I gelykheid >Q 3 II <5-| Hj-sÖ5 hl%2 Yo. 3'. VRYHEIDBROEDERSCHAP. MIDDELBURGSCHE COURANT. DEN 3 MAART. hs I 'I - si ^14 li •s« rl r 1 i i -S DINGSDAG, .®«i e fransche republiek. s s 1 w If Ë-S 0 S 0 w I s S Q 5 «4 9 ëïïi 3 fe.at ci 2 S3 s Zien. 1 "h >i n J' Sa - e S - 2 1 K S.I e S 0 •3.S. •3s -= y V: K? I c a J V. - S té - 2 M a c 1 sS &=s s C E 3 fe e 5 8 CJ "O O HET ZEVENDE JAAR l>ER H O 3 -ö u 3 OJ SB "3 o B g O a,.2 cj *3 M 3 o o pq O T3 W) <y 3 j> e 0/3 S 3 "S o rr o 2 - O OJ N 1/3 Q r C U <3/ S - O* <2> *-■ S oj q bfl.3 Oh O t: r\ f-j 3 cv O O? <3 O o bö ►O «o *XJ 0< d O C h* 3 <y DUI TSCBLAND. BERLYN den 18 February. De Koning heeft de Leeraaren zo vart de Catholyke als die der Ev-n: gelifche gezindheid in Zuidpruisfen uit eigene V éging eene aanzienlyke vermindering in derzelver opbrerigfteii van Kerkelyk-e goederenTienden enz. toegedaan. De zelve bedraagt ongeveer do,ooo Ryksdaalders. AUGSBURG den 16 February. De Opperbevel hebber Moreau worde hier morgen of overmorgen te g moet gezien; hy begeeft zich, zegt men, naar Frank- rylt om het Bevel over de Gecombineerde Franfette en Spaanfche Legersdié tegen Portugal beval befteirid zyn, op zich te nemen. De guides van den Generaal zyn hier reeds aangekomen; zy zullen öp den wég ver deeld wordenom hem te verzeilen. Het is de Lieu- tenant-Generaal Grenier wiéh het provifioneel Bevel o- ver de Armee is opgedragen. HAMBURG den 20 February. Uit Koppmhr.gerf heeft men de zekere tyding, dat de Engélfchen op den <- February in de Noorweegfche Haven vari Oder 1! i er verfcheiden Zweedfehe fchepen weg genomtn hebben. Zulke daden zyn gewisfêlyk niet gefchiktom den af keer te verminderen, Wélke allerwëge gevoeld wordr tfver de geweldenarye van deze woede Eilanders, die wel haast' geene vrienden meer zullen over hebbenda;ï benige ongelukkige Franféhe en Hollandfche Emigranten, die echter ook weldra dé bogen' Mlen openen. Den 12 dezér is te Berlin van wegen het PruiSf C Ministerieeén Nota aan den Engelfchen Gezant, Lord Carysford overhandingd, waarin de bevreemding des Pruisfifchèn Hofs daarover te kennen gegeven word1: dat men in Engeland de verbintenis der Npordfche M c'v ten als eerie Vyandelyken maatregel heef; befchouwd, terwyt dezelve enkel en alleen de feefcherming van dén Neutralen Koophandel ten oogmerk heeft. In die Nota wordt vöords de óripartydigheid en nöodznaklykheid der gtondftellingenwelken den grondflag der Noordfché Verbintenis uitmakenaangetoondgelyk ook het mis bruik der Zeemacht en dé willekeurige kidel-vyze die tneri zich veroorloofd heeft. De Nota bèfluic ehtfe- lyk met de verklaring datdewyl Pruisfen tot deNoord- iche Verbintenis toegetreden washet dezélve door al lé vasfeftelde middellen moest onderfteuttnéndat men van de°billykheid zyner Britfche M'jefteit hoopte, d r ■3y ket op de Deenfche en Zweedfehe fèhepen gèlegl Embargo weder zou doen opheffen; doch mocht dit fltet gefchiedenzo zóu zyne Pruisfifche Msjefieit zich iff cle noodzaklykheid bevindenóm zich van de raidde- "snte bedienen, welke de Voorzienigheid het ze've ver- eend heeft, om zyne Vrienden en Bondgen..ei recht te verfchaffen. In een brief van Conftantinopolenvan den 13 Jan uary i wordt gemelddat ook het overig g ^c-ue der ié<ten Egypten beftemde 12000 man Engelfche Troe pen by Marmora aangekomen is. Te Bucharest is het Huis'l welk voorheen door den Hollandfchen Ambas- fadeur vari Dedem bewoond wierdt,afgebrand; hy heeft êaarby al zyn in hetzelve agtergebleven goed verloren. FRANKFORT den ai February. V:n Brann fchryft men, van den ï'i dezer, drt in Europisch Tui keyën zulk eene gisting heerscht dat men eene algemenen épfland ducht, de Cristenen in Servien zyn bovenal zeer misnoegdzy verzamelen in 't geheim veêle Wa penen en fchynan enkel een gunllig ogenblik af te w.;g- ten om zich openlyk te vertonen. KEULEN den 18 February. Naar men verneemt, ial nu öók in de Voormalige Pruisfifche Provinciën aan de overzyde van den Rhyn gelegenalles géorga- nifeerd en op den Franfchen Voet worden gebr cht. Dien onverminderdbevindt zich de Pruisfifche Rege ringsdeputatie nog te Cleef. PARYS den 22 February. De Minister der Politie vernomen hebbendedat de Heer Cafales (een Fransch Uitgewekene van distinctie, die, volgens de berichten Uit Engeland, van Doiivres naar Calais meende over te ftekenomvolgens fommige den weg tot den Vrede té gaan baanenvólgefts anderen echter alléén voor zy ne byzondere belangen in Frankryk werkzaam te zyn) zich te Douvres naar Calais had ingéfchèepthééft be vel gezondenom hem by zyn aankomst daadlyk weder te doen fcheep gaan om naar Engeland terug te keeren. Twee dagen na dat men te Parys de tyding van de BATAAFSCHE VRYHEID. - r t, R w es O |j O - o g teekenirig dés Vfedes oritfangen hadbood de Minister c -g O O wo bx> C cis 1 H e o> o a <3J der Binnen! nd che Zaaken den Eerften Conful eene op g o m rme/ gefriedb» Kaart van Frankryk aan ttietdeGren- O a zén zoo als die door het Verdrag van Limevilte bepaald Jj zyn <y n o "5 ^3 pQ Men zegt, d?t, terwyl de Minister def Buitefifend-o 't ken in Rusland zich in perfoonverzéld van c *3 c v 'e dér voornr'mfte Leden des Ryks, als Ambasfa- aëur na r P rys begeeft, twee Gezantfchappen naar Per- J fiéiT géaeéd gemaakt worden het eene te Petersburg, het idere te Parys, die zich over Aftracan naar hunne O - a v n U) C3 C CJ <D -rj S $4 r- Li Q c V mJ o *-* Cl, O o O C3 c 2 <D C! beft riming moeten begeven. Het varmoedlyk doel de- e zet bukerigewoone Zending isden Weg naar de Irtdiè'n 8- voor de aslfche en Fran'clie Legers te openen. r v j? Iri het OVticiëel Dagblad word gezegtVolgens de c o b'i, 7eri uit Duitschlrnd, heeft de Keizer Paul I. aan S a j1 iï jen. ivdiiiïfg van Pruisfen op het dringendst Verzogt, de -c S f?"5 "S Tlyc de Wezer en de Eems Voor de Engelfche te (lui- 3 Ir- te têrwyl hy -térzelver tyd by de Hoven Van Weeneri-S S -§ en Berlvn op dé verwydering der Engelfche Ministers S-.5 «2 TS W Im tó o Q t-J QJ 6 a <jj U f3 -Tj o ju S -o M C *9 G O <u CD <L> bf) C O» B <D - H cr kJ tij B N <L> c !5- D 3 r- g O •3 TJ -o- O rn O O -rj in 3 3 C/3 3 o» o 3 qL, .op CJ u 3 3 V3 P3 -> t-# c3 O, s g S -a O a S c? s C" 0 6m js a aandringt. Men verzekertdat het Fransch Gouvernement, een- g. u g ffemmig met zyne Rusfifche Majeflsit handelende, de m J :;- Porte iff- de kéus geeft-, om de Ërigélfche uit Konftan- g g itinopolen te verwvderen, en de vyandelykheden in E- 'E g g >:e teftaken, of om het Turksch Ryk dóór de ver- B c g s éj e' .igde Franfche en Rusfifche Krygsmagt aangevallente Ben 23 February, Het tot Rand brengen van den Vrede óp het vaste Land wierd gisteren in de Kerk der Proteftanten alhier plechtig gevierd. Do. Marron dqed eene toepasfelyke Leerreden, ten 'fext nöemende JaCffi LU 7. In de Roomsch Catholyke Kerkert wiéfdook ter zeiver gelegenheid Te Deum gezangen. 1 E R L A N D. DUBLIN den 19 February. Drie van de ongeluk- ki jen dié z-ig aan diefflal hadden fchuldig gemaakt en lie den Heer Howard vermoord hebbenzyn Voor den G Krygsraad gevonnisd en ter dood veroordeeld. Nim mer zag men by dusdanige eene Executie zoo eene groo- te menigte aanfehouwers. G II O O T-B RITTANNIEN. LONDEN den .6 February. Zvne Mrijefteit de Ko ning bevind zig lints een paar dagen onpl.slyk. Hy deed zyne ongeileldheid óp in de Koninglyke Kapel door eene aldaar gevatte koudedie met koorts verge zeld ging. Dirfgsdag heeft zyne Majefteit nochtans met den Lord Cancelier eene conferentie gehouden, en heeft zyne Koninglyke toeflemming gegeven door het teekenen van den Bilwaar by het bruine Brood word afgefchaft. Den 27 February. Zyne Majefteit blyft by aanhou <3J' bfi k a V2 -r, «4 at g JS v "S -H r* ij CJ CU -4 oj Sy.i 0 c 05 j tsD zz Ce bo pi a Z CS -S" 11 Zi O ij- O "A c a Ka—" coj >£D.;;pü p .2 n fir O O- O o -a U S Bh -2 O Bh t_j 3 hc c S3 ^3 1> 3 .-H £H -3 H> 3 .O I-. - p S S3 iS-g ««5 3 w O 2 G, cc -b -S-S-3 CS 3 - d> 3 ^1 u 11 Sa Pk S-H -S - C 0 SlJr c -o a 5T O c O 3 c' 4i o -CU ^3 1> Vh Tj c tip s O S3 i-1 CJ - CJ -X3 Sj tl ."3 -O u v7r: -3 o W ^3 3 Cu *-j TZ fZ, oe> dentheid aan de kooïts laboreeren; het bulletin van dien 5 dag luidde, dat zyn Majesteit een vry goede nacht ge- ^§5 0 had had: de Doctoren Waren tot laat in den nacht by -g Q hem geweest. c .3 Men verneemd dat zo de ftaat van 's Konings gezond- A Q heid voor aanfhtande Maandag niet beter is, men dien dag het Advies van 't Parlement zal innemen in de te- o jS, g genswoórdige critieke oiriftandigheid van zaken. BATAAFSCHE REPUBLIEK. 50-s -2 GRONINGEN den 23 February. De berigten uit ij het nabuurig Embdem dragen reeds de kenteekenen van - té D de toetreeding des Konings van Pruisfen tot het Verbond "g w o van Gewaperide Neutraliteit. Den 20 February is aan de Beurs dier Stad eene warrfchonwing van wegen het Hof van Berlyn gepubliceerd, om voor eerst geen Han del met Engeland te dryvenoffchoon dit bevel dnade- lyke vyandelyke bedoelingen van den kant van hét Pruis- fisch Hof jegens dat van Loeden fcheen aan te duiden- S; 3 bleef men te Embden ris nog hoopeu dat de goede ver- - -j ba - ftandhouding niét gnnfchelvk verbrokenen aldus op j g g, dit oogenbiik meer dan immer gewigtige handelsbetrek- W Alk."-- CU -rri CJ ■<- C *tJ "T" b f J2 <r V -ê *3 co 3 3 O 3 r3 -3 ■3 v J at c i =f- - c ea tn B xn Oh CJ 0 toftj' CJ c n 2 g t= 2 s a oJ -y S i- CC C fe r. E p -j- - K T; 4 H- H N CJ JU N CJ a o) SH •H3 M g O rrt 3 W CU B ,0 o SS 3} CJ -^} J1 c, t 0 r! rr S'? J', O u c -2 8 "O 5 c O 3 3 3 ff*, ut cj kingen dier Stad met Engeland mogten bahouden bly- ^2 S -o ven. g«a DEN HAAG den 25 February. In de zitting der— Si In de zitting der Tweede Kamer van het Vertegenwoordigend Ligchaam -3 van eergifterondereen aantal ingekomene befluiten, jjj N werd gelezen een aan drie lezingen fubjeélwanrby -5 g bepaald word, dat dé Ta flemen ten en Penfïoenen voor g g de Leeraaren en Hoogleeraaren der voormaals heer-p£|0 fchendeKerk, alsnog tot den 23 April 1802 zulin worden uit '1 Lands Kas betaald. o,< 0 '53 bD C/3 Or; Oh 13 Jy* O o a c 5 O hO 3 3 *r i- 3 O- - cj a a/"o c o u u "ti - o e -r> SJ c 5 O c CsJ tjC

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1