I Iff f siaSiiSiSs *«^mZT£i£,1 T f 1H g TSjfrrs»-» m slt $*Zi**mï Ma r^Kr^zSe1 15 -sti ÏZZZA n; J lil? «.'ciuw^BXïffrs^ïi'r;: ssl If GELYKHE ÏD No. 561 MID DELB UR GS CHE donderdag, i°-™ ot4e»D;„ -SitsS* VRYHEIÖBROEDERSCHAP. i8oi A N T. COUR DEN 30 APRIL gy »"A™bir^roran'e£™'!SCbied m'»4t CQ: Gon 'ton! in E"ede «Mmi- fl-31§ 11 guit den óstëfflSSTT* G» I s g 5 i -5 - tlhe.Jeu2dcn o ko„„, 'Z F,m'*k is - *5 g g, O-2 N b>J S "2 E w -ë.' ■ys SP 5 S -3 w - y IJ e.fcè.s^g s>.'j e-* EP S e S s M sKc cö -H «oor ttk Kt» Ito», Parma löeKn wor ;|i_ ,'S -g 5> ad/ J- murat. ■^Sa1u 2 52 0 'h® si t s a ■nr het Vrelips.tr,a„r L 1,! g®f e»« «,1e nisters van de Franfch! R p bli "6 de Mi" drtj-Ketócf gëlloten f- re öw Zyne Majefteit e s c 2 rj s' 2 '3 s M.} Pjp'°rz-r„ k a kr^ "s« ffÊT ZEVENDE JAAR DER S P A N J E -N K dt3 Ap''iL Eene officiÈ'cje depêche van Snde n Ynn deo +JU!y l8°Ó' rae!d h« va gende t Den 17 Juny 1800, is na eene reis Van* da- gen een aartuig onder Deenfche Vlag en voor reke- MnLÏo"nenmm^t gel^ft' Va» Madras Li di S/fcE e °°Jr hetZelVe bericht ^komen geiuükrg llachtoffer van de overheerfchine der Fnvel .fchen geworden was, te befchermendezf Oorlógge- klaring i3 de rede, dat Zy thans afzien on, 5 TrouSn°"ferrmen' Uesniettegeiilfeande blyven^e lummatie en Gala aan het Hof plaats gehad Z !ll fpoed r.aar Florence begeven. mooglyken Tro^»«* Marietta en b£SSS^£»££ J"»"*» Vredes-traaaat bepaald De Lieutenant Generaal Sóult en de GenerS S"int *y>Vnog hier, en de Minister van de fS fi bhe,<; de Burger Cacaitlt word gewacht. Alles is hier thans rusng. De vrye handel van levensmiddelen oorzaaktf VaStge&ld' beèft terftond berbeste effect'ver- S3 ïJ M Cj 33 m cj 33 BAtAAFSCHE VRYHEID. c cS - o <J N^Sö .'Ph c p-t CC d> -o -5 w> O Cm a te0-0 - Jz .t- O <D M 0 fco C «C en >-« C -a t~J - <Cj O O O I O "O t; <3 -e 5 aj H H H e xi o <D O 1» 5. S gefproten, dat dp gètrouwe bZi Vi1n sP3nieu-f S|« fche Republiek is en daTzirhgenoot van de Fran- -S - c B over het heerfent d'oet bémirne e Yolkeren waar 3 o -g 0 *t geluk ondei n Wederom 1 .Z*' or<^er? de rusten o Daar het lót v^tTand gebrWOrden* I g I paald is, moeten alle oude StMta f 'Jyk be" - vooflèdene uirgewischt word,! v,fn'etigd, al het^g^ t de gevoelens van hoop en llefd'e dë v'" Zkh in^l~6S~"2"°'3j IT g co "csj Cü C Im W5 O CC O 3 C a <s 3 S t> oi o 3 "V a 5 iu A> Cd fc 9 3 O 0 wen nieuwen Souverain t!t deh^öof ^22 S zemen, vereenjgen. moet lnboe-!g g O 3 O n sy) e co - fO o c'c - o-g gN tu S u CJ CJ Jrf -O Spitsbroeders^ de Armé- g «enïSvelTi V&SST1*™ °m de ^ilta- voeten Pederge^'d uwën aa ^apenen voor uwe J F I I u te doen bekomen het ^Sérfc1^ °m f f I hebben dóén verkrvcen P,n V P? d 11 2°u trent zyne eigeTteEen, hr »g- ^Vè ,a"S o,n-^ Vrede met de FranfcHefLbS g'n beeft deQ Vya|d v/" Frankfyk, dien van gef ëef EurSa^#-'dCn nengy zult dezelven tegen den invln JTT^0?* VG 53 G <2 m N b O tin P=3 33 CJ O, G p=5 w O bj) O 'Si G N Q O "p. V f 'r* t~, o 3 »-,_g cc a /ifrcirtüt. ^cucuc ^recien gnari bezetten' df» j Yder een erkend dat de tegenwoordige Paus kundig trÓUWenen de vriendfchap gaaL'er ul^ooËn V£T"- o J lw L1èïI bedieningen kwyteu. Mén Is zeë7^rhëügj"over"dö benoeming van den Meer Gavotti die tot Mn van zyne Heiligheid is aan<reftPld Vi= Majardome ters is aangefteldvan den flee/Gaz/oli dl tear van de Kamer benoemd ,,nfl t aIs Audi" j-„ j 1 ucma IS, en van den Heer Main div. de bediening van Asfesforvan het HéHie- flfRcis 11 men heeft. De benoeming van ,7rS °ffici?beko- i2 zoo als men geZei Jd hit? '1 enmet van denkt da; de Verkfezf^ van dezeiveiff^ T P ,Me" aan (bande zal phat's hebbeii /v, u! j" maand May hun, die men daar LtËnd denamen van Turin; de Bisfchop van Soolèr, d e Aartsbisfchop van Prelaten Silva ,CriVei,T r ti %Ue? LoCatelli' d« de Thefaurier BayaUe;' de^Ënvoy^ a"'Pafy" SpS^e' de zich met den laatsr<r,ntflid, r, y p 01 Gafélli;' de Vaders Euchi en eVJdende vaw Saint Calixte. en de Bendictyner FLORENCE den 7 Atri! Crits weinige dagen door den rw,,- a ®e^uur w;>smiauwlyks in bedfening getreden' jf T\ bet zelVe mtmak'eir, zieiidf Aav J? ^eden dié bevonden dat geen te Sh'tef J7 Z,Ch blfiten ffaat vorderctwrerof^YrTebB^^^n;i" hu" ettderhoud van dé Frarrfche ArttfA. ulf n l.ot. drongen gevondenhunne demisfïen n Zlc1ï' fe' Géneraal MihatVeft hW dff SLT: De dat „ren tot beden toe weet wïof Lhnf Z'^ zulten. of hUhne opvolgers zyn' Gemelde Géneraaldie mJn albW -Van i< Vv, en weldoener van 't Lahd befchot.wd cl r c5l0rmer hl zyn Hoofdkwartier alhier de J ee en 5 April naden doen afkondigen W68 V°^Hde ProcIa o .Cj 33 hevenjy reherfen, ,e„ won Vpreij,™ e>r,e,e, tóll- gSjlff van/i Völfc roorni;,,, '1 4e vvoroor&idn'ielf 2 E e 5=3 eerbiedigen; C/2 co aTtyd da^llec uwerZwidn,Ï!f£' I g 2 I <2. N :-A' +>J7té Spitsbroeders j Onts 10 jaaren voerd ev dë "2 I a J-ë om de eer van de Franfchen naam te handhaven zitiks nog doen, en ffv moet di. TlJ!^ensy moet ?SM« oj n Gk. 5» o - 3 C 4- CJ r5 - zitiks nog doen, en gv moet'di^ dha^en 5 gy moet u overwinning vermeerderen F 7"" n°s Óa 4el-a|è|g| faam geleerd u te vrezen 'dat h^u'óokTeï' Se"°eg" S C 1 I minnen. Maakt dat m»n if k leere mebe- too "b g zyn groot zoo wel door hu Z,e^ge -" de Franfchen g c ah door hunne Ödr^.-j^j!!"6 ™?atfc'!aPpefyke deugden n33 >p£ 1° O hO ei O 52 - <u c« bJJ O N ,2 «A^rtW Oorlogsdaden! het oog op gevestigdhet zal de c°U^r"?ment heeft g onderfebeidendie zich ofei j orpfen weeten te g g vreemdeling zich de Lfuf f" Vrede by den w<g weetèn te verwerven zoo -»a<??,,g ,e" iiefde hebben 1=3 j Oorlog die van de' anderen htft" 00 fe'edLlurende den 'g.^ H gf deti die zicli nw k-kü weeten te onderfchei. "c 3 g g -g S <2 _fe "1 N S »M W O Oorlog die van dé an'deren heeft" °°k den 0 a den die zich Op hef flao-veid h-.vWeeten te onderfchei- ci den vyand hebb% voor f J g gevoelens en die^goeïeSften^dfe'ipoIiC9nen a,le dief.»<jlJ 17 3 vriendfchap verwachten kanvinden ^E Jt Vh - 2 S 3 -g 1 a de urtgewischt en vergeten zvn m bet °u' S S 'o Js e 15 g de Natie, zoo zy trouwloo lenh ongelukkig w a S,| g. eiikêlen"droppel Fransch bloed te ptóJg^8 eeneng S f-| S CgeEeekead) f n/irTr, FRANSCHE R F p it 1 MURAT. PARYS den <>2 AoHl n B 1 1 E K- R 3 s g Zee-prêfefl van'h'ct e«fte Nl'e%. ïZ S c I "g kerken'vertrokken om de Hnv* 'S Van Dllin- - flendë, Antwerpen en Vlisf Va" Nieuwpoort, O- S 3 tal# &V Contra-admiraal Latouche Trevflle'"3 ^3" opnemen:de g 2 'S f g -3 andere Havens van onze le 'schal)s bezig met de '3 g f's t op vS&I^Sg^iSÏ3?'-M i. s H I tuigen terepareeren en er PIathooinde Vaar- S M f ,0' 3 o o 5 1—j w

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1