céiHd A GELYKHEID, VRYHEID BROEDERSCHAP. ho. 4b. MIDDELBURGSCHE f S AT URD AG, COURANT. -Isa i s l80I DEN II APRIL is. I ™gt5g °P. eenen «oedi- j-ë 8 a .2 a -3 g| 3 w g 3 3 3 "S HET ZEVENDE JAAR DER I T. A L I E Ï5 OMEN cfeu 14 Maart. De Conrier Palmoni, V is laatstleden Dingsdag vim t'irys alhier aangeko men. Dien zeiven dag verfpreiddé zich het gerucht, dat de eerfte Conful om aan zyne Heiligheid een be- wys van zyne hoogachting te geven, aan geinelden Courier het beeld van de Heilige Vrouw van Lprettq bad doen ter hand ftellen om het zelve uit zynen naam aan den H. Vader aantebiedendie het zelve met alle eerbied en dankbaarheid ontfr.ngen heeft, en het voor als nog in zyn Kapel van het Quirinal heeft doen plaat- feil. MILAAN den 26 Maart. Ons Beduur heeft het oüiciëel bericht ontfangen, dat zoo dra het Vredes- 1 rnébiat zal uitgewisield zyn, deFranfche Troepen het Venetiaansch grondgebied ontruimen zullen en naar dat van de Cisalp,ynfche Republiek terug trekken. Twee duizend man Voetvolk èn drie duizend vyf honderdman Ruiteryzullen in dit Departement (van Olonah blvven DENE M A R KEN. KOPPENHAGEN den 28 Maart. De Wapening door den Koning bevolen heeft de beste uitwerking get badeenftemming word hier over door het Deenfche Wulk gedagt, zoo welk by hun, die in requifitie ge- ftekl zyn als die, welke vrywiliig gewapend Worden. De toeloop is zoo algemeen dat men zoude zeggen: het Volk is in mnsfaj gewapend; de toeftel aan den Zee kant is jiilergeduchtst, men telt daar alleen, meer dan 3000 vuurmonden zoo op de Batteryen als op de Ka noneerbooten; indien LordNelfon wil doordringen zal de aanval der Deenfche macht nllerverfchrikkelykst zyn, doch men gelooft zulks nietdoor dien de Wind hun éénen dag voordeelig was, en zy er geen gebruik van gemaakt hebben zederd en tot heden toeis de door tocht onmog'elyk, wyl de Wind tegen is; men vrees de echter dat het oogmerk des vyands was," deze, Stad te bombardeeren het welk des te ongelukkiger zoude zyn, daar dezelve voor nog geen tien Jaarendooreenen feilen brand veel geleden, en thans naauwiyks geheel weder opgebouwd isdoch nu is men van den eerden ïchrik teruggekomenzonder nogthans te kunnen ver zekerd zyndat de Engelfchen van dit voornemen ge heel afzien. Van de overzyde vandeSund aan de Zweedfche Kilst verneemt men met genoegen, dat de toebereidfelenniet tuin kragtdaadig en aanhoudend ter verdeedigingzyn. Nimmer was de Smid in zulk eenen verfchrikkelvken Raat. Den 30 Maart. 'Heden morgen ten 7 uur werden hier veele inwoonders uit den flaap gewekt door eene fterke kanonade, die tot 8 uur duurde, wanneer de ^e heele Engelfche Vloot door de Smid was gelievend niet zonder een hevig vuur van de Vesting Kronenburg doorgedaan te hebben waar by de Engelfchen veele fchade hebben bekomen. Zy. hebben ondertusfehen dit vuur niet onbeantwoord gelatenmeer dan 200 bom- ben in Kronenburg en Elfen eur Werpende, waardoor twee menfehen gedood en 15 gekwetst zyn. Des voormiddags ten 11 uur was de Engelfche Vloot bv on ze Reede. 3 De Noord-oosten Wind wasdeEn^lfchen ongemeen gunftig om ons aantetasten; doch hunne Vloot ging op de hoogte van het Eiland H.reen voor anker liggen* al- wasr zy zig nog bevind, en wel naarde ZweedfcheKust toe buiten het bereik van onze Batteryen. Men heeft eenige van derzelver Schepen liegt zien zeilen en ma- noeuvreeren, waar uit men befiuit, dat zy veelgeleden moeten hebben; maar dat een Engeisch Schip van Linie en 3 Fregattenvolgens berigten uit Elzeneur in den grond geboord zouden zynword niet bevestigd De toneelen zullen nu eerst gewigtig. enbefiisfend gaan wor den. Alles is hier tol moed en onze Vloot in den bes ten jfeat. By de Sund hebben de Engelfchen eenigen Schepen terug gelaten, om den doortogtzoo ver het wegens de Vesting Kronenburg kan gefchieden vry te houden Onder de Schepen der Engelfchen bevinden zig drie Admiraal-ichepen. EXTP-.ACT uit eenen particulieren Brief «e fchreeven te KOPPENHAGEN den 31 Maart. Tot op dit oogenblik heeft de Engelfche Vloot nog geeue poging tegen onze Stad en Haven «-edain zy bevindt zich nog maar één halfuur van hier en alles is gereed om zoo zy i,ets ondernemenhun met gloeien de koegels te begroeten." Ons Hof is naar t Kasteel Rofenburg aan den an deren kant dezer Stad gelegengeretireerd'; de con- BATAAFSCHE VRYHEID. P »_L cq .O T 0 tu V w o 2 O <u fcj - S Q O, H S pf V S S.Sog v: 'Xi j N c P r "O KJ B o tA cs <ZJ "3 G O O O» g o» Ut P llernatie is, gelyk men zich wel verbeelden kan, a]ge-*§ meen; veele Ingezetenen verlasten hunne huizen en S g g n deze Stad; de kwartieren aan den Zeekant zyn genoeg- .E 3 zaam ledig. De Kroonprins is echter vol moed; be-H rt- vinc zie 111 deze Stad is fchier alöm tegenwoordig-S "5 eC 15 at en geeft in perfoon de in dit hachelyk oogenblikver- o S 2 eischte bevelen. De Engelfchen hebben weinige fchade in Elfeneur te 'f J O e weeg gebragt. De eerde Bombe, welke zy 'er in 2 S*— ■- c 3 wierpenviel op 't huis van den Britfchen Conful Tens 0 tr c mek. Welk ongelukkig misverdand, zoo het dien naam - gï QJ O M P 3 T3 to cs C» ^4 CS C} p O bo <L> G G O 3 bX5 Ui O 1 B v zit c?""» uyuun lurtiimucui- gen egendand ook van den Zweedfchen kant, te leur'ë J Ir*,, "«vvuaucil KHIlLj [U lelt gedeld heeft, zullen wy veellicht te laat vernemen: al thands dit is zeker, dat in weerwille wy na de terug komst onzes Kroonprinfen uit Helfingborg, alle reden M hadden, te meer daar de Koning van Zweeden oplaast- gemelde plaats in perfoon bleef, te verwagtendat de "S Q ff S C)1 W w e a-o ai <D U C> v- ■c r, o i. c 0 j~ w y w S 0 K. cl> o G *12 1 1"v.uiuguoig, «11c reaen rQ u R S w .S adden, te meer daar de Koning van Zweeden op laast- S? JT n c gemelde plaats in perfoon bleefte verwagten dat de o o u Engelfchen zoo zy den doortocht door de Sond," al S g g a Ondernamen, zich 'er over zouden hebben te berouwenS-oZ .53 E'o o*' zy echter, ten aanzien van den Koning van Zweeden P c 3 Z m g die hun van Helfingborg zag doortrekken, de Sond on- S.J f> der de Zweedfche wal, waar van geen enkele fchot 0pO^°öO -|_ gf-rs g hun gedaan wierdt, binnenzeildenen hier aan£|^ Sjc o - lê is de doortocht der Engelfchen, grootendeels te dan- .CJ a ca ken.' De Kroonprins heeft heden aan de Scheepsbevel- ï'ibbers zyne meening doen te kennen geven, waarin hyhun uitnodigt, tot den laatllen Man vol te houden I> 'V I T S C H L A N D. WEENEN den 17 Maart. Door de verklaring van den Grave van Mitrowsky aan Paswan Oglu gedaan, wil men beweeren dat Oostenryk zich in den twist tus- lchen den Grooten Fleer en dien rebelleerenden Pacha wil mengen en men gelooft dat deze ftrp alleen ge- fclned zy, ingevolge de gedaane openingen door den Chargé d Affaires van de Porte aan ons Hof, ende.vn.ags n om hetzelve in zyne onderneemingen te helpen, waar a voor zeker ftuk Land zou afgedaan worden. "2 Men verzekerd dat het Gouvernement heden eene Eltafette ontvangen heeft, van Temeswar geëxpedi- a <u eerd, de tyding brengende dat Paswan Oglu een ver S lies geleden hebbende, ten gevolge waar van deszelfs o "2 Troepen den linker oever van den Doaau verlaten had- S 3 a den. g H Een tweede Engelfche Courier, heeft tusfehen den tl en 12 aan Lord Minto depeches van den Groot-Brit- 3 "53 tanuifche Gezant te Konftantinopolen aangebragt we^ke n.u§ de tyding van de ontfeheping der Engelfchen Troepen e 111 Egypten behelzen. £j cd HAMBURG den 27 Maart. Men zegd dat er eene 1 verandering in het Rusfiseh Ministerie heeft plaats ge- 'S had. De Onder-caucelier Vorst van Kuraldu, zouden R'3 C Heer Roftophin als Minister van Staat opvolgen. Deze c verandering heeft het gerucht doen geboren wordendat S alle de Rusfifche Ministers na^r Siberien zouden verwe- 3 Zr<! zen zyn, en dat de zoo zeer beruchte Mevrouw Che- talier buiten de Grenzen van het Ryk vervoerd is. 3 Den 31 Maart. Sedert den 29 dezer is onze Stad, i-1 o of liever de Poortenen een gedeelte der Vestingwerken, "3 g door tie Troepen van den Koning van Deenemnrken on- g tr bevel van den Prins Karei van Ilesfen, bozer gewör - den. Reeds den 28 Maart deed gemelde Deenfche Ge-Jf neraal aan den Senaat van Hamburg weten, dat het nood--"2 J 3 zaakly.lt was, by voorraad voor eenigen tyd de vrve 5Uw D «T1r« CurtJ - - 3 O o C4-. O O ej T3 P O bD O to Ui CL» T3 bfl O O rC bO G D H o bij O "TJ CJ 73 ^4 pc2 G cn Ui C O <L>' C •G O *T3 V -O u y N =J O S O C cj <3 E SC a <u es —I 12 CO o 1 Z H aB S e n -c o -S Si ÏS >,"2 4) - - cjrci UU V1VCW Ryks-Stad Hamburg te bezetten ten einde den Enge fchen Handel op de Elve te belemmeren dat echter de CS *^J Jg-, v N -g O CJ i_. CA G G r-i G gj .2^ 44 publieke rast en de voorrechten de7 Biirgery in'geene d^ele zouden gefchonden worden. Onze Regering zet deszelfs werkzaamheden als gewoon voort. LUNEBURG den 30'Maart. Door eene Efirfette u o J5 I o hecit men tyding ontfangen, dat de Pruisfifche Troe- - ga'l°l «T pen i« het IInnoverfche ingerukt zyn, en nergens te- -S g n S g genlhnd gevonden hebben. tM a *2 O O O qF bC.Sf N EXTRACT van een Brief uit ESSEN, van den I |g g*Ü 11 I 3 April. g i» P - o t: n Thands is eindelyk de geheele Armee naar de mon- "5 S den van Wezer de Eems en de Elve vertrokken. DeT^" Hertog van Brunswyk die niet vyandelyk tegen Enge- a lmri UnMM/v>*n> M 0 O' J IA. i-v-guu XDliHC- land en Hannover ageeren wil, heeft't Opperbevel der Armee nan den Generaal Kleitst overgegeven Alles is eenparig tegen het geweldadigd gedrag der Engelfchen verftpord. Brieven uit IJanover melden, dat het Miii'ftèrie al daar van de zyde van Pruisfen is aaBgemaandom zia- aan de fchikkingetj van> zyne Jfuisfifche Majefieit ge- O o

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1