O No= 86. MIDDELBURGSCHE COURANT. SATUR.DAG ai s DEN 13 JULY ■I.-2 - De H.: Whitbread i. het Huis der G.meeotea te ve^ib:^^rf Jl^rvo^rT^;;:: ^■^.■a 9 2 .-i - 2 -- -ë 5 -5 - t: ^Z ■èc gq r. eJ z^ s s !5 Cö -^ Cfc, >o 'S 5 - P 1= o - E in: o c p =1 Ti" -c 2 o - oj "2 R C 5 ■- c ru? gekomen ïvndé, en verflag vsrt zyn tütgfvoefden "H g last gedn«n hebbencie, werd er, op voorflel van óen 5-^ Heer Whitbread, een Comminé van 20 Leden benoemd 5 a t.' -- -■-------'- - - - - a^ g om de artikelen van befchuldi^^ing op te ftellen. Het getal der thans werketyU in dienst zynée Schee-"s pen van OorloR, van aüeriey rang, van 120 tot 10 M .iP^ Z C 2 fiükken beloopt 923. ^-r 2 c\o k O -- c - C, -o £3 rtl Den 28 heeft de Colonel Craufurd :n het Huis der Gemeente een uitvoerige Motie gedaan over een onder-1 - u-^l i2 -= S j:. o n b werp, datalcyd, en byzonderin hettegenwoordigtydJ- - =3 Z'^=i I '"3 gewricht, van zeer groot belang isde verded)s;ingnn. 3'S S^ raelyk vin het Ryk en den geliéele Militairen ftaat van 5 hetzelve De Colonel poogde te betogendat er ten - - aanzien van de verneerdering der Landen Zeema.t niet i met die waakzaamheid én nadruk gehandeld was, als 1 5 aJ - -a de omftsndlgheden vereischten hy wilde dnsrora dat^ r het Hui^ïig m Committé formeeren zou, om deze be-i I t langryk? zaak in overweging te nemen, wylh^t bfeek c^ "E S -S dat de Mirlstêrs geen voornemen hadden, nm éenigè' ^^5?i-s|^2-g nieuwe maatregels voorrenellenter bevordering dersiO u.^" - recruteenng, óf tot het verbeteren van ons Militair ("yig Si's - - ftema." Uit de Redevoering van den Colonel blykt c^ 2 I dat wy thans 94 Schepen ran' Linie in dienst hebben 2 c -5 Si 5 g en met de opgaven van den Üortog^-Minist:rdat de^" §J-cS -^--^ ^-S^-^ 3 Briifche Maut op den 1 Juny bellonrf uit 119,000 =252--^^ Man M/iri» .-!,ra. „„..:~i ^- 5 - -"■ De Motie tc'iter verviel, na epne korte bïant Z d'È Z - woording van den Onrlogs-Minister, en repliqöi van I 3'^^jS g.^ 2 ?.-^ -^ a den Colonel, zonder dat men fót fteaiiöitij overdezel-£ K-^""s'4^~ DUITSCHLAND. WEENEN den 26 Jury. Het blykt thans ten vol le dat onze Ambasfadeur by het Frsnfche Hof, Graaf van Cobentzlzyn ontflag niet gevraacd en be- komen heerc, (zoo ak in fommige Duitfche Dagbladen was gemeld) hy is reeds van hier vertrokken fea gaat weder naar Parys. BgRLYN den 22 7uiiy. De Engelfche Lieutenant Rosf, als Courier uit de Oost tndiën geëxpedieert, is alhier gearriveert, komende van Weenen, en zichnaar Engeland begevende. Meft wil alhier geloven, dat de Vrede zeer nabyzou de wezen; dealgeraeene wensch is, dat deze bopemo- ge bevestigd worden. 1& iVarfchauw is op Sacramentsdag, een foort van opftand geweest, em dat de Joden zich in 't openbaar cp de ftraaten vertoonden, 't welk hen op dien dag ver boden is Zy beftormde het Heilige Sacrament, met tleenen te werpn; het Gemeen bood wederftand, en dienvolgends verloren eenige Lieden het leven. Het ■gelukte aan't Militaire, derustteherftellen endefchul- digen zyngi-v t, zu lende de ftraf ondergaan welke tot deze Heili^fchennis beüoren. VAN DE BOORDEN VAN DEN MAIN den i ?a- j.\/jf. Met Brieven uit Berlyn heeft men dat de M^r "'qüis de LuCchedni na zyné aankomst te Tarth, direct by zyne Pruisfifche Majefteit ter audiëntie is toegelaten geworden, en m't f-Ioogsdezelve eene conferentie ge houden heeft, die twee uuren heeft geduurd; by svel- ke.gelegenheid die Gezant aan de Konin^i heeft bekend gemaakt de nieuwe vereeniging van her Genu^efcheTer 'riioir met het franfche Rvk. Na afloop vandezecon- ■fereiiiie zyn ertwee Kouriers naar de Hoven van Peters- tiïrg en.Weenen afgezonden Menverzekert ftellig,_datalle pogingen, dteheiEn- géïscTi Gouvernement beeft aangewend, om Rusland dadelyk deel aan den Ooriog tegen Frankryk te doen neir.en, mislukt zyn; en dat de Rusfifche Keizer by z"yn Tsedüit blyft volharden vnp neutraal teblyven, en spn.het Berlyner Hof zou gedeclareerd hebben, dat hy we! als bemiddelaar wilde tusfchjni'eden ora deverfcnü- len die er tusfchen Engeland en Frankryk beftond.'nte vereffenen maar zich noch voor Frankryk,. noch voor Engeland.wilde verklaren. HAMBURG den 1 Den 29 Juny, des na- jDiiddags ten 2 uuren, vervolgde een Eflielsch Fregat, ,*t welk de Elbe b'okkeert, een Hollandsen Vaartuig, dat van Rotterdam kwam. Anderhalf uur van Cuxha ven zette het. Hollandsch Schip het op 'r ftrand. De Cotninandbin der Plaats begaf zich met een Detachement Grena,diets derwaarJs» toen hy aankwam hadden 3 En- gelfche Sloepen, door het Ftegatafgezcnden, zich reeds van den Hollander meener gemaakt maar de Franfche Grenadiers rukten, offchoon zy zich tot aan de fchou- deren in het water moesten begeven, toe, verdr,-ven de Engelfchen, en named het Schip terug, zondereen man te verliezen. ALTONA den 2 fu!j. Heden kw^m hier de eerfte Deerifche_ Haring-jager, het Schip Courier, Schipper Thomas thomfen met 40 tonnen nieuwen Haring, uit de Noordzee aan. GROOt-BRITTANNIÈN. LONDEN den i Juij, De Oorlogdoep d^ C-jane en een Fregnvan 44[lixkkeii zyn door de Franfche Vloot genomen. Den 26 Juny il., de» avonds ten 5uuren v begaf zig den Heer Whitbread, ter regterhand verzeld door den t-ord ïefflple en ter-linkerzyde door den Heer Grey en wordende gevolgd door eei) groot aantal Leden van het Huis der Gemeenten na^r het Huis der Lords, en deden aan hetzelve deze bo..>dfchap De Gemeente van het Vereenigd Konifigryk vsn Groot Rrittannien en Ierland" hebben my gerasr Henry VJscount Melville te hefchuldigen van hooggaande mis- cia'dén en wangedrai;ingen ien het is dus in-hunne naam, en in die van alle de jGenieenten van het Vereenigd Ko- iiingryk dat ik tiemden gemelden Henry Viscount jfelville, befchuldi,^ van hoosga.an.ie misdaden en w.nn- gedragingen en ik ben wyders peiast het Huis kennis te geven, dat zy op de behoorlyken ryd dir artikelen van befchuldieing tegen hem zullen inleveren Na dat deze Boo-fchappers vertrokken wf ren m'>ak- ten de Aartsbisfchop^an Canterbury, de Lord Caixe lier, de Bisfchoppen van St. Af-ph en Londen, geivk deleti D,. P^iorK j^» r cok .ord Harro«.by, zeer veeie aanmerkingen op L Roch;fort Lt /4 X/.fT r' Bill welke daartoe, eindelyk in het Huis der Gemeen- I trekken was Id^^^^^^^ Gouvernement ver- ten was doorgegaan, en werden de verdere raacpi.g.r- ^^-.Z^.nrX ^M '^'^'f""" P^'^^^^ry^r^ gen daar-over tot de* anderen daa«u;tg.r-.IJ X ^:^^^JÏ^:^'"'''^T''' -S Z 2 o\ ie t D. I'S •^'^ï'~Sc 3 JZ. CU -^ - C w o ^'- 2 co bj; - c: o s' - c •- Dg--. Os?. -7-. '(T! or» o Si -^ 5 C^> i- 5 ;j t: t: -^ --' T 5 - S ii .u S t/: 5^ - i.- a c M til U £P ZJ - L^L. tgg J- ve kwam. De berigteo van het vaste Land wéeen» dV initv^ngi? van het Gerueefehe enz. doen hier met verWnger -jï- h^ zien naar den indruk dien dit te Weenen tiia^ed-z-l Hoe verfchillend men ook hier denken moge oVér de I— waarfchynlykheid, die er al of niet wezen moge voor het vormen eener nieuwe Coalitie, i? men het"daar ia - tamelyk eens, dat er in dit J'ar liiets v; n betSrVg zal on- dernomen worden, ten zy Bonaparte, éêtreVoalme vermoedende, den eerfte ftoot gave. Volgens een zc-ei" geacht Ochfend-fapier vsn heden- waren er geenesuthentiqueberlRten van degecombineér- de Franfche en Spaanfche Vloot hoef enaatridotitfangen Oók is er uit de West-Indiengeene tydinsjaanefkomen .g-, van zulkeei later datum, als'eenoegzamen grond zou - - kunnen opleveren om tebefluiten dat dezelve derwaards-S"'-S'S k. s C met zyn heen gefcvénd. De bérigten vaff den Admi- ^- i E S raa! Dacres, v=n den 14 Meydoor ,fe %h! Buinf7i,Ë «1 aangebragt. zyn ZOO Wy meenén, de laatlle die men 5 z 5 hier heeft. c t; .S. §- PaANSCHE REPUBLIEK j.">'S'|-^§ PARYS den 6 yul,. Uit de toebereidfelen die-er S.|Sg^>|^^|s te Fontaineblean gemaakt worden m-akt m^en oudat"^ S 5 ^IS H. H. M. M. aldaar eerstdaags (laan aantekomen'. Me-, I - ^2 denkt dat zulks op den J4 dezer zal plaats hebbenen - f 3 tv" dat zy zich eenige dagen op dat Lusthuis zullen ophou Zi "-■§ o' den. 4^ ,-E^-S H. K. M. 's Keizers Moedei-bevind zifch fints eenige 'S 5r •r^ -r; c 3 fe. >- =3 C - -!2 t 3 c 5 K o Q *- iG -*-; 'C =J «-^v^ t/. tjj 5. -•' S J-o - a T o O- C— o t» C c y •c ca Cl=5 1^ O o 2 f- C 1^ tM Jï te - fïj tu- daaen onpasfelyk. De zorgen die door den Heer Cor-ri - f. - o -^ vifart aan haar toegediend worden doen hopen dat zy 1^^ ^^^'h g -^ 5 - fpoedig van haare ongetleldheid herfteld zyn. S 1« o. -S g 5 Men zegd, dat de Ryksmaarfchalk BerthI'eV gisteren I 1 o 1" - naar Holland vertrokken is, van waar zyne Excellentie ^-5 ir'S^a'r^ tegen het arrivement van zyne Maj-effeit dén Keizer u E^-. Z F ö'Z Perys terug gewagt word. o'g'^pM<2-ag§ Van Madrid den 25-Juny word gemeld, dat de Ko- i?'! "^S I S= ning van Sparjenvier Ridder-order's van het Guide Vlies-g E.-?n aao den Franfchen Keizer gezonden heeft, tetwyllaatst- I gemelde aan Z. K. M. vi>rr groots OrdênS vnti het Eer- gtS S,'^' legioen heeft toegezOrtdöti. 5 "-. o'=^'t^ Men verzekert dat db Exi^edlrie van de gecombineer 1 S= - de Franfche en Spaantbne Vloten ï^t Garnlfóen van de I i q Tiir.iteii, drr uit 7400 man bedond, krygsgevan-en s u ^- t.-S c gemaakt heeft, en nleh voegd er by dat de ViOot in""" '«^"t-èHJC^ dagen de reis van Kadjx n«ar Trinited heeft -fgelesd"" '^E^Cë^^^ Verfcheide Genuvfche Schepen zyn onder Franfche p "S MI 2 Vlag re Marfeilte aangekoiiien. X> ^- é.-^^ z Extract uit een brief tüt hét Ferroffche van den 8 Tu 5 1 S g De Brik van zyr.eMajeüeit de PanJourKapi-ein ■--^ t. 1%^-^ >'Z •- rr «j c i* 2 5j rn n. c -o 3 5 j* o ny I Hu.ot IS den 6 Mey van ae Filmden onder dén \Vi„d -'^ g - §- 3 li-; vertrokken, en isden 10 Juny te St Ander aangelco-Z'o'~ i ^Z^ men Hy mdd dat He Franfche Colonien op deAnt.l g f -§ 'S les in den besten «aat'Van defenfie zyn, zoo wegens de S l^ t"^ Z"^ fioeden ftart der Fortificrtien als de vo'mïakte gezond- ^^"è^.^^tz heid van het Garnifoen en de voorraad van levensmid- H-|g-^L^c£«^|^g_^ -o S ^■■3 c Tb .i c .5 t; .i M

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1