Mm No 52. MIDDELBÜRGSCHE SAT UPvDAG i8cS COURANT. as I r. \-i DEN 27 APRIL 4 ïg SS to z 3 =«;i- 3 .0 S <tt 2^ •- 3» <i-S dat oadeuoek sgtcreenvolgend^ tot 10 rapporua toe l.nd wordea afgenin Cd W •5 |S> ïr" -^ O '3 -^ 'i' 3 o I K A. Men heeft eenige N O OR D-A MER NEW-YOKK den <iS February. dagen geleden te Providence, de HoofdlUd van dea Stnat van Rhode Island, zoo eenehooge Vloed ge- had a)s men nog ittimer gezien had, wanr door het wa ter in verfchclde Magazynen die by de Haven (laan en met levendige kalk'gevuld lagen vloeide. Hier door ontftond brand die menraet geenemogelykheid kon blus- fen gelukkig heeft dezelve niet verder uitgebreid. 1 T A L 1 E N.^ GENUA den 3 yfpril. Ons Gouvernement is met dat vian P.lilaan overeeng'?komen ,om geduureade dezen Zomer en zelfs tot in het najaar voorttegaan met debe- boedmiddelen tegen de befmettelyke Ziekte van Livor- DO in het werk te blyven ftellen, fchoon men fints ee- nigen tyd zoo (Uikt niet meer is omtrent de reizigers. Men denkt dat het Eskader vanden Admiraal Nelfon na-ireene der Havens van Maltha vertrokken is om aldaar zyne zieken aan land te zêtteu en levensmiddelea inte- oemen. ZWITSERLAND. BERN den 14 April. Men verneemd, dat zyne Majefteit de Kel/.er der F*ranrchen voor zyn vertrek van Parys ordeis ^eiteld heel'top deorganifatie van de twee rieov-e Zwirferfche Regimenten, die ingevolge het Traftaat van capiiulaue in Franfchen dienst moeten tre den. De zaaken van Saiit Gal,, waar vaa in de publieke <3agbladen zoo dikwilsgefproken isneemen eenen zeer gunftigen keer, en men fteld zig volkomen gerust om trent de affchaffing van deregten vande voormalige Abt- dy van dat Kanton. Het Gouvernement van Betn heeft eene ordonnantie doen afkondigen, betrekkelyk de inllituten van publiek onderwysdie in die Hoofdlbd liaan opgericht te wor den. Men fchynt zeer in zyn fchik met die organifa- tie; Daar zuUea mindere en hoogere Collegien en eene Akademie z>>n; en men hoopt dat men uit alle de Kan tons de Jongelingen aldaar totliet beoeffenender weten- fchappen zendea zal. Men heeft opnieuw op de grenzen Italien voorzorgen tegen de befmettelyke Ziekten geaomen, duitsch land. WE ENEN den 6 April. Offchoon men hier niet onverlthiUig is omtrent het geen in Europa voorvalt, zoo blyft men met dat al, volgens het getuigenis van fommige ftaatkundigenalle voorflageu. van de hand wyzen, die tot Oorlog aanleiding zouden kunnen ge- •vea; men voelt hier ook nog te zeer de noodzaaklyk- litid van den Vrede, om niet al te doen vi'at mogelyk brieven uit Petersburg fchynen lleeds meer en meer te bevestigen, dat a! wat men van een Alliantie-Trat«laat, tüsfchen Rusland en Eiigelandheeftverfpreid, ten hoog- ften voorbarig is geweest. Zelfs verzekert men, dat Rusland nog zeer onlangs by gelegenheid van de me- dedeeling des briefs van Keizer Napoleon aan den Ko Hing van Engeland, zeer vredelievende gezindheden heeft getoond. GROOT-BRITTANNIEN. Londen den 15 AprU. Er rusten thans zulke fterke verdenkingen van ontrouw inde behering der pu blieke penningen op de.ieerften Betaalmeester der Ma rine en op het hooft van dat Departement zelvedat dezelveu aan beiden, om zoo te fpreken deverwytin- gen van het Volk van het Parlementen van den Ko- Bing berokkenden hen eenen onteerende val veroor zaakt hebben. De Heer Trotter Betaalmeester-generaal der Marine wiens fnel toegenomen vermogen federtlang opzien gaf, word verdacht gehouden van zich verrykt te hebben, door het geld van den Staat tot byzondere fpeculatien gebruikt te hebben; en men beCchuldigde Mylord Melville eerten commisfarisder Admiraliteit, en in die hoedanigheid Thefaurier van de kas der Mari' ne, van met den Heer Trotter de door dezen laatllen op zulk een onwettige wyze gemaakte aanmerkelyke voordeelen gedeeld te hebben. De zaak reeds fede'rt het begin van November van voorleden Jaar in ftike aangeroerd, is cindelyk het ontwerp jjeworden eenerpu- blieke onderzoeking van het Parlement, dnsr toe aange zet door het Corps der Burgery van Londen. Eene Comraisfie, door de Kamer der Gemeente tot da't einde 1 benoemd, heeft zig bezonderiyk bezig gehouden met het onderzoek der bewuste befchuldiging,. errhceftra-'n uitgefaragt. In die rapporten heeft menaan den ecnen kant, geflaafd-, het langdurig bdlaan van een ddficltin de kas der Marine en, van den anderen kantdefiel- Je toeneming van het vermogen des Meeren Trotter,die in J791 in de publieke Fondfen (1 ch:s voor 80 ponden fterling geinteresfeerd was, en in i8oi reeds een kapi- taal vsn ii.göS in Fonüfeo op zynen nram bezat. Wat betreft het deel, hetwelk Mylord Melville in de oneerlyke handeUvyze van den Betaalmeester-generaal gehad heeft, de CommisfirJsfen van de Kamer der Ge meentenin den aart der Zaken een h-ilf-bewys voor het misdadig gedrag van den eerften Corcmi.'faris der Admiraliteit vindende, hebben liem ten dien aanzien ,-: offchoon te vergeefsch, eene riireae vraag gedaan. De-? g -? co o o '--" Ou 5 o o o -o o o» V e» c V -9. t^S N 2 W H H O c/a V o o ■u O O- aj to Commisfie hem vragende: of hy tot eigen voordee de Fondfen van zyn Departement gebruikt had," ent r S -3 - a r- -o *- M 5: K -o ei .y l-^O ij] o» C ?J CU o -3 CTi a< .3 CJ ir il 00 3 •- !ïi -.1 -3 r=i] i' Ic« cj 5 <u =ü-3 t= S =5 ET r- week Mylord Melville alle aptwoord, door te zeggen .^'g Z dat eene Afte van het 43 Jasr der regering d.'S regen' 1 M woordigen Konings hem «erbood om te fprepken. Met-' g dat al den 8 dezer het icf rapport en eenen brief van Mylord Melville aan de Kamer der Gemeenten voorge--e 3 1 legd zynde, bedoot deze, na vry levendige debatten,^ J om by den Koning op de demisfie vao den eerden Com-o S misfaris der Admiraliteit aan te dringen. (Rydeze ge-"Z .S >3 -^-S legenheid had het zonderling geval plaats, dat de ftera -I 2 men in de Kamer der Gemeenten ftaken, zynde er aió c voor het genomen belluit en even zoo veel tegen en dat dus de Spreker, door zyne overwegende ftem de 'S - o fai e meerderheid beflisfchsn moest.) Mylord Melville van I J-^ i "3* 'S S o .den uitdag der debatten in het Parlement onderricht,en J p_^ °- S ziende dat zyne vrienden, die hem ten fterkften verd'ee- ÜD f~H digd hadden de onderlaag hadden, befloot om ;!yn lot niet verder af te wagten en nam zelve zyne demisfie, 't welk den 10 dezer door Mr. Pitt in de Kamer der Ge- meenten wierd meegedeeld met byvoeging dat het den Koning behaagd had die demisfie aan te nemen. Déze mededeling gaf tot nieuwe zeer levendige debat-eaaan- leiding, in welken Mr Whitbread (laande hield, dat deze plotslinge verwydering van Mylord Molvillé'niet voldoende was, verklarende dat liy zich verplicht re- kende om voor te ftellen „dat aan den Koningeen ne- derig adres zou worden overhandigdten einde Z. AI. -■ c •- cS 'S te verzoeken, dat by Mylord Melvilie geliefde te ver-S*. S-/^ o 2 (S c klaren verftoken van alle de posten die by vandeK'oon ■-'5 v 3 had, en hem voor altoos den toegang van zyne Rasds- -^ o c'^H ^t^ vergaderingen en tot zyn Hof te verbieden." Van ee- w nen anderen kant had Mylord Melville hier wederom zy- 9 ne yverigeverdeedigers, onder welken Mr. David Schot T me... OJ Gj O 5 a; 2^ M 5 o-O Oj M w; f 3 voordeel gebruikt had." Deze eo andere "diergeiykë S^g^||>| teuiigebragt, deeden \Tr. V/hit-1 W 'g-g p^ verklaringen, met warm bread belluiten on zyn bovendien weinig byval vindend t^ c^ voorftel in te trekken; des niet te min inetgevolg voor- - -S -^ m m Q^ aj CJ CL n o (tellende, ,,dat de befluiten, den 8fte betreffende My- 3 .2 lord Melville genomen, dooreene deputatie van de ge- heele Kamer aan Z. M, zouden aani;eboden worden 'S -« 3 «J 3 2- Dit voordel aangenomen zynde, kondigde Mr. Whit- "0 - S - S S - -3 bread nog aandat hy voornemens wasoai na de Paasch-1 bo5 S "l dJ vacantie, eene Motie te doen, (Irekkende, „om'aan o S 2 den Procureur generaal re gelasten van Mylord Melville n en Mr. Trotter te roepen om voor hunnen compttenten g S O ■3 O co S -t3 <u <u -o W '72 Rechter te vetfcnynen, ten einde rekenfchap te geven 2 o van de beheering van alle de gedeelten def publieke f Z fchat, welke aan hun Was toebetrouwd Op den i r 3 begaf zich werkJyk de Spreker van het Huis der Gemeen- q 2 ten, verzehd van een greot aantal Leden, ingevolge 'P'^ het daags te voren genomen befluit. nsar het Paleis van -a St. James, en las daar Z, M., die de Kamer, opzyrren s 5 Throon zittende, gehoor gaf, de befiuiten, den 8fte ?- S betrefFende Lord Melville genomenvoor, dezelvcver- o O volgens aan den Koning aanbiedende. Z. M. deïeH-ea Z aannemende, „bedankte de getrouwe Vertesenwoordi- - i^ 5 gers der Natie voor de zorgen en de aand.-chtwaar li o mede zy waakten voor de belangen van het alge ""^en." N g In fomiiiige Nieiiwspapieren vind men dat een ge heim Tra^t-iat, tutfchen Engeland, Ruslanden de Por ie, zou gefioten zyn, uit kragte van welke aan Enge land, voor 50 Jaaren, de Souvereiniteit van Egypte zoiide worden afgedaanonder een Jaarlyks te betalen i fub.id>e; Malta en de zevea Eilaadea zouieaaa Rus'. <u 3 J3 C3 s .0 Ni -^ c c 2 .-ïï to C ,C1,*3 T3 3 3 -C3'^30tt;c.a:fc, ?f <u o B o .'sj c .t: -jj; o 'S "3oOi3^.^j.S S c -ri o a ►-» N o (U CJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1