middelbürgsche Q. No. GELYKHEID, 74- VRYHEID j BROEDERSCHAP* COURANT. D E N 13 J U N Y 1% tgg cë§ iPQ SAT URD AG, 1801 a 5 t M a S sa <r, C S? o s - - - - s, a >3 0 t=4 z w a u a a. a a - a .a, 8 S So" I C w W 2 o CU s <*n 2 1 8 h° HET ZEVENDE JAAR DER II ON GARVEN. SEMLIN don 14 Mey, Het gerugt, 't welk hier reeds Voor eenige dagen geloopen. heeltdat Pa's- w-m-Öglu zich aan de Verheve Porte, door debewidde- liiv van den Rusfifchen Ambasfadeurzou onderwor pen hebbenbevestigd zich. De Ottomannifche Trou- pen die tegen Widdin ia aantogt warenhebben ge- volglyk bevel ontfnngen om naar hunne byzondere ftand- plaatfen terug tekeeren. RUSLAND. PETERSBURG den iS Mey. Gister werd het Embargo van de Engelfche Schepen en goederen opge heven. De Prins Gagarin ontbood verfclieiden Engel- 'fchen'by zich, gaf hun, in naam des Keizers, daar van kennis, er den wensen by voegende, dat alle ver- fchilzanken, met opzicht tot de Engelfchen, op eene vriendfehaplyke en billyke wyze vereffend en byge- leM mogten worden. De Rusfifche Admiraliteit heeft bevel bekomen, om de Britfche Schepen in de Rusfifche Havens op kosten van onze Regering te doen repareren. De goede eensgezindheid en de vriendfehaplyke be trekkingen met Engeland worden nu volkomen herfteld. Na de aankomst der Engelfche onderhandelaars zullen aan de Britfche Natie al de voordeel en,, die zy te vo ren gehad heeft weder toegedaan worden. Men had tot hiertoe Lord Nelfon tot een vriendfchaplyk bezoek ook hier te Petersburg verwagt. Onze Keizerzegt menheeft den Koning van Pruis- fen de opregtfte verzekeringen van vriendfehap doen vernieuwen. BATAAFSGHE VRYHEID; gadering die In dé aanftannde herfst zal belegd worden ter goedkeuring zal vóorgefteld worden; D U I T S C H L A N D. c WEENEN den 23 Mey. Naarliieri verneemt is aan SE alle de Officieren, die hunne paarden nog niet verkogt 2 hebbende wenk gegevenom zulks voor als nog niet -3 te doen. Hun worden ook nog beftendig voor dezél- c ven de gewoone rations toegevoegd. Alle lichte In- fantery-Battlillors worden niet alleen in dienst gelioü- m t* n 3 O C/2 ♦-» H O NJ 1I V3 •-> j-. 3D o - >2 - Cd e SS 3 3 O 1 O ~j>> eo C - O r-£ i-J 53 {K 3 ^5 3 Èf o C4 5 a» O ^4 •2 O d CJ» - u 73 rO W QJ1 •ojy *C rl a 1 G V Z w •2 O O jg g denmaar zelfs voltallig gemaakt. Alleen dé vrywilli- g g 3 a 3 gers zyti afgedankt geworden. g J; SE'3-j= Sedert eenige dagen heeft zich ook het gerugt vér- o g o - g -o riieuwddat de te Presburg zich bevindende Baron vari. '3 1/3 W Thugut weder in het Ministerie zal getrokken Worden. 3 n y Zeker is hetdat *og gedurig tusfehen het Hof en hem 3 ,c estafetten heen en weder gaan, zoo dat hy, voor 't T3 >Ti a CJ CJ V X* .5? a> o cdD g Cl m Q r; O rr k—1 O c 5 t: t/5 o CQ <V '3 O CS Q £PZ -Z e 3 V, s S 3 C1B.'0 6/1 c s ta c R r«^ .tSl <rt J 'S fl' minst, nog in gewigtige Staatszaken géraadpleegt moet 0 worden. 24 Mey. Men weet tot op dit ogenblikmet c - betrekking tot de onderwerpen die de vervulling van U J den Ryksvrede moeten uitmakenden waren ftaat van S o 3 zaken niet. Het fchynt, dat er veele moeilykheden o g" opgekomen zyndie de finale afdoening van dit belang- -o ryk werkt zullen tegenhouden. S Den 27 Mey. De Courierwisfel tusfehen Perers- 5 burg, Londen en Weenen is tegenwoordig zeer ftérk. g g Men beweert, dat zoo min men de fchaevergoedingen «2 en fecularifatien in Duitschland too verre zou laten S N bU komen, als de eerde Vöordragt van de zyde van Frank- 3 pL} D 3 O T2 S X5 O O o rCf I Ï5" O tfj "A o s=J P 0 c v cQ^ bJ3 bX) O >h .C CL -O CJ o c Ite Vcr/SWKCiHigcii van vuciiui3iwp uuwn o De vaste verbindnis van deze beide Mo- ryk Waseven zoo min en nog minder zou men toege- T-t t J T.^UA'n m in ftnOt 7A11 l»Ó{lnt1 llPf fA. co ,c P4 D cy- Ji -NS ct g e us 5 C! - et Z e?* VtllllVUl» VU. narchenfterkt daar heen, om de rust van Europa weder te herftellen, en gemecnfchaplyk voor de fchadetoos- flelling hunner geallieerden te zorgen. De onderhandelingen van Engeland met de Noord- fchc Hoven zullen hier haaren .aanvang nemen. I T A L I E N. GENUA den 23 Mey. Brieve* van Florence mel den dat er door die Stad een Courier gepasfeerd was, van Romen komende en die zig. met de meesten fpoed naar Parys begaf, met de gewichtige tyding, zoo men zegd, drteindelyk de Paus van alle Waêreldlyke macht afftand gedaan heeft. Men geloofd dat de Koning van Sardinien tot zyn deel bekomen zal de Landen waar o- ver de II. Vader yoorniaals het bewind voerde. Dm 26 Mey. Men heeft het werk van de Conftitu- rie voor eenigen tyd opgefchort. De tweede Commis- fie had zig gehaast om de gronden optewerpen waarop men dacht het Staatkundig gebouw van Ligurien te kun nen opbouwen. Maar twee artikels waren er die tot hevige discusfien aanleiding g»geven hebben. Het ee ne had betrekking.op den Godsdienst, en het tweede op het nieuwe intevoerene Wetboek. De Commislie 'had gewild dat men de Catholique Godsdienst als de heerfchende zou verklaren, evenwel met verbod van nieuwe wegens Godsdienftige gevoelens te beledigen. Dit artikel is door den Generaal Dejean en van alle kun dige en verlichte perfoonen verworpendie begeeren dat ieder Burgerdie de uoodige vereischtens heefttot pablique bedieningen mag benoemd worden van wat Godsdienst hy ook zyn moge. Het fchynt dat men met dat artikel voortefteUen, men daar door een ygelykdie van de Proteftantfche gezindheid zyn en die de eerfte Kooplieden en het verlichtfte 'gedeelte van Genua uit maken, van alles uittefluiten. De meerderheid van de Confulta is zaamgefteld uit heethoofdige Gatholyken die gaarne het Nationale welzyn zoude opofferen als men de heilige inquifitie maar wederom invoerdeen dat men aan de Munniken hunne goederen terug gaf. Het tweede Hukwaar by men aan de Uitvoerende Macht het vermogen wilde opdragen om een Wetboek opteftellénheeft niet minder aanleiding tot hevige dis cusfien gegeven. De' Minister Dejean de animofiteit van de partyen ziende, heeft gedecedeerd dat men in geen twee of drie weeken van een plan van Conftitutie fpreken zou. Van Livorno meld men, dat het Eskader van den Ad miraal Gantheaume op de,hoogte van Bastia een Fregat en twee Engelfche Chebecquen genomen heeft. Z W I T S E «R. L A N D. BERN den 30 Mey. Gisteren wierd het rapport van de Conftitutie voorgelezen, en het Wetgevend Lig- chaam heeft daar op gedecreteerd, dat het nieuwe plan van Conftitutie dat thans in gereedheid isaan de, Ver ven dat Italiën in den ftaat zou blyvenwaarin het te genwoordig is; Men verlangt zoo wel in Italiè'n, ter gunfte des Konings van Sardinië als in Midden- en Ne der-Italiè'n groote veranderingen. FRANKFORT den 2 Jurty. Van Maintz fchryft mendat alle de Franfche Troupendie zich langs den Rhyn bevinden, van den Minister van Oorlog bevel ontfangen hebben om zich gereed te houdentenein de op het eerfte teeken over die Rivier te kunnen trek ken. FRANSCHE REPUBLIEK. EXTRACT eens brief uit PARYS van den 3 Juny. Men gelooft Hier óver het algemeendat de goede j keer, welke de zaaken voor ons nemen, ons fpoedig §9 den Vrede zal aanbrengen. Men heeftop verfcheide plaat- fen in de vreemde Landen v'nlfche geruchten verfpreido1 3 Cu '3 có C C£t N ^3 CZ1 O c ^0 O P bX) W C3 c tn P- 0 <c> O r. o H rP C/2 O O <J W CIlJ 1 F M -5 IW rt A 0) als of zich nieuwe duistere wolken hadden opgedaanwel- S 9 ken onzen openbaaren rust zouden ftooren (s2> de Brief 3 uit Parys in de Middelburgfche Courant van den 9 de- g tq - za;-) doch by de doorzichtigfte lieden heerscht er geen o g g .spp c w de geringfte vrees hieromtrent. Er word zederd ee-' pq "g c, O nige dagen ernftigerdan nog immer tot dus verre aan 0 2 -Z den Vrede gedacht, en wat meer is, men voorziet zelfs N "rta dat er binnen kort, in 'toperbaar roet Engeland zal on derhandeld worden. Men verneemtdat een gedeelte van onze Année0 Welke op den voet van Oorlog gebleven wasonmid- S c oi delyk op dien van Vreede zal gebrngt wordendiens- °'"Jg o volgens zyn er aan de Generaals en de Commisfarisfen g g c g g, fig. Ordonnateurs op gisteren en eergisteren de noodige be- ^2 3 g 5 velen uitgevaardigd. g 9 -f =3 g 3 Juny. Het fchynr indedaad dat Pruisfen per-"3 21-'Tü -1 -r! C3 O CO - -o a N -G tn C CJ Jb c w L C hr --n o.pZ 2 fi g 'o 5 g Q P4 O cd P k-H O cu CU I cn •ai -Kp <5 et O O T5 rö tC cu Er o CU CS Den 7$ Juny. foonlyke bedoelingen hadtoen hy zulk eene yverige g befcherming aau Hamburg togen Daenemarken verleen- J 0 - de. ïs e Men begryptdat de gfootc en fchier eenige tegen-_|D woordige zaak die der fchaêvergoedingen en agtervol- '3 'g Jg Z g gende fchikkingen van het Traftaat van Lunéville iSj^S 3 g S waaromtrent niefs uitlekt. Men weet alleenlyk, dat S g g o Z 3 de Franfche Regering niet van de voornaame gróndüa- 30 g "S gen van dit Tracftaat zal afgaandat is te zeggen al het g cu geen de gemaakte fchikkingen voör Toskane en de on- g 0"]S a r.fhnnglykheid van het Milaneefche betreft. Ondertus- S g '-S fchen weet mendat ten aanzien van den vormdien S> g O *C 1 t-t w <v a o 2 deze Republiek zal hebben, nog niets beflist is, ten cd 6 U S-3 5 a tj SS - 3 «O c/i té P3 c/> zy alleen in een ftukde kragt der Regering die het g van de, verwydering van alle heerfchloosheid zal ont- g vangen. Men begint ook met ee'nigè nauwkeurigheid te wéten 3 welken de bepaalde Regeringsvormen van Zwitserland. en Holland zullen zyn. De Franfche Regering heeft r™H gedaane voorftagen betreklyk Zwitferlandal het geen naar eene meer of min flaaftehe navolging der Franiche -o.a .2 -p p, A t= tu 0 a N ■O 1.^ .f3 O 5 CL» O O u. v ft 1 CiJ

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1