No, 68. MIDDELBURGS CHE COURANT. D I N G S D A. G i2c5 DEN 4 JUNY ra e; E ^-^ -. s.^^^ g g ;5 r a S P A N J E N. MADRID den 7 ^ley. Op den s/flien April is er, in de Wateren van Oropefa op de Kust van Va lencia tusfcheu een Engelfciien Scliooner en een Divifie Kustvaarders, onder bevel van deu Scheeps Lieut. Ema nuel IVlostofo.Pennsranda een hevig gevecht voorgeval lenwaar van de byzonderheden, vervat in eenen brief san den Prins de la Paz door de Hof-courant worden me degedeeld als volgt: Op bevel van den Heer Kapitein-Generaal van dit Ko- ringryk liep ik, den 23 April, met de Divifie derKust- bewaarders onder rayn commando vandeReede desKo- ningryks Valenciain Zeeom op verfcheiden Engelfche Kapers jagt te maken, welke, volijens ontvangene be- rigten, tusfchen de Kagen Canet en Oropefa kruisten. Ik manoeuvreerde, zoo goed mooglyk om nietontdekt te worden.en oraftreeks middernacht rigtte ikmynen koers 200dat ik hoopte hen by het aanbreken van den dag tusfchen het Land en myne Divifie te zullen kunnenin- lluiten. Den 24 ontdekte ik, toen de dag aanbrak, drie Diylen Zuidwaards van de Kaap Ca«et een Vaartuig, waarop ik met de geheele Divifie fpoediglos ging. ,,Ten 6 uuren des morge«sniet verder dan een'ka- nonfchooc van hetzelve af zynde, heefen wy de Vlag gen op, waarnaa hetzelve deEngelfchen liet waaijenen wy het dadelyk begonnen tebefchieten. Devyandnam weldra de vlucht en vuurde intusfchen van achteren en vsn ter zyde beftendig op ons; doch toen wy hem tot op den opftand van een'fnaphaanfchoot genaderd waren, deed hy fein dat hy zich wilde overgeven zoo datwy hem tusfchen half tien en tien uuren enterden. Ilyhad verfcheiden kogels tusfchen wind en water gekregen «u was zoo lek, dat w^, geen' kans ziende om de ga ten te ftoppen genoodzaakt waren de manfchappen over te nemen ea het Schip te laten zinken. Het was gewapend met acht twaalf, tien- en acht- ponders, benevenseenige houwitfersen mortieren.Des- zelfs Equipagie beftond uit 56 man, waar van 28 in 't gevecht gefneuveld en 6 gekwetst zyn. Wy hebben flechts twee dooden en eenige ligt gekwetden bekomen. Alle de Officieren onder myn commando hebben door dapperheid en beleid en de Troupen en Matrozen door moeden dienstvaardigheid, uitgemunt. 1 T A L I E N. ROME den 17 Mey. Gisteren avond ten half 5 uuren is de Paus, na eene afwezigheid van byna zeven maanden in deze zyne Hoofdftad terug gekeerd. De vreugde onder ryk en arm was over deze gebeurenis on befchryflyk groot, voor al daar de gezondheid van Z. H. welke niet van de fterkfteis, niet fchynt geleden te heb- ben. De weg, langs welke Z, H. zyne intreede in Rome gehouden heeft, had door de overftroming in de afgeloopen Winter veel geleden, maar was, voor de aankomst van den Heilige Vader, in de beste order herfteld, en alommemet Blaaden enBloemen beflrooid: eene verbazende menigte Menfchen bezette de beide zy- den van dien weg, en deed de lucht van haare vreugde kreeten weergalmen. By de^ intreede van Z.H.in Ro me lieten zich alle de Klokken h.ooren en van,het Kas teel St. Angelowierden herhaalde losbrandingèa uichét gefchut gedaan, D U I T S C H L A N D. WEENEN den Mey. Volgens het nieuw vast- gefteld Militair Syftema moeten de oude Soldaaten af gedankt worden, alledie welke met verlof afwezig zyn|, worden terug geroepen; te gelyker tyd is ook een or der uitgevaardigd om aile Kavallerie Regimenten zoo in Manfchappen als Paarden op de compleete voet te brengen. ^.Volgens brieven uit Servien, zoude er den 7 Maart m Belgrado een bepaalde grondfiag gelegd zvntotweg- Hem.ng van alle de verfchilien die tusfchen'de Serviërs en de Turken plaats hebben. De Turken van Belgrado hebben de gevraagde ^o Per- foonen uit die StadnaarhetServifcheCnmpafgezonden ^elke daar als Gyzelaars zullen blyven, tot zoo lang alle de verfchilien vereffend zyn. Men wil verzekerendat het toctreeden der Tur'-on en hunne veranderdedenkv-^yze, veroorzaakt zy, door de laa^tfte orders die er te Belgrado uit Konflantinopo- len aangekomen zyn, waar by de Turkfche Keizer zou i geordonneerd hebben dat alle Turken Belgrado on «^e-- ■vien moeten verlaten en zig naar eene andero TiFkfeh- Provincie begeven. De Turken in Belgr:u'o zouden dit bevel niet gewacht hebben, zy. wilden nu met d-Ser viers een verdrag aangaan, om daar door wa5 het mo gelyk te bewerken datzy in Servien kondeuverblyven a f^ <u <u Cl 1 s 'S o ji C 2^ n o -o -E -^ ._-ï*-4 O 5> ca o bo OJ W - o c^ j -o o O S, IS' s o- o CJ «-^ öf, "CJ V) i^ ~- (Li welk Lsnd zy niet graag zouden willen verlaten -, dan -" men denkt dat de Servifche Opperhoofden te dikwils l ondervonden hebben wat het zy de trouwlooze Tur- ken in het Land te hebben, en wel van het befluit des J H Keizers, onderricht zynde, wel degelyk zullen blyven aandringen dat alle de Turken hunne Provincie moeten S 5 verlaten. t- '-> De Zoon van den zoo vermaarden Oostenrykfchen ei S Generaal Veldtuigmeester Kray heeft in het laatst van o April op eene nootlottige wyze het leven verlooreu. o: o Naar zyne Landgoederen in den Rannaat reizende en eene vervallene Brug moetende overryden wilde hy o uit zynen Wagen fpringen doch verwikkelde zig zoo- danig inden riem van een Geweer, hetwelk hy gela-:r o den by zig had ftaan dat de tromp van hetzelve hem 'Z tegen de Keel geraakte, het fchot los ging en de kogel Z hem het Hoofd dooiboorde. Hy laat eene zwangere S Vrouw agter en werd oprechtelyk betreurd. G R O O T-B R I T T A N N I E N. LONDEN den 21 Mej. Men heeft hier thans de k aangename en eenigzints gerustflelleude tyding ontfan- gen,- dat de Adtni'aal Cochrane raetzyn Esqnaderbe- :■-- ::c ttaande uit 6 Linie-Schepen en een.Fregat, den 2 A- g- 'S S ei pril aan het Eiland Barbados aangekomen en dtnsdito S '5 l S S van. daar wederom in Zee gedoken is, ten einde het Es- o^^ S ei quader van Rochefort op te zoeken, 't welk den 22-^^ Maart vanMartinique was vertrokken om op eenConvooy S fe -^ van 70 Zeilen jacht te maken, 't welk den 1 9 te vo- 'S t S S S renonder Convooy van de Brik Elk, van Bardados*^ .ëC=-«>^-';u naar JamMca onder zeil was gegaan. Men hoopt datP-^ het Esqüader onder bevel van den Admiraal Cochrr.ne|J J: onze vervallen zaken in de West-Indiën wederom her-__! ftellen, en onze .Bezittingen in dat gedeelte der Waereld tegen verdere aanvallen en verwoestingen beveiligen zal. F R A N S G H E REPUBLIEK. KEULEN deu 21 Mey. Gepasfeerden Saturdagden 18 dezer hoorde men hier voor het eerst het Klokken gelui van eene Protestantfche Kerk, welk gelui tot eene o» 2 r~ 5 .S =J r 1 i; ;2 r- n fct aankondiging moest dienen van de inwying dier Kerl', 2 r. o welke den volgenden dag zou plaats grypê"n. Zondag "1 3 morgen had dit laatfie plaats, onder eenen verbazende pi S S toevloed van menfchen, van beiderlei Godsdienften,en 2 g in tegenwoojdigheid van alle de geconftitueerde Autho-a 'S "S c thonteiten. Alles is-in de beste order afgelopen, en S -^ men heeft zelfs veele Roomfchen, en daaronder aan- - 1= zienlykeGeestlyken, gezien, die de verdrang-zaamheid S g der tegenwoordige tydenernffig toejuichten, en rie Her-"h: S vormden met het voorrecht van nu voortaan in hunne'S -S -S eigene Kerk God ongeftoord op hunne wyze opentlyk 'S l'S te kunnen dienen, hanlyk geluk wenschtenalleen was S het te beklagen, dat de 4Catholyke Hoofdpriestêrs de- 2 3"^ S zer Stad, door den juist ter zelver in hunne Kerken in- "i, S .5 vallenden Godsdienst, verhinderd wierden dit Feest ins -S5 g gelyks by te wonen. .S -^ S PARYS den -25 Mey. Het fchynt altoos zeker, ë^-^^ dat de Keizer voor het einde van PJaireal (20 Tunv:) I^^ .S uit Italien'alhier of in de Nabuurfchap dezer Stad "te ^9 - 1 rug zal zyn. g-U -. Den 26 Mey. Het officieel Blad heden eenige be- 5 richten Aiit Londen plsatfende, en daarop zyne aanmer- ^Z'S kingen makende, zegt onderanieren in fubftantie het S S t geen volgt: Die trotfche, die machtige, die zoowel S s onderrichte Engelfchen hoeren van het Eskader van Ro- 'l'S chefort fpreken, terwyl het reeds Don^inica veroverd t] - heeft; zy .hooren van het uitlopen der Vloot vanTou- 5 Ion, als die reeds de Straat, van Gibraltarg.»p=5f«rdis;5 zy zullen er eenige maanden lang niet meer van horen. I .S 3 Om kort te gaan zy hebben nog niet gehoord van het - a tweede Eskader van Rochefort, 'twelkftdert hn'rver- S S trokken is. Wy zullen hierniet.gewagen van de Divi-^ 'S '^^b fien van verfcheide groote Fregatten waar aan de Fn- S Q gelfchen even min denken, en die hen nepen zullen toe- 2 'S - ei 3 <t^ OJ W ,^l^ -^ •SP N •c IJ bs o l« XI E w .Q S se e XI -o o J3 •o o c: e: «-^ o rt t» rj Of to ba o -o a Q pi - 3 JA J~ t~ Qj 1.^ 4-1 f) j bre,igen aan oorcienwelken zy naauwiyks aan onze-ïi ''-^^■ZaOa^U-^ Zeelieden bekend geloven. Er is geen punt van ge- g S g o S wigt op den grooten Oceaan waar zxh thans geene S-^^ Franfche Kruisfers bevinden; en al moesten ook alle S o - 2 "E Q ou.e Eskaders,, na den Engelfchen handel in de Oost- '"5 S 8 ^^Z o S S en West-Indiën vernield re hebben, vergaMi, er wor-J ^'^^-l^^^-SS den nieuwe nog grootere Vlooten uitgerust; er fl-nn c5k°^=:0--??'° SO. Liuiefchepen op onze Werven op ftapelwelken ag- S ïi tereenvülgende binnen iS maanden in Zee zullen zyn Tot aan den Vrede zal Engelands Koophsndel geen rust o-S S of zekerheid.meer hebben. - Maar die Vrede, indien Engeland daax t-oe komon wil, zal geene andere voor waarden bevatten dan die van Amienshet zal den Vre de van Amiens geheel en alken zyn; Fraakryk wUniaa 3 W o K o IcEagelfche Expeditie, d-e niet meer dan z-s duix-nd pieren vo, rzier, uu eenig„ Man Laa.iing-:roepen aan.booid heeft, den g Me^ oj Groot-i.ri«a,,aiëu, of üaai s liaven o!te naven» v:n Cr~ an ia .Europa cnderaorig g

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1