u No. 42. MIDDELBURGS CHE DONDERDAG C o U R A N T. m /f iijiiiijlliiiiii^'''^' 1805 '-iv-.. DEN APRIL ..të u K^Stê glxl'll 5 5? 1 -ë ^s Z H g I ^«^5^ ««l SS e-S 2 E L '- 4r T U R K Y E N. KONSTANTINOPOLRN den 16 Fehruan. Drie Rusfifche Schi-'pen hebben zig voor Pti fe ver toond de Kommandant vpn het Turkfciie Fort dat aan dên Mont ligt heeft na eenige woordewisferüigen toe gedaan dat de Ooriogs-ammunitie die op eenige Schui ten waren overgeladen de Rivierkoncien opvari-n. Men verwachtte er oog meer andere Schuiien met aminiini- lie geladen» Een Ksptein ïanTengarokteTribirondeaangekotnen, 2egd te Yenikale %5 Platboomde Vaartuigen en drie Rus fifche Schepen met Troepen en Krygsammjintii; geladen «n na Phafe beftemd ontmoet te hebben. Op een dier Schepen bevonden zig een Tournadje-Banlii en een 7"o- hiaous die zorgen moeten,dat de Schuiten binnéii loo penen dat-de ammunitie ontfcheept word. Volgens de laatst ingekomene berigten van Geórgien zyn de Rusfen niet te Phafe, maar te Anargigoiiifcher pi voorts melden zy dat zy veel TroepenKrygs eii Mond behoeften hadden ;dat zy een Fort begonnen optewerpen en dat zy daar toe veela zwaareSteerien uitde Krimheij- ben aangevoerd; dat zy niet alleen geen tegenftand ont moeten, msar dat de Georgiers zelfs hun tegemoet ge trokken zyn en hun de hand leenen om hunne werkzaam* heden voorttezetten. Men verneemd nog door die zelve berigten, dat de Uusfen alles in het werk (lellen om hunne behaalde voor deelen in Servién te behouden en dat zy zis altyd aan den kant van den Erivan bevinden en dat, fchoon Eri- vanin handen van den Kan dier Plants gevallen was, en dat dié Prins aldaar zyn Refidentie hield, de Rusfen hogthans voornemens waren deZelven op nieuws inte- neeraen en dst fy intusfchen alle de andere Steden die op de route van Tauris liggen bezet hielden. De Armee die zoo dikwyls Syrisch Tripoli bedreig den heeft zig genoegzaamonder deszelfs muren neer- geflagen. Dezelven beftaat uit Drufn, onder het he vel van den Minister der Prinfen Georgies Hiat, en Uit eenig Turks Voeten Paardenvolk, ten getslle van 4000 fclan* De Agas van de omliggende Diflriéten :*an den Voet van den Berg Libanon, op wier tece-fland men roo vast gerekend hadhebben op de eérfte verfchi- riVng.jegen betaling van eenige beurfen fchikkingen gi t maakt. De Mutzilira van Tripoli had op eenige ^suxi''- «iren tet defeiifle Vm de Stad gerekend, doch dezelven fiiet bekomen hebbende moet de Stad zig alleenlykmet zyne Inwooner», waar van er veelen de belangen van Ibrahim Aga zyn toegedaan, verdedigen. Mullapha Baba die zig by de Armee die tegen Tripoli moet agee ren, bevind, is door den Cummandant der Turkl'che ■Troepen gefommeerd om den nieuwen Gou-'er'.ur.Jïe door Ibrahara Bacha gezonden is om hem optevolgen, te erkennen. Na eenige voorafgegaane Ni-gotiatien heeft men de Vreede op dé volgende voorvraarden ge floten. De Drufen blyven in het bezit van dat gedeelte gro'ids dat door bun is opgeëischt, en dot Ibranim Pa cha hun heeft afgedaan met uitzondering van hetgeen rader by Tripolie gelegen is en onder den niam van fetit Coure bekend is. Ket gedeelte van den Berg, dat van de Stad afhangd, was aan den Miri 13a beur- fen fchuldig. Dit agterftallige is tot honderr bturfen gebragt die in 3 jaaren moeten beraald worden, en de tegenwoordige Belasting die Jaarlyks een objeft van I24beurfen is, moet zoo als voorheen te Tripoli vol daan worden. De Armee is afgedankt zelfs voor het duiteti van het Ti'aiftaat. Vaö Daraas word gemelddat Ibrahim Pacha zig derwaards met afgematte Troepen bet'everi had en men dagt dat de Karavane van Hagi dit Jaar weiijg beduiden zou. Het fablet overlyden van den heruiten Cheid Hameid el Marouski bevestigd zig.. Die Perfonagie is door zy ne intrigues zeer bekend. Het gelukte hem bv den (lag van Heliopoly een party te Caitota mrkenoni het Volk te doen opftaan. Door zyne groote rykdoran.en en krediet heeft hy in alle de Revolutien die er in Fgyp ten zyn voorgevallen een aanzienlykerol gcfpeeld. Daaf hy veel meer dan de Pacha by het publiek vcrraog, zoo regelde hy de belangen van ds In wooners dev iloof.id-d die om zoo te zeggen aan heq cynsbnar wareij; Doof de uitgeftrektheid zyner betrekkingen had hy biiiten af een magtigen invloed. De Arr.hifche Stammen die in de Isthmus verftrooid zyn, diende hjm om z5fnePoliiie- ke en Commercieele behngen uittevoeren. Hy heeft 10 Palestina en in Syrië oanoeiadykefchatten nagelaten. ■a [i; u T5 a> a> -' o r, 1 CJ g- -S g o O' o- (I) r^ 2Ï - 'S o 23 2 «k --- *-* r^ tA -^ ;S o S S 5 Slü .SC:"" tó f- N t. H r?: ■■<-. SPAN MADRID den 6. Maart. "O'J- 2; v' ib .- a u -ü •*-•>>-- ïj u fc rr -c -^ g- S Si •- o i:» o c J"j; 5 S fcl .2 t>. -5 j E N. Het getal van brieven - u c de Marque om op de Engelfche te kruisfen uitgegsven J c is z«er aamnetkdy.k. Nog kortelyks heeft men er 250 S Cj o g in ondfirfcheide liavens van Iv^t'Ryk uitgegeven en li c_' men :Z!et thans eenejnenigte onzer Kepers in den Oecaan g J S" e«,den rvliddelandfche Zee kruisfen,S S - "Verfcheide Engelfche Kapers die Spaanfche Prvfet? "I f" op het.fleeptouw hadden, zyn dOor (lorm overvalltn .trj^ CL O s«c •3 r~ 4> b: .- L. .1- op de Africaanfciie Kusten geworpen, alivnarzy fchip- 'fe-ë - - .2 Z i breuk geleden hebhen. 3_^' 5-^-^ De Vloot die te Cadix onder direaie van den Adrai 1" .f •£.- o raal Grav.ina word uitgerust en waar over hv het bevel S £"•«!- 5 zal voeren zal eene der fchoonfre zyn die men in lan- t-^ gen tyd uit de Spaanfche Havens heeft zieii uit'open, B «j' 2 Behalven de wyze befchikkingen. -die het Spaan'süh 2-ë >^- Gouvernement genomen beeftde hefmettelyke Ziektens £ti<«'^g 00 S in na.feiv voortj^ang te, ftniten heeft het nog zuiveren-"^ U "g deniiddeieiv voprg.efchreven._ Deze befchikkingen ge- =^"7 ''•*^|'-^-^ voe^-d by het verbod om binnen de'Steden te begraven S o'^ 1 'S doea-rngt grond hopei) dat öèbefmettelykeZiektens voor-"^^-^--S c i^ fa Jz Q* a> c _- N QJ <u N .g -;. .N r -I - 5, o - 1^ til n tSan zeldzamer en rata qodelyli zyn zullen. n L 1 s T c FR.AlNKFORT;.den C2 BHeven_v8Q Ween.en meU aanzien die aldaar kort geieden was aangekomen., en die! !?l I 7: ■h 'r o J£ C H L A N D. %^^1^-%%^ÏZ%%11 2 Ma^rt. rOver Fmnkrvk^ 2 a> *- Ji.i: f o a^ T -- ---^ ■Idendat de Vreemdeling vrn 1 .y - t f 1 - .f ieden was aangekomen., en die's te J s| f 1" S -S j} g- -' c= tu <-- fc ip; fc a c -5 - o, i X. 2 Conftantyn, die fe Weenen verwacht word ,"uitgenè!db>- S S e c is, doch men weet nier wü-imm ^5^ C "c F men dsgi de Ru.sfifcbe Groot-Hertog Conftsntyn tezyn, &-ë g g'- een.naastbellaande van den Hospodar Tan Walrchyen is,.'S c Men heeft berichten dat de reis V3.1) den Groot-Hertog,^ m. is, doch men weet niet waaro Voorts melden nog dezelve Weener Bri»ven, dat de Qpperhofraad van het Ryk een Mandement tegen den Koning van. Denemarken in zyne qarliteit a)s Hertog van Holftein genomen heeft, om dat hy zich het grond- reg,t.over Wetlingbuttel heeft aangematigd Men gelast ;hem by dat Mandement van zich voorftaan te onthou den van alles waar uit men zou kunnen opmaken, dat_ hy regt had op iets dat hem in geen opzicht hoegenaamd •S 3 l t< kan toegekend wordenen by zal binnen den tyd van d r -o t.wee maanden aan den Opperhofraad zyne onderwerping aan. deszeifa decifie moeten te kennen geeven. Het zal-p moüglyk met dat Madement van de Weener Hofraad J -^ c gaan zoo als het met meer anderen doorgemeiden Rasd i' J t tegen raagtige Ryksvorfien genomen gegaan is. i§ - - F R A l\ S C H E R E P U L 1 E K. 5 c PARYS den 26 Maart. De Schout-by-Nacht La- ,S 'S -g crosfedie than^ het bevel over de Keizerlyke Flottille E g: o te Boulogne voerd, heeft aan dezelve het overlyden van S den Admiraal Bruix, bekend gemaakt, ^.g ^'^^'Z Men berekend bet getal der jonge Leden die men on- f g lanp te Brusfel gea,rrefteerd heeft en, die tot de berdel -f Gauwdieven-behoorden, die de DeparteraenteH van het"''^ -^ t 'H 5 Voormalig Belgien afliepen op 4.0. Onder dat getal S E I bevinden zich tweeryke Brouwers: dit word in een vol S n gend No. van de Publicist geretrac1:<»erd. 5 Den 27 Maart. Volgens een Decreet van den 21 .1 ,9 -^ dezer mogen er ge.ene vreemde Coloniale Prodaaen in o de Franfche Havens binnen komen, ten zy de Schipper ^'-' E - die ze aanvoerd Certificaten heeft van Commi-^farisfen c I van Handel vnu zyne Majelleit den Keizer ter pkatfe ,.- 1" 2 waar dezelven zyn ingefcheept, waar uit blykt dat de'- j zelve niet ait de Engelfche Colonien komen nog En-'^ '-^ gelsch eigendom zyn. Alle andere vreemde Coloniale Prodt'.ifteijwaar van men zoodanig Certificaat niet kan S J c -: !x -■-• X SJ -3: c -^ ,i- r, i. tr "rr «-= .S "Z- a» *-* CU t« 4> 4* P :;;i c ,5J ..2; co 2 oi i-. -te borde brengen, zullen aangehouden en geconfisqueerd '--^'^ worden. G De piegtigheden die by den Doop van den jongen T 1 -Prins N?pfj!eon Louis,, ihebben plaats gehad ('.vaar van -^S o w,y in ons voorig No. met een woord melding maakten) c "1 waren de volgende. -^ De Paus met wierd met zyn ftnet, bedpande uit Kar-';i dinalen Aartsbisfchoppen Bisfchoppen en Prelaten S"." U benevens de hoege Bedienden van zyne H. met sent q"-^ f< "-'-------55 fcc> c V tl. Keizerlyke koetfen naar Saint Cloud gevoerd. H. H. K. K. M. M. namen het middagmaal met's Kei- -S «k J S iers Moeder, de Prinfenf'van den bloede, de andere Keizerlyke Prinfen, en den Prins Borghife, 's Keizers o g'" sd 5 -^ ,-» 3 S S O; C f- f- f -i w '1' iu o - f» O; na c c Sch.oonbroeder. Daar waren meerandere tafels aangeHgt: als eene voor de Kardinalen, Aartsbisfchoppen, Bisfchoppen en Pre-i iaten; zyne Eminentie" de Kardinaal Fesch, hield ér de eer van op. F.ene voor de Ministers Ryltsmaarfchalken én ande de-i Hoofd-officieren: aan die tafel, waarvan de Groot- Mi^M-fchalk van het Paleis de Generaal Duroc, de eer van ophield, wtren mede geplaatst de Preiidenc, Kaa- C X - fct ii .5 -o c a^ e» 5J o C »- "O E 2^ -' J - s 2 ?►.-„,- 1 .*i^ -^ B - ta t> -o 11- 1 h I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1