m COURANT. r mm No 41. MIDDELBURGS CHE D I N G S D AG DEN 2 APRIL 5 n ^MgUm DUITSCHLAND. WE ENEN den 13 Maürt. Den 7 dezer is hier een Courier van den Keurvorst van Wurteraberg ar.n^fokotnen wnarop aanftonds de vsn wegen de Wur- tembergfche Landllanden zich hier ophoudende Confu- Jeiit Baz, door onze Politie, verzeldvan 2 Jagers,ge- vanglyk naar Stuttg.ird gezonde*!! is. De Erfprinjvan Wurteraberg, die, na zyne verwydering van Stuttgard, by gelegenheid van zyn verblyf alhier, als Generaal-Ma jor in Ksizerlyken dienst aangenomen vvas, heeft, op zyn aanjoek thans zyn ontHag uit onzen dienst gekre gen en het hem verleende Iiifanterie-Regiinent is den Prins van Ssxen-Hildburgshaufen gegeven. Op het dringend voordel van eenige Opzieners der Hooge Scholen over de fchndelylvheid ran veeie binnen en Rnitenlnidfche zoutelooze en (legte Romans, die het Land overtlroomenheefr de Keizer de deswegens beftaar.de Wetten ernftig vernieuwd, en de Boekcenfuur inag niet toeftaan dat er eenige Romans worden uitge geven dan alleen de zoodanigèn die meesterftukken van kunst zyn en dnsrby tevens achting voor den Gods dienst en de zeden inbhozemen. Den 14 Maart. Het vertrek van Z. M. de Keizer js thans, zegt men fteUi'g vast gefield tegen den 7 April aanftüande. Z. IVl. zal alle de Oostenrykfche Bezittin gen in Italien en byzonder het Camp van 40,000 man, 't welk in den omtrek Van Aquileja byeen moet trekken, ,bezifftigen. Op de terugreis zal de Keizer Inspruck, Lindt:u en Gantzburg bezoeken, en zich van laatsige- melde Stad naar Saizburg begeven. Men wil d«t de reis Van den Keizer wel 4 maanden duren zal In de eerile dagen dezer maand is door Bude gepss feerd, een aanzienlyk Convooy Arabifcbe paarden, die Dit Egypten komen en voor den Keizer der Franfchen beftemd zyn. Belgrado is dosr de Serviërs thans wederom ingeflo- ten en men verwagt binnen kort van dien kant van bloe dige gebeurenisfen re zullen hooren. FRANKFORT den 18 Maart. Degeinteresfeerden in de Oostenrykfche Gel.i-leningen by Betbmann alhier, hebbenden Hofraad van Linden en den Advocaat Stark, als Afgevaardigden riair Weenen gezonden. Ook van ■wegen het Bankiers-huis Bethtnaiin is een asfocié naar Weenen vertrokken. Het oogmerk is, virto^en tedoen tegen itn hatftenvoor de Houders van KeizerlykeObli. gatien zoo nadeligen maatregel van het Weener Hof. Men verzekert hier, dat ook door het Ainfterdamsch Huis van Commercie Hope eene Afgevaardigde in deze zaak naar Weenen is gezondan. Den 24 Maart. In de Augsburfche Courant leest men een Artikel uit Verona, dat men aldaar, tenge volge der goede harmonie tusfchen Ooftenryk en Frank- ryk, groote verinderingen betreklyk de Frontieran aan dien k^int verwscht. F RANSCHEREPUBLIEK. PARYS den 22 Maart. De laatst in het Wurtera- bergfcheontdcktezamenzwerirtgwas, zegt men gericht tegen het leven van den Keurvorst; raetr dan 100 per foonen zyn in die zauieazweringbetrokken, en meest a! reeds gearrefteerd. Men verzekert thans, dat het vertrek van den Kehter en de Keizerin naar Italien op den 31 dezer, en datvjn den Heiligen Vader op den 4 April vasti-efteid is.Een gedeelte der Equipages, welke Hunne Kcizeilyke Ma- jefteiten voorafgaan is reeds te Lyon aangekomen. Men zegt, dat de Schout-by Nacht Serceyop een Aniericaansch Schip van Nantes vertrokken om zich naar Isle de-France te begeven, door de Engelfchen geno men en gevanglyk naar Engeland opgezonden is. Den 24 Maart. Schoon het politicque nieuws van bier, wederom een volmaakte ftilftaiid ondergaat, zoo - meent men echter by fonunigendat dezelve wel eens ■weder zou kunnen afgebroken worden, ooor een of an der gewichtig ftuk in den Moniteur nog voor het ver - trek van den Keizer. Wat men ook gisfe, zoo fchynd dit zeker, dat de zaakeii met het Noorden, altoos nog op den zelfden voet ftaan, als zy over veenieu dagen ■waren. Den 25 Maart. Men heeft hier tyding uit Phila delphia van den ecrlTen Februarymclde:;de: dat er van bet Esquader voor Tripoli nadere tyding was De Bran der, welke men meende dut by toeval vuur had gevat, •was met opzet door het Scheepsvolk in brand geitoken. Wyl twee gewapende Schepen van Tripoli, zich naby genoeg den Brander bevonden om te doen vrezen dr,c Tf et zich van zouden meestee maken, heeft het Valk den moed gehad om zich in de Iuc4it te latea fpriiigea t2j f^ - aj a> g Qj o c; -a o bc j- C5 tr^ on - - o w -o 2 =- Éjo liever dan genomen te worden en hun cogtnerk dus te o S zien mislukken. Dit moedig befluit werd dan ook met ïi o" den gewenschten uiiflag bekroond, want de Tripolitaao- t^ S >2 m fche Vaartuigen fprongen aan ftukken, en zonken. f^-^ s; c Deze daad en het bombarderen van de Stad Tripoli o o o "i door het Amerikaansch Esquader, had zoo veel verfia- -u "- genheid en fchrik by de Barbaryfche veroorzaakt, d^'t jj g -^ j? g g zy de Stsd verlaten hebben en naar het Land gevlugt t -^ .- -"ë zyn, zoo dat, als men flechts een paar honderd Man q g -S J aaq Land had gezet, de Stad en het Kasteel van de Pacha S -5 o j 5 geplunderd en in den asch gelegd hadden kunnen wor- S 5 "5 U i den. De hoop, die de Amerikanen nu hebben dat zy c o,' -g o na dit geval zoodanige voorwaarden zullen kunnen op .g -« i< - leggen, als zy goed zullen vinden, en dezelve vervuld -ï g zien, wordt dagelyks grooter; en binnen kort meenden-$ VJ. ht J2 C*>.t5 ÊOJ tj tq -a •==1 - t- zy zich te zullen kunnen verheugen met de onelerteke-" ning van een Traftnatdat even veteerend als echt zal E 3 zynen 't welk zy alleen aan de wapenen en den hel- af j^ .=i denmoed van hunne Landgenoten zullen te.danken hebben. j; J Den 26 Maart. Men zegt, d»t Z. M.niet door den S 'w>'^ - g i^ Paus, maar door den Kardinaal.Caprara Aartsbisfchop van Milaan, als Koning van Italien Eal gezalfd worden. BATAAFSCHE REPUBLIEK. 1"° 'i HAGE den 27 Maart. Door den Advocaat Fis- 2« S caal by de Hooge Militaire Vierfchaar, over h^t Volk"g t. van Oorlog te Water, is het Vonnis èes doods met de.^ S Kogel geëischt tegen den Schout-by-Nacht Simon Dek- ker, wegens het verlaten van bet aan hem opgedragen-o q Commando over 's Lands Schepen in de Oost Indien. Den 28 Maart. By befluit van het StaatsBewind van den %i de^er 1.1. is tot eerfte Ltiitenant by het twee de Bat. Infanterie benoemd en aangefteld, den tweeden Luitenant by hetzelve Valentyn Willem Bender, en zulks in plaats van den tot Kaptein aangeftelden eerden Lui tenant F. W. Rodeman. Men .verneemtdat de Vice-Admiraal Verheulldie te Duinkerke door Ziekte wm overvallenthans aan de beterhand ii. Alhier heerscbt, in afwachting van bet geene ter ift werking brenging der beraamde Staatsverwisfelinggebeii- ren moet, eene diepe ftilte. Zoo Buiten als Binnen- landfche Nieuwtpapieren loopen intusfchen reeds voor uit, in middelen van Nationale Oeconomie aan te kon- dijen; vermindering van bezoldigdeAmptenaaren en re duftie van onze Nationaale Troepen welk eerfte mid del in deszelfs mogelykheid volftrekt afhangt, van den aart der inrichting des Beftuurs,zooin wat veranderd, als wat niet veranderd worden zal. Terwyl het laatfte niet altoos, en van een iegelyk, vooreen zoogantsch groot poinft van menage ii aangezien gevrorden. Den 29 Maart Het rapport der' Commisfieuit het Wergevend Ligchaam, op deMisfivevan hetNatio- «aal Syndicaatwaar by dezelve» Hunnen Posten neder- legden, was van den volgenden inhoud: Éxtralt uit het Register der Be fluit en van het Wetgevend Ligchaam van het Bataafich Ce- •jiieenebest, Ft-ydag den 22 Maart 1805. De Burgers van der MeuUn, en verdere Getïonimit- teerden, by fecreet Befluit van den 15 M-:>art hatstie-2 den verzogt, om te dienen van coufideratien en advis op eene, !n befloten Vergadering van dien dag, inge- komen MisCwev^nhet Nationaal Syndicaat der Bataaf-Z fche Republiek, gefehreven alhier in den Haag, op den 'S voprfchreven 15 Maart, daarby, om aangevoerde redene», hiinne Posten nederleggende in dm fchoot dezer Feria- a S deringals aan welkevolgens Art. g^ der Acte van v -ï Staatsreglingdt verkiezing van sic Leden vaa dat Col- o. legic is opgedragen. l'ebben ter Vergadering uitgebfagc, en fchriftelyk o vergegeven het Rapport, hier na geinfereerd; BURGSRS WETGEVERS Het behaagde u lieden, op den 15 dezer Mannd, in handen van ajuc Medeleden van Hcfcff, van Rhemen ."§•-£ Siderius, de Crane, Repelaar van Spykenisfe ,de Jonc- o 'S heere, de Sitter, de Lange van Wynganrden enden Spre- 5 _2 ker, ten fine van confideratien en advis, te ftellen ee-q q «T"» 'S ne Misfive van het Nationaal Syndicaatdaarbyin af-3 Sn V. wez,igheid van dejzelEs Medelid, Mr. A. O. F. Bom-g g b;é Vatebender, als in alle gevallede meerderheid uit- c o makende j om aangevoerde redenen hunne denkwyzete rï;^; kennen gevende; omtrent de tegenwoordige gerteldheid^ i^^ der Bataaffche Republiek, en hunne Posten nederleg-I*«*^S-3 gende in den fchootdezer Vergadering, aan welke,vol gends Art. 99 der Afte van Staatsregeling, de ver kiezing der Leden van bet Nationaal Syndieaat is o^- gedragen.- ca H 'Ct Q-i g *-» ly^ OJ c c I

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1805 | | pagina 1