PI GELYKHEID, VRYHFTD, BROEDERSCHAP. No. 155. MIDDELBURGS CHE DONDERDAG, COURANT. l80I DEN 3 DECEMBER 2 3 SJ 6 s S %0 5 kÊs" 'g'2 a 3 3 w 4.^|osil o.-^ I 2-, -3 tS w H I 'i g -2 S ■z sZ M I .2 2 G g z a - s S 5 *5 S 0 - -0 c 3 T.Vp'>£,: o M bjj-y HET ZEVENDE JAAR DER I T A L I E N. MILAAN den 12 November. Gisteren bv gelegen heid dat er een Couriermet alle raooglykefpoed hier aankwam, heeft er eene buitengewoone Vergade ring plaats gehad: de Minister Petiet en de Generaal jVIurat woonden dezelve by, dezelve heeft meer dan 2 uuren geduurd. Men weet nog niet wat er imdezel- ve verhandeld is. Den 21 November. Sints eenige dagen zyn wy in eene bittere droefheid gedompeld. Onze Lander yen en.de Wegen leveren het Schouwtoneel van een groot Meir op: het is voor als nog rtiet te berekenen watfcha- de deze Overftrooraing veroorzaakt heeft en aan welke wy nog bloot ftaan zoo het blyft voortduuren met re genen. Overal worden er publieke gebeden gedaan om de verdere voortgang van 't onheil dat ons bedreigd nftebidden. Niettegenftaande alle die hindernisfen en gevaaren, is de Franfche Kourier Mouftache gisteren met depech.es ▼oor den Franfchen Minister Petietalhier aangekomen. Daarop is men buitengewoon vergaderd geweest, en men denkt dat zyne depeches de definitive Conftitutie van de Cis-nlpynfche Republiek behelzen. De Commandant van Porto Ferrajo heeft de officiële tyding bekomen van het teekenen der Vredes-prelimi- ijairen tusfchen Engeland en de Franfche Republiek, Hy is te Livorno tuet den Engelfohen Conful aangeko men. Men denkt dat hy naar Porto-Ferrnjo terug ge beerd is. De Have van Ancona word fints de Vrede wederom zoo als in voorige tyden bezocht: Schepen van aller- hande. Natiën komen er binnen enallerleye koopwaaren worden door dezelve aangevoerd; men hoopt dus dat de Handel dezer Stad weldra wederom haaren vorigen bloei zal bekomen. DUITSC HL AND. WEENEN den lp November. Den 4 dezer den Verjaardag van haare Majefteit de Koningin van Napels en die van den Aartshertog Kareigaf de Groothertog van Toskanen een prachtig dinéwaar by hunne Kei- ïerlyke Majefteiten ndfifteerden. De StaatsraadCham- pagny, lei ook dien dag een bezoek, 't welk zyn eer- fte wasby hunne Koninglyke Hoogheden af, en den volgenden dag begaf hy zigvergezeld door zyne drie Secretarisfen naar Luxemburg. Na alles wat aldaar merkwsardig is te hebben opgenomenfchreef hy zyn naam op in een Boek, dat men op gemelde Kasteel, dat haare Majefteit de Keizerin heeft doen bouwen,ge legd heeft, en het welk dienen moet voor alle lieden vati aanziendie aldaar komenom er hunne naamen in optefchryven, FRANSCHF- REPUBLIEK.' STRAATSBURG den 21 November. Daar het Gou vernement zig niet alleen met den Roomfchen maar pok met de belangen van de andere Godsdiensten bezig boudzoo heeft bet Beftuur van de goederen der Pro- teftanten van de Stad Straatsburg en van het onderhoo- rige een Committé benoemdmet last om zyne belan- gens by het Gouvernement voorteftaan. De Burger Ko?l)Profesfor by de Univerfiteit en voormalig Lid van de Wetgevende Vergadering is tot Prefldent van dat Committé benoemd. De Protestanten van de andere Arrondisfementen van ons Departement, zullen zig opk by dat Committé voegen het zelve moet aan het Gou vernement een plan van Orgauifatie voor den Proteftan- fchen Eerdienst voordellen en daaromtrent me tde Staats raad Portalis, die met de Kerkelyke zaaken gelast is, in correspondentie te treden, PARYS den 25 November. Gisteren verfcheen er eepe deputatie van het Wetgevend Ligchaam by deCon- fuls. De Burger Gregoire voerde het woord, en gaf can de Confuls de gevoelens van zyne collegaas te ken nen, hy verheugde zich op het gezicht van de uitwerk- fels vap de goede Adminiftrntie die er thans in Frankryk plaats haden by eindigde met deze woordenterwyl de fouvereiniteit van de Natie over allen zweeft, zul len zy die de befchikking over de macht hebben en die alleen door en om bet Volk beftaan, in deszélfs" ver trouwen en liefde de aapgenaamfte belooning voer hun ne werkzaamheden vinden en fteeds aangemoedigd wor den om nun geluk te blyven bevorderen. In het antwoord v-n den eerden Conful heeft mëa in *1 byzonder de volgende trekken opgemerkt. .0 O mZ O C -TÏ c> bO O *T3 .3J c'w o a -C 0 CJ QJ G> BATAAFSCHE VRYHEID. C Cl i->» c s si a CJ 'o O Ej V- dl .O u- 3 0 o ffS P J - ,3 "3 nj fXJ O 55 O CJ C- W 5J c :CJ B O V, O cv 9 2 J- O C- a» É5 -te no 8 p Het Gouvernement keurt den flap -van het Wetge vend Ligchaam goed." CS Het Gouvernement is gevoelig aan het geen gy <2 j- van wegetïr uwe Gommettanten gezegd hebt. *g Het ge^n door het Wetgevend Ligchaam in.deszelfs .2 -v laatfte Zitting verricht is,heeft veel toegebracht om de g «i gang van 't fverk by het Beftuur te bevorderen, en om m'*. ons dien ftjat te doen bereikenwahrin wy thans zyn.Eg Het Wetgevend Ligchaam zal die zelve gevoelens a x O SÏC c KI 2 -H Ï.f2 p C fj .S- Z K S L C T3 Z2 13 X1 sT c- .si CL b* O 0 SS O O •50 C El. r 5? ,tf O N OO *.J fep '3 L 55' <L> n Cu. Q Ij fcfj O O B S qj Si <5 W J CJ «q .5 O o a' o 2 <u n c O g. "G S> 13 O C2 O U s. 0 - g- Xi 13 .Si c c; c o rA 5» w qj t— tu r? 0 u-j o sx o o D o - O - hp *T^ Tï "CS OTJ •c* rj blvven behouden by de werkzaamheden van de volgende c p Sf o "caa. 1 CJ OXI »--J "O r-""1 *J <U O Zitting. Dit is een zeker middel 0111 het geluk en den s, ïï-ï"0 voorfpoed van het Franfche Volk onze Souverain meer J? so-o -g en meerite bevorderen. Het oordeelt over onze werk- «tamheden. Zy die het zelve met zuivere gevoelens eh Jj a N S 2 met iever dienen zullen wanneer zy het Bewind zullen J '<u o p, fd O 3 po 2 5 T- a o - cra^ o om de Vorst Panin zyn ontflag bekomen en last gekre- o* gy S fe 1 u y— Cl -v hebben nedergelegd in de ftilte de achting en de Liefde o 2 van hunne Medeburgers genieten. o Sj o fcJb »-l-t In de Engelfche Dagbladen word voorredewaar- .g oo 3 4> gen heeft om geduurende 3 jaaren te reizen opgege- vendat hy den Rusfifchen Keizer zou aangeraden heb-1 ben zich aan het aangegaane Traclaat met Frankryk te onttrekken. Van Romen meld mendat de Zoon van den Her- PS tog Mr.ttei door een ven zyne onderdanen gedood isj de Boeren waren tegen hunnen Heer opgeftaan en had- g|0 go-2 1-5 c O -Ti *7,* L B pj Al L —L o - g «3 L0V.MÏ5 G s> r* m ■s den verfcheide fnaphaanfehooten op hem gedaan. Men U S biD JD WW s G 2 Hè -W JO K O p -1 tzj o «X 'TJ O S3 zegd dat de rede van dien opftand geweest is, dat hyU met te veel ftrengheid 't voldoen van eenige leenroerl- g C L_J ge rechten gevorderd had. G 11 O O T-B R I T T A N N I E N. LONDEN den 20 November. Daar zyn tusfchen de beide Gouvernementen arrangementen genomen téu einde de Paketbooten van Douvres naar Calais regu- lier heen en weer zullen kunnen vaaren. De maatre- gels dien aangaande genomen worden algemeen goedge- keurd. Alle pasfagiers 't zy Engelfche of Franfchen zullen op eene lyst gezet worden die men aan den Kap- a 2 tein'zal ter hand ftellen om by zyne aankomst te Dou- -o vres of te Calais.aan derefpective genten der beide Na- o tien te worden overgegeven, waar door het kenbaar 5 a zyn zal welke perfoonen in het Land komen. Men ggat 2 eerstdaags dit befluit in werking brengen. Zomroige lieden denkendat- de Heer Tierny in het m g aanftaande voorjaar naar Oost-Indiën zal vertrekken om o 6 g S aldaar een post te gaan bekleedetianderen daar en te- Jj të gen zyn van gedachten dat hy Engeland niet verlaten -5 L) zal. Zyne byzondere talenten en kehnis in het finantie- S1 wezen zyn te zeer bekend dan dat men hem naar bui- O G g ten s' Lands zou laten vertrekken, 2 Sj Men wrfpreid alhier het gerucht dat liet Frsnsch a S Gouvernement van voornemen zyn zou om too Linie- Schepen en 200 Fregatten te doen aanbouwenen men verzekert drt volgens dén ftaat die men van Rochefort," 2 v Toulor. en Brest ontfangen heeft er thans reeds op ge--15 <U S O OJ ns GJ S O' o •cJ> G. CJ C 3 O r, O - H O O eu »u V -C ti KJ p U HM Er* 5 2 melde plaatfen 40 a 50 Schepen op ft-pel ftaan zouden. Men verzekert dat de Vorften van hét Huis vanBour- g '3 o-- S N F -S dd c-. c G a n bC-= <u N t> Jp G CG p 2 Ef R 2 0 a Q XÜ O vJ CJ eene kostbare goude Snuifdoos met het Portrait van dien g S e q Vorsten met overheerlyke diamanten bezetten gefchenk ontfangen. De waarde'dier doos Word op tóoo guinees g 5 gerekend. bondie zich hier bevindenaan het Gouvernement zouden verzocht hebben het Koninglvk Paleis van H mp- toncourt, het welk een tyd lang door den Prins van Orange is bewoond geweest, te mogen betrekken. Men (J; denkt piet dat dit verzoek hun zal roegeftaan worden. G Lord Hawkesbury heeft van den Rusfifche Keizer' W X TC rC o fe 2 i> a 5 "js 0 rT- w C M rt S Q - Cl o> C2 *T> H -O C O ^0- -GJ K c o 13 v Yg c 69 CS o CS O O Cr* 9 5 vo o o 6b tg -ü a, P »T? C 00 SC M O CJ G, Men is te Londen met den eerden Conful zódanig t- .O) _Q| U -o ^3 oT Al E g „G G- cj c S Q c r 1 r? b£ w ingenomen dat eert Burger ter zyner eèr ee-e medaille g «-§0 gQ heeft doen vervaardigendie hy voor de prys van drie p~ g 'S S c M Franfche ftuivers verkoopt en waarmede hy zyn fortuin-o - sj"— - -2 maakt. Dezelve is van tin en gelvk zeer véél naar zfl r2 n 1 1",' 1 U X bc i. 3.2 •ver. Op de eene zyde van dezelye ziet men het wel- g gelykend Portrait van Buonaparte, en op de-andere^ a P- a. - o «q <u s -» zyde leest men deze woordenwysheid in den Raad'g g »- e» dapperheid in "t Veld. S g. .s* g .5' S 'g g 3 De Morning Chronicle van van daag fpreekt tegen i g o o£ *Z U C CJ aj v-« ss S 4) O P "S» s a O 6» o C a O- c a> <v ft. <v c het geen hy eenige dagen te voren gemeld had van de"^ -ë waarfchynlyke dood van den Nabab van Carnatie en er r - van de aanmerkelyke veranderingen die zulks voor het s L__J j Gouvernement in de Indien had kunnen te weeg bren- H-ar r p*** r~—i gen. Daar is een Traftaat zëgd hy waar by de Suc- p cesüe van Carnatie aan Musnud geguarandeerd word f j

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1