ïva GELYKHEID, VRYHEÏD BROEDERSCHAR ||i MIDDELBURGS CHE C O U R A N T. Is DINGSDAG, i8oi DEN ix AUGUSTÜS s c w 5 5 but. m 1 i Jo. lOO. HET ZEVENDE JAAR DER I T A I- I E N. IT IVORNO den 16 'July. De gelukkige uitflag, f 1 s w;armede de onderneettiing v n den Schout-by- Nacht Ganthéaume is bekroond geworden, bevestigd zich meer en meer. Men weet reeds, d°t hy op de 1 hoogte van het Eiland Candia een Engelsch Schip van 74 '(lukken genomen en naar Mesfina opgezondenen vervolgens zyne vaart naar de Kusten van Barbafyen voortgezet heeft. Onder het naderen derzelvcó ont dekte hy het Esquader van Sir Warren, en uit de fei- ncn der Engelfchen duidlyk ziende, drtzy vo®rnemens waren hem aan te tasten, zoo zogt Ganthéaume, wiens eenig doel wasHulptroepen narr Egypten over te bren gen hun teontwyken hy wierd hierin dooreenen ruk wind begunrtigddie hem in een oogénblik uit het ge zift van den vyand hielp, en Zette zyne reis gelukkig voort; vervolgens te Derna öangekomeil zynde, ont- fcheepte hy een Corps van byna lo,ooo man, 't welk zichna eeneti korten tvd rpst genomen te hebbennaar Egypten op weg begaf. Deze tyding is ons hier door verfcheide Schepen, die in 13 dagen van Tripoli geko men zynaangebragt, met byvoeging, dat de Barba ren wel verre van zich tegen de lnpding te verzetten, dezelve met alle magt begunrtigd hebben. Een hier uit Corfica aangekomen Schip bericht ons, df.t het Es quadervan den Schout-by-Nncht Ganthéaume, na des- zelfs bêrtemining volbrngt te hebbenin diertrekenwas aangekomen, en naar Toulon fcheen cours te zetten, D U 1 T S C II I. AND. WEENEN den 22 July. Een aangenaame finan- tiele merkwaardigheid is deze, datde Keizer thans be volen heeft, in geene Credit-Kns meer geld tot hogeren intrest dan tegen 4 pCt. (tot hiertoe was het 5) aan te nemen-. By de Stads-Bank zullen in 't gehe^lcee- ne geldleningen, ook niet tegen 4 pCent, meer plaats vinden. AUGSBURG den 26 July. Volgens de hecicnhier van Weenen ontfangen brieven is het thans beflischtdat de Groot-Hertog van Toskanen tot fchndeloosltelling zal eriangen PnsfauSalzburg en het geheele Inn-vier- tel, zelfs het tót Beyeren behoorend gedeelte. De Aarts-Bisfchop van Salzburg, voegd men er by, heeft gefchreven, dat de Ingezetenen binnen 14 dagen hun nen nieuwen Opperheer zouden kennen te gelyk bevc-, lendeom alle zyne tilbare goederen naar Weenen o- ver te brengenen ook eene aan de Hooge-fchool ge leende fom van 200,000 guldens terugvragende.Uit Itnliën verneemt m?n, dat tusfehen Padua en Verona èen vcrfchriklyk Onweder gevallen is, 'twelk 18 Dor pen verwoest heeft; van de gevallen hagelfteenen wil len wy niet fpi'ekendezelver opgegeven groote en zwaarte kwam ons ongelooflyk voor, en zou anderen taogelvk wel doen lagchen. FRANKFORT den 1 Augustus. Volgens de brie ven uit Semlin heeft Pnswan Oglu in den nagt tusfehen den 4 en 5 July eenen nieuwen uitval uit Widdin ge daan en de Ottomannifche Troependie voor die Stad lagen, geflngen en.vcrrtrooid; zich vervolgens, na al hunnen krygsvoorraad weggenomen te hebbenweder binnen Widdin begevende. De Turken waren nu we der bezig met zich te verzamelenen zoudenzoodra zy alle de verrterkingen die voor hun op weg zynbe komen zouden hebben, eenen nieuwen aanval op Wid din doen. De Troepen, die de Pacha van Sophia ver zameld heeft, moeten zich nu eveneens tegen Widdin op weg begevenzy zullen dus niet, ter verfterking der Armée van den Groot-Vifier naar Egypten gaan. Den 2 Augustus. De Franfche Chargé d'Affaires by den Ryksdag de Burger Bacher-, heeft aan den Direc- toriaalen Minister van Mentz eene by hem ontvangen depeche van den Minister der Buitenlandfche Zaaken van de Franfche Republiek ter hand gelteld, aldus lui dende ExtraCt van eene depeche van den Minister der Buitenlandfche Zaaken van de Republiekge zonden aan den Burger BacherParys den 25 Mosfidor 9de Jaar (14 July 1801.) Gy moet by de Ryksvergadering uw beklag doen, xlnt de Engelfchen overal door het Ryk werven, het geen duidelyk ftrydig is met den geest en de letter van het Tra&aat van Luneville, en gy moet eisfehen, dat er de gertrengfte maatregelen genomen worden om deze onwettige recruteeringen te verhinderen," BATAAFSCHE VRYHEID. - O. O - 0 O o c S O bD - 5 N bC -5 c. ao ft, o - "+.3? c' E k} fc' O P-Z. 2 O 5 <3 k 5 «i-» c -S g .5 3 3 ■"•o a In afwezen van den Minister 'en uit kragte o C y van het bef uit Van den Eerfl en Conful van 'f' den 9 dezer. 5 (geteekend) CAILLARD. feo FRANSCHE R PARYS den i Augustus. EPUBL1EK. De Minister der Marine hH «U O Jsfé tTi 1- z. -ö 2 bo r; o i_ r 'S «2 B 6 n w O cj O- Xt g e o- I o te Z -o c-. <2 b V O te, 2^3- jS 5 heeft heeft heden verfcheide ingekomen R pporten van -n w ,C .2 etö si '1 J - >.-0 5." .2' a *c n ai es - te ta a op de reis naar K"dvx, Q c- S g |p-W C? en van eenen bv die gelegenheid door het zich by bun "a J\ - gevoegd hebbende Spaairsdh Esqtirder geleden zvvaafen <s "g 0-0 rmp, verfl^g geven; zie hier, w-erop dezelven een- g -tc wü ftemmig neerkomen; Den 12 July, des namiddags O g-B ten één uur, gaf dé Admiraal IVf>reno hei teeken, om zich zeilree te maken, ten einde naar Kadix te vertrek-p -v'u c> ken. Gedurende den nacht fch'ejdde het Esquader van p -a een; le Formidable en le Saint-Antoine bleven mét 2"C 43 0 g-*c SpaanfcheDriedeks-fchepen the Rndl-Carlos en IÉrmé-X c *2 nègildeagter. De nagt was zeer donker en de winfd^ 1 r J .0 S M - *e O ,H3 ftak vinnig op. Met Engelsch Esquader, 't welk zich 1 - f te Gibraltar herfteld en ter zeiver tyd ris het Franschen ^2 A Spaansch Esquader zeilreê gemaakt had, was met hetlz Cj «- Q> -n, tr. op malkanderen begonnen een vcrfchriklyk gevegt. Zy-^ - c c er «i o S SJ "O Cl. 'l i_2 c U o-°d c> w -i. .J. x: CJ te v. x: tly o-—.S' vallen van den avond geziéti; De twee Spaanfchc Schc- pen j zich voor vy-nden genomen hebbende, fchooten Q - c> S klampten den een den ander aan boord; een derzei- ven vatte vuur; het eene Schip (tak het ander aan, en ca B beiden vlogen weldra in de lugL Le Saint Antofne ,- die zich by hun bevond, verwyderde zich, zoodra hy ze brand zag vattenen geraakte daardoor van het Es quader afgefcheidem (Men- heeft er nog geene tydirfg van, en is-er' dus zeer bezorgd Voor, offchoon btvkens de onderfcheide Rapporten niet meer dan de 2 Voornoenide Spannfche Schepen gefprongen zyn.) Le Formidalbéde misvat ting der Spaanfche Schepen ondekkéndë liet op zieb oa X O O c* I o» 'U «q vuur geven, zónder terug te fchietenen zetté alles' by, om zich van de plaats, waar dit nóotlottig gevegt c plaats had, te verwyderen. De Admiraal Moreno bé-'jjb vond zich met het aanbreken van den dag, met de 3 o- verige Spaanfche en 2 Fn.nfchë Schepen ten westen van J Kadix. Le Formidable geene feirien meerbefpeurendc had 2 o zich naar Kadix gericht, en bevond zich met aanbre-Tj 2 ken van den dag aan de Spaanfche'Ktfst,: en onder.het o bereik van het Engelsch Esquader. He. gevegt'wierd g fpoedig begonnen. Alleen tegen 3 chepen eneenFre- gat te doen hebbende fcheen le Form idable onmisbaar" g o 5 genomen te zullen worden; maar riögtrötsch op delau--o rieren by Algefiras beh aid, zwoeren de Manfchap en r S de Soldaten, zich li .'ver door de golven te willen laten "5 -*■ verzwelgen dan de Vlag te firykehj De overwinning^ lagtte dit ftout beffüit tóe: öcnige weltoegebrngte ka- l' 5 nonfehooten deeden het Ffegat r fdeinzen. Het Schip 5 richtte zig daarop tegen the Pompeusdie by de twee- -jt, O j B 2 g r- Zd. CJ-il U, s: £- Jj» C C J A, ö.i T SS ft» r\ i-oPü, -e a a q o» T3 u. Cd c a x gende, van beide zyden een geweldig vuurnoodzaak- o g te hen om aftedeizen, en kwam zegepralend te Kadix E binnen, niet meer dm ftödoodenen zwaar gewonden, in zulk een hardnekkig en onëveredig gevegt bekomen 3 jf a hebbende» Het gevegt van le Formidable is een der roemrykrte <y. die immer voorvielen. De Ingezetenen van Kadix, die er de getuigen van waren haalden den Kapitein Troudc U ^5 en zyne manfehap zegepralend in. .g 2 .L- OSTENDE den 2 Augustus. De vereeniging van *^.2 S ai de gewapende Zeemagt in de Havens van Dieppe, Ha- f S o (2 p: vre de Grace en CalaisIs thans in dc Haven vanBou- -5 c logne gefcliied, alwaar zig tegenwoordig eene aanzien- E lyke magt bevind. De Troepen in de ommeftrreeken 3^ X v van Calais zig bevindendehebben bevel ontvangeno o >,.S e J2 r~ 0 zig naar Boulogne te begeventen einde gereed te zyn, g "f g 0111 op den eerrten wenk ingefcheept te worden; De S 5 Haven van Duinkerken itf de verzamelplaats geworden g gc van al de onderfche'iden divirten, die in de Havens van r^'°^ g2S> Vlaanderen uitgerust zyn. Men weet nog nietof dc- 89 ze beide uitrustingen zig zameft zullen vereenigendan of zy afzonderlyk zuilen ageeren. Hoe het zyhet beduur over deze gnnfche magt is toevertrouwd aan verfcheiden. Zee-ofïicicrsdie van Brest en FOrient te Boulogne en Duinkerken zyn aangekomenom er hei O, -3 ZZ O -o - Ctr X C s: 3 e- O c

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1