lil I k gelykheid; Ié VRYHËID BROEDERSCHAP. MIDDELBURGS CHE COURANT. 5!l| I s t a a n o g s a •-* f 1^. 41 f»Sü - F L No. 132. DINGSD AG, ISOI DFN 13 OCTOBER s? A A 2D s fcj3cS' 8 m *j§ H - 5 a|Slo2f 2 s 0 i s -S sö^ - -5 T a cd, 3 Éi 05^ <2^ *éc fe1 3 :h 9 - "N&'S. 5 g s LD-x 3 s I1 AH A - g! IIET ZEVENDE JAAR DER WE S T - I N D I E N Indien men de berigten en Hukkenin verfcheidene Noord-Americaanfche Da gpnpieren geplaatst, geloven meg, en uit den aart der zaak® fibynt er geene de minde reden te zyn, om geloof te weigeren, heeft de vermaarde Neger-GeneraalTousfaint Louverture op St. Dommingo en omliggende Eilanden den e Ju- ny laatstl. eene nieuwe Conditutie ingevoerd, welker inhoud alleropmerkelykst is, en hoofdzaakelyk de na volgende inrigtingen vervat. Gemelde Eilanden zullen gezamenlyk eene Colonie uitmakenah een integreerend gedeelte van het Fransch Staatsgebied, maar beduurd door haare eigene byzondere Wetten. De Colonie zal in DepartementenRingen en Parochiën verdeeld Zyn. Geene Slaaven zullen er meer geduld Wordenvoor al toos is de Slaaveruy afgefchaften elk (zonder onder- fcheid van zwarte, blanke of gemengde kleurWordt vry en Frnnschman geboren. De Roomscb-Catholyke Godsdienst is de eenige die openbaar beleeden wordt; maar elke Parochie moet zelve de kosten van haaren 0- penbaaren eerdienst dragen. De Egtfcheiding'is verbo den. De Wetgeving wordt opgedagen aan een Verte genwoordigend Ligchaam ,de Centraale Vergadering van St. Dommingo geheetcn, en beftaande uit twee Afge vaardigden van ieder Departement, zitting hebbende voor den tyd van vier jaaren, als moetende ieder twee de jaar de helft der Leeden afgaandoch de zitting van elk jaar duurt niet langer d=m drie maandöfi. Het alge meen Gouvernement der Colonie wordt Opgedragen aan een Gouverneur, die voor vyf jaaren aangefteld wordt, maar gecontinueerd kan worden. V001'het tegenwoor dige benoemt de Conrtitutie tot Gouverneur den Gene raal Tousfaint Louvertureen wel voor zyn leven lang, uit aanmerking der groote diendendoor hem aan den Lande bewezen. Ook kiest hy zelf den Gouverneur. die hem na zyn dood zal opvolgentetwyl de volgen de verkiezingen door de Centraale Vergadering Zullen gefchieden. De Gouverneur doet de voordriigt der wet ten, zelfs desnoods ter verandering cfer. Cdnftitntie,en de Vergadering verwerpt of bekragtigc dezelveii. Voorts wordt alles geregeld, wat betrekking heeft tot de Ge rechtshoven Municipaale Beftuurenen Financiën. Deze Conftitutre zal wel. aan het Fhm?éh Gouvernement ter fanftie toegezondenedochuit hóófde van hét drin gend belang der Cótonie,onverwyldin werking gebragt wordengelyk dan ookvolgens gemelde berigtenop den voornoemden dag van den 2 July, metterdaad ge- -fchied moet zyn. FRAN S C H F REPUBLIEK. p'ARYS den 6 OSlober. Het Gouvernement dóór eenen Courier onderricht zynde dat de Koning van Engeland do gefloten Vredes-Préliminairén bekragt'igd heeft, zoo heeft ook de Eerfle Confül zyhe bekragri- giég' aan dezelve gegeven en haar'heden doen publiek maken. PRELIMINAIRE ARTIKELEN van Vrede tm- fihen, de Franfc he Republiek en zyne B ritje ie Majefteit, geteekendte Londen den9 Vendemiai- - re van het 10 de 'Jaar der Franfe'ie Republiek (1 Oélober 1801.) Dé eerde Confnl dyr Franfche Republiekin naam des Frcnfchen, Volks, en zyne Majefteit de Konirigvah het v.ereenigd Koningryk van Gfoof-Bfittannien .en Ier land, bezield met een gelyk verlangen, om de rampen van eenen verwoestenden Oorlog te doen ophoudenen tusfehen de twee Natiën de eensgezindheid en de goé de verflandhouding te herflellen hebben tot dat einde benoemd, te weten: De eerfle Conful dér'Franfche Re-: publiek, in naam des Frpnfchen Volks, dé Pnirger Ló- dewyk Willem Otto Commisfaris! gelast met de uitwis- feling der Franfche krygsgevangenen in. Engeland; en Zyrla Britfche Majafteit, Robert Baiiks-Jctikinfon, Lotgl H'awkesbtirylid van zyiier. Majefléits Geheim-raad en zya eerfle Staats-fecretaris voor de Buitenlandfche be trekkingen welken na elkander hunne wederzydfch volnachten op behoorlyke wyzé medegedeeld te heb ben omtrent de.volgende Preliminaire artikelen over eenkomen zyn At. I. Zoodra de Prcliminairén zullen zyn gbreeketid en bkragtigdzal de oprechte vriendfehap tusfehen de Framhe Republieken zyno Britfche Myjefteitte Land en t< Zee in alle de oorden derWnercld herfteld zyn. GeWelyk en op dat alle vynndelykhéden tusfehen do tweeMogendheden en tusfehen hun én hunne weder- zydfie Bondgenootendaadlyk ophouden, zullen aan de Ind- en Zeemazt de bevelen met de grobtfte fnel- hek'oegêzonden Wardenverbindende zich ieder der BATAAFSCIIE VRYIIEID. c "O O O O O w> c 0 fcj) O ft O O 1-d s A3 N 52 Si O 2D o O 5J O AA' CJ A -T3 a Cj O u "o jy SD cj r-*~ O 1 - tsr o co CL» cv} O O' j_» (U o 'C.T O C' contmflerende partven om de nodige paspoorten en gc-'-? Q g rieflykheden te geven om de aankomst der gezegde .or- g Q J ders te befpoedigen en er de uitvoering van te verzekc- ren. Er is bovendien overeengekomen, dat alle vero- "2 vering, die van de zyde van de eene of de andere der L contraciereude partyen, op een hunner BortdgenSoten, a té na, de bekragtiging der tegenwoordige Preliminairenzaljj, gemaakt zyn, als tiiet gefchied zal befchouwd, en ge- trouwlyk begrepen worden in de teruggaven die na de bekragtiging van het definiti.f Verdrag zullen plaats heb- ben. S-gAr, II. Zyne Britfche Majeftett zal aan de Franfche Re- 3 publiek en aau haare Bondgenootenmet naame aan £3 2 zyne Catholyke Majefteit en aan de Bataaffelie.-Repu- ei tohek, allé de Bezittingen en Colonienbezet of vero-S 1!k—- verd door de Engehche wapenen inden loop van den te- 2 'N- 2 genwoordigeUOorlpg mat uitzondering van het Eiland 3 g 3 Trinité en van deHoUandfche Bezittingen op hetEilaud éj 3 "H Ceilon over welke Eilanden en Bezittingen zyne Brit- fche Majefleit de geheele en volkomen opperheerfchap- r py aan zich behoud. g Si g III. De Haven van de Kaap de Goede Hoop zal voor gj.ts g g a| den Koophandel eii de Zeevaart der beide con tra fieeren- w de partyen open zyn, zullende zy er de zelfde voor- J rechten genieten. IV. Het Eiland Maltha, metdeszelfs onderhoorighe--? den, zal door de EngelcfheTroepen ontruimd, en aan dé Order van St. Jan van 'Jeruf-lem teruggegeven wor-L^»- dén. Ten einde de volilrekte onafhanglykhcid van ge- zegd Eiland van de eene of de andereder twee contrac- terende partyen të verzekerenzal het onder deguaranti e en befchermingeciiêr' derde Mogendheid gefleid worden Welke by het Difinitijf Vefdrag zal aangewezen wórden. V. Ègypten £21 worden teruggegeven aap de Verhe- Vc Porte, waar van'het GCongebied en de Bezittingen by derzelvev innsgrbslt bèwantd blyveil zonale zy dat voor den teg'enwoovdigen Oorlog waren, V L Het Grondgebied en de Bezittingen van Zyne zeer O n 00 AI Aü p O CJ TD a CJ t-. a 1 O O o u_ P Q -3 „O - -o 3 £h b O 4-> NJ 5 y *a ós q a J- O- a o TJ r s. O O O O CO 3 ri O 'Xi aL 3 5 -A 5 j* Ad Z c o O G .2 2 rj o 04' O» C cj o -c CJ QJ .Ü-H S 2 "O Po Ni r'Z3 o Dh O rtC3i;S" e !5 S c I O D S p- .5 -c ft» c 1 O a -3 -j r>-> c cj C r; Ï5 O VO - BO s -3 to 5 g: a 2 3^" w o „a; o t! - ,'J - o ai, f- o f, p -o cj p, —2 tj3 r- o o IfeC N gdtrpuwe Majefteit zullen ook by derzelver integriteit 'bewaard blyveil. ■vïjj'; VII. De Fvatilfchë. Troepen zhllén liet Koningryk Na- 3 ^g-5 "F, pels en den Kerklyken Staat ontruimen. De Engelfclie "5 "1 o Troepen zullen evati zoo Porto-Fcrrajoen in 't alge- 1ga meen alle de Havens' én Eilanden, welken zy in de Mid A 9 b g S g dclahdfché en Adriatilche Eee Zouden mogen bezet heb- g. S E -g ben,.verlaten. tfU §15 Vilt. De Republiek der 7 Eilanden Zal door de Fran- "2 ft •- fche Republiek erkend worden. IX. Dé ontruimingen, afftanden en teruggaven, door g da tegenwoordige Préliminaire artikelen vastgefteldzul- g len ten uitvoer gebragt wordenvoor Europa binnen g de maand; voor het vaste Land en de Zeeën van Ame- 2"'5 Z, rich en Africa binnen de drie maanden; voor het Vaste o"' Land én da Zeeën Vari Afiabinnen de Zes maanden,die rj* qp 'de bckragti ging van ïiyt DifinitifVerdrag volgen zullen. X. D cj CJ CJ f23 T3 a. U .5? y-i -r\ —r*. cj .2 <a Si 4. - 00 T 2^ 'Cd 1-4 ■s s o So CD CJ j-m zj, k rj f O 3 r tcA O S M "j - O" 44 •«p, e V» O CJ O jj S 3 W 3 en D CU A> bD— c a> <L> a du T3 c: b; o pi ft- d -1 r.-1 O >—0 0» s .3 R 2D 2 fcD O T5 wederzydfclre kfygsgevang'eiiïri zullen daadlyk o o na de uitwisfeling derbekragtigingen van het Dcftnitif Ver- ,H a w "o o '5 t§ Z <u C3 2 4J SU bOffi CJ O 41; dragjin masfa en zonder eenigen losprys teruggegeven wordert van vyetrrszyden alleenlyk, betalende de particu- liere fchuldendie zy zouden mogen aangegaan hebben. Tiaar er eenig verfchil 'gerezen is ointrend de betaling .|P en het onderhoud der krygsgevangenen, zoo behouden c I'S - 8 bD K - Q y O «S ei CL» fcD 2D O O o T c 5 1 CM O O Ai >- ff. 1 2J O tlq' c'önt'rafteeretide Magten aau zich oni dat verfchil door o het üiflnltif Verdrag te beflisfehen óyereenkömjligliet Z recht der Volken cii de door het gebruik geheiligde "gróiidbeginfelën. XI. Om alle arni'eidi'ng tot klagteti én 'géfchil voor te1"" komendie zouden.kunnen ontdaan ten aanzien der pry- zen die op Zee mogfen gemaakt Worden 11a de veékc- f, niiig der Pretfminaire Artikelen, Zoo Word wederkcerig êZ overeengekomen, dat de Schepen eri Goederen, dié in M het Kanaal en. in de Noordzee zouden kunnen .genomen 3 T| -g wbrilen na verióAp van iadageii, te rekenen v'art dé uit- w i s fe 1 i q gd er b e 1» rn g 11 gin ge n van de tegenwoordige Preli- 3 miliaii'e Artikelen van weefszyden zullen téirug gegeven "o p Wonlen; dat deze' tydsbepaling voor de Zeeën, van hetLj Z-v Kanaal tot aan de Kcmari'fdie Eilandenhet zy in den OCc- (2 n a aan of in de Middelnndfëhe Zee, eene maand zal Zynj ■- g van gezegde Kanarifche Eilanden tot aan deEVennachts- "g 5 TiiiTë twee maandenen eindelyk yoor alle dy overige* T g déelen der Waereld, zónder eenige uitzondering of an- dere verdere byzópdère aanduiding van tyd qn plaats, vyf" maanden. XII. Alle bcflag vaitwedeTzyden gelegd op goederen, mkomften en fchul'deii van'wat aart ook toebehoore'n- dë nart eene der e'ontrafterencte Magten of aan" derzelver Burgers of Onderdaauonzal aanftonds na deteekening O s 2 k 9 ih TT cj g o js «a o - si B a S .0 o 0 Ti S S T» CJ, X c» xn y X se D be ,!D .-Xm 5 I oQ - ÖCÏS O cl di es CU cc <rx I T3 ,p C O éprX S c-j e y u n ca >- t'- s- T 5 G N J y S3 c f T rj O 0 kP O) v C3 Cf R *T3 'ffj r CS "S O o a 2* H I? I*--, SU [2 55 O n a O -a -o 1 O Oj - N 1 ft O o P „s K>f n' o tSv .b 5 ,5 r --U-2 li :F':' A r is1 •Hé life L.'

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1