qualiteiten aandenzelven blyven geattacheerd.p- o 5 en welke Jaarwedden mitsdien niet vroeger zulten ingaan, D '1 dan met den eerQen dag van de disfolutie van dat Col'. "7:2 legie; zullende het honoratium by u van het voor- noemde Staats-Befluit toegelegd, ingaan met den dagtJ 't der beëediging van de Leden van den opterigter. Raad' van Judicature. Ten dertienden: Dat by aldiei door den Rasd-Pen- I fionaris, een gehoord Rapoort van de, by StaatsBe- fluit van heden No. is, benoemde StaatsCommisfie,I tot onderzoek na de inrigting en werkzaamheden der re- fpeftive Departementen van Adminiftratie en vandeBu-'- reaux van Staat, mogt worden vastgefteld, dat door de refpeftive Ministers, Geëmployeerden en Bedienden, j;; a i; by continuatie. Leges zullen worden genoten, in dat S'S\^ o geval de Traftementen vanden Secretaris van den Staats l^' o raad, van den Griffier ter Staats-Secretary, en van de >,Oo refpeftive Secretarisfen by dé vyf Departementen van 2 - Staat, zullen zyn fubjeft aan revifie, onverminderd de -1 'S o w O j; G O is.— '-. -o o C-^rï'-^ z^ T cj 5 -i -g tjï 5 „ET-S' '-■ 5 -- =::-'-.a o S g U CU -T3 o- au bevoegdheid van den Raadpenfionaris in het algemeen, t S J S -• om de bepalingen, by Staats-Befluit van beden gemaakt, c 5 2 - t: c -a o - ZJ cj ,0 t£ o o - o a -» Tï aangenomen als het maximum der bezoldiging van al-^ S fe -ï-. ten allen tyden te revoceren ofte altereren Ten veertienden: Dat hec Traftement van drie dut- Ct zend Gut-dens jaarlyks, aan de refpeftive adviferende Ra- 's'l: den by het Minifterie van Finantiën toegelegd, word ■T3 qj tj K I m E gT3 Ie daaraan in rang gelykftaande Posten van Commisfatis- fen by de refpeftive Departementen, zoodanig, dat aan c geen derzelven na ultimo Juny laatstleden ,hoget Jaar- wedde zullen worden uitbetaald 5 zullende daaromtrent I o - - - by de eventuëele Organifatie der onderfcheideneDepar-:S 'S S S S) tementen byzondere bepalingen worden gemaaktfpe- ^>"S„^.<"-S'='^ ciaal regulerende of, en hoe veel Commisfarisfen'by ie- der Departementvoor 's Land dienstworden vereisclit, Ï-'.S o fes M =-< N e o s 9 «J o* C 190 c fi V tu tementen, byzondere bepalingen worden gemaakt fpe-W Z E^ <2 -=--'-----------■- -'■ - - "- g S M-^ S-. e - i* o --------------.^.^...v.iL, -ë 5 «^-S-S -t, en welke bezoldiging door dezelve, miis beneden de o ^-S i; ^.S drie duizsnd Guldens, naar gelang van ieders werkzaam- "F ji .r 4, 'S 5 '5 g •-■- ---------■- 2 5^ E i-^ S e-'S heden, zal worden genoten; én eindelyk: Ten vyfriendenDat alle triftementen. Daggelden-^ en andere lukomften, by een der hooge Ambtenaren vanSo|=5^>.«s'?^ Staat, iri eenige andere qualiteit of relatie genoten wor- f '^'Z Sc-gX£-*=«i dende, zullen moeten cesferen by de aanvaardisg der 5 g c I bedieningen, waar aan vaste Jaarwedden uit 's Lands cB-fgiwigSw Kasfe zyn gehegr. T g o g Sv.Ë s Naar men verneemdis de Ingenieur-Lieute nact-Co- -oS^-sSojit<^ lonel la Feize deMontigny, by een Staats-Befluit, aan- s-SiLg.S*o_'^-£N. gefteld tot Adjudant-Generaal van zyne Excellentie, den i>i3t^°^f^5l Cl 3 to o o o JS a o B IS G 5 .2 V .0, 3 g -o c is .2 .0 S tv. S ''^^■E.'^oi 5 o, eo Je Heer Raadpenfionaris Den 29 July. Heden is alhier gearriveerd Zyne Ex cellentie, de Generaal en Chef Marmont; hebbende i: 5 a Z z g deszelfs intrek genomen in bet Logement de Maréchal^ l! 5 I t^ de Turenne. S "1 5 S -ë Uit d;^ omflteeken van bet Camp ontfangt men nog"§ -c 5 n' dagelyks tyding van hst optrekken der Troepen naarde ?^i>t:^?'2--S.= -KS - cv Helder. Den 30 Jul-^. **- ty KA XX De Fleer de Mist, gefungeerd heb -= -S <2 S .S "J '1 t-. bende als Commisfaris-Generaalop de Kaap de Goe S -^ jT-^l^J de Hoop, wiens aankomst in Texel wy onlangs ineen ^^H 'S 5 R^^( onzer vorigen hebben gemeld, bevind zig thans alhier zyn intrek genomen hebbende in den Nieuwen Doelen. Ook is alhier aangekomen een Adjudant van de.i Ge- nerasl Chaumont Dupont, Minister van Fralfkryk by dezea Staat, weikeu bJunen kprt ia de ijs^g vervvacbr word. S< e

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1