j 1 GELYKHEID, VRYHETDBROEDERSCHAP. MIDDELBURGS CHE Jk^Q V R A N Té C I .gif °-s gfl "-It s- No. 156. SAT URD AG, i8ói 5 DECEMBER fes |°o 1 N S" s> bB •S A ^4 o z w z. Sis s I p^-3 s s S •If sis ■8.1 B c begeeft- o I e J o13 g e-S.- -soCQ 11ET ZEVENDE JAAR DER H O N G A R Y E N. SEMLIN den 6 November. Daar Is een nieuwe Commisfaris van de PorteRvèzr/génaamdte Bel- -grado aangekomen, om de zaak der Janisfar.ren te ötl- - de'r'zoeken en de order aldaar te herftellenmaar men vïeest dat hy zonder de hulp van eene goede Armée even zoo min 111 zyne pogingen zal flagen als zyn vopr- ganger. ZWITSERLAND. 1BERN den 21 November. Het is reeds fints lang dat'de minnaars'van het Vaderland gewenscht hebben, dat alle ftaatkundige knisdryven Guts de Revolutie voor gevallen zouden vergeven en vergeten worden. Men .Beeït'dok meermalen dat Huk by liet Wetgevend Lig- chaam'verhandeld, maar uit corrdderatie vah 'de algemeê- ne veiligheid heeftmen emlmmer in willen toeftemmen; Clhdéiykls de quesrie by denRand'béflist enbydenzel- ven is vastgeftelddat de amnestie die d'en 28 Februa ry 1800. onder zekere reftriétien vergund wasthans in eene aigemeene amnestie veranderd is. DUITS C HL AND. EXTRACT van eenen brief uit Berlynvan den «ill November. Men verneemt, dat het eind- lyk zeker is, dat de Koning van Pruisfen de Ba- twffche Republiek'formeel Raat te erkennen, en dien- Vólgens eenen gevolmagtigden Minister ih den Haag zaldoen refideren." FRANSCHF REPUBLIEK, eb PARYS den 25 November. In het Officieel Dag blad van eergisteren leest men het volgende: V De Generaal en Chef Leclerc is te Brest aangeko- éntèn, en heeft zich gisteren aan boord móeten begeven. Volgends de laatfte Telegraphifche berigten zou de Ad miraal Villaret Joyênfe heden order geveft, om alle com municatie met het Land te doen ophóudeneft by de èérffe gunftige gelegenheid in Zee te gaah. De gevol- magtigde Minister der vereenigde Staaten; te Lorient aangekottien, heeft, van wege den Burger Pichon, Commisfaris-Generaal der commercieele betrekkingen in "Amerikaaan het Gouvernement de tyding gebragtdat onder de Negers te St. Domingo eene groote verdeeld heid beerscht, Welke den Generaal Tousfaint Louver- cure heeft genoodzaakt het in werking brengen der door -fiem ontvvorpene Conflitutie provifiöneel óptefchorten; "dat zeër veele Inwoonersbeginnen te vrèezen, dat meh' hen in een ftaat van ophand tegen het Moederland wil ftellen; dat Tousfaitit Louve'rture een Agent naar'' 'Amérika heeft gezondenom aldaar Negérflaaven op- tekoopen; doch Bat de Engelfche 'Regeerin'g geweigerd Sïeëft éenjge getneenfch'ap hoe genaamd met hem te heb ben datover het algemeende Engélfchen Van «dat Eilandoffchoon nog onbewust van dé gefloteile Vredes-preliminairenzich over de vestiging van dit ''nieuwe Algiers in het hart van Amerika verontwaardigd bétoonen.En eindetyk, dat Tousfaint Couverture den Agent Romme weder otitffagen heeft, zynde deze laatlle in de Vereenigde Staaten aangekomen." Den 2 6 November. In de fchets der'fitiutie van de Franfche Republiek, vinden wy dat berrekkelyk deBa- taaffehe - Repuhliek gezegd wordt. Over de betrek kingen van Frankryk met de onderfcheide 'Mogendheden fpreekende,komt in de eerde plaastdeBataafftheRépu bliek in aanmerking, eh wel in dezer voegen: Pe ®ataaBche Républiek, verweet aan dérzelver erganifatiedat die voor haar niet gefchikt was." Dan zederd eenige Jaaren heersëhtè dié organifritië in het Bataafsch Gemeenebest. Het beginzel des (Fran- fchen) Gouvernements is, dat niets noödloitiger voor het geluk der Fotken isdan de onbejlêndigheid hunner inrichtingen tpen 't Bataaffche Bewind deszelfs ge voelen omtrent veranderingen Vooraf Verneeinen wilde, beeft.het beltendiglyk aan hetzelve dat beginzél oiider bet oog gebragt." Doch eindelyk heeft het Bataaffche Volk gewild veranderingen temaaken en 't heeft eene nieuwe Confli tutie aangenomen. Het (Fransch) Gouvernement hééft die Staatsregeling erkënden 't heeft die wel moeten erkennen, daar die de wil was van één onafhanglYk Volk." Vyf-en-twintig duizend Franfchên moeiten luidens t Traélaat van den Haagtof aan den algémeënen Vre de in het Bataafsch Gemeenebest blyveu. De Bataaven hebben begeerd dat die macht verminderd wie'rde en kragtens eenenieuwling aangegaane Conventie, zyn de- r hst ÜATAAFSCHE VRYHEID. N S 3 13 S CJ V) CJ x S .O cc r? c gQ At té W *-? n O O O O S W «3 CJ 8ËS «O H 2. O c P Kr* N 1 <V ÖO CJ fcJD zeiven op 10 duizend man gereduceerd geworden." w Wegens het afttaim arn'Engeland' Van ;la frinidad ëri Ceylon fpréeketide, wordt in dit fluk omtrent de laatst- gemëlde-bezettihg'gez'egd'! Engeland heeft op eene even oribuigzaame wyze, g de teruggave van 'Ceylon geweigefd. Edoch de Ba- <5 o 3 taaffche Republiek Zal in de tfltfyke bezittingen, wel- ke aan haar teruggegeven wór'dén, het herfteld van -3 S -S haafe Koophandel en macht, vinden." S° In een onzer Nieuwspapieren leest men hét Vólgen- de: De Burger Schimmelpennlnck, Ambasfadêurvan™ c c Holland, zal aan 't Congres eëtl Prótest inleveren, te-k-1 g 0 gen de vryherd der Schelde, die door aan dé Daven% van Antwerpen haaren ouden luiftef tèrüggéventle, het« S door de jongflq Oorlog reeds uitgeput Hollond gehéei 0 S en al ruïneert." Den 28 November. Dé Confuls der Republiek heb-S t ben gcarrefleerddat -de Equipagiéfl vah dè Zeemacht op'deh voet van Vrede moeten gebragt wptden. G R O O Ï-É R I T T A N N I E N. LONDEN detr24 November. Mèii kégd dat de Mar-P .0 Z quis Corn wallis eh dè Marquis vin Buckingham, bei-^ E c - den tot de waardigheid van Hertog zullen verhevenen 3 de Heef Sidney Striith, tot M van 't Ryk benóemd I" S o 2 - worden. m 2 2 De Regimeriten van dezen Staat di'e zlg in Ëgypten c S bevindenhebberi order bekomën ,Vriri téfüg té keerèn, -§0^2 zy zullen op dén voet Van Vréde gebracht worden. q Men zegd, Zonder dat mén weet óp wat grond, dat CQ 5 O ons Gouvernement van da t van Frankryk het afftann van ___!L Tsba'go zou gevrnagd hébben in de Travetter Van vsn daag ftaat, dat de Confuls dién'éisch haddén vèn de hond'i— gewezen. BATAAfSChlÊ RÉPUBLIEK. DEN HAAG deii 1 December. De brieven Vnn___ Amiens mélden Jat hét Congres \vgarfchynlyk niet voor half December aanftaandê' geopend zal Wordenten mirt-. o c -c s Vj a ei <5 0 ÏZo„ T Sv SS J-S w "C a :SZ O i'a d T3 ~cd g g E -3 c£ r "S W 8 a NO Af c <u <u n c 'Ti -a to m ïSZS O o i< s J"iS 3 -o to H o S r Z O CJ O C V' CJ J3 3, S 3 tt| S 1- t - O C •T3 C <u fc-D CJ QJ O *-* a o - - Of? 3; -/"O 9& CJ CJ *"C ÖJ5 N O te"< Z Q W J oö bi g,2 •t zq a. .2 S -o •.2 sct; X - -S U) w O G j- Sf, CJ B o O a CS I <v% 13 öd 0 o CJ t-m )G Xm «J (1» CJ «-£- CJ T5 fel 3 P aj» CJ d o G <u o Qj O N -15 'C r<J O W3 f r"* wui ucii y IcfJ i'i*n» fte als men volgetis verfchefden omftandlghedén Zal oor- «f deelen. Deze brieven behelzen Verders het volgende. Mén kan thans met éenigë Zekerheid berigtenflat de Gezant van den Dultfchéi Keizer by de Franfqhe h Regêringde Graaf Philip Van GóbenZel, gelast zal* - Zynni .vut h'e't SS -o 1 vdu v_ouenzei, geiast zat :yn met de belangen van het Huis Van Oostenryk op net Congres van algemeenebevrediging; insgelyksfchynt^ het zeker, dat de Heer van Morkoff, die het Traétaat van Vrede tusfchën Frahkryk en Rusland geflotén heeK, 1' e 'do'or zyn llof b'enoérfid is tot 'gevofmagtïgden Minister "2 óp het gemelde Congres. Betreffende den PruisfÏÏchen S S Onderhandel ar, Wiens 'taak grooter zal zyn, datl men "5 algemeen gelooftalles doet vermoédendat de Mar- f 5 quis van Lucchefmi dien moelyken post zal waarnemen- 1X3 g M O O co CJ Ï5 O cs rt c CJ cx S3' CJ a 2 G. O O O a .O Cf' A v. s w o> 73 CJ n -cs 3 o» •2 O O >r td '1" cs O k o 5 t=i 2 3 cs «a rj cj c 72^04 0/ CL» *3 N r 3 v a *-Qr Kt G .3 CJ <U cG.es; Nb O T3 P c cc - .5 '1c - cj N 4; Cd W C rO 4 - - j r vvnrtiiicuieu» Voor het overige is hét orimogelyk te zeggen, .welltèn de andër'e gevolmagtigden der ónderfcheidè'n Staaten zul- Ierf zyndie afgevaardigden 'naaf Amiens moeten zen- 2 den, aan welkën dè zending tot het régelen van het lotjj 'van een gedeelte van Europa zal tp'ebetrouwd worden.™' - De Burger van Dedem tot den Gelder, bekend door g vëtfchéiden zendirigèn en die zfg thans als gevolmag-^ tigde Minister der BataaffcheRëpublieltaftn het Hof van H q e - - - - Stu'tgard bevindmoét zig najr Parys begevenoin er SS 2 c te blyven gedüurende de afwèzenheid van den Burger g -So c'ëz 'Schimmelpenninc'kdie zig naar het .Congres van Amiensg Q sS Men verneénitdat al de Compagnien Bataaffche In-fe fantery tot 62 man gebragt zullen worden, daar onder «J begrepen de K'apiteiq en verdere 'Öfficieren. Deze re- 5 -2 "S. duftie zal voor het' einde van dit Jaar geleideden. <g S 3 T g 3 I* Men verzekert, dat de Paspoorten van Engeland'ö S t 3 tT'o voö^ 'de Bataaffche Republiek zyn aangekómen. g 3 -f g."| o 3 Volgens berigten van Londen zullen, de Bataaffche^ S^SS'edÊgU rS:w '>-."P IS cr^-c S v p+ M CJ c Volgens'bèrïgiè krygsgevangenen binnen kort vrygelaten worden. Die^ wélken zich in Schotland b'evind.ehzullen eerstdaags' "g naar hun Vaderland keeren. ig ROTTERDAM den 3o ■November. Van Wegen'j het Generaal Post-Comptoir alhier, word by dezen, Sc cc 3 33 O ~a if.p u V) C O cj O w .tJ CQ rigt gegevendat de Briefwisfeiing dtreft op Engeland 2 J zal worden herfteld; de eetfte gewóone Postdag na de-- g - aankomst van eene Engelfche Maal., die eerstdaags te T4ptlo\jAZil,?ltMfi mof At* 1 8" o +sj "S -q -q f-ég &Q by voorraad, aan de Commercie en aan het publiek be- rigt gegevendat de 'Briefwisfeiing dtreft op Engeland 2 U 1 vviüVUHDgJ IC **- Hellevoetlluis, met de Paquetboót word verwagt. EXTRACT eens briefs 'uit Eierikzee van den 27 November. De fchaden wélke Wy San de Dyken 111 den Zuid hoek van den softe tot den sófte dezer gehad hebben» a 8" a T3 P-I CJ «55 2 32 O «5 CJ CJ T5 G q M -o a a> C 3 r O m a o g "O cs c O r^H CJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1