<l C O U K'Kklt. No, 55. MIDDELBURGS CKE SATUPvDAG "f Mi mumt0,êi\}ièmÊmii^ii§fi>-^ 1805 DEN 4 MEY fe >f- g o e: -2 -' - t - o c 'S §1 'T3 c ;n o 2 5 5 -Se- i g o 3 5 - 2 z g J Se: g -:; c 2 ii: ë- 3 ^S S-.-rf "5 .K -,1 -Ü =3 5.E .r.5« F 1 i. den, is reedi iu order gebrscbtenpifstigüiimeuljitóerd. 1 peüainck, is gisteren oorjun omareeks baif zeven u«- RUSLAND. Pr.TERSBURG den 5 April. Onderhetpolit'que nieuws het weik hier in omloop is, behoort de nieuwe Dipiotnatifche reize, welke men ru op nieuw zegd, dat den Ksraerheer vnoNovozütfoff gsat onder- remen. Men wildn hy zich provifioneel gaat bege ven na Brusfelen dat by aanvsnglyl: zsl reizen als een particulier, zonder zyn Deplomaticqcorafter aan den dag te leggen dan na nieuwe orders van zyn Hof te hebben ontvangen, ITALIË N. MILAAN den 10 /IpiiL Van Lodi meld men, d!M de Prins Eugene op gisteren den 9 was aangeko men, hy was verszezelt door den Ryksmasrfchalk Jour- dso den Generaal Charpentier en verfc'ieide Aides de Camp. Nauwlyitsaangekomen zyndebegaf hyzig terftond naar het Veld vrn Mars, rlwnar hy vier Regimenten Cavallerie. die laat.st uit Frankryk ge!;omen war.-n twee Regimenten die te Lodi Gu"rnToen houden, en rog verrcheide andere Corpfen die van Crema en de om liggende Plaatftn gekomen waren, zag manceuvreeren. De Prins nam vervolgens het middagmaal by den Divi- Ce Generarl Pul!y. GENUA den 10 /Ipril. Men gelooft hier algemeen dat de Vloot van Toulon op nieuw uit zal lopenmaar ro! nog toe heeft men. geene berichten datzy werke- ly'< uitgelopen zy. Men heet't in onee Republiek, inzevoigede onlangs met Frankryk geOoten overeen komt voorde Franfc'ie Marine beginnen te werven of liever te inesfen. Dit heeft eenige Volksbewegingen in een Dorp in onzen omtrek gegeven en men is ver plicht gev^eest om 100 Man Troepen tot herftel der ru,n derwaards te zenuen. Het Gouvernement heeft dit Dorp. wegens gezegde oproerigheid, veroordeelt tot eene contributie van 25,000 Genuefche Livres. Z W E E D E N. STOCKHOLM den iï /tpril. De Oost-Indifche Co-.iip-gnie heeft d- aangename tyding omvangen dat Tc 3 V ----t^ P^ tó t-» M» t) La - '-) l_i- "O bz :zl -rz 'S rt "2. '-' ia o ci V, PARYS den a 3 y^prif. De Heer Jerome Bonaparte t^ 7 - mc: is den 3 April te Lisf bon gearriveerten was voorne-H u: c .- ;ns den 6-of 7 zyne reis naar Parys voortcezetten. i' fe g 5 Volgens eene nijuwe maatregel door üir, Keizer ten '-/^ -p S opzichte van dejonfe Lieden cie van wege het Gouver- -§ 1 neraent in het Lyceum geplaatst zyn, moeten deOadersH 5 ^-3'^ dier jonge Lieden die van den Staat een traftement van 3000 francs en daar boven trekken en die op decontri-^ S^Z butie-rol voor 400 francs en daar boven gecoteerd ftaan, -S 2. moeten Jaarlyks lan'hst Lyceum, te rekenen van den g-o r ^5 I Germinal 11., 150 francsbetah'n voor hunne klederen S 5 en andere kleine uitgaven-. De Opzichters der Lyceén 11 -• o c IQ O C c S U 2 5 •- t» •- j: E> Tl •- b£ zyn door eene circuh.ire vn Mynheer den Staatsraaddie W :2 U f: - bet toevoorzigt over het pubiiek onderwys ht-eft, aan >A.5 "f gemaand, om aan de Ouders der jonge Lieden van deze O m^attegel kennis te geven, wacr van zy niet kunnen or.tü.-'gen worden ten zy zy door een certificaatdat»/ dooi den Prtfed van hun Departement gevifc-ert is ,be- wyzen dat zy geen jooo francs vrn den Staat trekken S 5, g -| f 'S :g in de belastingen zyn g'ê"~S 5^ 'C 1^ S. ~zi c 5 e-, w -3 u c*» c -.2 c g c :'n een staat treKKen en dat zy voor geen 400 francs in de belastingen zyi aangeflagen. Hen penfioen van de jonge Lieden, die 'g. f -ï-"" van wegen het Gouvernement in de Lycéen geplaatst" zyn, zal aan Proviforen niet voldaan worden dannJdat zy alvorens aan den Direftor van het publiek onderwys eene lyst zullen hebben overgegeven van de Ouders die Jaarlyks 150 francs moeten opbrengen en van dezulken die in het geval zyn van uaar van ontheven te kunnen vsrorden. De pry^ der Effeften was 58 fr. 40 cent. BRUSSEL tien 55 .ipril. Z. K. H. de Prin? Jo- foph heeft ons de aangename hoop bevestigt dat wyhet genoegen hebben zullen Hunne K«izerlyken 'Majefteiten in de Nazomer op het Kasteel van Laeken te zien. Gemelde Prins heeft geduurende zyn verblyf alhier daag- lyks a irancs aaa leder Soldaat die de Wagt had doen uitdeelen, terwyl de comraandeerende'Oflicier aan zy- r.e tafel at; daar en boven heeft hy aan ieder Man van. het Guamifoen een franc doen ter hand fteüen. s -^ -ü a 5 P 2 a ,h S c o 1 ■i Ï3 X K =J -=>= ^i - 2. o L O K O J "iJ r- O -^ (i; -^ cj Cl tJ, to cj o 3 te s s {wee vnn derzelver Schapen eer plaatfe hunner beftem- Ln.'irtleden Saturdagden 20 ging die Prins het Lyceum ming angekomen zyn, te weien; dt IVefa te Cautoa en *e Federic.i te Batavia. Ui T S C H L A N D. HAMBORd den 23 /iprü. V&\itns brieven van Beiljn van den 20 dezer, zou denlleere van Dedem, buitensewoon Afgezant en Minister Plenipotentiatis der Batasffche Republiek by het Pruisfifche Hefbin nen eeniae dr.,jen lia den Haag vertrekken, terwyl ee- r,ige omiVndigheden deden vermoeden ,datmenaan des- ie'fs wedertom-t aldaar zoude mogen twyffeien. G R O O T-B R 1 T T A N N 1 E N. vaa Brusfel opnemen. Hy fprak zonder onderfcheid «!- j; j len de zig aldaar bevindende Jongelingen aan hy vroeg 1 ^,t% hun wat Jaren zy hadden, wïb hunne Ouiers waren van waar zy geboren zyn, in wat C' ----- -i o wat zy leerden. O C CS 1* S e wat Claslis zy warenen j^^-è -a c ;s Drie Penfionnairen van braaveOuders, doch onbemid- g u deld, wierden door den Chef van het Huis a mi den Prins C voorgefteld, met verzoek om dezelven gunflig ran het jT Gouvernement voor te dragen hy beloofde zulks aan zyne Majeftdit den Keizer te zullen doen t^ In de eetzaa Bekers ze ■-> c "O - tï 'i i- 5 a^ 0 ■B i 0 S h4 Cl ;i -c H ZJ M c/> 's- S 0 W c komende merkte hy op dat de meeste li LONDEN den 24 April. Alhier liep dezer dagen iet gerucht, dat Lord Hawkesbury aan Lord Melville in hoedanigheid van eerften Luri der Admiraliteit zou j,»'« eleves zoo vi^l te vreden zytzo» zal het nif plat opvolgen. In den post van Staats-Secreiaris zou Lord fier aoen dat zy allen een Zilveren Beker hebben ;kers v^m Tia waren. Het zou veelaar.geuamerz^n c/-?!^ ide hy uit Zilver te dri>ken. IVel n* daar gy over ^'i\, Hawkesbury vervangen worden door den Heer Yorke. Da onderhandelingen met Rusland, welke in de laat fle tvden alleryverigst voortgezet zyn, worden ihans befchou'vd als ten flotte te loopen en het Publiek ont vangt de ftellig(^e verzekeringen dat de Keizer van dat RyU ten onzen behoeve een werkdadig deel in den Oor log neemen zal, offchoon men tevens verklaart te vre zen, dat de Mogendheden, aan F:anltryk grenzende, als nog de oogen niet voor bun waar belaag geopend hebben. Eerstdaags word hier omtrent eene mededee- ling aan het Parlement te gemoet gezien. F R A i\' S C H K REPUBLIEK. EXTRACT uil een brief van ALEXANDRIE van den 4 Ap.il. Zyne M^'jefteic de Keizer zal zig van Turin naar deze Stad begeven, en zal zig vol ien.-i zegden twee ii drie ua- gen by ons ophouden Suits men dit beric it ontv?.n- gen heeft houden de Geconilitueerden iMagten ea alle de Clasfen van Bargers zig onophoudelyk bezig om al les overeenkomfïig zyne hooge Waardigheden in gereed heid te brencen. De vermaarde Schilder Lorenzo Suc- cotti die men expres ontboden heell, heeft ter plaatfe •waar het Speifl-kei flaat eene ongemeene fcboone Zaal jefchildert, alwaar men tusfcnen de Cotonades in op een groot doek de Slag van Marengo vertoond ziet. Men kon inderdaad voor de omfïandig'ied niets geluk kiger uitdenken. Het was te Marengo dat het lo: van Italien beOischt wierdt het was in de Velden v-n Ma- renffo dat de Held dezer Eeuw na reeds zoo veele lauw ren bevochten te hebhen eene on!lerf»lyke roem be De orders tot het vervaardigen van 15^ Bekers zyn i% reeds aan den Prefe^ van het Departement van de Dyle J gegeven •- fr o g E - -^ ?i^gi;s «-S I c :i t ?.-?.- .EZ BATAAFSCHE REPUBLIEK. §iè 's HAGE den 28 April. Tot bekleding der onder- <z^ ■S^^ Ji -c -■ V ci: tl u c fcheiden Ministeriën onder het n'euw Gouvernement Z worden algemeen gedoodverwd: tot dat van Buitenland-1 fche zaken, de Heer van der Goes; tot dat van Binnen-k- landfche zaken Mr. H. van Stralen tot dat vss Finan Z liën, Gogel; totdat der Marine, Verhuell(die, zoo ,i! Z men algemeen verzekert, in het commando over de Ba-S taalTche Fibtiilie, door den Vice-Admiraal de Winter, ti S die zich tot dat einde reeds naar Boulogne heefc bege-^ ven zal worden vervangen.) Met het Portefeuille van k Oorlog zou provifioneel b-last blvven de Heer Pyman. Zio men wil zal de adviferende Raad vai den Riad penfionsris provifijneel bertaan in 5 Leden waartoe vry algemeen worden gedoodv-erwdzoo dat men zulks Z met eenige zekerheid kan opgeven de volgende Moeren I van de Kasteele en Wienersbeiden Leden vsn den Raad van Finantiën; Goldberg, te vooren Aaentvan Nuiö-ti I nale Oeconomie Wm. Six, van Anfterdam en F. var i Leyden, voorheen Lid van het Wetgevend Lijchaam;^^ j en tot Secretaris van gemelden Raad, de tegenwoordi <2 -5 j ge Finaniie-Raad, Mr. J. H. Appelius. 9 i Het Gouvernemert heeft de officiëcle tyding beko-k:^ dat 12 Frarfche Schepen van Linie, uit Toulon, x -.^ o o j; o 5 .c -S fe g 5 ir !r H J o 2 .5 -S O w O dj -^ c C <l> a u .t: 2 'M c: <U C fi «s «o a 3 c o i; c» u c iX c - - c C o o o t. «J 3 i» <r. -a men, zich'met 6 Spaanfchen, in de Middellandfche Zee, ir Q, 't oog der Engeifchen, hebben g-?combineerdZon Si 3» -o der dot men, tot nog toe, bericht heeft, dat deze ge- !"eerd zy. - - - chnnmel- t^i fo U. GJ CJ u o 'S C/J .a haalde. Het Paleis Ghilini, dat door den Keizer gedu- combineerde magtde Strrït vaii Gibraltar gepasfeerd zy rende zyn verblyf binnen onze Stad zal betrokken wor- Der. 30 April Zyn Excellentie de Heer Sch'mmel

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1