i 4 imtm* 2fs.lf GELYKHE IDVR YIIEÏD BROEDERSCHAP* b No. 15 -3. MIDDELBURGS CHÈ I|q* DONDERDAG, DE N 10 DECEMBER «."S-S B IIET zevende jaar der 1801 COURANT. ÊATAAFSCHÊ VRYHE1D; '•o h G *4 bJJ s O «u xi 9* c 9* a 5 4j d 52 R E .5- C- - C c O 'x» 3 S fc.ï -l:p Ji 'J to u s -c N >- u 5 8 'C tE Ri o-^J -g 3s -S O w' c bö- S MA "C O *3 a g 0 e o 5 2 -i-*3 T U R K Y E K' ONSTANTINOPOLEN den 25 October. Een gedeelte van de Vloot van den Knptein Pacha is lieeds uitEgypten hier aangek omen ,hy heeft eenigehon- Idetd Franfche krygsgevangen aan boofd van zyne Sche lpen roede gevoerdmen heeft dezelve terftond in de ■biuje geplaatst, alwaar zy vertoeven zullen tot dat de f Schependie ze n^ar Frankryk zullen overvoeren in Rreedheid zullen zyn. Men zegd dat deKnptein Pacha |ïig reeds in de D rdanellen bevind en dat hy flechts |eene.gunftige wind afwacht om herwaards te ftevenem De Porte houd zig thans bezig met zyne Zeemacht |op een respeftablen voet te brengen; ten dien einde zal [zy, zegd men aan' Engeland het voorftel doen van haar I20 Oorlogfchepen van liflie te Verkoopert. De Ambasfadeur van zyne Britfche M?iefteit Lord IElgin, maakt zig gereed om deze Refidentieplaats re [verlaten. Alvorens naar Engeland te vertrekken is hy I voornemens een tour. naar Egypten te doetL De Fleer Straton die zyn opvolger alhier zyn moet, word alle I ^ogenblikken van Weenen in deze Hofplaats Verwaeht. De festiviteiten die tien k ia dagen hadden moeten [duuren, hebben flechts geduurende zes dagen plaatsge had. Daar de Grpoten van het Ryk om het zeerst byf die gelegenheid wilden uitmunten, gaf zulks aanleiding I tot ongehoorde verkwistingenwaar door een aantal I Familien zig zouden geruïneerd hebben zoo,de Keizer 1 hier in niet voorzien had. F RA N SC HF REPUBLIEK. BREST den 2,5 November. Alle de Officiers fas- fagiers en andere perfoonen hebben order gekregen van zig tqiftond te moeten infehepenen van alle hunne goe deren aan boord te doen bezorgen. Men had gedacht dat het- vertrek van die expeditie niet voor den 6 De cember zou plaats hebben, maar uit de thans plaats heb- bende befchikkingen zou men moeten opmaken da.t zulks zonder uitliet terftond zal plarts hebben. Sints langen I tyd heeft men 300 geene activiteit en z^lke aanmerke- I Iyke toeberejdfels in onze Haven gezien*,/ nog' zoo ee ne ta.lry.ke en ryke expeditie zien vertrekken. De-Zoon van den Generaal van St. Domingo Tousfiiint Louver- ture f zal benevens zyn Gouverneur met gemelde ex-, pedfie vertrekken. DYON den 26 NovemberDe Minister van Oor )g heeft gelast, dat men v.oortaan de nieuw o.pgefchre-, vene van onze divifie, die men voorheen naar Bern BUM 5 S en voerde ze naar de gevangenis van Evreux. Een en- J Jg Sq kele was het ontfnapt doch vvierd Weldra door de Troü- 0 0 Jj pen gevat. Daar waren 70,00a ftónfcs In de Koets. P .a> a De Minister van de Politie heeft van het gebeurde o g uj -£ een omftnndig rapport aan de Confuls gedaan, die daar- g J op aan den Officier van dé Gendarmen Dufresne een -= pj "X Musketon vereerden aan de Gendarmes twee maanden g' ■•3"^ gagie ter belooning gegeven hebben. 2 <u 2 «I Den 1 DecemberVan Nancy word gemeld dat - e O c CS QC Ui X -O -5 g S O a1? o O v. c >- CJ O Q bC? o ri W Q o I'^2 s ss Heeren Koch en Thék den 24 November aldaar als Coti- -g g riérs van den Hertog van Wurtenbeïg naar Parys warend Z ps c den B ron van Norman gelast. tx c o "T.CJ Pd 2 O Dtn 2 Decemberi I11 éen brief van' Pétersburg word ^-c R gemelddat de Heer Laharpedie vöorheen Gouvér- 1 a a Sir - i— 9 1— «LI O <U b£r;I Tl' o w 3 .2 .O- ag S a --C +7* a» o Qoy £Q N4 A- i S 2txJ -4 >*2 M neur van zyne Mnjefteit den Keizér wasdoor denzei ven met alle achting behandelt wordzelf heeft hy hem by zyne terugkomst van Moskouw met eene vifite ver- T 2d eeid. Een Riisfisch Boer4 Kuhbi genaamd^ heeft aan de Aqv g s-> bJ. g x 0 00 w 00 c 5 p o to tóf... w. -rt c» f CJ s >- -t3 demie van kunllcn en yvetenfehappen een repetitie Hor^ logie door hem vervaardigd aangeboden. Het binnen- c 13 o c i a .9 werk. vertoonde Jiec graf van J. C. met de fteen op hetS 2 c zetye1, en de w chters. Zoo dra het uur flastword de t S 00 n,...i-.. l-.„ii~„J.._ Ui„_ c*5 ta H 2; D <U N S G O a-g p$ o t m c* gewoon is -in Rusland te booten den avond voor Paas- x> w S S fchen. Mevrouw de Choife,ulweduwe van wylen den ver maarden Minister A'an dien naam, is gasteren ayonc^m dep ouderdom van 69 jaoren overleden. Deze Vrouw \yas even zoo aphtbaar door haar: carafterv-als door tyaar yqrftand^ Haar man droeg haar geduurende zyn leven alle die-achting toe. die men aan de. d.eugcf tiiqt we'igereu kan. Mevrouyv de Choifeul maakte nimmer .gebrpik van het vermogen dat zy. op den geest van hn$- ri.~„i i.«J J-- J~ j:n.jï<i- —I 9 G A ren ..Gifmaal had,dan 9^1 de verdienfteri te djkwyls mfs-,v .kepd naar waarde te dpeq beloonen: haare;groote mid- ^0 w W* dejen alleen om ongelukkigen te helpen. |p- - r' v de pochter van eenen Cjcozat een van de rykfte Fin|- -o nuers, die niet dm Dochters had en die aan ieder van >5 9 o o dezelven een millioen ten Huwelyk gaf. ILnr man O 2 5 was gewoon haar over de moeyelykfte en ncteligllq. -ia- ken te raadplegen; zy lag dezelve uit, flelde ze in eèn <2 g helder, daglicht eri maakte - derzclver uitvoering gemak- B O p F ppr 01-iX. S JË 50 ■S O ■SJ' 13 S O c cis S C3 zond, naar Metz moet doep trekken.' Het fchynt dat t kelyk, zonder erieenigfmts trotsch op te zyn. men in die Stad het algemeen depót wil aanleggen van fchreef. op zekeren dag aan Lodewyk .XV. Indieh t n rfIo LIfnoK ^^r'^ot•/41 irnfliH irAAt» «nrtinnlLkfA itaai, *-*11 -S3 XI- alle de Militairen van de naburige divifien die voor heen dienden om 4e halve Brigaden die in. Zwitsferland liggen te completteeren. Daar er minder Boslchen op dien weg dan in ^wi^ferland zyn, zal _hex 4e nieuwj opgefchrevene zoo gemaklyk niet vaUeq.pp .limine rou^, te te deferteeren. e1 -STRAATSBURG den 28 November. De Collo- nel Wilbflms, die alhier eenige dagen met. zyne Familie,, heeft doorgebracht, is naar VVeénen vertrokken, iiy verlaat den Engelfchen dienst om in die^van den Kef, zer overtegaanalwaar men hem gebruiken zal om.eene Militajre Zeemacht in de voormalige Venetiaanfehe Pro- vintien opterichten. PARYS den 29 November. De Officier van de Gen-i darmes van Paey aan de Ëure, by Êvrêux, bericht bekomen hebbende, dat eene bende Gauwdieven voor nemens waren deu 26 dezer de Diligence van £aen naar Parys aantedoén, deed een piquet* Cavallerye en een ander piquet Infanterye 1 us fchen Eyreux- en Prcy plaatfen. Op eep korten .aflftand van een.Jdehl Bosch deed hy de Reizigers uit de Koets gaan en plaat- Üe er zich met 7 van zyne Gendarmes, die alle'ver kleed waren in. De Gauwdieven ziende dat de Dili gence niet geëskorteerd was, fchoten uit het nabygele gene .Bosch toemaakten zich meefter van de paarden en bedreigden den Postillon eu den Koetfier met de dood zoo zy weerftand durfden bieden. Zy- verzochten daar op de Reizigers die in de Koets zaten van er .-uit te wil len komen, met byvoeging dat zy niets te vreezen.had den., dat zy alleen het geld van de Republiek dat in be Koets was, hebben wilden. De Gendarmes klommen cr langzaam uit als lieden die flaperig waren, laten de Gauwdieven er in klimmen en vatten ze. Men fluitte en terftond was er het p'quec van de Kavallerye en In fanterie, tegenwoordig; men knevelde de booswichten 9 p o z ,2 ,-Z Bi a s T rechtvaardigheid voor particul^ereperifóonen geen pli^t^ was, zou dezelve nochtans die van een Souvcrein zyn. J ta -o g g In dén briefwaar.by haar man naar Chnnteloup ip bal- -u -§ S lingfehap verwezen wierd, ftonden-^eze merkwaardige §'c g '-g - S woorden. ,f Ik zou u yëel verder hebben >vegglzo)i-^'§5.t"I.S'.Z?3 den zonder de byzopdece,achtingdie'ik aan -Mevrbuw*^ de Hertogin van Cboifeuly toedraag. 5 De lieer Ljvjngfton, Minister ..van de vereefiig{Je S -J Sta.atedin Frankry.k,iè (jpn-29^ Parys amigekomen. g-Jj 'Da Marquis van -UorAWailif is ';deu 30.naar Amiens 2 vertrokken. Jofepb Bu0Hap^e..ipofest méde died 4ag g de reis derwaarsd^n^enietK. j r* Volgens brieven.Yaih'lvpPpe.nliagQn ,;ZQu4e Dey \fm S- t-» Algiers gevaar geloopeu hebben van de.u,, 1,8 September 3 -4 Tl y g i> g in eeti oploop die aldaar had plaats gèhadomtekomen. 5 X. SgtjJ W «SP m Töi[w.yl,hy zi«h ft de.Moskee bevq^/d^s^r een vanfj^'- 1 tzyjW;..pn4er.daneq in.zyn- vertrek geflopen en had zich 4'^g- °:-J* op zyn eigpn houtje.Ws,; D.ey. opgevyorpiü. De Slaven o §^55 van 't inwendigefvan. het Paleis haddenrtzin^ reed^ 011- o.rfcj. 2 '§.-«'0 25 derworpen pu de anderaii 'ftonden dit voor'bepld^'vbfp n gen-en zich aan. Hunnen,, zich nieuw opgewqrpënen >-%■ 3'':c' £j .me.efter te onderwerpen toen men véinanj^'t ^11 van; gg ü<s iry*' de Onderdanen dien nieuwen Keizer mepèeri. dojk -^m Ep'- c het leven gebracht.had. fJ;IetTgeen in deze Iliftorie merk- waardig voorkomt is 4i^4»c die .tydipg van Koppeju^g hagen komt. 2? 3' C 2: g, S W Men beeft in.het Itolltelnfchc de proef van 'het Gal- H I -£ 2' E o g m -rj pï: r .u >tt -g -s o o g c«^- w-g'» :srg vamsrae op ftoinm^n,ëH> dpoven geppiRen, zoramige.O 'c: f9 a Jg .g Js.-- van dezelven hebben bet gehoor na verloop van 14 daL^^g "5 u'4 TO t—I gen anderen na dat van, 8 dagen te rug gekregen. Men verzekert dat Ëhgeland en Rusland overeen zou- .r - v, den gekomen zyn om aaq den H. Vader de, Souvereini- H-— teit vaq het Eiland Maltha optedragen. Pb k R G R O O T-B RITTANNIEN. LONpfiN den *7 Nwemhr* DeSchout-by-^aeht

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1