MIDD EJLBU RGSCHE COURANT 9 H EXTRAORDINAIRE f VR-Y HE-ID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP No. 29. l8ol VRYDAG DEN 27 FEBRUARY. E T 1 E y E N D R JAAR DER B AT A AF 8 CIIE VR THE I CpLTKHEÏD, VRTHEIDBROEDERSCHAP. PUBLICATIE. Iet uitvoerend bewind der bataafsCiië repu bliek, doet te weten Dat het Vertegenwoordigend Ligchaam, op dp wyze by de Staatsregeling voorgeïcbrevénover wogen hefebende, Dat een der eerlte pligten aan het Vertegenwoor digend Ligchaam toevertrouwd, is te zorgen dat het Uitvoerend Bewind door het aanwezen van de benodigde Penningen worde in ilaat gefield, de Republiek tegen de aanvallen van deszelfs nog o- vergebleven Vyand, behoorlyk te kunnen verdee- tiigen, en voorts de nodige kngten in te fpannefi 0111 mede te werken ter verkryging van een alge- meenen beilendigen en voor ons Vaderland voor- deeligen Vrede. Dat de behoeften zoo ter beftrvding der daar»- toe benodigde uitgaven, als tot prompte betaling der Renten en andere Lasten van dezen Staat voor den Jare 1801, hoe zeer daar van nog geene al gemeens begrooting by .het Vertegenwoordigend Ligchaam is kunnen vastgefteld wo den egternaar aanleiding der omltandigheden waarin de Republiek *ig bevind, op de meest bezuinigende wyze be rekend, na aftrek der ordinaire Inkomlten nog zoo veel zullen zyudat wanneer dezelve by wyze van geforceerde Heffing over de Bezittingen der Ingezetenen zou moeten geheven worden, zulks niet veel minder als vier ten honderd van evenge melde Bezittingen zoude bedragen. Dat de Ingezetenen verfcheide Jaaren agter den anderen, door het opbrengen van een gedeelre hunner Bezittingen hebben moeten worden gedrukt, en dat het Vertegenwoordigend Ligchaam, door drongen zynde van den harden taak, om die las ten nog wederom te moeten vermeerderenalle middelen behoord te beproeven, waar door de In- gezetenen zoude kunnen worden verligt, en de Staat de benodigde gelden zoude kunnen beko- inen. Dat de Natie nog bezitfter is van aanzieniyke Goederen welke door de geringe revenuen welke daar van worden getrokken aan den Lande niet dat nut en voordeel verfchsffen hetgeen, wanneer dezelve in banden van Particulieren waren daarvan getrokken zoude kunnen worden, en dat het mits- j dien geenzins tot nadeel zal verfirekken, wanneer' deze Domeinen, op eene verfiandige wyze allengs- kens worden veraliëneerd. I Dat, intusfchen, door dit middel de Ingezete- nen, zoo met geheel, ten miniien waarfchynlyk voor het grootfle gedeelte zullen kunnen worden ontlast van het opbrengen van vernieuwde gefor ceerde Heffingen, Welke anderzins by de nog voort- dutirenden Oorlog onvermydelyk zyn. Ontvangers in eiken tling, welke tot den ontvangtj van de 25 Jaarige Heffing op de Inkomsten doorhec Uitvoerend Bewind zyn aangelteld en door hetzel- vtWader zal worden opgegeven. III. De Infcfhryving zal kunnen gefchieden voor zodanige fom als men verkiestdoch echter niet min der dan voor twintig gulden. IV. De|fournisfement zullen moeten gedaan Word'ea ïn drietermynen, te weeten: de'eerlte, ten bedragen van de helft der fom, voor welke men heeltingetee- kend, vóór den 15 April; de|t w.eede ten bedrage van een vierde der gemelde fomme, vóór den 15 juny; en de laatlte mede ten bedrage van een vierde der in getekende fomme voor den laatften July dezes Jaars. V. Zy die voor den 15 April ds door hun inge- fchreeven fom geheel en in eens fourneerep zöllen over de helfc van die fom voor de voorbetaaling uaa- gen korten één ten honderd VI. De fournisfementen zullen moeten gefchieden in klinkende Specie of in Beleendbankgelden zat voor klinkeude Specie ook gehouden en als zodanig aangenoomen worden het navolgend Papier: In alle de drie tertnynen zonder onderfcheid: Vervallen Coupons van Nationale Schuldbrieven e* Losrenten. Coupons van Obligatien ten lasten der Oost-Indi- fche Compagnie, verfchenen geweest in, 1797. Batanfiche Rescriptiën vgrvallcü geweest22 Sep. ftember 1800. Coupons van Bataaffcbe Rescriptien verfchee- nen 22 September 1800, of vroeger, voor zoverre (dezelve nog onbetaald mogen zyn. En in den tweede en derde Termyn hehalvea al het voorgemelde, ook nog De Coupons van Obligatien ten lasten der Oost- Indifche Compagnie, verfchenen in 1798. VII. Voor de in diervoege gedaane fournisfemen. I ten zullen door de voorfz. Ontfangers provifioneeJL worden afgegeven Recepisfen op Naam of in Blanco ter keuze vau den Fourneerderen de Interesfon te gen vierperCr. gerekend worden te zyn ingegaan m#c den ilte van de maand waar in het fournisfement st- fcbied. c~ VIII. DeZe Recepisfen zullen vervolgens, het zy- op zich zelf, of met andere, mede uitrdere Negoti ate gefproten gecombineerd oej het even op welk, Comproir dezelve zyn afgegeven, worden ingewis- leid- tegen National» Losrenten, met de daartoe be- hoorende Coupons van 4 perCt., in ronde fommen van 1000, 900, 800, 700, 600, 500. 400, 300, 200, en too Guldens, terwyl ten zélfden tyde de op voorfz. Ree pisfen tot dien tyd te 'goede zynde Intresfenverrekent, en in Contanten betaald zul- ien worden. IX. Van de hier voorgemelden Nationale Domei nen zal hog in deezen lopende Jare 1801, en ver- nen, zai nog in deezen topknde fare 1801. en ver- Befloten en verordend heeft, te arrefieeren eene volgens jaarlyks tenMninften voor de waarde van if Will ze NeffOtianp. vn irpnc \i*r U*- 11. nn- rce van vrywillige Negotiatie, volgens het Plan het welk daarvan alhier volgd geinfereerd. Plan van eene vrywillige Negotiatie, geves- tigd op de Nationale Domeinen, toebehoo- rende aan de Balaaffche Republiek, waar van de waarde, opgemaakt 'naar aanlei ding. uit de deswegens reeds ingekomene be- drie Millioenen Guldens, ofte zo veel meer, als de otnfiandigbeden zullert toelaten Publiek worden vef- kogt, en het zuiver proveneu dier fuccesfive verko pingen eeniglyk en alleen (trekken tQt jaart-ykfche losGn'g van, by wage van publieke uitloting der Los renten uit deze Negotiatie gefprpofen. X. Daar en boven word raids deze aan de Rece- r 1 v" uuveii woro-raias deze aan de Rece- fcheiden der respective voermal,ge Gewesten, pisfen en opvolgende Losrenten uit deze Negotiatt» veilig mag berekend worden op het aan- 1 (brnirenHe .1 wo'den op het aan meer dan dertig Mil veilig mag berekend zienlijk Capitaal van - -a lioenen Guldenswaar van de prieeltje Staat nader zal woiden publiek gemaakt. Art. I. Tot zekerheid dezer Negotiatie, zyn door het Vertegenwoordigend Ligchaam des Bataaffchen Volks, by Decreet van heden, ruim zo veele van de i bovenftaande Domeinen fpeciaal verhypotheqneert en I verbonden, als her geheel montant der Obligatien I uit deze Negotiatie, en de daar mede verbonde Lo- terv, gefprooten," zal bedraagen. II. De Intekening in deze Negotiatie zal openftaan tot, en gefchieden moeten voor ofuiteriyk op dei 15 blaart dezes jaars 1801, ten Comptoire van esc der j fpruitende, het onherroepelyk regt toegekend, dac zy door de kopers van Nationale Domeinen als Cora- tant Gelda pari, en,, voor zo veel de Recepisfen betreft, met byrekening van de verfehene Intrest, in betaling van Het door hem gekogte, zullen kun nen gegeven worden, des dat in dien gevalle deslzo in betaiing ontvange fomme Papierin mindering zal zal (Irekken van het Capitaal dat anderzints tot af- losling zoude zyn.beftemd, en de Loting mitsdien al- leeotyk gefchieden over zodanig montant, als uit d» in Specie {betaalde Kooppenningen zal kuiyien wor den vernietigd. XI. De Intresfen van het Capitaal dezer Negccit- tie, zullen worden betaald uit de revenuen v*n dar

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1