GELYKHEID, VRYHEID; BROEDERSCHAP. middelburgsciie COURANT. No, 137- DONDERDAG, 1801 DEN 22 OCTOBER B\ o c IIET ZEVENDE JAAR DER I T A L I E N. ROMEN den 26. September. De Courier, die van wegens den Paus met de Ratificatie van de Conventie.met Frankryk geflotennaar Parys'was afge vaardigd, is 's nachts tusfehen den 20" eii '2r"met' de Ratificatie van den eerden Conful terug gekomendie bv die gelegenheid drie Goude Snuifdoofen met Dia manten omzet aan de Ministers van den Heiligen Stoel prefent deed', nartientlyk aan den Secrtaris Van Staat den Kardinaal Confalvi, aan den Heer Spina en aan den Pa ter Carfelli. Het gerucht is alhier algemeen 1 dat in de eerfte Confiftoriedie er gehouden zal wordende Pau's de gemelde Ratification zal aankondigen en dat de Arti kelen van de Conventie alsdan publiek zullen gemaakt worden: dog het is geenfints waar, dat, zoo als men gezegd had, de Paus voor dat hy de Ratificatie bekrach tigde, eenige modificationóf veranderingen zoit voor- geilagen hebben. M1LANEN den 5 Oftober. De Stad Péfaro Is den 23 September wederom onder het Bewind van Romen overgegaan. Die overdracht wierd met veel plechtig heid door den Franfchen Commandant aan de Pauslyke Afgevaardigden volbracht,.en de akte van reftitutie dopr de beide party en opgefteld wierd vervolgens ook door hun getekend. De Franfche Troupen wierden door een detachement Romeinfche Soldaten afgelost. Alle de Re- publikeinfchc tekenen wierden met alle deftigheid weg genomen en de Pauslyke Wapens in de plaats gefield. FRANSCHF R E P U B L I E K. BRÉST den 9 Oftober. Men heeft den 5 dèzér de Goelet de Biche afgezondenom aan het Engelsch Eskader van'Lord Comwallis het Telegrafisch bulletin, waar by het tekenen van de Vredes-preliminairen gemeld word, medetedeelen. Men zégd dat de Matrofen hfer, over ten uiterften in hunne fchik wareii; de .Officieren onthaalden de onzen op het minzaamst en dronken te zamen eene goede kom punch op hunne'verzoening. PARYS den 14. Ottober. De Broeder Van den Bur-i ger Otto is gisteren avond ten 8 uuren te Parys aan gekomen. Hywns'den 11 van Londen vertrokken: de Generaal Laurifton was den 10 's morgens ten 10 uuren te Londen aangekofHénen de Vïedes ÏGtifiCaticn'zyn dien zeiven dag.uitgewisfeld. De feurger Laurifton vervoegde zich terftond na zyné aankomst by Lord HawkesbnryMr. Addington en Lord Saint Vincent. Hy heeft by Lord Hawkesb.ufy het mid dagmaal gehouden. De Héef Addingtóh zéide hem: Dit i? geene ordinaire Vrede; dit is eene: verzoening tusfehen de twee eerfte Volkeren dér Waerclcl." Lord Saint Vincent zeide aan gemelden Burger dat hy gezorgd had dat èi' terftond Paljetbopten naar alle de Waerelddeelen afgévardigd wierden te' 'nëifi^e deVy- andelykheden te doen ophouden dhr het minfte ver- let de dood van eene menigte menfehen "tèri gevolge zou.kunnen hebben, en dat het .gecivilifeerd E11- 'riopa er niét dan al te veel gedmtrende dien langdu- rigen "Oorlog verloren had." De Burger Lauriftöit Beroemd zich ailèewziiits over het onthaal dat hem zoo van wegen het Gouvernement als van hèt Volk is aangedaan. De eerfte Conful heeft in 't byzóhdèr de levendigfté blyken van achting ontfangendie'de Engelfchen by deze gelegentheid hein gegeven hebbqp. Den 15 Oftober. De Burger Vincëpt Chef de Bri gade en Direfteur Generaal van de Fortificatiën te St. Domingo is te Parys aangekomen.' Hy was met ver'fchei de brieven van Tousfaint Louverture gelast en ujec het officieel bericht ~van de 'Conftitatie om cfezelvé ter'appro batie aantebieden. Dit plan van RegerïngsFórm zal bin nen korte dagen by den Staatsraad nagezien en beoor deeld worden. Gemelde Burger Vincent geeft de voldoenfte berich ten nopens den bouw dier Colon ie. Tosfaint Louverture, die genoegfaam geene'commu nicatie 'met het Beftuur had en dus niet in 't geval was V3n deszelfs mtentien te kunnen weetenheeft zich zomstyd hier en daar in kunnen bedriegen maar hy heeft niet opgehouden groöte dienften te beVéyzén. De Burger Oorlog heeft eindelyk opgehouden, en het Franfche Volk kan niét vergeten dat het gedeeltelyk aan hem het behoud van diefchoone en importante Colonie te danken heeft. Het is mooglyk dat men in Frankryk vetfeheide Ar- BATAAFSCHE VRYIIEID. g 2 5-2 ip o 1' w w O o o jh *7> S n g H o 3 3 9 0 51 o Z. O o c bij o 2 H, "S 2 O S S 5 o; o o o o O -if ir 5 y to a 05 •- a 2 .53 n 3 c; aK 5 "5 r -2 X 5 n g s s - OJ a c tj. S fcj g r-* a g H tl o C1 C*-Q Si cu r" <u 2 O y O S o w d 3 tikels van zyn.e voorgeftelde Staatsregeling niet goed- 2 bC v 5 'Q keurt; maar de veranderingen die het belang van de hoofd- 0 Jl' '0 ftad zo.u kunnen vord.ei'en zullen alle rtrekkeu ten voor- IjjS dëele van den Handel de Landbouw en de Welvaart S .2 o g 0 van St. Dommingo. -o 'U e 1 r Ei Vyf en veenig Aartsbisfchoppen en Bisfchoppenheb- -5 rrrr-"">u 2 o» s g bgn aan den Kardinaal Legaat hunne demisuen gezonden. T èóT 2 u De prys der geconfolideerde derde was den 15 op. Só de Beurs te Parys 56 fr. 5' O J8 41 p t4 BRUSSEL den 15 October. Nimmer is ónze Kan- u. a ten Handel zoo brilVant en zoo voordeelig geweest als 'g a D w t) S c' 5< - cA S' of a r-s ts a e, ■S S 1 2 -ë g S a u tx> S T a "S O -- ..0 .s o "A 'g c -7 o' tegenwoordig. Onze Kooplieden hebben zwaarc com- d 0 ui N misfien zoo van buiten als uit het binüenfte van de Re--^ 2 -g g c Q "'T3 -1- ..f- - o ti P a 2 r' 2 v c 4 O to r- '5 1-1 .0 «p - Y'»«vn viv. «jnvtu n.uaiCll,CH p O» g r -S O j. maar de Commandant nog geene inftruftieii deswegens p b0 r "- S ta c 13 c S-- O c O O o c: "rr -c O 1 -ö 3 H ^05 5-0 n K ;-t; E- t—1 publiek ontfangen. g Een Engelsch Parlementair is reeds op de rheedevan^ f Ostende gakomen en wilde binnen de'(Iaycn komen.; Z maar de Commandant nog geene 'inftriiftien deswegens o o g bekomen hebbende heeft zulks van de hand'gewezen ,|i| o. u u Men .verzekerd evenwel dat de communicatie, mét En,-^ -S c -E ^"r- S geland weldra vry. zyn zal en dat de Pakëcboten van W c Ostende en Margate wedéfom binnen kort over en \keer^ vaaren zullen. <u t p o L G R O O T-B RITTANNIEN. S o g -g o LONDEN den. 12 Oftober. Eindelyk hébben Wy o g 8 hét genoegen te kunnen meld,en dat dé Vrédës-prelimi- gl-j ®,o - naifen geratificeerd Zyn. Gisteren wierd die ratificatie .0 0 n' alhier door den Bürgeir den Generaal Laurifton Aidède 'g J2 gU g Cainp vail Buonaparte alhier aangebragt: hy vervpégde^ zig 'téfftond na zynë aankomst by den Burger Otto, die hpui naar het Reddihs Hótel in de St. Janjés Straat be L geleidde; aldaar \vierdeii de paarden van zyn koets af- gefpannén én het volk trok dcnzelvèn voortop die zelve >Vyze wierden zy naar het huis van Lórd Hfiwkés- bury, gevoerd ortder t^en algemeen gejuich en het roepen I van hoézéé. Vervolgens wiérdeh zy. ai verdér van Lord Hawkes- Sury naar de Admiraliteit voortgefteèpt ep aan de tuin-_ poort door den Graaf St. Vincent opgewacht; die voor ongelukken beducht zich tot het Volk wende, hetzel-. ve verzocht ftil te houdén en vöörzichtig té zyn om het rytuig niet te dóén' oih^aaii. 's Middags ten uüren wierd het kahon jii het Park vei t» o tlrn - c 3 1 r i- 0 t* sfü E 'rH .3 fc* c .0 5"., S 1: N 3 E 'w -ê tA - «to w v. >-* OJ r; r r a 0 =0 o o§".g.-= s o 2 ri - -s c w.' Q o- «et Kauon.in net i'nrR o >^5^9- en van den Towei gélöst opi die blyd.eTy.ding. aan het g o o •- S b 0-r-j- i.^rviiug. «uiu iicc Kl:§ •Sj' o "Volk 'médetédeeiëndés avonds was ef eehé'al gemeen e r=.;p: n f •-§' Illuminatie, die op.^ferfch'éidö' plaatfén zéér luisteryk^ J a Was, vöoral by dé p'ubiVqüë Béftuurèiien byZöüder g Jjfg g by het Bureau van Oorlog cn dc Admiraliteit^ o - - Mén heeft reédi bèfchikkingeh gemaakt óm' dc Mari- JSjc^-o '^-S 5 a ne op den voet van Vrede te (tellen. De Admiraliteit^ S e (3 heeft almede dc nódige'orders afgevaardigd om verfchei-rj- §.-2 f cj de Schepen die inde haven liggen tcbetalen en aftedam f o S -3 kén. Oók heeft meh va;» *t Iiureap van den Adfud^nt.o -."t- 4 Géuern'al de nodige expediticn doen afgaan om het rec'ru- '3 .'^"45 o teeten te doen ftaakeu. f g S a Het is eene diplomaticfae etiquette óm. vijn nlle^Trac- - os 3 J taatéit'jlie ér gefloten wofdèn twéé copiëu té maken, -| g 4? 4 S g en op' ééiie .det beidé de naam, van iedèr' Mogendheid het: S «J 3 g "2 eto'te "plaatfén'daar Vynu de é'érft'é'copje van het; o S tusfehen ons.F.rankryk gefloten .X.raftaat'met de Fran- g g *S fche papieren bekortten hebbenftoud de péam vgn de - g t> -i- ^.Yvc" 111 t, r ranse n-gem unltëerdü p3 - 0,580^ 'geweest iseji dat de beide copieit respeaiyelyk door g g*co o g de wéd'érzydfche gevolmagtlgden' gereekend zyn. _j 2 °- - - - - *ir -a o P w 2 0 »- Men zal voortgaan ten minftén gecfimrende de zes O Z S f CT -8 - eerfte >'eekën die er na het teekênen'de.r prellminairen 9 n b" J o 5 >.i o ...Jl, - - - J1« --- -- - -• N. C« O W *G X TJ i. w -rs .eerfte'weekfen'die er na hét' teekénén dér .prellminairen 9 g S .vètfoopfeH zullen, met'omzigtigte zyn omtrent hethit-- J - gevën vari paspoórtên 'naar Frankryk en de,reguliere S communicatie met de Postzöl niét dan na hét fluiten J der.difinitive Vrede Sheffield worden. b/ Menigvuldige Weddingfchappen hebben er plaats otn- trept den tyd waarop dë(Vrede definitief zal gefloten', zyn:' men wed 100 güinees tegen 20 dat d.czelve voor' het begin van January émftaande Zal geteékend zyn. o - De Heer Pitt heeft laatstl. Zaturda'g geduurendc twee t: i rréH 'ïripr dén Grdwf 't/n'n Cj- - "O o c; xJ "2 S? .-.rr-irr vMts offl- S tilsi trent den tyd waairop dé Vred'c definitief zal gefloten^ ru c U TJ 5 r 0*3 o .-p H».uiu|.uuw nvccpq 3 r .Qs-g c 2 ér uirrén met dén Graaf yan Artoisijt conferentie 'geweest. gG^^ Men heeft opgemerkt dat die Vorst vópr hybyden lleerf-A g Pitt vêrfchcen een dröëvig voorkomen had, doch dat, hy by zyn terugkomst veel meer opgeruimd Ichee/i. n N - 0 <2 nt - - 1 1 a Men Verzekert dat dé onderhandelingen tuafchen den Bataaffcbea Agent deu Burger tfUitman eü dea Agent

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1