^^csi Is sQipLiD No. 6U [IDDELBURGSCHE SATURDAG C O U RANT. x ey z, DEN 18 MEY <s •3'S E-s o o s s s '5 w £5 in- :n-1 i!lc ;ü- c'I! :id i'n. e:- o o ca •O Ui <U •a a o P A N N I E N. Gisteren arriveerde Je G R O O T-B R I T T ORTSMOUTfl den 4 H^ey. hier zyner MajefteitsSchip Je Diadem,van6^üük- Kaptein O'Brien, uit de Kananlvioot, onder de Bfders van den Admiraal Gardner waaruit hetzelve voor leden Maandag van voor Brest vertrokken was, zynde tteii by dezelve alles wel. Met dat Schip heeft men een brief van een Officier uit die Vloot, gerfasteekend döi 28 April, waar van het volgende een extraflis. Gisteren vereenigde zig met onze Vloot het Schip iie Polyphemusvan 64ftukken. Kapitein Lawford. Het kwam »it Sir John Orde's Esquader, hetwelk voor Ra dix gekruist haddoch geretireerd was op het verfchy- nen van elf Franfche Schepen van Linie, welken de Staat van Gibraltar gepasfeerd w^r^n den 9 der vorige maandkomende van Toulon en den volgenden dag op de Rheede vanKadix waren aangekomen. Voordat SU John Orde het gezigt van Kadix'Verlietzag hy er nèg ües Liniefchepen in'openzoo men dagt komende uit Canhagena. Geduurende de blokkade lagen erin de Haven van Kadix twaalf Spaanfcne en een Fransch Li- jn'efchip, zoo dat derzelver magt in die Haven toen be- ftonduit 30 Schepen van Linie, behalven verfcheiden iFregatten, welken zich gereed toonden om in Zee te fteken. Devyandlyke Vloot in Brestbeftaat uit 21 Sche pen van Linie, hebbende reeds tweemaal getracht bui ten te kdmen. Wy verwachten alle oogenblikken Sir John Orde, met vyf Schepen van Linie. BATAAFSCHE REPUBLIEK. 'sHAGE den 12 Me>i. "By Staats-Befluit van den 7 1 JHey, is tot eerden Luit. by het 5de Bat. Infantery be Jioemd en «angefteld, den tweeden Luit. HermanusAn- I igokké, en zulks in plaats van den gedimitteerden eer- iflen Luit. W. L. Schweikart, en wyders den rang van jerften Luit. geconfereerd aan den tweeden Luit.en Ad judant, by het voorfchreven Bataillon G.C. Pullman. Tot tweeden Luit. by het eerfte Regiment van Wal deck, den Cadet by hetzelve Otto van Limburg Sti rum, en zulks in plaats van den ingevolge zyn verzoek fÈdimitteerden tweeden Luit. G. J. A.A.van Pallandt. Eindelykuit's Lands dienst honorabel gedimitteerd den tweeden Luit. by het 5de Bataillon Jagers J. Muller van 4en Bos. Gisteren namiddag tegen één uurearriveerde alhier it Guides van zyn Exc«llentie den Generaal en Chef "Marmont, beftaande in detachementen Bataaffche Dra- itonders, en Franfche Jagers te psard, van het 8Regi aent. Gemelde zyn Fxcellentie word heden avond ilhler verwacht, zullende deszelfsgewoonen intrek ne men in het voormalig Logement van Rotterdam op het Plein. Den 13 Mey, Narr men verneemt is by eenStaats- Jefluit bepaald het Ceremonieel, 't welk op aanftaan den .Woensdag, den 15 dezer, by de inflellatie van Hun Hoog Mogendenals uitmakende de Wetgevende j Macht van het Bataafsch Gemeenebest, zal moeten worden geobferveerdbeftaande in het volgende. Des morgens om 6, 8 en 12 uuren zullen telkens twaalf eerefchoten gedaan worden uit het daartoe in de Koekamp geplaatfte gefchut. Ten twaalf uuren zal de train van het zoogenaamde Oude Hof vertrekken in de volgende orde. Dezelve zal geopend worden door een Escadron Bn- tanffche Kavallerygekleed in hunne nieuwe Dragon ders Montering. Daarna een Conduélenr (Jby vorige Plegtighedenvan N. H. M. de Staaten Generaal pleeg dit een Stalmea- ter te zyn.") Vervolgens de Contrarolleur der Bodensgevolgd door zes Bodens van Staat, alle in het zwart gekleed met ongedekte hoofden. Thans volgt de eerfte Koets, befpannenmetzes Paar den, waarin Zyne Excellentie, de Raadpenfionaris "slleen zal gezeten zyn; zullende aan de beide zyden cler Koet!geplaatst zyn drie Le.'ery-BedienHen vanZy- ne Excellentiegekleed met een rooden Rok met Goud blaauw Vest en blaauwe Broek Inde tweeden Koets zullen gezeten zyn. de Aleemee- ne Secretaris Hultman, benevens de Sucretrris van Staat "Voor de Buitenlandfche B 'zittingen vnn der Goes. In de derde Koets de Secretarisfen van Staat voor de Marine ea van Oorlog van Royen en Peyman in de "vierde Koets de Secretarisfen van Staat voor de Binnen- landfclie Zaken en Finantié'n van Stralen en Gosel. Daarna zullen volgen twee k drie Koetfen waarin de 'Leden des Raads zullen gezi-ten zyn. Deze treiti zal, even zoo alszygeopend wor<t,ook O geflooten worden door een Escadron Bataaffche Ka- vallery. Langs den weg, welken den trein zal pasfee- ren, zynde het Noordeinde, c.e Plaats en het Buiten -^ hof, zullen geplaatst zyn één of twee gelederen Bataaf- J fche Militairen, naarmate \ui Guarnifoea dezer Refi-'S dentie zal gadoogen, Op het Mételen vervolgens in de Zaal van '1 Wet-"| gevend Ligchaara gekomen zynde, plaatst zyne Excel lentie zich op den Prefulialen Stoel, terwyl aan, ieiler .5 1 zyde van Hoogstdenzelven zig drie Secretarisfen van ..g I Staat, en Leden van den Sta.itsraad in de benedenfle of j voorfte Ba^iken zullen plaatfen. Daarna worden de Leden, zullende uitmaken fL H.^ M., op verzoek van zyne Excellentie door den Aljfe-^ meene Secretaris Hultmsn binnen seleid welke zich naar mate van hunne Jaaren opdeZitplaatf^nrangfchik-2 g j ken. S g De Leden alzoo gezeten zynde, nodigt hydezelven f 5 één voor één uit om den Eed in zyne hr.nden afteleg bü -g gen. Dit gefchied zynde, proclameert Zyne Excellen- tie, de Raadpenfionaris (zeer waarfchynlykna het doen o van eene a»nfpraak) de Venjadering als HUN HOOg"^, S'I S s MOGR^D?.^,vertegenwoordigende het BATAAFSCH'S '5 3 GEMEENEBEST. S c Si Oogenbükkelyk na deze H-metHag zullende Vlaggen li*^ S o worden uitgelloken en het Gefcbu' gelost, als een te-"^ ,^-^ -^S ken, dat de Vergadering van Hun Hoog Mogenden haar Sj'S -S" aanwezen ontfangen heeft cj S fr Vervolgens zullen de Leden van Hun Hooü: Mogen O s J den overgsan tot het benoemen van een Prefident. Na L^ de Verkiezing van denzelven verlaat zyne Excellentie, H^^l de Heer Raadpenfionari?onmiddelyli de Prtfilialenf."^ Stoelwaar op zich de nieuw ve-^koren Prefident plaatst terwyl de Raadpenfionaris zich io eep daartoe in de Zaal geplaatften Feauteul nederzet. Na d:it de Prefident het Voorzitterfchap aanvaard en de Vergaderingvan Hun Hoog Mogenden geopend heeft zal Zyne Excellentie, de Raadpenfionaris, in handen van 4en Prefident van Hun Hoog Mo{;enden den Con- ftituöneelen Eed afleggenterwyl Hun Hoog Mogen - den verder hunne werkzaamheden zullen voortzetten, zal Zyne Fxcellentie met de Secret.irisfen van Staat >A bv^nevens de Staats-Raaden, de Vergaderzaal verlaoten <2 .0 en wederom met dezelfde plegtftatigheid naar het Oude Hof vertrekken. r- "C Voor het overige zullen de Klokken fpeelen en na den middag wederom op onderfcheiden reizen het Kanon ge '5.< S lost worden. - g Men verneemt dat er plaaifen zyn gearrangeertin de p. o tegenwoordige Vergaderzaal van Hun Hoog xMogende tS - n t: voor de Leden van het Corps Diplomatique, by de In 12 -g o ftallatie der Nieuwe Wetgevende Magt, op aanftaande t^ r" S Woensdag, Zyn Excellertie de Generaal Marmont s en deszelfs Gemalin, zoo alsook de Leden van Hun S Hoog Mogende, en Leden uit den Staats-Raad enz. fe 'S O 5. O Si o (A es 2 S- Q> •-^ o* 'S -^ c o ■5 o g zullen zegt mendien dag dineeren op het Oude Hof, 5 o S 0<H 2 -Q C N Of ea Cl o .g o o O -O by zyn Excellentie den Raadpenfionaris. By den Heer^ ca Pyman S-cretaris van Staat voor het Departement van g 'S - Oorlog zonder de Staf-Officierenen de Hooge geëm- ployeerdens tot de Armee behoorende het Middagmaal^ S g .g houden, en op den Doele zou ook een Tafel voor Offi 't "Z m eieren zyn aan welke den Generaal Dury de honnenrs c g 'S zoude doen. 't. J S De Generaal Marmont is gister tegen den avond in |i g c een Jagt alhier uit Utrecht aangekomen; langs de zyde ■- 'S" van het Water vergezeld wordende door eene talryke en i pragtig uitsedorschte Lyfwagt. S Men wil ook dat den Vics-admiraal Verhuel tegen p-.y dien tyd alhier in deze Refidentie zal zyn. Den 14 Mey. De Officieren van het Guarnifoen g o. -o hebben gisteren h«aropwagting by den Generaal en Chef-S Manuont, die Zondag avond alhier is gearriveert, af gelegd. S -1 .5- S -g Wy kunnen niet dan met korte woorden aanflippen, -^ -^ de 'vdingen van den 8 dezer uit Londen, behelzende :g 5 5.'>.xl officiëele bericiiten uit de West-Indifche Eilanden, dat .S -ë S f het Franfche Escader van Rocliefort, den 22 February ^.S^cigH^S voor Dominique verfchenen, 3500 man Troepen aan< J~_-.1 S D Land had (jezet, weike na een hnrdnekkige verdeedi- <u_ü II^kC gin? de Stad Rofeau hadden ingenomen, en dezelve op'S '^'Z zwaare Contributie hadden gezet, doch het Eilandden 5 S .5 2 - 27 en 28 weder verlaten hadden, na aldaar zeer goede B krygstucbt te hebben gehouden. Vooris was het Fran fche Escader den 5 Maart voor St. Kits; lichte te Bas- fecerre eene Contributie, deedt voons hetzelfde op den 7 Maart te Nevis, en men dacht dat zulks ook te Mont- ferrltt zou gebeurt zyn. Overal hadden de Fiaafcüea a> ai O a> C ..5 c: X •73 C o m u o o. •C to '-' S •C !U 't 3 a C5 .0 - S t o C Sï B J£ a» o» aj B 'S a M 3 3 4) a-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1