gelyxheid, vryheid, broederschap. im 1^1 No. MIDDELBURGSCHE SAT URD AG, C O U R A N T ^,1 0°* l80I DEN 14 MAART. duitschland. tir. SQ'è 'Mf u 73 2 'g e 17 r* t! O s 25-5 s - a, - a fe '3 S O sa «- ö-Sa •gQ ■2'* a w G S 2 2 o "3 2 3 2 s BET ZEVENDE JAAR DER se pj S 5u S i> S O C t/7 5 3 .if CJ. rj C O «u ft OH bX> BATAAFSCHE VRYHEID. is <5 .5* I E N. Volgens het rapport I T A L GENUA deli 18 February, door twee Kapiteins van Griekfche Vaartuigen gisteren in de Haven dpzer Stad aangekomenzou de Groot-vifier in zyn Camp door zyne eigen Troepen,die in opftnnd zyn vermoord zyn. Dat de Albaniersdie een .gedeelte vap de Ottomannifche Armee uitmaken tot de Franfchen zouden overgelopen zynen in 't ge heel dat de Turken weigeren tegen de Franfchen op te trekken. Gemelde Kapiteins verzekeren dat zy op hun ne reis van de Levant af tot Genua toegeen één Oorlogsvaartuig ontmoet hebben. CIVITA-VECCHIA den 10 February. Tusfchen den 4 en 5 hoorde men 's nachts ten 12 uuren eene fter- ke canonnade in Zee die meer dan twee uuren duurde, en waar over men zig in de Stad zeerallarmeerde. Den volgende morgen zag men een klein 1 Oorlogsvaartuig van Zyne Catholique Majefteit de Haven binnenkomen, voerende 12 (lukkenen als Prys binnen brengen de Engelfche Corvet, de Paket van Napels genaamdvoe rende 12 zesponders en 2 hauvvitfersen was met 85 jn^n bemand. ïly was daags te voren met een goede wind uitge zeild en 's nachts de Spanjaard ontmoet hebbende, wiepd .hy wakker door denzelven aangetast. Twee uuren lang hebben zy elkander met fchroot béfchoten. Eindelyk beval de Spanjaard het enteren en het Engelsch Vaar tuig wierd genomenfchoon oneindig fierker. MILAAN den 23 February. Men geeft als iets ze kers .opdat er een Wapenftilftand tusfchen de Franfche en Napelfche Arméën gefloten is. De Koning der béi de Sicilienzal de Engelfchen uit zyne Havens doen vertrekken. De artikels van die Wapenftilftand zyn nog niet publiek gemaakt, maar men zegd datdeFran- fchen alle de Havens van het Koningryk Napels bezet ten zullen. EXTRACT eens briefs uit Berlyn van den 3 Maart. In weerwille dat Z. M. nog geen oogenblik is afge gaan van de vreedelievende gezindhedenwelke hy koes- tert evenmin als van zyne volftandige begeerte om zich op de zorgvuldigfte wyze bqiteri alle gefchillen te hou den welke door de ftremming des Koophandels en daar uit voortvloeiende opdrooging van meest alle bronnen van beftaanhet gelük zyner Onderdaanen eenigzins hinderlyk zyn kan in weerwille van dit alleskan ook onze Monarchwiens Staatkundigen invloed op Euro pa voor het tegenwoordige geenzins van de geringften is, geen enkel ftil aanfchouwer zyn, wanneer, gelyk thands het geval isfchier alle de Mogendheden van het vaste Land zaamenfpnhnenom het juk der Dwin- geinndy ter Zeewelke hun zederd eene reeks van jaa- reu door Engeland opgelegd isvan hunne halzen te fchudden:Behalven de Nota op den 12 der vorige Maand door ons Hof aan den Britfchen GezantMy- lord Csrysford overhandigd waarin eene ronde verklaa ring van gevoelens van onzen Monarch met opzichte tot Groot-Brittanniën voorkomtkan men thandster- wyl het antwoord op deze Nota alhier met ongeduld wordt te gemoet gezien en zeer waarfchynlvk reeds op weg is, by felke gelegenheid op de duidelykfte wyze ontwanten, hoedanig de gevoelens van onzen Koning met opzichte tot Engeland zyn. Dezen gevoelens werden niet onduidelyk aan den dag gelegd, wanneer de Hannoverfche Minister (zeker door den Engelfchen Gezant Lord Carysford afgezonden om ons Hof nopens .dészélfs gevoelens met betrekking tot het Kenrvorftendom Hannoverte polfen met den Staats-MinisterHaugwitz fprak van het onderfcheid, welk 'er tusfchen Groot-Brittanniën en Hannover be- ftaat, mitsgaders van 't toekomftig lot van dat Keurvor- flendomhetwelkaan eenen der Zoonen van deu Ko ning van Engeland overgaande, een onafhangelyken Staat zoude kunnen uitmaaken en aldus geen deel nee- men in de gefchillenwelke in de tegenwoordige 00- genblikken uitberften. Waarop onze Minister Haug witz antwoorde dat daar zyne Britfche Majefteit wil- lekeurijj, zodanig als 't hem lust, op Zee te werk gaat, de Mogendheden van het vaste Land op eene gelyke Wyze, op hun grondgebied zouden bande- len." Zo zeide ook onlangs Z. M. te midden van zyn geheel Hof over Groot-Brittanniën fperekendeEn- geland heeft de maat opgehoopt, het is meer dan^ tyddat deze klugt een einde neemede Engelfchen hebben hunne trouwloosheid ten toon gefpreidhet g g oogenblik is eindelyk gekomenom het tot rede te- o fug te brengen,'F» p FRANSCHE REPUBLIEK. PARYS den 6 Maart. Men verzekerd dat het Vre- jï; q des-Traétaat door |den Keizer geratificeerdheden ter fanétie aan het Wetgevend Ligchaam zal geprefenteerd worden. Wj vS (=■2 hj- 3 -S g v r- -c 3 -t- cd O Ab X 3 v c a .O O a> V-. tj» M Cj o m k '"C -> 3- - R ft 1' J" Mtó ftSü »>5j C Cr - V S 'ra' .^3 to tTrs w 3 - S 2 T 52 J~i p=3 O "O o 1 *7* .5 r-H y k) v Men zegd dat de Burger Alquier tot Ambasfadeur te -g Napels benoemd is. Deze tyding hoe aangenaam de- zelve ook zyn moge, fchynt des te minder grond te 15 S. hebbendaar men weet dat de Mogendheden zig niet 5 eerder Ambasfadeurs toezenden dan na dat onderling de (5 Vrede tusfchen dezelven gefloten is en de ratificatien g merk heeftom over de voorwaarden der Vrede te Na- CU s 'S "Q j u c Z. n. O S s -§!-. y O Cu O r« 5Ï G C> *-> O f cr f a Ctf r\ CU C C- Cd CO .2; C*4 c- cg> Cis ri_» u c- 'C3 L, tu ^D <3 .5 'S -tfe, 2 5 to uitgewisfeld zyn. Het komtduS waarfchynlyker voor, S - o kg g 2 dat het ooginerk van de zending van Alquier ten oog- - 7 "g 2 r'o 1 ij.' r 8 13 tS pels of te Foghano te gaan handelen. Men verzekerd dat de Heèr de Gallo, die zig fints twee dagen te Pa- k 5; 2 rys bevind, weldra "die Stad wederom verlaten zal om - i s fi den Heer Alquier te volgen. co -S 0 -1 h fe 2 O J* S (.5sS5 Uit Egypte zyn dezer dagen twee Generaalste we- g s ten Gellivieuxen Deveux, aangekomen; zy waren ge-S s last om aan den eerden Co.nful eenige vaanenftandanr- den, enz. aan te bieden. De Franfche Troepen in E- S 5 gypten bevonden zichten tydé van hun vertrek in den geduchtften ftaat. De rentes provifoires waren heden op de Beurs te Parys op 40 fr, 75 cent. en de tiers confolides op 55 fr. 38 cent. BRUSSEL den 8 Maart. DePriesters der Kerk van St. Jan binnen deze Stad, benevens die van 't nabuurig- Dorp Asfche zyn opgeligt en gearesfteerddaar zy de Conftitutioneele belofte weigerde afteleggen en zich aan hetftooken van onlusten hebbenfchuldig gemaakt. G R O O T-B RITTANNIEN. S DOUVRES den 1 Maart. Thands fchynt het ze»èj "g ker te zyndat ons nieuw Ministerienog geen be- 'S ftemd befluit heeft genomenin den neteligen toeftand -a waarin dit Ryk zich bevindt, 's Konings ziekte welke a dagelyks hachelyker wordt, heeft deu Heer Pitt- bewo- gen om het gantsch beftier der zaken noch niet geheel §- te verlaaten en hoedanig ook dén trotfehen en hoogmoe- digen toon van het Gouvernement moge zynover de oogmerken van deszelfs Vyanden, welken hetzelve ver- pletterd hebbenbemerkt men nogthandseen blylt- baar misnoegen in de gelaatstrekkenwanneer de Heer q" fc S j= c'!r' 5 r< 2 k a y fe •-« e: w - .5 5 •e g c Si 0 o to ojj rT. .1) O O 13 a 0 o-z e O C o t bD O CS 0 O» - Ui "O li CS Ci N! i-7 cs ►J N r. O o o *Sb ciH^O •5> w rt u p g a "G CU t bD fcE S O CJ *^3 s a - N 2 Sw C c QJ - J= N 1S "Si S 9 "<3 a 3 S a 5 Sa C5 C <u <u Pitt met deszelfs Ambtgenooten de veelvuldige confe- '7 rentien, welke zy met de Prins van Walles houden, I"5- verlaaten. Lieden in de gelegenheid zich bevindende-3 dezen vermoedélyken Troonsöpvolger van naby te ken- a nen verzekerendat hy vreedzaamer gevoelens koestertk dan de door het Ministerie betaald wordende nieuws- SA papieren, hem toefchryven. b EXTRACT uit eenen particulieren Brief van Dow- -§ vresvan den 4 Maart. I T Ik kan niet nalaten u te meldendat op het oogen- 4? blik dat ik Engeland verlaatik hetzelve in eene foort <u is van crifis laat die verfcheide oorzaken heeft. 1De -S tegenswoordige onpasfelykheid van den Koningdie eene J ■bepaalde harsfenziekte heeft. 2. De Vrede op het vaste g .g Land. 3. De confederatie van het Noorden. 4. De exces-S five duurte van de levensmiddelen van de eerfte noodzaak- S lykheid. 5. De verfchriklyke fchuld die omtrent 500 mil-co S lioenen ponden fterl; bedraagd. 6. De zwakheid van een Ministerie dat (lechts ten halve georganifeerd is. 7. De O ongehoorde pogingen die de Oppofitie party doeten S aan wiens hoofd zig de Heer Fox op nieuws bevind. "3 8. De fttuatie van Ierland, het welk door eene nieuwe^ infurreflie van de Catholiquen bedreigd word. - LONDEN den 3 Maart. Men doet hier het ge- "S S rucht lopen, dat er te Batavia eene verfchriklyke op-«22 ftand onder de Soldatendie hunnen tyd uitgediend g 3 3 hebbenen (die het Gouvernement onder differente i voorwendfels hun ontflag niet heeft willen geven zou y "S Z 5 X QJ W AP o c •qj 5! cc eu BO U. O f£X o rd *73 H-C c* H ;o 5 D _j O a S-3 pd tn N '=J W w C co CJ (U C M CZ - o> s co o N 9 c, S c c r v n r o 0 H .ci o s .ffeq a c' o r- ÜH O E -3 ri t- 5 3 S» -o SP K "3. SI <u ontftaan zyn. Men heeft aan boord van een Schip door een van ouze Kapers genomenkaarten van Alexandrien gevon- t- C_C~J den. De Turken ftonden nimmer aan Europefche Vaar- tuigen toeom in de Haven binnen de Stad leggen Men dacht dat die Haven fchier toe was, en hetblykt t I i

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1