ilt lyiïDDELBURGSCHE SATURDA G COURANT.! -ëzl^!^ •U'S TTi :ely. No 5)2. I8C5SI DEN 27 JULY 's - --^ S ^2 -. O) Pil E 3 ^^::^e;!i!^Ü'"!!™^^"' '^-^Ï^V^olgangers ICS^^ -3 c o. S 5 E -ë .2 h-< a a •t: -^ i 5; c5 o- a •Sc sêÈ D u a •- 'S 2 S w 2 ar s cc 5 r J -^ .5c •r:>.M'— S!ï ^»<S^$g^ It s a s .5 s£J >,o g a =s 2 a g ="-»*SiB»^^w-»^ loerad. 'S des 4 CON. ?aa ds 'J m ver- rtnaH, ar me- sboek- DER. mtit Onlus- DE té AA arten. 2LD, W33r onge- IRT, ■'1' luit CH/l, idoor raiteo 1, 28 8vo. lericj E wot- E,ult| 4to. 21Iiatl DUITSCHLAND. ERLYN den 13 7«/ji. De onderhandelingen ,wanr- van gnnsch Europa het herftel van den algemenen Vrede verwagte, zyn afgebroken. De Heervan Novo filizofFheefc de pasfenwelke hy, door de tusTchen- lioiDst onzes Konings, tot zyne zending naar Franktyk van ^1ilaa^ ontfangen had teruggegeven, tevens eene Nota aan deu Staats- en Kabioets-Minister de Baron van Hardt'nberg overjevende, waar van reeds door al le de hier refldeerende Ministers aan hunne Hovea af- fchrifien gezonden zyn. Gezegile Nota; welke vanden Io dezer gedagtekend tvas, is van dezen inhoud: Toen Z M. den Keizer van Rusland in fcet ver zoek van Zyne Briifche !Vi:>jefleit bewilligde om den Oiidert;e";k.'nden aan Bonaparte te zenden, ten einde Cinen VreHelievenden ft^p te heantwoorden welkede- ze by het Lnndonner Hot'gedaan had, wierd hy door twee even fterke, met zyne grondbeginfelen en gezind- beden even zeer ftrokendebeweeggrondenbefluurd .aan den eenen kant n?r:elvk oiO eenen Souverein te onder- j fteunen, die bcrvid was om voor de algemene rust po- girgen en opofFerinfïen te doen aan den anderen kant om voor aile Statert van Europa voordeel te trekken uit een'O i»ensct) naar Vrede, welke men voor zeer op- recit mo-'st hüuJen wanneer men de plegtigheid in sanmorKing nam waar mede dezelven wierd aangekon digd. De tu':fchen Rusland enFrankrykbeftaandebecrek- kii; 'en badden aan eene Vredes-cderhandeling door ee ne Rusfifche Minister cnoverkoomlyke hinderpalen in den weg kunnen leggen Z. K. M. niaakre iniusfclien geene zwan heid om zig boven alle oorzaken die hy tut perfoneel ongenoegen had, eu boven allegebruike- lyke pi'.-.'.tisheden te verheffen. Hy maakte gebruik van de tusfchenkomst Zyner .Piui.'.fiiehe M-jefteit en beperkte zig, toen hy om pas- f-i] voor zyuen Gevolmagtigden liet ver^oek-^n, by de verkiasrin;;, dat hydie alleen onder dit dubbel be*ing koH aanneemen, dat naamlyk zyn Gevolmagtigden on middelyk met het hooft der Franfche P.egerin;i, zonder den nieuwen tytel te erkennen welke hy zig gegeven li-d, zou handelen, en du Bonaparteuitdrukkelyk zou verz'^keren dat hy nog door dezelven wensch eenes al- gemeenen Vredes bezield wierde, welke hy in zynen briif aao Zynen Briifche MajefteithadgefchfeneHteken ren te seven. Deze voorlopige verzekering was zoo veel te be- laiigrvker, (iaar Bonaparte, aanlionds ua. hetantwoord v:-n ZyneBiit!che Majefleitop zynen brief vanden i Ja- nu fy den tytel eenes Konings van Italien had aange nomen; een tyteU die in en op zi'j zelve de geweiwch- te hertelling des Vredes nieuwe hinderpalen in den weg kon lesgen. Na dat Zyne Pfuisfifche Majefteithet plechtig ant woord van het Kabinet der Tuillerien had overgezon den houdende d 't het bv zyn voornemen volhardde om aan de b'.;vrediging oprecht de hand te willen leenen, zno nam Z. K. M. zoo veel te gereder de pasfen aan *-' H-I oj ■a \'-^ 3 S 'er" 1 aj c- cj ir t-5 J<: -c j5 üi en o o o «- S n •- ?<2 3 Terwyl de Ondergetekende aanZ. E. den werklv- I I -n l- c^ -> ..- a ■o R i- o 5?--5 c ■il Vredes te vermaklykenvan dien aart Zyn dat zy de grond ftoflen voor denzelven vernietigen Terwyl de Ondergetekende aan z,. c aenwerKiy- kenSraatst en Kabiners-Miaister, de Heer Baron van llardenberg daadzaken onder de aandacht brengt, die .2 aan het Kabiner ZynerPruisfifche Mr.jelteit, zeernaauw- 2 S ijeung bekend zyn, zoo moet hy hem aankondigen 2 S i^ J'f dat hy van Z. K. M onder da.mekening van den 21 - D - 'S O Juny, zoo even bevel ontfangen heeft om de nevensgaan-- S fe de p.,tfen onverwyid t. rug te geven, en Z. E tev.-r - o e .»i pï o» =0 c a CS r3 O) O-' E-Ho zoeken van dezelven aan de Franfche Regering te ru? "2 te zenden met de verklaring dat ze by den tegenwoordi P gen toedand van zaken iu bet geheel niet gebruikt kun- I n nen v^'orden, 's g De Ondergetekende omhelst deze gelegenheid ora Z E. de uitdrukking zyne hoogachting tevernieu' wenenz. Morgen (laat de Heer van NovofihzoiTnu de terug-f t^^ reis naar Petersburg aan te nemen. V.'-^. j- o aj 3 O V) c a o c 3. --^ er Es-. fli »i^ flj S^ M Q> a> Cl HAiMBüRG den" .6 5'«/:y.""""De h^tfte brieven uit l fl 11 a ba - „-J- .-^ .«.Wil, u;icv Weenen fpreken van eene zware recrutetring, die tot - - completering der Armee in de Oostenrykfche Staten op ^1 k handen zou zyn. U,t Hongaryen verneemt men daar--5 I i 1 g j enboven, dat verfcheide Regimenten onverwagt bevel 5 -^ I 'a oncfangen hebben ora naar Stiermarken op te breken -^^^ ^^-^^ waar zy hunne verdere beftemming vernemen zullen; de' ze Regimenten nemen artillerie mede, doch zich overigens op niet den voet van Oorloe -c t- .Ï-. •5 N ;i ra oj oj r; 1' -o T:i .- -;-- r- «n r V, o ;-* o c "E CU a tu der RusOfche Armee aanfchryving bekomen hebben om ^i-. zich onverwyid by hunne Corps te vervoesen. O GRüOT-BRITTANNIEN LONDEN don 17 July. AdmiraalCornwallis heeft onder dagtekening van den 13 July, depêches afgezon- den, die op heden by de Admiraliteit ontfangen zyn en .n welken hy kennis geeft, dn's vyands vereenigde magt in Ferrol, uit 13 Lini.fchepen, behalven de Fregatten en Corvetten, beftaande. binnen kort naar de Corunh" zeilen moet. Een Fransch Admiraal werd te Ferrol ve-" wagt om het bevel over deze Vloot op zig te nemen. Onze Vlootvoogd had fchikkingen doen maken, om de Z vyauden te onderfcheppen, ingeval zy vrerkelyk naar ^l^ 1^ buiten kwamen. 5 Van voor Roebelle heeft men de allernaauwkeurigfte - bengten verkre,.en omtrent den toeltand van 'swands S - Zeemagt m die haven. Dekennis daarvan isverworven door eene ftoute en welcefl.pgde list des CommatTdanrs t" van zyner Majefteits Schip/'£^.,^,,V„„^, Kaptein Flem- m.ng. Op den 23 Juny had deze zig meester gemaakt S II..I ÖJ H tj T3 a DND 'ME: uitge- OST, Taal, n fflti van een Rochelier Marktbootje. Oogenblikkelyk be^af - hy zigmetagt man van zyn volkin hetzelve, voer naar -S binnen de haven, langs de aldaar liggende Vloot, en E keerde onbemerkt door den vyand weder aan boord c van de Eg^pttenne terug. Volgens beri.,t des Kapteins ^-S btftaat de ocheepsmagt, welke hy btfpied heeft, uit o -S Li< lefchepen onder welken zes vier-en-zeventijersen Sleper"'"'''"' benevens 4 Fregatten en 3 Oor. «Jaar de Franfche Regering zoo;e7lb;i;e;;re;ff;a;;';d J.'l^\^,'^Sr'6£^''\^^"^^^^^^ - iad om dezelven over t. zenden. da^ee^end den .8 fu -^ Door eene nieuwe verbreking der plecntigfte trac- „'sVvands Fsk.ripr ;n R^.;, r v ^tanten is d^ vereniging der Ligurtfche Republiek met niefchepei 5 FreLttén S^J L ^•- .Fr.„kryk bewerkaelli«d .e.orden. Deze^ebeurenis ^es enz.^^Vofn ^^e^ ;ordÏe htr::!™^- 1^ waren zy onttakeld, en fommigen honner masten uirge' S nomen; maar thans zyn zy volkomen zeilvaardig, en Z nu federt weinige dagen hebben wy van een derzelven een Adrairaals-vlag zien waayen Wy zyn, door be- g rigt van Neutralen, overtuigd, dar zy voornemens zyn, om by de eerfte gelegenheid eene poging ter ontfnap--f K c pingte doen en ik vrees, daxwyhethun niet zullen kun--^ nen beletten. Het is onmogelyk naby aan deze Kust te S S o bly ven, zonder het grooifte gevaar te lopetr van de wes- Zu U telyke ftorm-winden maar, indien-winden weder gun S Itig blyftkunnen zy niet ongezien ontfnappen daar ons Eskader, in ééne lyn en op gelyken afftand dwars 2 voor den ingang der h-ven geankerd ligt. Tor nog toe hebben zy geene Troepen aan boord; maar er ligteeneS W CU Q> a O ►5? - o u Cl- *- te c o o o S o ai c -te VI Ou >- o S-, -r o o CU C OOI" S CU o cc: cc: cc 3 en O) co d^ d» t-. 1. O o -- c c» en o •- o C a> o o -o te O O CU O. •o c P NI u c:> J3 ea op zis zelven, de omllandighedendierbaarverzeld heb- ,b.n, de formaliteiten die men aartrenomen heeft om haar ^,te verhaasten, het ooaenbük zelve dat men uitgekozen ihad om ze te volvoeren, hebben ongelukkig een geheel ïuueemaakt, hetwelk de laatfte grenzen der opofferingen [oesevjngenj moest asnwyzen, waartoe Z K M.m. kcnien wns op d..- dringende aanzoeken van Groot-Brit- ,r, nen en ,n de hoop van de noodige rnst in Europa, NVIS ,dn...r dea weg der onderhandelingen wederom te her' lUil;n. Zcmder twyffel had Z. K. M zyne toegevenheid ,en opofferuigen niet binnen deze grenzen beperktwan .rcer d- Frnnfcne Regtring de ho<m ae^eveniiad dat zv ,iie eerfte benden welke de maatfchappy vereen CU ca tt o lU 6J3 5 i: 3 t- 3 o bn C *- CU O CU t; c -a ca >5! to; c: <1> e u c IJ o ei S ii CU O ^-- CT T-t -r; -2 È.5 ca t/3 O C O t> eet»! ilafen -------r-rj' -^ctciiigen en v.c.ja h t vertrouwen der ve'plichtinj'-n tiivr-h,^,, k 4. -i. -----------fe'tcuv; fchaaf^e Volken bewaren zou erkennen - z.kcr "c' ^^T) kryg.m.gt binnen een da;; marcherens van g -4 .g ...p-iie D\ oe.u. i helhno in een vergevurderden ftaat. -ï - In rO,7>«^ ligt een Linicichip zeilvaardig en een an- f O* '5-1 der op het punt om van ftapel te loooen." W MH S ^ij In /..rfew^ hebben hier en daar op nieuw plunderin gen en m brandQekingen van afgelegene Landhoevêa plaats gehad. Hec is tebeWagefl, datwy, fteduwendedezeaOor. knn men onmooglyk gelooven da' Bonap-.ae by den- z-v^ng vp;i pasfcn die van de Vredelievendfte verzeke- n- 'C; verzeld wierden, in ernst voornam dezelven V e tomen, dewyl hy in den tyd, die tutfchen de a' 1.C g dezer Pnsfen en deaankomst van den Onder- .'kenden te Parys verlopen moest, maatregelen vei- h.iastte, die, verre verwyderd van de herftelling des ------- t? •- d z> cc: i_ i3 O S IU K JS bj. •-' .-t 'T: tt- rf-* fe r: C N Cl>^ *- c .5 !vo. gen acn vyanu, tVwi uv^ ucvige uus \j.^et verving u^ i,^ j^-nutstuitte fiaii»^ae.) O' e c f-i >-: K» a o a 1» u CU a o 1 U CU <J ■•J CU B S 'T t^ 'o S a ti O w B C c g jji o a S ta b -3 2J c^ -r CU v> ere <rt <u S it;» - c"^ o. o» a tj. o -= '5 o •-. il -p ir* 9 re 3 es '-i N JJ CU c .s Q> CL E o-g g. CU g r= n r> i5 -O ji o c u g ..j CU !r rO O .'S ^-^ - tcO U3 M JJ O» i :2 •o c g o o "O a{ s* c x: .5 o «>.S?S -^ c .a S N S o be B a S V B O O) <rt S 3- W) '1 t» rt 3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1