GEL'YKHE IDVRYHEID No. 118. MIDDELBURGS CHE BROEDERSCHAR COURANT. 'I vg"i- S AT URD AG, i8oi DRN 19 SEPTEMBER 5b J? 3 S- O - ."5 Is'gg V De Koning heeft op o o voordel van dvn oudflen der Jooden alhieralle Ordon- f nantien vernietigd naar welken tot dus verre de Joodfche s "5 S Gemeenten fubCdien moesten betalen tot fchaêvergoe- ei o -c g ding van diefdallen of opkooping van dieveryeii doorw "H E "H Leden Van die Godsdiendigebelydenisfe gepleegt. Ook< "G S zyn. er by alle Joodfche Gemeenten Cenfuur-commisfien p <u p 2J g s S- ;2 ,c b -a o T- u 5. 'f S ff S J s 5 t> j? ^3 1 J° IIET ZEVENDE JAAR DER rs 0 i O w G o V X O c/a B O K CJ CJ bD CJ fcD O P Qj J-f X GOP >v rid rs fejO N •- *G BATAAFSCHE VRYHEID. RUSLAND. PETERSBURG den 18 Augustus. De nfreize van onzen Monarch naar Moscou is tegen den 7 Sep tember (0. S.) bepaald, en de krooning zal gefchie- den op den 22 September, zynde dezelfde d g, op wel ke Cathatina de Tweede gekroond is geworden; de Erf prins van Mecklenburg vertrektmet zyne Gemalin reeds den t September uit deze Stad, en de overige Kei- zerlyke Familie de volgende dagen. De Regimenten Guardes hebben ons reeds allen verlaten. I T A L 1 E N. FLORENCE den 24 Augustus. De Koning heeft tot zyne Ministers benoemd de Heeren Gianni, Mar tini Ciani en Biondinide eerfie van welkenonder de Regeering van Leopold, zoo-veele hervormingen, tot heil en welzyn van Toskanen, ondernam. ZWITSERLAND. BAZEL den 5 September. De Afgevaardigden tot de ajgemeene Lands-vergadering der Helvetifche Repu bliek komen agtereenvolgends te Bern aan. Dezelve moet den 7 dezer geopend worden, en zal beflaan uit 81 perfoonenwaaronder Hechts.9 Leden van het te genwoordig Wetgevend Ligchaam en 3 van het Uitvoe rend Bewind. De Burger Verni c is met zyn gevolg te Bern aangekomen. De Burger Reinhardzyn voor ganger zaal daadlyk naar Parys terugkeerenvan waar hy zich als gevolmagtigd Minister der Franfche Repu bliek naar Munchen moet begeven. D U I T S C H LAND. WEENEN, den 2 September. Volgens brieven van Semlin van den 20 Augusflus heeft de weêrfpannige be zetting van Belgrade den Pacha, die met 300 man in het Bbvenfortingeflateh isopgeëischt om zig overtege- ven. Hy vraagde tyd tot dat de courier terug gekomen zou zyn, dien hy naar KonHnntinopolenhad gezonden; de •weérfp nlingen ondernamen eenen, ftorm, in welken zy 137 man verloren, Zonder hun oogmerk te bereiken. Hier op Helden zy eene krygslist in het werkom door eene verborgen weg in het Fort te kunnen komen terwyl eene andere kolonne eenen aanval deed en zig vertoon- baarlyk deed terug dry ven. Die welken den verborgen •wegkwamen, drongen 111 het Forten dwongen den Pa cha om zig overtegeven, Zy hebben hem geboeid en vervolgens deze tyding aan Paswaft Oglu gezonden. Waarfchynlyk zal deze van het Forr bezit gaan nemen •waardoor zyne triagt a'nzie.nlyk zal vermeerderd wor den. De Oastenrykfche bevelhebber van Peterwardyn heeft doen vragenof deze gebeurdnisfen den handel ook zouden ftremmen? maar men heeft hem geantwoord van neen. Men twyffelt nu niet of de Aartshertog Anton zal de Bisfchopelyke waardigheid van Munfter bekomen wyl dezelve voor twee dagen de kruinfchering aan zig heeft doen verrichten. Het Ruskeizerlyk Hof heeft nog, geen Koning van Etrurien erkend, maar veeleer eenenbeftendigen gezant aan den Groothertog van Toskanen naar Gratz Gezonden. Mylord Minto neemt heden voor zyne. reis naar Lon den by hunne Keizerlyke MajeHeiten er, de Koningin van Napels affcheid. De Janitzaaren welke te Belgrade de' overhand hebben behoudenhebben in de groote Moskee een dankfeest voor de gelukkigen uitflag hun ner wapenen gevierd. De Harem van den Pacha die by de Mufelmannen voor heilig gehouden wordis door de Janitzaaren verfchoond. Een gedeelte der J"nitzaa- was was door eene myn in de Boven vesting gedrongen en had alles neergehouwen wat hun was voorgekomen. Men rekent dat by deze onlusten van Belgrade eenige honderd menfchen het leven verloren hebben. Prswan Oglu heeft, zegt men, den oplbndelingen te Belgrade reeds 8000 man ter hulp gezonden. MUNCHEN den 1 September. De Anrtsbisfchop van Salzburg heeftzegt men,'van hu Keizerlyk Ko- ninglyk Hof aanfchryvtng bekomen, om de vafa facta en de kostbaarheden weder te bezorgen welken hyby het inrukken van het Fmusch Leger jn veiligheid heeft gezogt te brengen. Uit deze deelneeming van het Hof van Weeaen aan deze omftandigheid maakt men op, dat het eene vaste befliste zaak zy, dat dit Land aan den Groothertog van Toskane zal afgedaan worden. REGENSBURG den 2 Sept&aiberHet is een Zeld zaam geval, dat van den.de 97 Hemmen in de Ryks- vorHen Raad van den Duitfcheu llyksdag 26 zig in de han- b CC w C O) n 'cfl sj S its (U O w V M "O bo w jS£ a g *-7 r- G LJ S -T O 1 j- o - w o r: 0 JL> N ^e: c c o 1 C .X QJ C/) <L> 3 V* B Q, N G U. O O den van eenen Gezant bevinden. De groote Staats" man^ Graaf van Görz, vertegenwoordigt never.s deagtg^HI Magdenburgfchenvier Mecklenburgfchedrie Ba-S denburgfchetwee Saxen-Weimarfche en twee Orange- - - Nasfrufche ook nog by wyze van aandelling de zeven 0 i M Paltzbeyerfche Hemmen. E 'jjf .3 .«j De buide groote Hoven in Duitschlknd zyn het, ge-jj 2 tyk men uit alles zietwegens de zaak der fchaêvergoe- >■-?, ding eens. BERLYN den 5 September. ts» O «a G O "2 cï 13 cj E J o o> 5 c 'oiï '3, ti Si C 'cJb ï-* U S G O aangedeldwelke de inlluipende vreemdé verdachte Joo- den moete tegengaan, en de inlandfche Jooden gevaar- >J 5 lyk voor de algemeene zekerheid zynde, moeten doenS s vertrekken. BPm.v'.S FRANSCHE REPUBLIEK. PARYS den 8 September. Het gerucht, datdeQn- J cP derhnndelingen met Engeland eene gunfliger \yending c - beginnen te nemen, blyft Hand houden. Men verZe-W N kept, d c de Heer Paget eene lange conferentie met den EerHen Conful gehad heeft; omtrent de ware toedrsgtc E van znaken lekt er echter niets uit. De Courier, die1-1 '2 de depeches uit Calais overbrengt, Helt dezelve direH P aan den EerHen Conful ter h >nd. S Men verwacht dat de Zitting, die het Tribunaat den 24 September aaaHaanden moet houden, belangryk zal__ zyn naar men verneemt, zal door het Gouvernement alsdan opening worden gegeven van het Geestelyk Cpn-_ cordaat en meer andere fchikkingendie tot den Gods dienst betrekking hebben. Het Opfchrift, dat zedert eenige Jnaren onder een der VengHers van de Louvre geplaatst was, en flrekte om den nffchuwelyken .Banhoiomeus Nacht te vereeu- o" wigen, is, op order der Politie, van daar weggenoo- men. p Den 10 September. De Schotfcheen lerfche CoÜfgien, c o H - die voormaals te Parys in wezen ert ter opvoeding ^n t o onderwys van Roomsch-Crtholyke Jongelingen "dier e tc beide Naden-beflemd-warenzyn door het Gouverne- 'S S> g 5 ment herfleld; aan die Geftjchten zullen hunne Goede- P. H S ren, voor zoo verre dezelve niet verkocht zyn, terug "E ,3 worden gegeven. h G o 1 S De Generaal Regnier is dezer dagen te Malmaifon ge--1 weesten heeft den EerHen Conful verzocht zyn gedrag ,3'Ji door een Krygsraad te laten onderzoeken het is waar- fchynlyk dat zulks tot aan de terugkomst van ons Le- ff -o ger uit Egypte zal worden verfchoven; deze terug- t, komst echter kan nog lang agter blyvenvolgens de berichten, die de Moniteur van gisteren aangaandeden Haat van Alexandrien geeft, (zie onze vorige)" Men heeft hier berichten uit Nieuw-York", in Arae- o-s o, rika, van den 1 July, volgeps welke de Engelfchcn g op het Deensch Eiland St. Croix zeer willekeurig en o, n Hrydig met de gefloten.capitulatie tewerk gaan zy wil- 4 "f' lenonder anderendie geenenwelken van den Ko- "S ning en van de Hollanders gelden ter leen hebbenei Z S - daarvan tot hier toe jaarlyks de Intresfen aan de leeners -ë plegen te betalen, noodzaken om de kapitalen aan htm 5 f g - uit te keeren, en, dewyl dit veeliigt niemand hunneri? I zoo gereed gri kunnen doenzoo zullen derzelver goe- f b 2 ejo o O c s O <i* *0 o bc'" c 3 r CJ (y c QJ O ixs S a> 0 ^5 c «r f*r tsi ISJ bX)U c - •5' *-* o O >2 O CU 3 'C 4! 2 o o.> C 4> V C E?r 3 p- c .D CU cz O -- m Cu J G V' >-> c cc eti <K O o 0 c S O Q U G PP; J -7* ij" ^0 g Jri a> G <3> qj .tr "C biO <u gelfchen Commandrntpubliek verkogt worden. Den 11 September. De nieuwe Spaapfche Yloof- deren en bezittingen waarfchynlyk, op last van den Es- P o 8 5 - - - - - jz G i O i", C—1 >-r-3 t— se v u ys voogd, de Admiraal Gravida, die federt een i.rentyd te |j S Brest verwagt wie/dom het bevel ^ver 't rldarr liggend "ff 4 J 2 Sprnnsch Esqunder op zich te nemen, is den 3 dezer 2 f ~j <*/3 ter plaatfe zyner beflemmlng aangekomen en onder het losbr nden van het gefchut ontfangen. g De Wyn-oogst laat zich voor dit jnnr buitengemeen If'3 55 gunHig aanzien; in den omtrek van Bordeaux vallen de S trosfen zoo groot, dat men er onder gevonden, beeft, o-|> die' anderhalf voeten lengte entwee voeten omvang heb- J. S ->■ benen 3 ponden wegen. c A 5 BATAAF.SCIJE REPUBLIEK. w DEN HAAG den 13" Septevther. De zittingen der^H beide Kamers van het Vcrtcgenvyoordigend Lichaam hebben laatstleden Vrydag en Zaturdag niets van alge meen aanbelang opgeleverd. Vrydag hielde de Tweed: N <V G -O 1) G- G Z E "2.4» u 7; O r 2 - W jvj «4 ed fu. c O J va st

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1