si i GELYKHE IDVRYHEID; BROEDERSCHAP. No. ici. IID DELBURGSCHE 1801 C O U R A N T. >1 I s 5 51 a' r-ii Q c S s 31 ^■sss s a iiai S3 DONDERDAG, HET ZEVENDE JAAR DER rusland. .ETERSBURG den 12 July. De Graaf van Osten- Sack en, aan wiert de Overledene Keizertenbly- e van zyne particuliere gunst voor den yver en zorg, die hy voor zyne opvoeding betoond heeft alsmede voor die van zynen Zoon den Groot-hertog Conftan- tynde Graaflyke waardigheid had opgedragenheeft uk hoofde dat hy geene Kinderen heeftdie zelve waar digheid voor 2yne Neeven gevraagd en bekomen. VAN DE GRENZEN VAN RUSLAND den 18 Ju ly. Dc Graaf van LiwenGouverneur over de Militie te Arclmgelis gelast met de directie van de Burger- lyke zonken van dat Gouvernement,* en de Generaal Kutuzow,die te Petersburg als Gouverneur over het Militair het opzicht heeftis mede met het Burgerlyk beduur belast. I T X L I E N. MlLANENHen 23 'July. Alphonfe VisConrie eti Antoine Litta, zyn 's nachts tusfchen den 20 en 21 van hier vertrokken om den nieuwen Koning van Etru- rien uit naam van ons Gouvernement te Parma te gaan ^omplimenteerem Men zegddat de Burger Venturi benoemd is om te Florence by gemelden Vorst als Mi nister van de Cis-alpynfche Republiek te gaan refidee- ren. De hagel heeft genoegfaara den geheelen Oogst in 'e Departementen van SexioMella en Mincio ver nield die aldaar zeer ryk zou geweest zyn. Het Gou vernement heeft met eeti innig leedwezen de rapporten van dat verfchriklyk onheil vernomen, en houd zig Reeds bezig om aan de onheilen van die ongelukkige ftreeken te voorzienen men hoopt dat de Oogst die famine allergezegendst is die flag eenigermaten zal kun nen verzagten. Het bevel dat het öosteiwyksch Gouvernement heeft afgev-ardigd om de interesfen van de kapitaalen die in de Bank van Weenen geplaatst zynzal aan Lom bardyen alleen eene jaarlykfche fomme van byna 4 mil- lioenen opbrengenwaar door een aantal familien zeer op hun gemak gefteld zullen worden. ZWITSERLAND» LAUSANNE den 29 July. Den 1 Augustus zal de Cantonnole Raad haare Zittingen openen. De Leden van denzelven zyn verzocht om zig des morgens om 8 uuren by den Nationalen Prefet te vervoegenvan waar men vervolgens zig en corps naar de Hoofdkerk zal begeven, om aldaar eenen plechtigen Eerdienst by- tewobnen. Vervolgens zal men denzelven in het Na tionale Huis, het welk voorde Zittingen van de pravi- foire Vergadering van het Land van Waad gediend heeft, inhuldigenen men denkt dat men ook djen dag de Ge- deputeer Jens tot de algemeene Nationale Vergadering verkiezen zal; de Prefet zal dsn post van Voorzitter waarneeinen. Bx\ZEL den 31 July. Niettegenftaande de onafge- brokene werkzaamheid van den Burger Andermalt om de rust der onderfcheidene gedeeltens vanjbet Graubun- derfche te herftellenheeft hy daar in tot heden toe niet volkomen kunnen flagen. Men heeft de onaange- naame en. tevens zeer onverwachte tyding bekomen dat het gemeen in het Beneden-Engadynfche'de Muni- cipaliceiten heeft afgezet en de oude Regenten op nieuw wederom heeft aangefleld. Het zelve heeft insgelyks in het Diftriét van Pofchiavo plaats gehaden in dat de Pergel genoemd heeft men de nieuwe order vanzaa- ken trog niet kunnen in werkzaamheid brengen. Het ade BatatUon van de 104 halve Brigade, zrd men der- Waards doen trekken, om de regeeringloosheid die al daar heerscht paal en perk te zetten. De Generaal Monchoify flaat op zyn vertrek om een tour te doen door de onderfcheidene Gnntons vanZwit- fcrlandalwaar hy tol heden toe het commando blyft voeren uit naam der Franfche Republiek. Den 3 Augustus. De Burger Glayre, die Lid van den Uitvoerende Raadis had zyne demisfie genomen toen hynu acht maanden geleden naar Parys vertrok om met het Fransch Beduur over znaken van het hoogst bölang te handelen. Het Wetgevend Ligchaam oor deelde toén ter tyd dat de post die hy bekleedde geen- fints ftrydig was met het oogmerk van zyne zending naar-Parys en wilde zyne demisfie niet aanneemen. Maar i^nts hy van.daar terug gekomen is, heeft hy.niet we derom in den Uitvoerenden Raad willen verfchynen ift. ^£N 13 AUGUSTUS ÉATAAFSCHE VRYHE1D. qj s; vi G i_ 15 bi) U "O .*5 "7" u 3 Sf e -J3 -c I'S c> tJ y ÖJ S C ->5 •O Z V A S 2- 0 cï i- C H E*" «j Z o c h~""1 c a A'b fco ÏZ G .<>3 «o ^|k a O b i> s fcC E- O a - 5 o <5 G -o cS O N -R, O C b/> g v fao ^5 •- a "U Sf - ha •s. P, «■5 s W fc» oyf o - £- -2 g*r 3 r. "=i C hy heeft laatst aan de Wetgevende Raad eeneh brief gefchreven, met kennisgeving dat hy den post van Lid van de Vergadering van het Canton van Leoian 'Z g o. c die zyne Medeburgers hem hadden opgedragenhad 4°'° S aangenomen. Eindelyk heeft men zig met zyne genö- g J g mene demisfie moeten vergenoegenen men heeft den |J Burger Efcher^ een van de kundigfte éh nteesr^F^ C achte mannen m Zwitferlapd in zyn' plaats benoemd. Verfcheide Rëprefentanten hebben onder allerhande voorweudfels hunne demisfieri genomen.' De verkie- 0 zingen zyn thans geheel afgelopenen dén 1 Augustus of moeten de Zittingen by de Cantons geopend Worden, "g Men merkt op, dat men teSöleure en te Friburg, zoo -8 s wel als in 't Cantotï Bern,- geerië anderen benoemd h! ♦- tJ "C CJ -o to y P2 -a f B. g -ff S g - g ^^3-£^p<S| g. Mm "2 oj 3 •X3 CS .SS o w. 2? •C 2 2 e 5 Y M -c* fc 'Z* ty r~H1 II- S J o O 3 heeft dan die voorftanders zy'11 van het oud regime, en op het platte Land integendeél dezulken die tegen hét oud fystema Zyn.- Drie Leden van den Raad van Bern M zyn in 't Canton Van Oberland verkooren.- In het C n- f ton van Lucerneti is zulks meest uit het Volk gefehied» Een der Kiezers van Zurichdie by de verkiezing niet 1> oj 5 C O f: b0 O e w D >00^ O Q O t. n m O u J~ oj "O O W C r- - 7- X? oj c Ph tS w >11 y <u O 4> a OJ "O R o c CJ o V- ,0J OJ G bfi 3 4) 2 «J u -o «O o M CJ S w fS CS CJ CJ -o b£| 55 verfcheenen isheeft verklaarddat het niet aan dè Mu» *2 tS mcipalitertenmaar aan het Souveraine Volk Bond ,ora o c" .S o> de Vertegenwoordigers van de Zwltfcrfche Natie te vef- J t g - 2 -ê°„r kiezen. A N D. -E O "O c jz CS b/> 1-1 a> u U) 53 "2 4i li 'p N CJ s 2 11 S c-o - r:'5 o) o 5 w <gö<2f <y W al O) t- >7 "1 £3 bD 3 >1 C ■5 s s j 5 E s g§<.s^-5 U o .1® E bD OJ T3 5*0 S 5 W5, D U I T S C H L WEENEN den 23 July. Haare Majefleic de Ko-"° ningin van Napels vertrekt morgen met een aanzienlyk gevolg van hier naar Gratzen van daar verder n^rr \T - e rienzell. Den vierden Augustus moet die Vorflin rl- J hier wederom terug komen om zig vervolgens met het ganfche Keizerlyke Hof naar Baden te begeVenom 1- daar de wateren te gebruiken. REGENSBURG den 26 July. Het is nog niet be- - IJist hoedanig het lot van het Brisgaufcho zyn z 1d" r de Hertog van Modena fteeds weigerigblvft om nis er van dat Land te willen befchouwd worden. Ond'ef- tusfehen heeft men ter voorkoming van ï^egeeringloos- H G O u te n - 5 S S 58" O 6 ft t a S c r V1 S heid, aan de Staten van Brisgauhet voorflel gedn-nvari -c i provifioneel deSouvereiniteit uitteoefïènenmaar zulks -5 O is door hun afgellngen. FRANSCH REPUBLIEK* CJ CHERBURG den 30 July. Tweö niéuwe Blykcn -wat ftaat er te maken is ©p Traétapten die mén thet de -4 Engelfchen gefloten heeft, en hoe heilig hét recht der 3 Volkeren by hun befchoud word. Ziet hier het eerfte geval: den 18 lartril. wlerd hef Pruisfisch Schip d'Ellzubethdat e enige dagen te vo ren alhier' om te losfen was binnen gélöopeii, en d wederom Uitgeloopen was om zich na^r Fecamp te be-^ g geven,door een Engelfche Corvet 4 mylen in Zefoit- J moet, door dezelve aangeklamc, met veefc-nn uwtia- g J righeid onderzochten vervolgens van zvne Eq np^ie- S nï o raeeöeren twee Matrozen ontzet. Dc Engelfche C m-D g g mandant beval hem verders om terftond nar» CHerburg ^5 te rug te keeren onder bedreiging, dat z va hy zvne c 5 reis wilde voortzeuen hy hem in den grond zo'i fenie- ten. Hy vermeende dat Cherburg fluts twee dagen ge- 5 declareerd was zich in flaat van blokkade te bevinden,c- J en dat geen Schip uit die Haven mocht uitgaan nog er 4* inkomen. R s E :a tn 3 K> fco g S *S- m 3 S G OJ I CA I 1 C OJ O CO- dj *-} 9 'f s O OJ fj *5 0 rG bjj O ci O r- 0 xS l-i X- G z-.M 8 P eo N. Ir. W S Et, 1 Z bcr w BHH v 2 wfcy •OÜP e> W 6.5 4», g^*S EO S fr ei 0 Q-Ü3C *5 kJ I J¥ iZi f E <u O -4S ri a-so N J 2 u E5? O G «L» o Z 3 >Z W o er o G 05 .u g S t- lo OJ 5; T3 o. ,E "O z oj S3 52 w Q c CJ CJ CJ G s :0 O 3*- e Het tweede geval is van lateren datum hètzrive is N 0 bX) i-G P- aan de Decnfche Brik de Christianfanddie in deze Ha ven was binnen geloopari gebeurd. Dat Vaartuig wierd eergisteren ongeveerd op 3 my- len afftand van onze Havendoor een Fregat en Cor- vet der Engelfchen aangehoudenden Deenfchen Kt p- i tein, die nien aan boord van een der Ëngel-fche Sche- pet*.had doen komen, hield men van 'smorgens ten 7 tot 's namiddags ten a uuren open het w s Rechts op 2? S. jg bevel van den Commandant van hetFrégntdat men hem g g* 0 ontfloeg daar de. andere hem naar Engeland had willen *0 g S w voeren. Intusfchen dat de Deenfchc Knptein zfich aan g, S 5» boord van de Corvet 'bevondwierd zyn Schip voor "J 1 ws o j> beeldeloos onderzogt en doorfnufhld: kasten en kisten 51 c S 5 t wierden met geweld opengebrokenverfcheide goede-Q y 5 J ren, als zyde kousfen', neusdoeken, fabels ent. bene- c ter port'Vwn Mwx. xxup.ui xiovuivu ujf amvcmcnt «nntci i. -i gedaan. o w NANCY den 1 Augustus. Men meld dat Mevföuvv fc 2 Buonaparte van Plombieres, alwaar zy de wateren ge bruikt heeft, naar Parys ftaat te rug te keeren. o 2 g v u g h R;3 ïT >'E JH - cj ^-.5 S o w ea r- c tic< rj -5g| - a .a S S S-f. s 1 s 21- rc H <N4||s| -3

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1