T I' O gl GELYKHEIÜ', VRYHEIDBROEDERSCHAP. MID DELBURGSCHE COURANT. El Ié a !S No. 108. S| A T U R D A C l80I DEN 29 AUGUSTUS H g c s o g-3, N s, •S-0 «'■e 2 J 2 Së B- 0 S3 t b^l oo0^ a K: 'S .s W i g g g-S 05 5 z s -g .-2 i-s* ge ,2 S S'P. '2 <S 0 •Sta - -i 2 o IIET ZEVENDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID. *L 1 t rj «1 -T3 M •J M C &P O M O O qj vo D r°' U co BARBARYEN. vUNIS den 23 July. Van wegens hetConfulat de j_ vereenigde Staaten van Amerika is alhier de vol pende Proclamatie afgekondigd. Daar de Bey van Tripoli den Oorlog aan de veree- niede Staaten verklaard heeft, heeft ons Gouvernement zig «"enoodzaakt gezien een Eskadertje uitterustenom Sn »™dsl teSen deftroperyendierRegeenngtedek- enen onze rust te beveiligen. Diensvolgens moeten wv tie Agenten van de andere Mogendheden met welke I vriLdfchap leven waarfchuwen dat Inpo1 thans y j 111 k _i.iic An Hor nipn k! g Pm a» si ra 2 w i> p "3, <u S-- bO s eq S e 8r O C 5 c W <u d *3 0 e o C O *-« o P N 1 o O 6 Ai e 0 a o o "-1 ,M .c 0 .SP o QJ rS4 Bondgenooten dienen zullen. Ook aan de Geleerden g g van het in Egypten opgericht Nationaal Inftitut is toe- K,"g gedaanom naar Frankryk terug te keerenen hunnen m J o arbeid en inftrumenten mede te nemen. o 0 De behandeling die de Franfche krygsgevangenen van 'g de zyde der Engelfchen ondervindenword door hun g o S zeer geroemdzyzouden onverwyld naar Damiaten ge- g 5 - bragten aldaar op Engelfche Schepen naar Frankryk *a g -o g 5 itigefchéept worden. I v De Generaal Menou, die de bezetting in Alexandria 5-"§ commandeert, tyn door den Engelfchen Generaal Hut- S -£ ÜJ ra ^3 2 .SP g R So'" P am O O O <3* O -o w^in vrimidlchap lovende bezetting van J door gemelde Eskacatje g binaeft te Kairo toegezonden, met de aldaar gefloten Kapitulatie, g iA^or Vaartuig dat zal zoeRen in aic te overtuigen, s -S ffemeiae c/^bucujv. - ieder Vaartuig dat zal zoeken in die Haven binnen te lopen, volgens de wetten in dergelyk geval bydeVol- keren aangenomen te ftraffen.. T U R K Y E N. K'ONSTANTINOPOLEN den 2~o July. De beng- ten van den Admiraal Keith zyn van den 29 Juny, en bev estigen, dat de Admiraal Gantheaume op de Kusten van Afrika was gezien en door een Engetech Eskader vervolgd, het welk hem 5 («iet 7) Tranfportfchepen had afgenomen. Daar tegen was het onbruikbaar En- gelsch Schip the Swifturehet welk naar Engeland te- ru" werd gezoqden, in'handen der Frarifchen gevallen. gek wet (le Engclfcke Generaal Moore bevond zig op hetzelve. s P A N J e N. i VI ADR ID dey 5 Augustus. Van Salamanca heelt men in dato den/ 1 Augustus, dat de Franfche Armée fleeds werkloos in 3 °f 4 Spaanfche plaatfen blyft lig gen en dat deszelfs Hoofdkwartier, 't welk zig te Ciudad-Rodrigo bevond zelfs eene rugwaardfehe be weeging naar Salamanca maakt, en aldaar den 2 Augus tus zou aankomen, waaruit men befloot dat dePortu- iëefen eindelyk in den Vrede met Frankryk toeftemden; dar man met dat al nog annmerketyke verfterkingen te eetnost zag; dat de Franfche Arnée zpd«t eemge dagen j,, nnrm had aangenomen van de Au&liaire Armee tn Span re en eindelyk dat de Franfche Troepen by de par ticulieren gehuisvest, en door de Spanjaarden alsBond- aenooten en Vrienden behandeld wierdbn. I' T A L I E N. FLORENCE den 7 Augustus. Schoon men nog niet ophoud met tegen Porto-Ferrajovyandelyk teagee- ren heeft de Minister Plenipotentiaris de Marquis de Ventura geoordeeld den Kapitein Guerazzi als gedepu- teërden te moeten afvaardigen, om aan de inwooners dei plaats te.kennen te geven dat Toskanen uit naam van zvtie Majefteit hezpt is, en ze dus te verzoeken om de zelve aan dep mieuweu Koning van Etrunen afteftaan. Hy belooft hun amnestie en tevens vaneen iegelyk hun- per inzyne rmbten en bedieningen te herftellen. Een Fr: nfche Stafofficier heeft dien gedeputeerden vergezeld, i-lv had een brief van den Generaal Murat by zig om hu n het zelve verzoek en aanbod te doen. Deze bei de perfonadien zullen zig morgen op een Parlementair- fchip te Livornö infehepen. Men is nieuwsgierig naar den ukflag-van deze gewichtige ftap. LIVORNO den 7 Augustus. Drie honderd Poolen V j:yn er naar Porto-Ferrajo ingefcheept en een ander Corps naar Piombino. Men heeft geene nieuwe attacque te gen deze plaats ondernomenmen wil alvorens de uit- Iflag van de deputatie weten, die derwaards vertrokken iis. Veifcheide Engelfche Oologfchepen kruisfen by raa'nhou'dentheid op de Kusten zy hebben eene menigte Vaartuigendie met goedoren naar die Haven beftemd waren onderzocht, en hebben ze zonder letzel hunne cours doen voortzetten. De twee Franfche'Fregatten die hier laats zyn binnen gekomenzyn tot heden toe niet wederom uitgelopen. D D I T S C II L A N D. WEENEN den 8 Augustus. Nieuwebrieven en de pêches uit Konftantinopoleudie men hier in den af gelopen nagtdoor eenen by Lord Minto aangekomen Courier zyn ontfangenbehelzen de volkomen beves tiging van de verovering van Kairo en de overgaaf der in° en om (Jie Stad geftaan hebbende Franfche Armée. Men weet tuvmet zekerheiddat de gèheele bemagtiging yan Kairo en deszelfs Sterkten den 28 Juny haar volko men beting bekomen heefthebbende zich een gedeelte der Franfche Troepen nog eenige dagen in een derFor- ten verdeedigd en eerst d.en 28 Tuny overgegeven. By de Kapitulatie, die dien dag gefloten is, is aan deFran- fchen dea vryen aftogt naar hun Vaderlandmet alle hunne bagagie en zelfs met hun gefchuttoegeftaan echter' onder beding, dat deze Troepen, binnen eenen bepaalden tyd, niet weder tegen Engeland of deszelfs C 5 ten einde hem van de overgaaf van Kairo te overtuigen, g,"§ fF g 0 en hem tevens uitte nodigen van zich, op genoegzaam P gelyke voorwaarden, óverte geven. Men zaggevolg- oio 5 lyk binnen kort ook de bemagtiging dier Stad, delaatfte welke in Egypten nog in de handen der Franfchen is5 j tegemoet. k'c S Het verlies, 't welk de Engelfchen en Turken in 'jjj 'f3 den'flag voor Ka.ro leden, die de verovering dier Stad o o ten gevolge hadword, volgens fommige particuliere g. berichten uit Kosftantinopolenop 1600 man begroot. MANHEIM den 16 Augustus. De Heer Vaikenaar, g- gewezen Ambasfideur der Bataaffche Republiek aan het -c -ö 1 a -f.,F3Arotol*ic. ~:5 „-a b/3 o U '^i o a> 55 ^3 feO iCi 11 5> *3^ fcD O O 3 o o, 3 o rn w .5 "3 rj M tD li o bn o Rü j vcwtz.cn aujuf«i«v.v». 1 «•- ,C- S Hof van Madrid., is hier met 3 Gezaritfchaps-fecretans- n S 4 ••B ü!7 V, U -O 1 1 a J c! r&~~£ C QJ Q O *TS C v'<u - 6 tn o e 2 w -e ^4 j V .KAM S B o c JS VS VO 2 S 'E 2 '<y ro £ig c S s 5 O O O :r <u o W K O c -o ^.2 v. O Pa ,5 1 c QJ 1 q5 S V .QJ w h 11.UI yau iriflunw. <e)1 W fen aangekomenen dezen morgen naar Holland vertrok- kenhy heeft zyne reis uit Spanje door de Zuidlyke Provintien van Frankryk genofeen zonder door Parys te^-i .s -e pasfeeren. FRANKFORT den 19 Augustus. Van Regens- burg verneemt men dat het Zeker isdat de Minister der Franfche Republiek, de Burger Bacher, by den Ryksdag aangedrongen heeftom de uitvoering van het Tra&aat van LunévlUe 'te verhaaften. Pruisfen heeft ook zyne ftemgegeven tot het gedenkteeken van den Aartshertog Karei; maar hetzelve niet goed gekeurd. Regt doende aan den Aartshertog Karei, voor al we- -S gens zyn werk voor den Vredeheeft de Pruisfifche Minister de aanmerking gemaaktdat dit gedenkteeken 5 altyd een hartzeer voor de Duitfche Natie zou zyn door derzelve den verwoeftendften en minst nodigen Oorlóg ja te herinnerendie ooit gevoerd is. «j Men verzekert, dat het Hof Van Beriyn een weigh- g rend antwoord gegeven heeft op de vertoogen van 'het Hanoversch Minifterie betreklyk tot de ontruiming van dat Laüd. Al FRANSCHE REPUBLIEK. g PARYS den 21 Augustus. Het Nationaal Confilie 11 van Frankryk, 't weik binnen onze muuren vérgnderd p is geweest, heeft het volgend befluit genomenV, Het Nationaal Concilie in aanmerking nemende: r. Dat' de bevrediging der Gallicaanfche Kerk het hoofd- g oogmerk geweest is Van de by eenroeping en houding der tegenwoordige zitting, 2. Dat dit oogmerk, door de"^, ten einde gebragte onderhandelingen tusfchenonZen ïfci- Aj ligen Vader Pius VII. en het Franfche Gouvernement bereikt fchynende het overbodig word, dat het Con- cilie zich langer met dat onderwerp bezig houde; 3.Dat g de werkzaamhedenwaaraan liet Concilie zich z'ederd W de opening haarer zitting heeft overgegevenhoe be- langryk die ook in zich zelf zyn mogenmet meerder p> nut kunnen voortgezet worden 11a de bevrediging der W ''Kerk; 4.Dat déze werkzaamheden, denbrief, welken g het, in den beginne der zitting, gezonden heeft aan on- g Zen Heiligen Vader, Paus Pius VII, en dien aan onze 2 N j 2 k verdeelde Broeders afgevaardigd, genoegzaam doen blyrjg.Ö ^>02' ken van de gezindheid waarin deszelfs Leden, en de-^^^ §SM Geestelykhaid welke zy vertegenwoordigenaltoos ge- .5 g g weesten fteeds zullen zvn, om te volharden in het 5 g oogmerk van, ten voordeélevan den Vrede, alleopoif- 2-g -g - feringen, die met de rechtvaardigheid en waarheid be- ^«0 8;, ftaanbnar zyn, te doen: vetkktórt de tegenwoordige g c "g /zitting door deze plechtige vergadering, gehouden den -g. g - 16 Augustus des Jaars 1801. inde Hoofdkerk van Parys, Q a Z g geëindigd te zyn. 2 g o Den 23 Augustus. De Koning én Koningin van Tos- H a g kaanen hebben den 12 Augustus hunne plechtige in- j Vo trede te Florence gedaan. De Généraal Rivaud is den x i| Koning te Florence gaan opwachten. De ftraaten waren o met volk bezaaid; verfcheideRegimenten Franfche Gre- nadiers maakten de Eerewa'cht van den Vorst uit. De ganfche Adel bevond zig in 't Paléis om hem hulde te doen: de gatlfche Stad was 's avonds 'geïllumineerd. De Franfche Staf Wierd overal daar zy paSfeerde toegejuicht, en da lucht weêrgalmde van de vreugdekreet; vivt ue Franfche Armée. Y' O 'C v. era CS c£J P 'C r- 'X ÖJ «j O S Ï1 Si a be v *-> c O P-f {Ah Q QJ A B S C cj O* Oi 52 h O O E ov p< -d o js GJ QJ SS s td cWq d is ri o O bCr'^ QJ O ö-ö O Cj Vi Ph «b SS O O S QJ B QJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1