No. 8^. No 75- MIDDFXBURGSCHE JblmamdMc^ 4| C O UR A N T. I f "««KSö^to jSoc^jü D I N G S D AG gevaat yoor oDze eigene Kustea vetmeerdere.n. "liW**- DEN 18 JUNY 2 J -t o - de cS 5" S i. t- a 2 S:0 5i 10 Si?. •e - *- -^ -^ »^r lü ."l w >•<:'*- 2 s 5 g.5 -' t! a u s 5 2.SZ c g oö S f= - - 3 5 i U' ZWITSERLAND. BERN den 27 Afcy. .Aiies is thans in Zwitferland tustig; de Oorlog tusfchen Frnnkryk en Engeland, warrin zoo veele Volken moeten deden, treft ons niet; Elie partyfchrppen zyn vernietigt of tot zwygen gebragt, en bng/.amerhrnd keert de vuorige welvaart in onze vreejzame dalen en liilie gebergten t«rug. Deze gun- ïHge omihndiiïieden zoeken de verfchiilende Goiiver- iiemeiiten der Cantons zich ten nuae te nuken i^ra ook de goede Z-'den en alle Voorvaderlyke deugden, wel ken altoos de voornaamfte bronnen van onien dnurza- inen hloti en svelvaart waren, te berflelien ea san te kwi'kcfl. He» h met dt inzicht, en om. ir 't byzonder niet •tleeo de eenvoudi^^e zeden en fctiuld i"e vermaken on- Jt j goede Voorzrtcn tedoen herleven en te ver eu» igen, ti'sr ook om nieuwe b"ndrn van vereeniijing tu.-fchen de verfchillende Herder-Vclken van Zwitferland te vormen, en tu.«fcben de bewoners derSreJen en v?n het Land die zag te welurllknheiJ'te verlevendigen, waaraan ons Vaderland zulk eenen langen tyd zyne flerkte, zynen roem en zyn ge- )nk te darken had het is met deze inzichten, dat let Gouvernement van ons Carton een Landfeest ver ordent heeft, 'tivelkop den 17 Augustus aanllaande, (de geboortedag van den Stichter der Stad Bern voor bet eerst, en vervolgens alle Jaaren op dien dag, inde Valey Interlakentusfchen de Meiren van Thun en Ètie.itz gelegen gevierd moeten worden. Op dit Laiidfeest zullen alle de Herders onzer Alpen {enotiigd worden, die den grooten zoogenaamden A'p- oorn ofce luit fpelen of het werpen van den groo- teo rtecn, of iets anders van dien aart, wat by onze Voorvaderen in gebruik wrs. verllasnten einde op hetzelve .blyken van hunne bekwaamheid en handigheid te gei-'en en naar de voor de overwinnaars op te han gen pryzen ce dingen, welken in zilveren Medailles be- flato Zullen die ui drulilyk voor die plechtigheid ge fligen zullen w'irden. INs de e.x rcitien der mans zul- len door de jonge Dochteren des Lrnds ^■tionrle Ro- üJanciri gezongen, en d dag met l«ndl>,ke dinsfen be- floten worder.alles onder toezicht sd dirt die van dea plaatslyken Prcf^-ft. De Zwitfers der andere Cantons en de vreemdelin- gen, die mogtcn verianiten om iiit Fee.<( byte woonen, zullen er met de oude gulhartigheid des Laad* op <utt- vaagen worden. D U 1 T S C H L A N D. WEENEN den 29 Mey. ileden is Z. M. de Kei/er verzeld van de Graven Lamhertien Ui;r.rte, onwerwagt van hier naaf Prasg vertrokken. IK-t groot gebrek en ^e verbazende duurte der Leven^miJc^Llen lo Buhemen vorderen eene fnélle 'lulp. Te.icn m rgen zyn ook al le Kreits-hoüfdmannt'n des Koningr\k> l^ohemen naar Pra^g btfcheiden. De Wev.rs en bpi n^rs i'-. de Berg- ftieken iyden verbszerd, olTcboon zy zticicrt kyrt nog <tooo iiulden onderfleuning gekregen hebban. Het is tóe: die onte'ukkiVen zoo eiendig gef: ld, dat zy met iroepen van honderden door den .honger uit dy Geberg ten gedreven worden en door het land loopen bedekn waar zy dan veelal, om brood te kryge^iwat zy nog hebben, rot fp-jtpryzen verkopenduizenden dier men- ichen moeten reeds alleen van lynkoeken en ftofmeel leven. Men zal nu waatfchynlyk overal in Bohcmen ler voeding dezer Menfcnen Rumforifche focpen gaan hokenwaartoe reeds vrn alle kanten bydtPgen in geld gezonden worden. In Gailiciën zyn de Levensmid delen ook duur, maar er heerscbt in dat land nog geen Volflagan goK»»!' g»IyW in dp Rerd-ftri«Upn van Rnbemen. G R o o T - B R 1 T T A N N 1 E N. LONDEN den 5 Junj, Indien men asn loopende geruchten geloof mag flasn, heeft het Gouvernement ■oodig geoordeeld meerdere voorzorg te moeten nemen «egen de bedreigingen eener v^-nndelyke invafie ?r,n de Jtusien van Frankryk Vlaanderen en Holland; en #cne Zeemngt van 14 Linie^chepen teDuins zal worden geftationeerd, waarfchyslyk met oogmerk, om, wan- .pser het tioodig mogt zyn, terftond die punten welke Jtet meest aan gevaar zyn bloorgedeld te kunnen ver fterken. Men is algemeen van gedachten dat de toe- bereidfelendes vyandsopden tegenoverliggende Oever niet al te eering behooren eeacht re wo'den, en dat het .eene dwaasheid zvn zoo te veroDderOellen dat, daar er tot heden toe niets ernftigs tegen ons Land onderno- -men is, zulk» ook in 't vervolg niet gefchieden zal. Kaar mate de vyand onze waakgaamheid door buitei' lardfche Expeditiën tracht af te wenden, zal ook hti i; is e E K c rT Ir ■- "s 2 E -E q c - c u *t a o t: s .5 "■5 S •S -i fe 4i J3 br -7 r^l r* 1» "J f liet Oorlogsfchip t/i: Triumph van 74 flukken en her Fregat the Lrda zyn, voorleden Dingsdag, met eene Z Vloot van Transfportfchepen bet SUs, a4fte en Ssfte "S i Regiment aan boord hebbende, van Portsmouth in Biai vsn Cork gearriveerd. De Regimenten io den p omtrek tot de Espeditie onder be.fel van Sir Eyre Coo- te behooreode ea vaor -■ '■- i'-"-'^- f^-- zouden zoo men d ingefcheept, Den ke Vloo 5 o ■i-^^ i )r Buiieolindfcl^e Dienst bertemd-^ =-è t.'Z.'^-i ebt. io -Ofi'.iyjgg^^yeek worden^' H 8 I ten deberigten, die men wegens de Wewegioge op de Fran<"che Ku<f onifïugen h-'eft. Nair men vcrze- kerd, hebben de Scheepen welke het Esquader in de ^"S J 4'' c e t. - Noordzee uitmaakten en korrlings te Y rmuuth binnen^ 1 S:-^- 5 c J gelopen zyn, mede order ootvïngenomzicboaar.JDuins ?^"S^^S^=^ï^? te begeven. ~- v S Cs -v s 5 S 5 Van de gecombineerde Frsnfche en Spaaofche Vj'pot - -^' -^ heeft men tot heden toe niets zekers vernomen; doch if S 1 het zeggen is thans alireraeen dst een gedeelte derzel-x 1-.^' a-^g ver beftemd is oin vr,n Csbo de Goede Hoop bezit te -S - neemen en een ander gedeelte ora Brafilie te beveiliten S 2"^ - 5 - - welk Landzoo men zegtaan Spanjebeloofd is. Wan- =-SS 's -^ K^a neer de Franfciien dat ontwerp ten uitvoer Urengen ,het:$'5o-ë '5 '-S'^SÏ^ welk hun in de tegenwoordige omftandigheden ri^-t ^tw^-^-^-c-? moeijelyk vallenzal, dan zien wy ODberekenbi-re nede -^ c -§ S ^-S F S - moeijelyk vallenzal, dan zien wy ODbereke"nbi're nede -1 I len voor onze Handel in Indie te gemoet, terwyl Ys 3 7 - t'-i aan den eenen kant meester zyr.de van Ctba de Gofde C3<= si -c c Hoop, en aan den anderen van Brafilie, eeoe Keten. .o-Jc^vi-' f»''^ -t3 X bc B. zullen formen, welke niet dan zeerbezwaarlyk zal kun nen gebroken worden. Heden zyn aan het Bureau van dea Sec-etaris van Staat eenige depêches aangekomen, die door den Kaper the Aeolui asn boord eener Sp;ar fche Paketboot gevon den zyn. Dezelven waren door de Spanjaarden over boord geworpen doch me» had ze wede,om opgevist. Waarfchynelyk zullen deze depêches over d« onderne mingen des Vyands wel eenig licht verfpreiden. FilAIMbCHE REPUBLIEK. PARYS den 7 Junj. Men fpreekt op nieuw veel van Vrede, en meent thans te weten dat de zen ding VJn deoRu^fifche Generaal van Wlntzingerode, die zulk eenen geruiuien tyd te Berlyn gerefideerd heeft, ten ooginerk had ora eenigen grondflafen voor eenen al- gemeenen Vrede voor.te bereiden, en dat by met het Pruisfisch Minifterle aati^ep-pian van dien aart getverk beeft. De onderhandeljngetj zyn van langen duur ge weest, maar zy betroffen oek^groote belangen- Rus- a land heeft zich aan denKoningvMiPruisfen gewend, dewyl 2 die iMonarch met Frankryk in de beste verflandhouding flaat. Het Rusfisch Kabinet zal het plan aan onzen Kei- p zer voorleggen en heeft dep Heer van NovoCltzoff met 3. die gewigtige zending belast. Den so Mey waste Ber- o lyn een Courier aangekomen, die den 13 Mey van Mi- - S laan vertrokken was en de FranfchePajpooaen overge- -^ 1 - bragt heeft, welke het Hof van Berlyn-voot^den Hcer-I ^o van Novofikzoff gevraagd Had, en door onz6 Keizer, Z onder betuiging van de verzoen-lievende gezitidheden - %V< bewiiligj waren. Deze Paspoorten zVn den 26 Mey door eenen Courier nsar Petersburg afgezonden. BV O 'S; dit alles verzekert men noch, dst de Heer van rjovc g 3 filtzüff zien tegen half July in deze Stad zal bevirtd-in en daite^en dien tyd deKeizer hier zal terug gekeerd zvn *i J3 btt ■-- 3 -f flJ ic c 5* - t S C O T^ dat vervolgens te Bru.<fcl het Vredes-Congtes zsl go- - bonden worden, en Prins Jofeph dssr op van wegen S .S fcj o aa Frankryk als Onderhandelaar zal optreden. Terwyl men ons dus veel hoop geeft op eene fan-^ ftaande slgemeene bevrediging, en daar door ook zoekt-^'^ te doen geloven asn eene fpoedige terugkomst van bet Hof z S naar Parysverneemt men van eene anderen kant, dat de Aarts-Thefüutier der Ryks gisteren van bier naar Ita-^ hen vertrokken is, werwaards hem, voor een paar we- 5 !i ken de Minister der Finantien reeds is voor af gegaan. S Dit moet ons natuurlyk wederom doen geloven, dat de terugkomst van het Hof nasr Parys noch zoo naby-S -J - niet is; ook weet men dnt de Keizer te Genuaen in het Camp van Cistiglione en in de Stad Bologna nog J eenige dagen voornemens is te gaan doorbrengen, Hoe "f dit cok zymen zal weldra weten waaraan zich temoe- 5 ten houden.. '-' -? Den 8 'Junj. Volgers Brieven uit Bern vnn den eer T !^en Juny liep daar het algemeen geruchtdat Keizer 1^^ Napoletjn by zyn terugkomst uit itsiien, een gedeelte van Zwitferland zal dooi trekken; nen verzekerd, dat die M-ansrch over den Simplonen voorts l.ings dea nieuwe reg door C^evs. ftcisea zal, oarertolKen» '- •- w c C «J «J - cT t-, -=ï C -^ -Tl ,X "-> St Sb. <u'^ i- -c t, -j s k: 7-. -5 f 6 i;' "O J. «"-'S? 3 3 S V c x: o -J K a or ta a o N a <j jj .i o re K a 2i T. ba w ES a ■3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1