li wt <J! (L s.) Hendrik christiaan curt,-5 g dl LI I ïl 1 fl f sg t éi GELYKHElD, VRYIIEIDBROEDERSCHAP. No. 49. MIDDELBURGSCHE iSoi l'i COURANT, 3™ s - iriS61- V» t DIN G S DAG D E N 14 A p R I L s s g o "g. o' z <2 tf-8 ê-fe- 5 NfntRïfèr sE.H n 0 -s s i S2 2 ■2« .s ik z H I o kL 3 g g r§S5rg^° -- «z-S z ê-o^ c 'S s P ".J s •S tu a A ^3 |-gtS.5 -g-'-c -s o cgu, <s -s S 3u -"2 S| S 9 3 I <3 Y-u 'yk- z -ofe, -g K - a S J 3 H 0 H -a g y Cd o o O o W u s I töl I G-4 f V{-: 'v!' (0 v U -1 l fe- e ;,Kf h. l<i tl i fl 1) D o '3 5 o S N 2 5 o S U -k w 5 C ri CLE ~r IIET ZEVENDE JAAR DER c g r£? *Tj 1-1 00 O 1 ccr <y -0 te -O g te O SO E Cj 2 N N F '=.0 fej CL» G y rrï r~*~ï <y H -o O ts 'r* c> 'w u O <D ÖATAAFSCHE VRYIIEID. D U I T S C H L A N D. GEHEIME OVEREENKOMSTgefloten den 5 Augustus 1796 (18 Ther-midor 4de o M G so I G Ai. S - met het Land van Recklingshaufénna aftrek van het hier bovengemelde gedeelte, onder beding va'n derzei- j£b'H' i v ,'i'on vV rt ver voorslaande fecularila-tietprwyl zyne gezegde Ma- .H S I?r) /e b 1 A' tUil™n ï'M.den j.eftett echter aan zich behoud, er by te voegen het geen o koning van Prutsfenen debranflclte Repu- hein. couvenieErëii"mögT~oin zynefchadeloosftellin* te I 5 '12 a is dü C O ij O H ci CL» -* xj* G-, CL) o <D I X O c O O E .O K> r^S O «L» O er* *cr C3 <2 QJ bliek. koor een gelyk verlangen aangezet 0111 weldra te zien eindigen den ongelukkigen Kryg, waaronder Eu ropa zucht, mitsgaders iii de vleiende ho_op, dat de vervulling vm deze heilzaame begeerte, niet meer ver re f moge zynhebben t. IVj. dé Koning van Pruisfen en de FranfcheRepubliek-noodiggeoordeeld, zich. voor- loopig i 1 het v'riendplykö, te verdaan, nopens onder- fcheide pointen, tot jfe bevrediging betrekking.hebben de dewelke zy höopén nsby te zyn. Zyne 'Pruisfifche'M: jefteit heeft, agtervolgends de oprechtheidwelke hy zich tot eene \Ve£. gemaakt heeft in alle de verklaringendie hy ten gevolgen van 't Tr&Jtaa' van B.Zcl, tusfehen Hoogstdenzeive en Frrnkrjifk plaats gehad hebbendegeenzins de begeerte verborgenwelke hem zyne qunliteit van Ryks-llant en de plicht welke daarop betrekking-heeft, inboezemt,' dat de Cohflitutie en V grondgebied des RyAs in derzei ver vplkomene integreiit'eit bewaard.bleven even zeer heeft Hoogs,tdezjelve in yertrouwen aan 't Fraiisch Gou vernement geopenbaard, de begeerte uit deszelfs naau- We veibimenis met "t Ilnis van Orange oiitftaande,, dat dit Huis in deszejfsPpston en Waardigheden .welke het in Hólland bezat, hcrïleld wordeechter o$der hillyke modi!ic:-tien, nopens dewelke men. zich zoude kunnen Verdaan. Zyn Majefteit heeft iusgelyks aangewend alle 'de beweeggrondenbenevens alle de vriendichappelyke uitnodigingenwelke Hoqgstdezel.ve het gefchiktst ge oordeeld heeft, ten eihde deszelfs daartoe betrekkely- ke vóórhellen te 'onderfteunendoch terwyl de Fran- fche .Republiek by 't gevoelen volhard heeftdat op het point, waar toe de zaak reeds gevorderd was, de om- lbndigheden haar niet. toelieten, om in deze tweevou dige begeerte te deelenveelmin er de vervulling van te beguiiftigeh. Zoo zyn de beide partven wedtrzyds overeengekomen omtrent een nader Verdrag Moor de hulp y?n 'den Heer Hendrik Christiaan Curt-., Grave van II.uigwiK Staats- en Óorlogs-Minister van zyne Pruis- fifche Majefteit en dgp Heer Antoine liernard Caillard j Gevolmachtigd Minister van de Franfche Republiek, de welk en na hunne refpeétive voimachten-te hebben uit- gewisfeld, overeengekothen zyn,- de vqlgende eventu- eele bepalingen, in het vermoedendat de gronden, waarop dezelve rustenzuilen worden aangenomenby de bevrediging van 't Duitfche Ryk: Art. I. Het belang der contraéteerënde partyen in de eerfte plaats zynde, zich nopens eene fchadeloosftelling van Grondgebied, wegéns het verliesdef aan den linker Rhyn-oever gelegene Pruislifche Provinciën., te ver- ftaaijingevalle de gemelde Oever op 't tydliip van den Vrede met het Ryk, aai) Frankryk zoude worden afge- ftr.r.nheeft men tót dat einde 't oog op h Bisdom Muil- fter gevestigddaar onder begrepen 't Land van Ileck- liilgshayien en 't Fratisch Gouverriement de begeerte :Tn den dag gelegd hebbende,- dat de Republiek der V.ereejtigde Nederlanden by vvyze Yanfchadeloosftelling, *vc> ;r het geen zy bar.r rfgeftaan he'eftdat gedeelte van h i.b.o ven gemeld. Bisdom bekwam welk# z-ich uitilrektI va.) de plaats alwaar de Eeps ia Oost-Friesland loopt, Ianj ;s die Rivier, dezelve wedaropgaande totaanWin- truj van daar in.eene rechtifreekfche Linie op Heyden en vervolgens bngs de Grenzen v,au 't Hertogdom Gloei' tot ar.vjje plaats alwaar dezelve, aan de iloilandfche (G enze-i) vereenigd Zyn. Zyne' Pruisfifche Majefteif aw de Franfche Republiek j een bawys vrn'deszelfs vH mJlchappelyke gevoelens vvillendp geven v verklaard, dat wanneer er questie zal.zyn, nopens het afftranvrn de 1 rechter Rhyu-oeyer aan Frankryk, hy er zich niet te gen zal verzetten t en vermits alsdan, om de Wae- reldly-ken Vorsten, die door deze fchikking verlies zul len lyden Ichr.ddoös te flellen,- hetb'eginf'el van fecu- la: ifatie Volftrekt onvermydelyk word: ZooftemtZ. M. tee, om dit beginfel itanteneementerwylhoogstdezel- ve tot fchadeloosftelling van zyne trans Ménantfctie (aan geefle zyde van den Rkyn gelegene) Provinciën bet gecnclaveerde Land van Sevcrner daar onder begre pen, dcwelken alsdan aan Frankryk zouden worden af gedaan, bekomen zal't overige van't Bisdom Muniter J J ^VVi* hem coiivenieeren mogtom zyne fchadeloosftelling te voltooien, een onderwerp waar over de beide partyen, het in der minne wel eens zullen zyn. "S Art. II. liet ade Art. van den Bazelfchen Vrede van den 5 April 17,95 (n Floréal ,3de jaar) zal in '"i Si 1 O te 75 c S Y C- O c a fc-T, CD v "3 <D U 0 O O N,g !s -5 W- ►-! O 1 p* »- a>: w p -ra t_, n S CD <L» ,a >-' u o ï-^Ül §'f volle kragt blyven, neetnendé de Franfche RepubliekX c "S "dti'S -9 dien t&'.i gevolge debeniddélrng van den Koning van Pruis--s ,-S ÉjggS>o$£'P-ë leri aap ten voordele, v.111 andere Ryks-Vorften wel-J A? 3 -g C a ke onmiddelyk met dezelve, op den voet in 't voor- *5 S ^3,.o S g g gaand Artikel vastg&fteldZouden willen handelend' g o' 3 c e Art. III. In de dubbelde veronderfteliingin Art.-e e M o g S L uitgedruktomtrent het afftaan van den Linker-Rhyn- g oever,aan Frankryk en van het aanneemen des beginzels S Si a? "E-Jl van feculsrifatie van de Kerkelyke Swafenverplichten J?"® g '3 Sg S E .S°-§ zich Z. M. de Koning van Pruisfen en de Franfche 'w> Ut 60 S 5 - 0 e t-. o b!o tdDKi*. CJ 'p -<!> r—. Cj 4_*. u C-J rv S3 O O c e «d o nmmvu v_ii vu» r ïuiavuu Republiek om hunne zorgeii te vereenig en ten ein- de aan de Vorsten van 't Huis vanr.-LIesfende waereld-S 33 TJ n a o =3 c 3 -ïï pd g a,tn C Cl 1—^4 r; T >vciv.xwxvi- lykmaaking der Geestelyke Staaten paar hun goedvinden S..JJ S c c <0 "S te verfchaffenj en 'ten einde dezelven -daar uit.fchade- o S i ig g-° 5q loos te ftellen wegens de St,)ajten en vaste goederen, °:S 9 jS S a, oi 3 nj welke zy aan geene zyde van den Rhyn komen te ver- J O.TT r* i-4 E - - U vw *-1 p O liezenen aan de Stam van Hegfen Casfelde Keur- P vorstelyke waardigheid." P-tif Ait. IV. Z. M. de Koningyan Pruisfen verbindt zich S om de Steden Hamburg, Bremen en Lubeck in d|&zel-(*H vei volkomenc en tegenwoordige integriteit en onaf- hanglykheid te behouden. Art. V. By aldien by de aanftaande bevreediging het herftel van t Huis "van Orange in deszelfs bedie--" ningen en waardigheden in Holland, onamineenielykmogt geoordeeld worden danverbinden zich Z. Pruisfifche Majefteit en de Franfqhe Republiek., om in dat geval hunne goede uienften en vermogende bemiddeling aan te wenden, ten-einde eene óonvenabele fchikking tus-§ p lchendeBataaffche'Republiek.énden Prins van Orange" ra fl-nl 1 C o 3 -e P. '-G' o _C sj a o a o'® o feoPP w ia <D fcj? p f 8 C/3 O O P a 4> 5 - n. n »*w* viftugu daar te ftellenwaar van, de grondvoorwaarden zyn zul S P s len: van den eenen kant den afiland. Van alle sanfpraak i' o op de Stndhouderlyke waardigheid,- Jiiisgaders op dé S g- K vaste goederen van den gemélden Vorst aan deii Linker-^ §b -T w -o khyn-9ever en in de Bataaflche Republiek gelegenv g -S terwyl wederkeerig de Brtaaffche Republieken den^w^ CS Prins van Orange,- eene fchadeloosftelling betasten zal-p S geevenredigd aan alle de onroerende Goederen; gele- gen in de uitgeftrqkt-héid der Vereenigde Provinciën eng "p S o. yan de zogenaamde Generaliteits Landen en van de Hol- 6;| -S landfche Colonienten ware dat de Batanffche Repü- cl - 9 publiek liever verkoos, de gezegde onroerende Goede- ren aap den Prins van Orange, en aan deszelfs manne- ShO <g^.a lyke afftammelingen de Bisdommen van Wurtzburg en ïs r - «T U Bamberg te laaten, zullende aan laatstgemelde de Keur-Eë S&S vorstelyke waardigheid worden gehechten tevens doen S bepaalen de overgang der gezegde Keurvorftendommen g Z A ten voordecle van 't Huis van Brandenburg bv gebrek O a S v aan manndyke afftammelingen in 't gemelde Huis van P - c Orange. g. t--- Art. VI. De tegenwoordige overeenkomst zal door c 5 0 I Anfj*n Tl -.j QJ WH CO 'X. O c Q O p O T3 -a ...a> f4 -cd 3 H o 3 P4 c y <u (=5 ;S •S-I 1- SV 5 2 H p H 1 <1 ffn t-J N S o li Jh L J, 0 O ww co O «ij g H c fi g g fi O o o Mg; Sk W 8 w '3- E CJ ^-W "Cv <D ET kJ TSfc Ai 1 c cl <D ;L>- -w o 2> *3 O) -B a tad C ^4 T3 r-#1 t— j, 7) "O o, ua kï-1® S 8 Q C I -H Rj T3 CJ 1 CO M i-i k-Q G n - - k "C «J H rG n O I-# n O v 9 Q d t/-~ rt N Y. ^-wiiiy^iMJK. Z.eU UUUl Tl de Contraélerende Parryen geratificeerd worden, zullen- aede Rntificatien er. van.te Betlyi worden uitgewisfeld, M binnen den tyd van <5 Weeken of zoo veel eerder most:- In welk vertrouwen de gemelde overeenkomst door S1! de bovengemelde Gevolmachtigden getekend en <mze- r geldo,, geworden. Gedaante Berlyn den s Augustus - - U96(u fhermidor 4de Jaar der Franfche Republiek.) 0 g (was geteekend) s Graave van HAUGWITZ. r r. A, S'-) ANT0INE BERNARD CAILLARD. FRANKFORT den 4 April. De Bataaffehe Troe- p&n die zich nog 111 het Ryk bevinden, hebben de ver- £0 t *0 9 o zekering ontvingen dat zy „iet tegen Engeland ge-^§ s zullen gelegd U f R g* s - fl? 5 'In s E dS fe; c a r QJ hD f o 2 O f-, 03 •q' cj X O r; V O c> Q s.g| 'Sj bj® S co s; O O - «-» J ""-l 11 bruiKtmaar in Holland in Guarnifoen worden. ker°Rhtr dC V°rfttn d'a' d0OT de ?'ftredinS vandenlin ker Rhyn-oeverhet meeste verliezen, behoort zeker |Myn rang den llhyagraaf van Salm, die een Jaarlvks. inkomen yan tweemaal honderd duizend Guldén moet en het eeniSe L-md dat hem op den regterRhyn- ocver nog was overgebleven, zynde de Ileerlykhefd bO C a. "-5 Q- M I 4; w> 0 a-w s f 0 w bo-ë 22 A b - HMii' p- 'cff JH O-O p P3 to CO ^3 A te? -A': II ill St.rV-' W ,A, r'ï.'i- ff f 'y-tfy. L--: - F c -J-; w .T p.vVa 'f. - U M if f m r K - h A

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1