•iï-siiii 1.15111 GELYKHS IDVRYHEID No. 89. MID DELBURGS CHE BROEDERSCHAP. COURANT. DONDERDAG, iBoi DEN 16 JULY s "2 2 tz 0> Je S te 5^ O s I S f» 5 fe E S s .S I £?a 8 g S s Sj '3 ■S ba sd s 0 s .5 g -5 5 N- I W g* s,og| .5 -S S S c - S ff D S «.O «1 S T, 22 a o 55 S3 g .5 c s e g 7, S C» MI af 3 g -= S Q s-i-l g.gg- - g o^ o s -3 p g 12 - -U g 2 g 'ïS 2 w S 0 A5 g5 j g O toO .k" 5? :zo s °- pé ?w5 - 3 N -è; tog IS" ëcé g Ï!«U ÏIET ZEVENDE JAAR pER S P A N J E MADRID den lp juny. Op 't oogenblik dat de Prins de la Pace de Vrede met Portugal floot uit naam van zyneCatholiekeMajefieit, was de Spnnnfche Armée in 't volle bezit Van genoegfarm de geheele Pro- vintie van Alentejo. De volgende officièele berichten van de Militaire operatien die er tot op het fluiten van de Vreede hebben plaats gehadworden dus opgege ven. Den 2324 en 25 Mey, vermeesterden deSpaan fche Troepen onder 't bevel van Don Ignace Lancaster Snnfta Otella, Bsrbacena, Saint Vincent en Monfort. Den 29 dier maand wierd Aronches, eene Stad, die op de oude manier verfterkt is en alwaar men eenige nieu we Werken had aangelegdaangevallende ligte Troe pen maakten zig met geweld van de Stads-poort mees ter. Dón Solano, die ze aanvoerdebekwam twee doodelyke wonden. Den 31 wierd die plaats ontruimd; de Kavalery, die een gedeelte van 't Garnifoen uitmaak te, flelde het op een vluchten; maar de 1500 man In- fanterydie met overhaasting de plaats ontruimd had den boden het hóófd aan de Spaanfche Knvallery. Maar men viel er onverfchrokken op aan en bracht ze in de- route: 150 wierden er van gedood, 80 gewond en 180 krygsgevangen gemaakt. Na die aftie betrokken de Spanjaarden het Camp van Epée, benevens de plaatfen van Azamnr, Allegretta met het Kasteel van Portalegre, alwaar men Magazynen me: levensmiddelen vond. De Portugeefen lieten twee Hukken gefchuten eenige fnap- baanen en wagens met ammunitie geladenagter. Den 2 Juny bemachtigde Don Raymond Orel, naeenehard- nekkigen tegenftand Casteldavid: 18 Hukken gefchüt van onderfcheide caliber, 4 hauwitfers, eene groote menigte krygs-ammunitiezydgeweer/en fnaphaanen tvierden door ons buit gemaakt. De Marquis de Mora, ontmoettede den 4 by hetge- huoht rao Fleur de Rofede vyandelyke Voorhoede llit 4 Compagnien Grenadiers, twee dito Jagers25 man Kavallery40 Engelfche Dragonders met vier Hukken gefchut en eenige karren met zig, om de Magazynen, (tie reeds in onze handen gevallen waren, te ledigen; het ganfche Corps wierd verjaagd, en de Engelfchen waren de eerflen die het op een lopen zetteden. Na die a (Hie viel de Plaats eta het Fort Sainte Lucie in 011- Zé hapden. Onze Troepen wierden met vreugde ont- fangerfen de Generaal Ordagriez kreeg bericht dat hy met ongeduld te ExtremorEvoromonte en Evora ver wacht wierd. De Prins de la Pace geeft vervolgens een omflandig bericht van verfcheidè fchermutfelingenwaar by de Portugeefen de wapenen nederleidden. RUSLAND. PETERSBURG den 20 Juny. De Raad zeker op de groó'te goêdheid van onzen nieuwen Vorst zig ver trouwende, vond goed eenigen tyd geleden om aanzy- ne Majefleït een nieuw plan van Conflitutie, dat vol- fens bnn gevoelen de rust en het geluk van Rusland voor altyd moest verzekeren maar dat alleenlyk flrek- le om (Je Keizerlyke mafcht te befnoeyenen die van den Raad meer uittebreidden, aantebieden. De Hee- ren d^; Subow waren de ontwerpers van dat plan', en Helden al hun vermogen in 't werk om het zelve door- tedrihgen. M:aar de Keizer, na dat hy met den Graaf van Pah- len c/vcr't zelve geraadpleegd had, heeft het zelve als <?ene gevaarlyke nieuwigheid verworpen, enten flreng- flen verboden,, dat men er in 't vervolg niet meer van Zou hébben te, fpreken. Evenwel gingen de Héeren dé Subow voort met cabaleerenen zy vleidden 2ig met de hoop van hun troetelkind met geweld te doen gebo ren worden! De Keizer van hun flinkseh gedrag on derricht zynde, deed ze in hechtenis zetten, en eeni gen tyd naderhand Zyn zy in ballingfchap verwezen. DUITSC HL AN D. HAMBURG den 29 Juny. Het gerucht liep alhier eergisteren op de Beurs dat er in Rusland een niéuw em bargo op de Engelfche Schepen gelegd was. Volgens particuliere berichten uit het Noorden zou Lord Saint Helens getracht hebben om by het Hof van Petersburg eene nieuwe coalitie tegen Ffankryk te be werken maar hy had hier in niet geflaagdhebbende hyby den jongen Vorst alle die gevoelens gevonden, die aanduiden,dat hy Ipuropa zoekt te bevredigen eu geen- 3 O -o BATAAFSCIIE VRYIIEID. V M O <-> ►J E to a CU O bfl o <V V C feo <U cc <i> *-• o CO C/2 IJ .E S i g CO - o" to^ "o r-Ü o .5 fints het vuur van Oorlog op nieuw en verder aanteHo- 'E 5? 1 r - - - - - - 71 n 6»|i C5 q cU 'U K he s» Zn to 0 U O gw '5 S V M dl C H £3 C qj 2 "3 o S to o to N S Tg ss 22 c n /O 2 -g te co 2> E 44 O» 'O c o 3 ft O p 'N "T3 ,0 bX) CJ o to u c S S( S o «'•Sc* a c o cn ken. Het is te denken dat de berichten die de Engel- S.'jT jS o fche Minister hier van aan zyn Gouvernement gegeven g a heeft, dereden zyn dat het Britsch MiniHerie en de dag- S bladerendie die party zyn toegedaanfints eenige da-"3 g gen op eenen zoo vreed&men toon fpreeken. g Z 0 Daarenboven blyft het Kabinet van Berlyn by zyn aan- <S genome fysthema van neutraliteit volharden. En zon- ug 2 £1 c? der Pruisfen zou I< usland e» de andere Noordfche Mó- g gendheden zich niet veilig in Oorlog tégen het Zuide Jy van Europa kunnen fleekenmen moet dus de Vrede "3 3 op het vaste land als zeker befchouwen. p' S' Wy durven dus veilig verzekerendat er geene nieu- o o we coalitie tegen Frankryk kan Hand grypendan met g overeenHemming en toetreding van Pruisfen en Oosten- £*.2 E tj ryk tot dezelve; dat Staatkundig verfchynfel heeft zich C4J5 §5 O eenmaal vertoond, en het is niet te denken dat men het in langen tyd wederom zien zal. En Held dathetmoog- lyk waare, dat zodanig eene coalitie wierd aangegaan, Jj 2 S'^O zoo zou dezelve weldra weder vernietigd worden door b0 0 g eene afzonderlyke Vrede die de eene of de andere Mo- 3 g g gendheid fluiten zou kunnen, zoo als de ondervinding geleerd heeft, en nun belang.het vordert: en hei is niet S te denken, dat Oostenryk die al te wel weet wat het^ te zeggen is alleen tegen Frankryk te oorlogen; nog g N Pruisfen die door bevinding de voordeelen heeft feeren S 1 w kennen van zich ftil te houden, 3rder afzoriderlyk deii g S Oorlog aan Frankryk zal zoeken aantedoqn: de zanken 82 S a S in Fr-nkryk zyn geheel van natuur veranderd: en het oude Kabinet van Verfailles beflaat niet meer. F—i H Men heeft hier een nieuw bewys hoe zeer men om- zigtig in het fluk van Koophandel behoort te zyn. Een Bankier alhier ontfirig eenigen tyd geleden een brief van een huis van Brusfèl, met bericht dat men op hem een Credietbrief van 80,000 giildéns aan een zeker Heer ge geven hadmet de nodige daar toe flrekkende Wisfels de Bankier te Hamburg meld, dathyde Adviesbriefbei Kumcn had en dac hy de Wisfëïs zou honoreerenhet TT Commercie-Huis tc Brusfci zesr verwonderd óver iets daar hy niets van wist zend terflond een van de Com- miefen als Courier naar Hamburg om het fchelmftuk voortekomen en te ontdekken; gelukkig kwam hy een uur vroeger aandan dat de brieven vertoond wierden. Men doét alle moeite om die zaak te ontdekken. W F R A N S C H E REPUBLIEK. 9 STRAATSBURG den 5 July. Verfcheidè Duïtfche VorHen trekken thans huune Tfoupeti famen en houden T dezelven marschvaardig om de Landen die hun ten déél g gevallen zyn te gaan bezetten, zoo dra het plan van fchaevergoeding by den Ryksdag zal doorgegaan zyn. o Dit oogmerk meent men klaar te befpeuren in de bewe- gingen die de Troupen maken in de Staaten van Beye- to renvan den Landgraaf van Hesfe-Casfel en van Hesfe- g Darmfladvan den Hertog van Wurtenberg, van den S Markgraaf van Badeen vooral in de Pruisfifche Staaten - die in Frankenland liggen. 4 De Troupen die men in dit Land heeft Zaamgetrok- ken leggen op de Grenzenen Haan gereed om in Wurtz- 3 burg en Bamberg te trekken. De Reegering van llano- ver moet denkelyk bericht ontfangen hebbendat dat Keurvorltendom aan Engeland niet weder zal afgeflaan iZ worden, men heeft den Koning van Pruisfen verzocht zyne Troupen te rug te trekkenmaar dat verzoek is afgaflagen. cd PARYS den 9 July. Het Concilie heeft een de- G 2 C-, bjD O C <1> C o O) bn o <L> 4G <5J *-* fcD or: VI jO rj u O T5 h* 0 «N o o N» o o g a 3 C/5 UX5 1.» Cé pse ,<u so ft- O O CS Öpd os o r; ei c 4; m a> o 'rm r 1 k QJ <1> -T3 r^- bX)CL, O G 2 00 O 1> CL» C O g N Hj -* rr- O C tt c >0 M e G - w o a o o ai 2 P-t - h n o QJ O o Oh to M 0, SI Oh O p: uo Mh a SP N 'ui 'ai b£ r« o pq V O «V PhF sj tc y cc 'Fo I I f£j 'O .2? fcD - <u QJ Oh'Q *-* 5 e; o te: r- te .4^ 5 E c a •SP T3 O E v> o O GJ C GO H— ^5 rte c te J-< g tp «5 „oS C/0 o C '•te a CS Pi t?" A rj- D <U te O o. o o o te -> ®i H gig a '<U' O bD. C p' T>: c o .fef *te o a> r-« -o g <u c t>D .te jy gj N o -a cj x 01 SjOx- oi 41 W V a ng c c CO a - 51 .ft o g te c P GO P *4» <3> 3K B O O C O, ft S to -4(01 CF,!B CL - 3 1 1 creet afgekondigd, waar van het derde Artikel dus luid; I q g Wy leeven als eene ontegenfpreekejyke waarheid, oi t. dat getrouwonderworpen en gehoorzaam te zyn aan 'C o «3 de aangeflelde Machten een' plicht is dié op het Natuur- 03 y c' lyk en Godlyk recht gegrondvest is." De Generaal Bernadotte heeft aan den Minis.tèr o cu. bo p v> h 13 k n 5 •-< P TJ cé OJ C T3 3 3 M »- -a O bJ> S 50 s p o p o rj bj; O O r 'n te O -3 van 5 *c o. o tf-' 4 so E cfJi n Politie gefchrevendat een detachement Guillemot en'.ë A P .S *3 .E ~S So S zes andere hoofden van dé Muntelingen in 't Dorp van i?:§'ï-/£(S.S=;§=-'3c'3'Q,3 - -r c^cga-cS "„go/cga -C 51 ,s^5M'S?SSj d> *0 .t: r «,1^ 02 c te li UL 111 L L/L/ip' Vdll Cosquen ontmoet heeft. Men Heeft man tegen man niet die fchelmen moeten vechten': twee van zyii er afge maakt, onder anderen de vertoüweling vm Georges, agw s Guillemot heeft eene zware wond aan dè fchouder be- ?of— "5 S:"^ s w c komen: hy is aan zyne ongemeene flerkté zyn behoudt c- fchuldig: men is nochtans bezig met hem natezetten, l,"4 3 en hy zal moeite hebben te ontkomen door dien zyne wond te zwaar iï om lang eii verre te kunnenvluchten de geweeren, kleederen en portefeulle van Guillemot zyn door het detachement opgebracht. o G pJ g ft N ft C O <D w V3 N K- <J> K"* u* te c 4> v g b»

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1