H I -« No. 8^. No 73. MIDDELBURGS CHE D ONDERDAG COURANT. rPnc3, I E DEN 13 JUNY z 5 to g e. i 5 S t a- -^ -5 H -« U -6 ^- 2 - -go a -1 •3 g S CJ U' b c De Hof-courrnt heeft een SPAN •\,TADR10 den 8 3'fey. i\A tioiiins'.yk bevel bcK^end semnakt, waarhy een favzonc'er Col'e^ie aangeftdd word oin te zorgen voor ailes wnt de Drukkery den invoer en verkoop van Boe ken betrefc. De Minister vph den Koophandel, Don 3." A. Melon, is ann het hoofd van dat Collegie ge plaatst. PORTUGAL. LISSABON den 14 Mcy. De Prins Regent heeft bedooten de ftoutheid van fommige B?rbaryfche Alogend V,e.iea te beteu?el«n en dezelve met alle geweld te beoor- looaen ten dien einde heeft hy de In'-iomende rechten van alle vreemde Koopvi-a-ren^ m^t een perCert ver hoogd. De opbrengst van de'^.e B^ssting zal béfteed worden om drie Fregatten uit t.- rusteti. ZWITSERLAND. ZURIGH den 25 Mey Men heeft in den laatst af- peloopen.nngt het Gedepl-rt^ulcd-tde Medeburirers van Gosfner hem in de Boschjei der groote openbaare v/an- (Jslpiaats opgericht hadden fclandelyk verminkt nie öif.nd begrypt de reden van dit mis 'ryf. De Stndsraad heeft drie honderd frases tTitceloufd aan den geenen üie den fchuldigen zal aanbrengen. I T A L I EN. MILAAN den 30 sMey. Gisteren namiddag en gc- duurende een groot gedeelte van den nagt heeft het Volk zich vermaakt in de openiyke Tuinen, die verlicht wa ren en op de grcote wandeling weike zich van de Oojt- poort tot ann Loretro uittrekt. Het zou moeylyk val len een juist denkbeeld van die vermaaklykheden te ge ven: overal had men DansfersSpringers, Zangers en ïndere Muzikanten geplaatst; met een woord alle de vsrtooningen welke eene ongemeen groote Kermis zou bonnen opleverenwaren hier bezield door de bewee gingen van eene groote bevolking. D l T S C H L A N D. HAMBURG den 24 ^frf. Men fchryft uit Londen, dat de Daitfchers veel Ir'mTka-Coffy bcffteld hebben, en dat dezelve daar óo.n zeer in prys gefléeg?n is. De Geraffineerde Suikers ^lebben ook navrfsit febad; m-ar derzelver prys beeft i?eene verandering onderga n. Daar tecen heeft de Engeif-he Oost-Indlfc'ie Compagnie thans eenen groo'en voorraad van ^ngt-r frineerde Suikers. Een ander Artikeldatflerk gezocht word isdelndigo. De Londenfche Mn^a7,vnen zyn er mede oi?gepropt doch meest van eene ge-.voone en middelmatige fjort, de prys is gedaald. De Kaneel is oo^t flerk in trek, men word dit des te meer gewaar, om dat er op dit oo- penbük maar wéinig voor handen is, enmen tydingbe- komen heeft, dat eene ryke lading van die Specety, 'ïJbJIitKMii -o .ïï- D -* - Z -= -*; 2 r: «j 1 bc—' o 2 i- t_ V - zi Q o N M- et- a -o en Embden beftptnd, VAN DEN MEIN-OEVER den 27 Mty. In het.|,|" Keurvorftendom van Rade heeft zich eene nieuwe Seifte, 3 O -= g onderden naam van 5V;)ara//j-?i?« opgeworpen. Zyhou g,."^ jO den byzondere Vergaderingenen neemen geen deel ^an .2? S ?j g= de de uitwencii;e plegtigheden van den Eerdienst. De tj;i; .5 S Keurvorst heeft zyne toeilemming gegeeven om die by- 2^=0 eenkomsten de duider; doch onder voorwaarde, dat*" "g derzelver Leden voor het overige alle Burgerlyke plig- ^''B ten zullen betragten en de andere Godsdienüen niet o!A-=r:.p ftooren. De Separatisten hebben ook «anhangeüngen 2 '-^ gekregen in het Keutvorflendora van Wurtemberg. -^ H G R O O T-B R I T T A N N I E N. ^L-^'^^t LONDEN den 20 Mey. Het Parlement zal i'-ekffr-^'^-g I lyk niet fcheiden voor dat deCommisfie, die de harde- üngen van Lord Melvil-en den Heer Troiter onderzoe- S ken mo-'thaar verflag zal gedaan hebben. jS De Admiraliteit heeft ontrustende tydmgen ontfangen omtrent de groote werkzaamheid en de be'*egingen der Frav.fche Floiills van Duinkerken tot Calais. Er zyn 2 ook drie biiitC'-gewoone Couriers uit Ierland sangeko-- tnen, mettyiirgen. daar men den inhoud aeerzorgvul- dig van ve'borgen houdt. De laat''^e brieven van Jerfey en G«rnefey behelzen dat men er federt het Embargo drie hondert Matroozen 'C gepiest heeft. "g De presfing heeft ook des nachts en meteen zeer ge- lukkige uiidag plaats gehad te Edimburg en te Leith. Q Het Vaartuig de Helena van Creenfioekdmrs houden de van Virginien naar de Barbade, is na een uur vegtens genomen geworden door eenen Franfchen Kaper van zestien (lukken, en bemand met honderd veertig Kop- pen men heeft het te Guadeloupe opgebragt. De hooge Regeering heeft de Brieven van den Bri- gade Majoor J. Prevosr over de gebeurenisfen van de Dominique officieel doen drukken; men leesc er in: Ons verlies is, gelyk gy uit de lysten welke ik de eer heb u toe te zenden, zien zult, niet aanraerkeiyk geweest in vergelyking van dat.des Vyands; hy heeft verfcheide OiEcieren van naam en omtrent drie honderd c o Man ver'oren. Aan onze zyde zyn ons een Sergeant, i^^ S i- C - o» o ra N bO c r-. 1; K 1) c: '-^ - 5» ra B O -O* Q> o c «i t: o aj O) IS» r -o -c S Z 5 g 5 *^a2 S 5 J3 -^ .S - .55,, o èt^, -^ ■S'C' g e Cu 5 «5 i' "52 u a.,,-''^ ~i u. - v: i: g -M JS .i» ■a J3 TI! TJ tv3 N3 een Tromdageren negentien Soldaaten gedood; een Staf- a Officier, tivee Kapiteifien, enagttien Soldaaten gekvvest; g een K^ptein een Sergcnten zestien Soldaaten door den td o 3 Vyand gevangen genoomen de gewondde Officieren «',2'^ zyn deKapcein Colin Campbell ifan bet zes-en-veertigfle Regiment, de Majoor Nunn, en de Kapitein O. Con-W nel van het eerfte Regiment van de Antilles Q S O "f (Geteekend) J. PREVOST, Brigade-Majoor- |--| o (Wy zullen niet (liiftaan by alles, dat in dit verflag 's a o O «3 opraerkingverdi*nd. by die edelmoedigheid der Franfcbe I gel aan de Oost-Indifche Compagnie toebehoorende door weike fli'gts veertig Maa gedood pf gekwest bebben s den Schout-by-Nacht Linois senomen is geworden De verkooping der Spaanfc'ie pryzen voornamelyk bêftaande in Indigo, Cochenille, Cacao, Leder enz. l^eeft Invloed gehid op den prys van die waaren en tot veeler- ley fpeculatien aanleiding gegeven. De Enjelfen koopen gedr.urig heel veel Graan in de Havens der Baltifche Zee, en in het Noorder gedeelte van Düitschland, vooral ook hier ce Dantzic'ite Straal- fund en te Ri.^a. De zekerheid' die men tVians te Londen heeft, dat RaMand geen deel zaVneemen in den tegenvvooribgen Oorlog, en dar er jeen Ki-oo meer is oin eene nieuwe CoSiitie tot (land te bréijen, doet de Engelfche Koop lieden des te meer naar den Vrede verlangen. Men meert vry z ker onderrigt te zyn, dat de Elve ©n Wezer binnen ko-t niet meer geblokkeerd zullen we zen, en dat de Engélfdhe Fregatten die aan den mond deir twee Rivieren Ui;gen naar Engeland Haan te ver trekken. Die tyding, wa;:r tsy Je Engelfchen even zoo veel belang hebben al' wyzelven, heeft hier veel vreug de veroorzaakt en onze hoop op^rebeurd. Eene ineenigte Engelfche Commisfionari'ïfen reist thans nog door Saxen om er de Wol op te koopen de Engelfchen hebben dezelve noodigom hunne Fabrieken f-n; noch by die gematigheid, weike van zes honderd g H 2 OJ Cl BS M O >- oo 1 en er zicti drie honderd hebben laaien dooJ£n of kwet- f-n; noch by die gematigheid, weike van zes honderd Man, die op de vlucht waren, en van eene in wanor- 5 J S de gera^kreLand-Militieflegtsagtman gevangen genomen 3 heeft, enz. enz. maar wy zullen eene waarlyk gewig- --T-S 5 .e'5 S tigè aanmerking jnaaken, dat er naamlyk te Sint Cnris- -? -S O m tofFel maar omtrent vyf honderd Man Linie-Troeoen' Z W ..v,.s-.legenheid, als zynde tusfchen Martinique en Gun- S.^J!OS.S., O'S) deloupe gelegen maar een gedeeltex-an het zes en veer- tigile Regiment, dat is te zeggen, maar omtrent zes 5 honderd Man waren. Even eens is het gefch-.pen in .5 de andere Volkpantirvgen der Engelfchen; enbetis met die onmagt om het geen zy hebben te verdedigen en te befchermen, dat zy aanfpraak maken op de uitduiten de Bezitting der Volkplantingen in de beide Indien.) 1» w 5 S ■o jM o T3 MO a O <U -^ ■5 g^^ c O E Z S 5 -o 'J Cd 2: fc 1;— u- M^ r^ gö nS"=--"td (^/ituTneriing van dsu Mtniteur.') -S ^sï gi5 =''3j.,..g^ Den 24 Me^. Het Dagblad de Star heden uitge-ië jiS^:|°-EzS" komen, behelst onder anderen dat opden 2 Mey de ver- S'i 'S g a.'^ eenigde Vloot niet meer te KidiX wasen dat er een g j; "-^'^ abuis is in de tydingen die verzei;ert hebben, dat tlie 2 f g 5 ra C/3 C .e) c «e «c .2 'S n E 2 c W -c o, ■o - - o 5 o» 1» SI u V3 CJ ^O Vloot er den 2i April nog te,) anker lag. Dat zelfde Dagblad verhaald, dat erin Zweeden een J opfland plaits gehad heeft, veroorzaakt door het zon- •aan den gang te houden. Die opkoopingen zyn des te derlyksedra^:, welk de Koning omtrent Frankrykhoudtj5 6 aanmerl^elyker, om dat de regtflreekfche Invoer van t= c td c o fe Q u -c o a S >- (U c o 00 3 D en welk wel eens de grootfte onheilen zou kunnen be-c.M:5 c^—g^i' Spaanfche Wol .in Engeland geheel (lil (laat, en dat.het rokkenen aan een Volk dat geheel onfchuldig is van de S i; c den Engelfche Fabrikanten vry raoeyelyk valt, dezelve onvermogende en belagchelyke razernyen zyns Gebie- S ii i S ter fluUcs te bekomen. i\Ten fpreekt in Sr.xen van eene -^ ----- -i ■Wet, die den uitvoer van Wol zoude verbieden. Ben 27 Mey. De brieven uit Londen, den 21 de- zet te Koppenhagen ontvangen bevestigen de tyding der in befiag neeming van verfcheide Deenfchi; Schepen die in de Havens van Plymouth en Harwich aangeko men warende ladingen dier Scliepon waven naat Frankryk -° CS «J o w -o 10 c 4, a ders. Er liep een gerugt, dat men iich in de verwar-— c cj tc^ (/i ring van den opttand meester ba4 gemaakt van de Per- Jk e foon des Konings. F>^ Een Brief van Xuma meld, dst agt of negen Pran- fche Liaie-Sc^iepen roet Oorlogs-Sloepen, te zsjpen vyf en twintig Zeilen in de Havana aangekomen zvn. Def^jS Me^. Ziet bier keLgeen wy veiaomen hetbes' -3; 3 *-» Cr; .a a c; 60 3 5Q i- -ï^ ^3 So S O a 5 j 6 S5' t SS o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1