gélykhëiD, middelburgsche VRYHEIfii BROEDERSCHAP* COURANT. Q S< s No. 122. i8oi ■4, i SATURDAG. duitschland. Men ziet hier met eene brandende nieuwsgierigheid DEN 26 SEPTEMBER s s s §D R ?2 -- H S* g'-i a a z w w O ö\>J G rA. P IIET ZEVENDE JAAR DER T U R K Y E N. KONSTANTlNÖPÖLEN den 15 Augustus. Naar men verzekert zal er binnen kort eene groote ver andering in ons Minifterie plaats hebben. De opvol gers van den Kaimacan, van den Reis Effondi en zelfs van den Groot-Viiier worden bereids benoemd. De Partyen zyn thans zeer werkzaamen de Perfoonen welke weder ten toneele verfchyrtenworden de Jaco- bynfche party genoemd. Tusfchen den CapitanPacha en den Groot-Viüer heelt thans zéér veele oneenigheid plaats. Alle pogingen om hen weder te verzoenen zyn tót heden vergeefsch geweest. De Capitein Pacha wil dén Groot-Vifier niet als iemand boven zich erkennen R U S L A N PETERSBURG den 28 Augustus. liet verbod tot het verkoopen van Lakeneridie tot kleeding van de Armé'e kondén dienen doör de voorige Regeering ge geven is door onzen tegenwoordige Mom réh in zoo Vérre veranderddat flechts die {póften, waar van men moulders heeft uitgedeeld, moeten bewaard blyven, térwyl alle de anderen yry kunnen worden verkogt. Toen de Keizer óp den Troon kwam heeft hy aan verfcheiden Edellieden het voorrecht gcfchonken dat ïiunne onechte Kinderen een gelyk recht met wèttige Kinderen hebben en ook in den Adelftand verheven zou den wordendan deze daad heeft het aantal Van Reques- ten, om dergelyke gunstbetooningen, zoodanig doen vermeerderen, dat de Keizer zich genoodzaakt heeft gezien ze alle van de hand te wyzènmet byvoeging dat anders het Huwelyk in minachting geraken en de Ze den nog meer verderven zouden worden. WEENEN den 9 September. De Rusfifche en Sar- dinifche Gezantendie tot hiertoe te Florence waren gebleven, zyn te Gratz aangekomen om by dert Groot hertog Ferdinand te refideeren, die is een bewys, dat hunne Hoven den Koning van Etruric nog niet érkend hebben. Ons Hof heeft aan den Spaanfchen Gezant ook verklaarddat hetzelve gereed wasóm hem als Koning te erkennenmaar alleenlykwanneer de Groot hertog in het bezit der fchaêvergoedigen zou zyn, wel ken de Vrede van Lunevflle aan hem toekent. Men verzekert, dat ons Kabinet en de Staatsraad her vormd zullen worden, en dat inderzelve plaats een Mi nifterie zal nangefteld wordenbeftaande uit den Grave van Trautmandorf voor de Buiteulandfche zaaken, den Aartshertog Karei voor den Krygsftaat, de Grave van Collowrath voor de Financien en den Grave Lazansky voor het Staatkundig gedeelte. Elke Minister zal ee- nen Staatsraad tot hulp hebben. Tweemaal in de week zal Staatsraad zyn onder voorzitting van den Keizer zei ven en men zal dan het middenpunt hebbenhet welk men zoo lang gewenscht heeft, en van het welke elke Minister onderrigt zal worden van de Binnen- enBuiten- landfche zaaken. MUNCHEN den 6 September. In de maand Sep tember des afgelopen Jaars deed onze Keurvorst bekend maken, dat perfoonen en huisgezinnendie den Roomsch- katholyken Godsdienst niet waren toegedaan zich in het vervolg vry en veilig in Beyeren konden nederzet ten en alle de voorrechten der tegenwoordige inwoo- ners zouden genieten. Deze fchikking is nu door een nieuw Religions Edift, in dato 26 Augustus ,bekrag- tigd; wordende dnarby de Roomschkatholyken aange maand ommet ter zyde Helling van eenigen Gods dienst-haat, alle Christenendie andere gevoelens dan de hunneti zyri toegedaan en zich in de Keurvorftelyke Landen Zullen nederzettente behandelen met die lief de en achting, welke ydere Godsdienst den mensch voorfchryft; terwyl aan de respective Overheden wgrd gelast, om tót de heilzaame oogmerken des Keurvor- ften zoo veel mooglyk medetewerkenen te Zorgen, daf geen Onroomfchedie zich met er woon naar Beyeren zal begeven, eenige hinder of ftoomis ontmoete: te meerdaar by dit Ediét geen de minfte krenking aan den thans heerfehende Godsdienst word toegebragt. De ze maatregel is Zeer naar het genoegen der verftandige inwooners van dit Land, en het fchyntdat men daar dooï eene meenigte Proteftanten herwaards wil lokkende- wyl er in Beyeren nog veele (treken goeden grond on bebouwd liggen. BATAAFSCHE VRYHEID, 4! F cd ry I (Li ft O 3 O fcp 5* -o 2 1- tl h £5 Ei C Q> cs trf O O, c N qj O o. O o cs ftV N ?jj5 cC> QJ O t-H (-4 L a QJ de toekomst te gemoet; want, daar de Keurvorst door het vertes van TweèbruggenSimmern Lautern, Vel- m denz, Sponhcim een gedeelte der Paltz, GulikBer- -3 gen op den Zoom, en eenigeanderekleine Bezittingen, g - "E, Jaaryks vyf millioenen inkomften minder heeft, is het gemrklyk te berekenen dat zyne fchadevergoëding niet "a S, S •geri.moet zyn. oga De eerlte Minister van den Keurvorst; von Monge-^T I s, hééft onlangs eene reis gedaan naar Hall en Tyrol, 2 gj om aldaar de Zoutwerken te bezigtigen. Deze reis, die "S O M in zich zelf van'geen belang fchynt, heeft echter aan- T§ leiding tot veele vermoedens gegeven, dewyl men ver go S zekert dat de Groothertog van Toskaneónder de fcha- i- 2 vergoeding die voor hem beftemd is ook nog de Beyer- fehe Zoutwerken van Reichenhall en en Trauenftein z?il e a o O r-. .5 v o a CS W <u c QJ O c W ^>.S N 2 C ft QJ ft ft. o "o g a r h H c tL» s O SoSüS -O r£j a> r*"* ftf-e C fc tJ-iH -FTm O QjC A K QJ w QJ c QJ t-ft O O O O 5 'tf<ö P-< O Ph t-ft fi s K è-' 5 "o o1 'ré a rft U s» I -o w O 3 - QJ Cti 1-4 VJ* QJ S >>!ai n V. dS ft verkrygen, het welk weder eeh verlies voor dit zou zyn, doch drtdanoók; aan een anderen kaot,ver- g m goed zoude worden. BATAAFSCHE REPUBLIEK. DEN HAAG den 22 Septembers Zederd het iaatstleden Vrydagen Zaturdag alhier gebeurdeis er ten j> dien opzichten niets voor 't oog van 't Publiek alhier g voorgevallen. De Vergnderzaalen van 't Vertewoordi- gend Ligchaam geflooten en met Militaire Schildwngten bezet, en dat Ligchaam gefchorst zynde, fpreekt het g g van zelf, dat er deswegens niets te melden valu -tP e \Vat betreft de h' ndelingen der meerderheid des Uit oj wS voerenden Bewindswelke ha de op laatstleden Vrydag avond, in dat Bewind plaats gehad hebbende fcheuring, de Vergadering continueerdeneri van welke hnndelin- gen geene andere dan reeds bekend Befluit en Próelama- tie bekend zyn,deswegens kan men echter nogmel- den, dat 'tcommando over't geheèl Guamifoen dezer Refidentievolgens een in die Vergadering genomen be- fluitonder 't commando van den Generaal Augereau is gefteld aan wien dus ook alle de Bnaaffche Opper-Of- fiicierén ondergefchikt wierden. De Major Schummel- ketelcommandeerend Officier van de Lyfwagtzich 'j|>' op deszefs eed aan 't Vertegenwoordigend Ligchaam be- g 2 roepende en aldus Zwaarigheid gemaakt hebbendezig aan den Commnndant van 't Bataafsch Guarifoen te on- derwerpen, wierdt provifionefl gearrefteerdterwyl de Hem in rang opvolgende Officier, obedieerde, Daaren- Z g -~ boven verneemt mendat van wegens't Uitvoerend Be- wind aar. onderfcheidé Geconftitueerde Machten bevelen <S 2 'n uitgevaardigd zynom de thands regerende 3 Directeu- -J a ren als 't Uitvoerend Bewind te refpefteeren. st- MIDDELBURG 25 September, By den Raad der n Sftlj!H"^^'ft Gemeente van Middelburg, is gedaan de volgende WAARSCHOUWING. Sg GÊLTKHEID VRTHEIDBR OEDERSÖ1AP. De Raad der Gemeente van Middelburgdoet te we- >5 ,j g1 ten3 5 §-> H «8 C G g 'O - W,a *0 c- a QJ c« <1 O 'r C O V O QJ QJ SP GO ^5 ui P-4 btO O t Dat het Collegie van Graanhandelaren binnen deze Stad aan Haar heeft te kennen gegeven, dat de Koop lieden van tyd tot tyd tot hun merkelyk ongerief en fcha- ■»u c QJ QJ O de zyn ontwaar gewordendat de bepaalde tyd tot het 3 S 1 y j S .54 22^ C. J U rj ftftr fl w H H ea pj; o QJ 3 r±, JE* s doen der Negotie op de Koornbeurszynde des Maan- 2 0 s dags en Donderdags 's Morgens vanhalf tien tot elf -3 uuren, geheel .word overfchreden en dikwyls tot in de Namiddag word uitgerekt. Dat zy door zodanige ongefchikte handelingen buiten e de mogelykheid gefteld worden eenige Negotie te dóen H 2 op de Groote Marktvermits volgens Articul V. der g1 S Ordonnantie tegen het Voorkopen van Graanen ger.rre- S Z fteerd by Burgemeefteren, Schepenen en Raaden derS^-q-ö Stad Middelburg, den 23 December 1623 de Nego- tie op de groote Markt(des Maandags en Donderdags, S S p als de gewoone Marktdagen zynde) begind ten half twaalf g I cd uuren. En bovendien geene arrangementen kunnen J maken, op hunne Negotie des Voormiddags gedaan, II q g: QJ •S O z g o üJ H o- ft a QJ QJ QJ ba QJ EP '3 wyl de Koornbeursdes Namiddags ten drie uuren weder- om aangaat. ft 2 w - -S g K Dat voornoemde Collegie verzocht hebbende onze h -gon voorziening tegen dergelyke ongeregeldhedenen ge-"5 VL 5 3 negen zynde om aan de billyke begeertens onzer goede 'at 'y Ingezetenen te voldoenmitsgaders in aanmerking ge- j-, nomen hebbende dat het belang van den Graanhandel, LJ eene der beste bronnen van onzen welvaart, volftrekte- lyk vordert dat de voorhanden zynde, doch in onbruik geraakte, Ordonnantiën wederom in werking komen. ZOO IS 'T! Dat Wy, by Ampliatie en Elucidatie van het eerfte en vierde Artikel der Ordonnannsnrie op t a ft-, eft P QJ J S 0 §0 s: 2 g? ft "S (d h 2 I" w g

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1