gelykhe id vryhetd t No. 157- middelburgsche BROEDERSCHAR COURANT. DEN 8 DECEMBER Ïssl^5#l-S j-sl- s fc DINGSDAGj 1IET ZEVENDE JAAR DER 1801 e-s ss B-i *PQ O ^3 O- O H ss Ui e g- W 1 Y= {y C O {j4. fc N 'J -c W> <u c -fc >0: .- e* O <D "c ü<»^30'U£fc2ï;i .o° §£p^Eg w Jo J ,c '5 H v- s> '5 «- o jdcj bA AFRICA; KAAP DE GOEDE HOOP den i July. Men heeft alhier de twee volgende (lukken zien ver- fehynenwelke aan de Vrienden van het waare Moe derland Heilandniet veel genoegen verfchaft hebben; ^et eerfteis een Adres van de verfchillende Corporatieri I san den Generaal-Major Francis Dundas, opvolger van den Graave Macartney, als Gouverneur dezer Colonie* het ander is het antwoord op gemelde Adres. Zie hier de beide Rukken. Aan den Eerzaamen Generaal-Major Fraticis Dun das Luitenant Gouverneur Effeftifen Com mandant en Chef vnn Zyne Majefleits Fort Stad en Volkplanting van de Kaap de Goede Hoop enz. enz. Wy Prefident, Fiscaal, en Leden uitmakende het Hof van Juftitie; den Raad der Burgery; de Weeska mer; de Predikanten en .Kerkenraadende Prefident en Xeden van de Bank van Leeninge; de Kamer der Hu- welykszaakenen andere geconftitueerde Ligchaameti in deze Colonie verzoeken verlof in naam en ten be hoeven der Inwooners in het algemeen uit te drukken de oprechteen ongeveinsde vreugde en het hartelyk ver genoegen welke wy hebbendat het Gouvernement dezer Volkplanting nogmaals in uwe handen gefield is. Daar wy U onze gelukwenfchingen aanbiedener kennen wy ons teffens niet geheel vry van eigen belang. Wy hebben ons Land onder uw Gouvernement niet al leen in voorfpoed, maar zelfs behouden gezien. Diep doordrongen der errinnering van Uw voorig Befiuur met een gevoel van Uwe onp'rtydige behandeling in het Recht, van uwen yver in het algemeen wëlvaarenvan j|we befchermig van onzen Godsdienst; en uwer een ftemmi^e pogingen ter bevordering van hety algemeen belang dezer Coloniendaar wy niet nalaten konden, optemerken Uwe beftendige aankleeving by alle gele genheden tot de verfiandige en oprechte middelen die ■door den Graave van Macartney aangenomenen gevolgd zyn, en wiens aandenkenzoo wel als dat van zyne vaardigen Voorganger Sir James Craig, nog lang inde- ze Gewesten in Zegening zal blyvenkunnen wy niet afzyn den wensch te uiten dat het Z. M. genadig» lyk moge behangen ons deze Zegeningen te laaten voort- duuren, welkers toekomfiig aanhoudend genot, de on dervinding van het voorledene onder den Goddelyken gunst ons in het vertrouwen op uwe befcherming waar borgt. Wy hebben de eermet den diepfien eerbied en op- rechtfte achting te zyn, Sir, van uwe Excellentie de onderdanigfte en getrouwde dienaaren. kaapstad, aan de kaap de goede hoop den 29 Juny 1801. (getekend) Het Hof van Ju fit ie. De Gereformeerde Kerk- De Burger-Raad. kenraaden. De iVeeskamer. Dc Lutherfche Kerken- De Kamer der Huwlyks- Raaden. zaaken. De Commisfatisfen da- Bank van Leeninge Antwoord van den Gouverneur Francis Dundas. Op het Gouvernementi-Huis den 30 Juny 1801. Myne Heeren'. Ik moet Uw myne dankbetuiginge geeven, voor de beleefde en vlei jende wyze, waarop gy vermeend hebt verplicht te zyn uw vergenoegen je gens my te betuigen, daar ik andermaalter gehoorza ming aan zyne Majefieits bevelen het Gouvernement dezer Colonie op my genomen hebbe. Niets kan my aangenaamernoch vereerender totmyn gevoel zyn, dan uwe algemeene verklaaringedat myne genomene maatregelen en gehouden gedrag, geduuren- de dat ik de eer had de publieke zaaken dezer Colonie ■waartenemenuwe goedkeuring hebben weggedragen; dergelyke verzekeringen kunnen niet nalaaten myne yver te verdubbelen en my.in het befiuit te bevestigen, om ter bevordering van het algemeen welvarren en den voor fpoed van deze Volkplanting, al myn vermogen aan te wenden, zoo lang het Zyne Mnjefteit zal goedvinden my dezen gewigtigen last toetevertrouwendaar ik ver- Zekert ben van niet volkomener aan de begeerte van on zen genadigen Souverein te kunnen voldoen dan by het naarvolgen van de voetftappen der bekwaame op rechteen doorluchtige Perfoonen in uw Addres vermeld, wiens gedrag, geduurende hunne refpeétive Adminifira- hebben. BATAAFSCHE VRYHEIÖ. Ik verblyvemet alle achting: Myn Heeren! 1 CS C G O 1 5# O 3 2? S WfÊ *g 2 td S :§r E y tien de algemëene achting en goedkeuring verworven ei o"f r 0 |a§ gsï |e 83 Uw gehoorzame en onderdanige Dienüar S S -J ii -S N •- O FRANCIS DUNDAS. o J a (getekend) DUITSC H LAN D. WEENÉN den 21 November. Öe Hertog van Mo- e t» CJ y nz O c dena, die zlg fieeds in deze Stad bevind, heeft aan den .f w eerfien Conful eene Memorie toegezonden, waarin hy "S-o g 2 aanvoert, dat het Brisgaauwfche't welk men henftot fchndelooSftellmg geven wilHechts 300,000 guldens |'r.« s m y inkontert opleverd, tervvyl hy van zVn Hertogdom in 5 c N Itallen Jaariyk^ 1106,000 gtildefts trolten gëvolglyk g J s .z c c verzoekt, dat hem eene andere meer gelyke fchndeloos- Helling gegeven' mag wórden waartoe hy ook de voor- c J* S fpraak van ons Hof ingeroepen heeft. 2 n c Volgens de jongfie brieven uit Konftaniinópolen heeft o* n 1» ex volgens cte jongite oneven uit Romtannnopoien neeit g v de Groote Heer den Engelfchen Ambasfadeur, in een1^ "H C 's p;ëchtlg gehoor; geZegd, dathy; om Zyne erkentenis "o c- omtrent de Engelfche Natie te vereeuwen, irf zyne 2 Hoofdftad een luisterryk P leis zou doen bouwenee 2 o O niglyk beftemd om de Ministers vaft den Koning van Engeland te huisvesten. F R A N S C IT F REPUBLIEK. 5 BRUSSEL den 3 December. M n maakt de aarr- if'S s O O u a Ji ''o 5' N .a 1 o i f o C K S S 1 oi s Z bc c* - -5 3 - .0 x g c I a c O- c> •- 4» 5 S C TS |f I S 2 >- O» c; C CJ -p heeft gediend, en dat de tweede Gezagvoerder, de Hoofdfchout, de Burger Rouppe, een HoH nder is geboortig van Rotterdam, en onder dé oude ordé van zaaken tot den Geestfyken ftnnd beftemd. - G R O O T-B R IPTANNIBN. - LONDEN den 24 November. Men zegt, dat de Regèering een ontwerp heeft gevormd, om te Dcrmbar, in Schotland, eerie nieuwe H ven te mak&n, die ruim genoeg zal zyn, om fwinting Schepen van Oorlog te j, bergen. Mr. 'Coltbart heeft de diepte der.Zee daarom- trent reeds gepeild; en em kundig Ingenieur is th-ns-ü U bezig, o n de Kust van Dnmbar tot Se. George toe te vifitéerén. 5 Een Hollatisch Schip vnfi Linie is dezgr d'geri te Harwich aangekomen, en ligt th ns in die H ven voor N a -S anker; het moet de krygsgevangenen dier Natie hinee- g. men, en naar hun Vaderend terugvoeren. c BATAAFSCHE REPUBLIEK. DEN HAAG den 5 -.December Door het Staats-S Bewind zyn gedaan de volgende benoemingen als: tot <u q Leden van het Wetgevend Ligchaam D. Hooft van Vree'- g land te Amfterdain, en J.- de Jongh v.,n'Hedikhuizen in p den Haag. Tot Thefturter Generaal R. W. Bisdom te Ley den.' o|ü t Tot Raden van Fin .itie A. S. Abbema^ J. H. Ap- 5 c 3 j= pelius, in den Hang, en J. A. de Vos van Steenwyk,'"5 te Zwolle. O g g Tot Raderi van Oorlog H. van Juchcm, te Doeti- -ë chem, A. Pompe van .Meerdervoortin den Haag, en -g v c - M"P. 5 s 5 "3 bO o o .S't-S .'2.53 t—1-—1 - *r 5 o. SS - O SS c- s; u. 55 -53 g <u -C <5 o> <1 t - [D- 0.5? S 'i <u Ns O. 5 1 C- -v». Cf J. H. Zuylen vai Nyeveld GeneraH Majorte Lcyden. 5 f 2 Tot Raden van Binnenlahdfche Zaken J. de Kruyff*,. -p J l te Leyden, J. F. Leemans, en J. H. van der Palm, in 5'e- den Haag. g 'E -3' >- 3 «5, w bfi o> 4: •S 2-o.nj "|.L "S, O) O O s Z bfi CO h tyiulders en 3 <u Tot Leden van den Raad over den West-Ind'fchen Handel H. Costerusin den Maag, D. Werner; zyn.dedc benoeming der twee overige Le- o ''^'o r 'lüM den nog niet gefchied. v f OJ (1> Nog is tot Secretaris van Staat voor de Buitenland- S. 1 §.'- O fche Zaken benoemd M. van der Goes. ^*22 I "Ë'c ^•'D 1 Ingevolge befiuit van het Staats-Bewind van den $7^ o y 'n*. 2,0 te 5 October Inatsti.waar by bepaald word dnt ieder eom J J c> c' misfie, benoemd ter regeling der Provincianle belangen *jg S.'g-p F; s N voor de Departementen op den eerfien December ied'ei' J Jj S "2 p-, «f -f uit den haaren zullen committeren één Lid nar.r den Haag, cö 1- t *2 v: -c. o> bo <- 11 rn u O ten einde deze onderling, en met eene eommisfie uit u 0 het Staats Bewind, zullen kunnen confereeren over fi. s"/ Tj *5*4 c3 al da.t geen in alle de Dep: rtementen op een gelyken S c' i c 1 I n^ci, Voet kan en dient behandeld te worden^", vergaderden 'S Cf a J b alhier op eergisterenin een der vertrekken van het Lo- J? T g K "5 caal voorheen geoccupeerd door de Eerfte Kamer de"^ •volgende gecommitteerden, sisw C. H. Gockinga wegens Groningen T. M. Lyc- m ?i y Q klama A Nyeholt, wegens FrieslandJ. A. de Vos van Steenwykwegens OverysfelD. W. A. Brantfenwe* «i 5 S- O 5^^ «I s C S -f «- c c s v I w g 43 O ,PM S O- CO jf

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1