N middelburgsche GELYKHE id VRYHEIDBROEDERSCHAP. COURANT. -I ■sll'fu Is No. 60. SAT URD AG, l80I BEN 9 M E Y s a aB s I !tg ??-os. 8 o .sp I1ËT ZEVENDE JAAR DER BATAAFSCHE VRYHEID, tn .*1 5 SC sf a S s; 3 g T~* m tA P -C Ol w C *-« ,r C A> 1) I T A L I E APEL'S den 8 April. De Rusfeti die zig ten ge- tale van 1500 te Corfu bevonden, zyn te Brin- des aangekomen. Verfcheide.Engelfché Oorlogfehepen kruisfen thans voor den mond van de Golf en laten niet toe dat er levensmiddelen of anderekoopwaaren die men naar Livorno zou willen verzenden, ingefcheept wor den. Zy laten alleen die Vaartuigen vryelyk .vertrekken die naar Civita Vecchia gedestineerd zyn. 110 MEN den 11 April. Daar heeft laatst in tegen woordigheid van den H. Vader eene Vergadering van ia Kardinaal en plaats gehad. Zommige perfoonen den ken dat er in dezelve over de Kerkelyke Zaaken van Prankryk gehandeld isandere zyn wederom van ge dachten dat er questie geweest is van 't maken van een- nieuw Concilie. FLORENCE den 17 April. Den 13 dezer had er eene kleine beweeging in deze Stad plaats. Om voor te komen dat eenige kwalykgezinden het voorgevallene in geen kwaad daglicht Hellen en het Volk van Floren ce van oproer befcliuldigen daar er geen wezenlyk ge vaar geweest isen daar het Hechts het werk van een handvol Bandieten geweest isis het nodig het publiek hier van te verwittigen. Ondertusfchen heeft het voorgevallene de volgende Order in het Hoofdkwartier van de Armee d'ert 15 ge geven, doen geboren worden. De Generaal en Chef gelast, dat men aan alle deuit- geweekenen site zig in het Toskaanfche en fpeciaal te Florence bevinden, paspoorten zullen gegeven worden, om naar hun Vaderland terug te keeren. Zy zullen die Stad voor den 21 April en geheel het Toskaanfche voor den 30 dier maand hebben te verlaten. Ten dieneiude zullen de Roméinfche uitgeweekenen zig by den Heer Galeppi te Florence en de Napolitaanen by den Gene- rnalsflaf vervoegen om de noodige paspoorten te be komen. Het Toskaansch Gouvernement word geau- thorifeerd om na dien tyd nog Logement, nog levens middelen aan geen dier Emigranten te doen geven, ten zy zy met authentique Hukken kunnen bewyzen dat zy door zwaare ziekte of andere beletfelen verhinderd ge weest zyn 0131 te kunnen vertrekken. In het tégenge- field geval worden de Commandanten gelast dezelve te doen aanhoudenen onder eskorte tot op de grenzen van hun Land te doen geleiden. VENETIEN den 18 April. De Generaal Bellegar- fle heeft dezer dagen eene reis naar deze Stad komen doen om de manoeuvres van onze Kanonneerfloepen te komen befchouwen. Die Sloepen moeten dienen om onze Stad te verdeedigen. Zoo "dra dezelve afgelopen waren vertrok hy naar Padua, alwaar zig thans het Hoofd kwartier van de Keizerlyke Armee bevind. Men ver zekerd dat er in de voormalige Venetiaanfche Provlntien niet meer dan 10,000 man Guarnifoen zal bly ven hou den. Alle de overige manfcbappen van de Armee zyn reeds in volle beweeging om naar de oude Keizerlyke Staten terug te keeren. Men zegd dat men te Trevifo Fortificatiën gaat aan leggen, waar door men die plaats eene Vesting van de eerfle order maken zal. Z WEED E N. STOCKHOLM den 21 April. Onze Vloot te Ca- r'scrona van 7 Linie-Schepen3 Fregatenen eenige Kot ters en Brikken was onder bevelen van den Vice-Admi- jaal Baron van Cederftrömden 13 April van daar uit- geloopenen keerde naderhand terug. Gemelde Vicc-Admiraal is eerst 30 Jaaren oud,legde eene ongemeene dapperheid in den jonfien Oorlog met Rusland aan den dag, en heeft maar één oog. Laatstleden Zondag, legden de zich alhier bevinden de Rusfifehe Onderdaanen in de Capel van de Rusfifche Ambasfadeden eed van trouw afaan den Keizer Alex ander Iin- tegenwoordigheid van den Rus-Keizerlyken Kamerheer en OverfleGraaf van der Pahlen. KARLSKROON den 23 April. Voorleden Zon dag kwam hier een Palementalr-Vsartuig uit de Vloot van den Engelfchen Admiraal Parker aan, met eenen brief van den gemelden Admiraal aan den Vice-Admi raal Cronftadt, waarin hy begeerde, van hem Vice-Ad- miranl te verneemenhoe het Zweedfche Hof omtrent het afzien van de vyandelyke aanvallen tegen Engeland, waartoe het tegelyk met Rusland en Deenemarke, vol gens de Neutraliteits-Coventiebefloten had, dacht. er e"2ki .5 sk èh 5 a vJ o c -it fl 2 ai t> s 'S vo 00 5 o 2 *4 X so ra 2 a q; e d» n c o o V: 8 w -g S5 P g. a y a s c Jv N Cu .«2 rO) .JU E sj o 4_» g*- 2 5 V; ,3> O- 'S w.-'S N S j l-* -*{3 o-g De Vice-Admiraal antwoordde heofdzaaklykdat, zoo dra de Koning, dienhy ten eerfle verwachte, zou aan- g gekomen zynhy hem zyn befluit te kennen zou geven, p -j- Den 22 dezer kwam de Koning alhier aan, en beval den Vice-Admiraal Cronfladt hem een antwoord toe te g v zenden, welk in fqbflantie hierop neerkomt, te weeten! Dtt de Koning, zyn Meefler, vastlyk befloten had, "3 S '3 c y de verbindtenisfenmet zyne Bondgenooten aangegaan, 2 o g g voljMjjs billykhéid, getrouwlyk te vervullen, zonder<2 M op- dk l-yzondere hoe ook genaamdeovereenkomst g, q o R S door eene andere Mogendhied gemaakt, welke de ge- g S meenfcliaplyke belangen der Neutraale Noordfche Mo- g ,2 gendheden niet betrof, acht te geven. Doch dat de .2 Koning, des niettegenflaandeniet ongenegen was, de ^-5 -S - v 5 voorflellen, welken de Koning van Engeland tot by- legging der verfchillentusfehen de Noordfche Mogend- 3 ■5 cJ •a él El; J OJ ^j QJ -n-4 riJ U gu"3 c S5 m yé e. 23 1 CJ cc-' E O '-*• O <L> - 'ofj 1*~ U1"' 1 v.xvu...—. j O beden en Engeland gereezen,|mogt goedvinden te doen, M p te verneemen. jg u vS QJ N CJ «J <v C3 «x Onze Vloot, en het Defenfie-weezen onzer Reê en Havenzyn in den besten Haat. DENEMARKEN. KOPPENHAGEN den 25 AprilDe fnelzeilendea g Kotter, die den 20 dezer door den Rusfifchen Minis- 3 ter, de Heer. van Lifakewitz, met depeches aan den Admiraal Parker nagezonden werdheeft de Engelfche "3 - Vloot v«ór Carlscrona ingehaaldwelke daarop weder |^W uit de Oostzee teruggekomen is en zedert gister avond 2^, pi T grootdeels in de Bogt Kioge ten anker licht; heden zyn W g eenige Schepen van dezelve naar de Sond gezeild. In de depeches, welke bovengemelde Kotter overbracht, wierd de Engelfche Admiraalop last en uit naam des- nieuwen Rusfifche Keizersverzogtniets vyandigs te ondernemen tot dat hy nadere orders Van zyn Hof zou - ontfangen hebben, dewyl de Keizer zulke vredelieven de voorflellen aan Engeland gedaan haddie men zich zeker hield dat niet zouden verworpen worden. By dit verzoek wierd ten Hotte gezegddatindien hyde Admiraal Parker, hiertegen mogt handelenzulks ter -5 "-H zyner perfoneele verantwoording zou komen. Ingevolge een Koninglyk befluit heeft de op den 29 Maart laatstl. afgekondigde verordeningbetreffende <U ~G C SI V3 3 EV23 U ?-< X CJ CE ^5 O O p-t r— CJ 2 Cw T> O H !3 >- 'E-cd b? ï- <U bD CJ g O L. 1- Tl c* <D QJ HP I O a 2> S a -a 5J N r- f5 E-« Pi O O N <U O c <3 -MA E-« ta het Embargo op de Engelfche Schepen en goederen'C geene betrekking op het eigendom van Hanoveraanfche O -3 Onderdaanen. DUITSCHLAND. sc„ WE ENEN den 22 April. In den nacht van den jg 0 20 dezer, kwam alhier een Courier met depeches van-o a 5 0 c g den Grave van Cobenzel, uit Parys aan; waar uit de g 'g3"S c b opening der Vredes-Negotiatiènwelke thans tusfehen g -o \-g S "g g Engeland en Frankryk plaats'hebbenten vollen bleek. 13 pp g o - EXTRACT cem Briefs uit Frankfort van den 29 jg S N a n <S April. SifS I Van Regensburg heeft men nog fteeds geene Be- v. 23 richtenover het einde der deliberatiem e§' 'B'§ Pruisfen wagt nog by aanhoudenheid met het uit-1 3 5 u brengen van des zelfs ftem ,en nu verzekert mendat het 7^73 ju g, 3 z daar op zal nederkomen om de geheele zaak der fcha- g jp c"c"2 deloosftellingentot den algemeenen Vrede te verfchui-^ a o. r F 3 ven. Inmiddels fpoeden zich alle de aan den Rechter u S - - - - -- 1 O -ö -ö zeiver Refidentien te begeven. De Prins Bisfchop van a s Rhyn-oever t' huis hoorende Vorftenom zich naar der- és zeiver Refidentien te begeven. De Prins Bisfchop van a Bamberg en Wurtzbnrg heeft reeds de terugreize aange- -a nomen. De Keurvorften van Keulen Trier en Mentz zullen ook teruggaanen de Erfprins van Oranje zal o tot-dat aan't werk der fchadeloosftellingen een einde gc- W Cm maakt isin Nasfan vertoeven." In 0 FRANSCHE REPUBLIEK. g o PARYS den 3 Mcy. Van Romen meld mendat de g -g Kardinaal; Maury in ongenade zou- vervallen zyn en zoo W bJ, goed als in ballingfchap verwezen, is naar zyn Bisdom g .3 Monte FialCone. j- g Men zegddat de Franfcbe Commandant van Wurz- g -S g. burg van het Gouvernement eene verzegelde order be- M c komen heeft, met bevel van dezelve niet dan op den5 H 5-,® Mey te openen. T in E Van Madrid Word gemeld dat de Heer d'Urquijonaarg de Vesting van Pampelune verwezen is. De voormali- g ge Minister ivan Juftitiede Heer Sovellamos is naars» een Klooster in de .Provintie van St. Leon vervoerdQ van waar hy verder naar het Fort St. Antoine zal ge- bragt worden. De geconfolideerde derde waren 54 francs 73" cent. oS's o -N- O o\ 11 eJ o> OO fcD ►-«?;> C n C -O 0 a 1) CS =5 O* "p O O- 5 P O ^cot O T- tr, C bJ* D AA, 11 O s: CL) AZ ■cÜ c 1) CJ fc-0 O O -r- Si c c O O EC o* 2 3 .5 **>13 c c o P CJ Q U, c O K O "C 1-4 1 NJ CU o G 2= 3 o o- iJ.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1