MiDDÖBÜRÖSCtó COURANT. I tl o., s-S 5 -'S --^ s a ?-> S D£N I JUNY 5a s s 2I bi Pk ft r '"S s ë-3,-g S. s tg o ,0. s r £5 2. ^Zb~^^'^ g Sa 53^ z e '3 .a s, a sh fcJ9^3gne« atot- sqtasJi '.f. rschbA f-v S P :->A;-J»V J -i&r^ïlf.^-' -ï!v> MADRID den 7 .l/i??. Schoon het Gouvernement van de Militaire operstien niecs publiek msalit, zoo •weten wy nogtans van goederhartd, dat de Franfche en j Spaanfche Vloot zigmet die van Ferrol vefeeni}i;d heeft. D.eEngeircben liunnen niets doen om onze plans te very- delen. De 2400 man Spaanfche Troup.rn die op de Vloot I z-yn ingefchcept, worden "door den Brigadier-'Genera£l j .den Baron Courten, die«nZwitfereneen man van veel Terdienlle is, gecommandeerd. De AdmiraalGfvina, j «Itydin dienst van Z.Kaih.M,, beeft de rang en hec trac-l tfinaeiit van Fraascli Admiraal, ;.r; De Prins de la Pax ■vertoond Gnts eenigentyd nimmer inhetpubiiekdanmet eene talryke en laistéryk fuïce van Hoofd-officieren. Hy houd zigonophoudelykbezigmet Militaire befchikkingen, en aienisvan i;edngten d't het beleg van Gibraltar deze Zomer volgens alle regels van krygsKunde, zal ondernomen worden. De Troepen ,die in hetCampvan St. Tloch liggen, worden d.''ag1yks ver- fterlrt: eene groote-menigte ïwaareArtillerie en slleswat er toteene attaque vereiseht word, ivord dnar haen ge voerd. De Enj,'eifchen van hunnen kant fteilen alles in hét I Werk om zig tegen eeaaanv»! te verdedigen. Het Guartii- foen dier Vesting is in eene geftadige beweging Het is liogevenonzckerofereen Corps Franfche Troepen naar Spanje zal komen afzakken om die operatie te,tie1pen be- ■vorderen. K AÜIXdeti 7 Mey. Dë Engetfche AtoirasINelfön is dezen nacht met zyu Eskaderbeftjsnde uir 11 Liniefche- yen 4 Fregatten en 3 Di-ikken door de Strrat g<etröl.ken .-om de Vloot van Toulon optezoeken. Wanheermen vooronderftelddatde H«er Nelfm dezelveroQ te neemd j die de Franfche Spaanfche Vlootgehouden heeft, dan is ,bet onmogelyk-, dat hy dezelve ■achterhade vodr dot zy geheel of gedeeltelyb hasre opefTien verricht h'eefidaur zy oratrenteen maand deEngelfche Vitfot vooruit is; en daarenboven zoo is de Pran'.che Spaanfche Vloot llerk ge- noeg om voor Nelfon niet behoeven te vrezenintegen deeldeze de Vloot ontdekkende, zalmooglykhet voor-' beeld van den AdmiraaKJrdevolgen, diein deEngelfcTie Havens in binnen gelopen.- I T A L I EN. LIVORNÖ den 4 A^. De Kapitein van een Hamburger Schip, dat gisteren in deze Have is binnen gelopen, rspportoerd dat hy op den 15 April de ge- 1 combineerde Franfche en Spgsnfche Vloot, u;f24 Linie fchepen ,Jo Fregattenen 8 Kotvetten beftaande,ontmoet had dezelve had cours naar bet wesieu meteen zeer goe den witid. VENETIEN den 10 Me^. Een Vaartuig dat den I dezer va» Corfou vertrokken was, is Eergisteren al hier binnen gelopen. Dp 20 pasfagiers die zig aan boord van hetzelve bevonden, verklaïen eenparig, dat byhun vertrekallesftil wasendater geene de mindebe- ■weging onder de Rusfifche Troepen plaats, had Eeni- ge kleine Brikken waren te Corfou, even als zyalle de Cl.' fcj o o SC Ui ■jüi'.vj »ii CJ. -TJ O a o- o op' ar tt: :;r o s ■- - t£ 1» o -- ^-.^ -— Ji t-: cï "-i-- CJ F CJ *-• j.- S CJ 11 'S S "-' S -n CJ Ï3 Gj S O o- c --r t4 aj '-N *-3 c:p t-j -^ ■.Ox■^ - O o - 'C3 =-" Kr '-^ ,- '5 .5; g - ..-^ - -c er ■J3 -. OJ QJ, '■•=.-. -^ r; 0/ oi o - «1 c -^^ Jü CJ GJGJ c c "^5 ajwfe* Havens vnn de Middelandfe Zee badden sangedann aan gekomen om zig naar de Vloot van Toulon te informeren. De Admiraal Nelfon is zeerin hetnaauwen weetnietwat cours hy met zyne Vloot nemen moet. DUITSCHLAND. LEIPZIG den 15 Mey. Het bevestigd zich dat de Rusch-Keizerlyke Geheimraad en Kamerheer Nicolaas von NovofiltzofF belast is met eene zending nut den Keizer der Franfchen zullende hy vertrekk»n zoorasch de noodvge Paspoorten zyn asngekoraen. Voorts is het zeker, dat deze reis gefchiedt met voorsf^egann o- vetleg van het Kabinet van St. James en dat dezelve ten oogmerk heeft om een algemeenen Vrede tehewe-ken HAMBURG den 21 JWcy De Heer Reynhoudi, Zaakgelastigde der Bstarffche RepubÜ.-k, heeft rat, den Senaat kennis gegeven, vande vernnJerln.'en weJke in het Beftuur van gemelde Gouvernement Icbl-.en plaais gehad; zoo als ook van rie Inftsliatie vanden Heere Schimmelpenninck, in d= hoedanigheid van Etrrten Rsad- penfionaris. Ten bewyze, hoe zeer men thnrs door gcfii/jeerde tydingeumet omftanoighed-m bekleed mi.-leid kan wor den, ziet men thans in de BnmstvykerCourantop be- Tel van hoger handtegengtfprook-^n den brief door ket Bamberger Dagblad gephiptst, en in om'oop o„braït by dewelke, zyne Doorin-nige Hooahei-1 den-Hcrro;; v"an Brunswyk het t;ruote Cordon van het Le-Joei- v?n El-t 2owde geweiïerd hebbenverklarende d=t dien Bri.-f' valsch en verctiat zy. Volgens fchryven uit BrvKstv)k vanden iS i\7e\',had de Graaf van ^chmettau Lieutenrint-Cenerr.rl indionst des Konings van Prnisfen, die de Z'VL-ed"c'ie 7,ivir,rd Order droeg, deztlvi uf^ekijtenzjnePruisu.cheAk jeOeit h.ad hem diensNroIgens, met o'e Order.derRoden^ Adelaai-, gedecoreert. De Prui.iflfche Mimsterbyö hfetHof van Stokholin, die een Broeder is van den Mar-^-^ - .^-i •qoisde Luchefini, zou order van zynen hogen Mi^s-'P'S.^-^^^-'^-J^'i'^- ter ontvangen hebben, om die Hoofdftad te verlaaten -2 S I i -o'--^ - zonder den Koning van Z«'eeden zyn vertrek aantekon- S g -§ H -S o' digen-. - De Diplomatique betrekkingen van den Heer -^'-^ "1 ^c-'ö'"^ - .Bnnckraan,Za2kgelastigQev33Zwe6denbyhetHofvan^t^:.'-j S f'-S S 2 S, Berlyn hebben200 msn verzekertgeheel en al o'p- al s:^ r^-% gehouden, volgens Notificntie, welken hem door den S''^-^ "|-Si'"2|-S - PruisfifchenMinister is gedaan. Hy maakt fcbitkingen'='^1 -^ ^--^-^ gj - om fieriyk'gsntsch'oDmiddelyk te verlaten. -"£.?-" .Dez.elfde tydingea behelzen ook dathet Britfche Gon^'l vertienrtnt. Maltha niet wil aillaan dan onder voorwaar- ^-^Z öe dat Miüofca aan hetzelve ia de plaats zal ge=-cven •-.f-T .m24 ^^^3. "ken'héefi uit Ktnpar.Unopolen vanl P d.n 25 April, eene in de adjeele <*m(landigneden wel- S^ t' - hgt ftïtt o:gewïgtigeiyding, dat op densj dier ÏMaand' -S S de .Grooc-Vifier van zynen post afgezet, enden Kapi -5 tan Pacha in deszelfs plast» getreden is. Tot opvolger^ S 6 u van den laaistgenoenidenis zekeren Haggi-Mehemed- 2 5 "■- Aga, vooxmaals Bostanchi-Bafchi, anngefteld. a In een der Deenfche Nieusvspapieren leesVmen de 'Z-'^Z -^.;= - - volgende tyding uit Flérence, van de» 27 April: „.Het rg:= "S I ^5 gerucht verfpreid iig zedert eenigen tyd, en houdt zig êi 5 S "I ilaande dat de Prins Eugenius Be^uharnois, metdeKo-.^ o r. - t-^ mngin van Etrurie in het Huwelyk treden zoude, enhet y;J« 'S TS I-o C^ Regentfchap van dat Koni,;gryk zou op zig neemen. I 'iZ: o? S •Mèd wil zelfs dat de Koning van Spanjenaan de Ko- S S 3 f 'I'S I - ningm gefchreyen en.zyne verlangen zondebetuigdheh-.? *en dat zy du Huwelyk niet zoude van de hand wy-f"^ zen: Maar men verzekert, dat hare Rfcjefteit deze pro-------"Hl pofiiie, tot op dit oogenblik, nog niet heeft aangénó------------------------ men, en dat zy.ln;.tegendeel haaren wensch aan den'----------------------- dag gelegt hebbe.^-em.'in haaren Weduwen ftaat 'evoi------------------------ harcjtfn. ------------------- G R 01--B R I T T A N N I E N.------------- LONDtM den 18 Mej. Een meenigce tydin^en '^~"r~T^~ nopens het gecombineerde vyandelyke Eskader van Ton- PT", «- -^.- lon en Kadix verdwarsfen elkander. Er is in der d^t -^ b 3 g g'^' geen questie dat de depêches met de Paketboot Prih-'^ tJ cetffFalles, den 4 dezer uit Lisfabon gezeild eneer-5 2 o S rf gisteren alhier aangebragt, van Lord Fitzgerald, onzen E-^'T - 5^ M.fc.ster aldaar, en dus officëel zyn namentlykih zoo ^- S S I ver dat de Oorlo^floep the JVa,pden 22 April Kadix E 5 S g heeft gerecognosceert, en aldaar een Vloot vaa 11 sche- S S pen van Linie zegt te hebben zien zeüreds leggen wa^r H o .Pi .G> •O a .3 GJ .a CJ -- v-,_aj C3 3 - F -5 c o OJ =1 ec a c .t: - -J -o o j; r: i, t» CJ .- t- 'S .5 CJ 5- e. -^ f-- o -o ^- ,-^ c o vraag is altoos, of de Oorlogfloep theH^ap, wel ex^aV- - - r heeft gerecognosceen? Maar wat by en door dit alles ^^^f^s!^? voor buiten kyf word gehouden, is de £ekere blvk g S -^ S (i 'S dat Lord Nelfon den 19 April langs de Zuidkust Tat^ ■-' TH K S S o Sardmie zeilende, onderricht w.s van bet buiten de Mid-5 - S delandfche Zee loopen der gecombineerde vyandelyke -^cZ'=:3-g5^t^Jjó Eskaders van Toulon en Kadix, en dst hv dus ,0 da- 5 5^ o - - gen na de Combinatie, deze magt is gaan opzoeken.'S 5 -^ S If Nopens alle verdere adfertien en gisfingen raoec men r.-- ^-^'^'r\%Ol z dere tydingen inwachten. t i5". -^ Even zoo is het nu officieel bekend, dat de AdTi- 1 5 raal Cuchraiie, met het Eskader onder zyn bevel in de-^ I -S 3 West-Indiën is aangekomen, waardoor onze vreeze dus i P'S van dien kant is verdweenen. -^ - Men gelooft is 't algemeen by verlichte Lieden op- Zichteiyk eene Alliantie met Rusland, v.-!n wst arrt of-I natuur die ook wezen mogen, dat er tusfehen het lïri't- 2 fche Kabinet en dat Hof zeer goede verllandhoudi-'t j bivtt fubülleren, en er ia der dart wel iets meer d^^n officiéM verklaard wordt, opzichilyk nadere verbinte- ni-fen plants hebbeMaar dat men eers: zsl wilK-n zi»n - - •- Ji i-- ol men thans nog met vrucht eenige aljemeene' hevre- -1 I -^ J - digings Negociatien zoude kunnen aangarn en dat dus -'^ - z Jbl^ U2 >T o S o s i 5 - 1'v; -C -T3 CJ .- :c^ O ra O -H Si i g tr a; -3 o c ir o p c - U'S; "7". C -y- r*- i. o Cl- "C t>o f. a< ?j 1; 4> GJ - CJ i* 41 .0 c g_ c w:, Cj tJ 3 i: e; 2 e -3- «Je** de vredelievende ttappen met welke het Franiche Gou- verneme, t is voorafgegaan, door algemeene Vredes- voorflsgen van onze en de Rusfifche zyde zullen b- antwoord worden; en zal dit met eenig 'dectTum 'kun- ~-S S^ - o iien worden ondernomen, zoo mos daar vsn worden afgewacht, alvorens van nadere ver- bintenisfen te reppen; ziet d.nar, op welk een wyze, men het rtilzwygen ran ons Kabinet, zonder iers terf- I fi,-.meren of te negtren, 't welk anders onverantwoorde- j lyk zoude zyn, expliceert. I F A <- c a E R E P B L I E K. 1 LA ROCHELLE den 20 r.f^y Den 11 April is i' van het Eiland Daixs eene Diviüe onder de order» vi»a den Schout by Nacht Magon, en uit 4 nieun-e F inie- fchepea vaa 74 Hukken bsftEande,uaaf Zee g;lct)ï.^ a o er z> V 2 e o a, <5 C4 3 Uël 1 o, o 3 c/l d O. IcEn-gelfche Expeditie, de niet meer dan Z's dui/.nl j pieren vo. rz en uu cenige naven Oiie navciio Man Laajing-tfoepea aan.booid heeft, den S Me^ oj j Groeit-ijiit£i.,üiCu of daai aan ia.Eutop» cnderaorig 2 S ïr— <0 N. 00 w -

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1