^tlP AiF* Hii-w I N°. 23 middelburgschk y courant. 0s| 19 V ft Y H IOI SELYSRSI D. BROEDIRSCHAFi 2 l8oi H 5 s DINGSDAG. S\ A, -* F DEN 17 FEBRUARY- s g-Sa.?^ 8 I «S -S jS 0 u, .s 0 u 5 - S4j 6-= S.2.S 2 jo* TZ Qj o ba a *- os aj cl ~o 3 ~s *r a> a» d, N «s-5 3 *- Q. O o - c c 3 CD O fc=o 85 a* Tt cm a» c ~o c <u a» C 3 U 5 o 2 - «a a 3 t t- S o q Q. CT p; ,0 W> QC O C r, 1 O 23 3 ^3 .O» .2* u, W) <y Qj C *0 o> (#57- ZEFENDE JAAR. DER. I T A L 1 E N. REV0RED0 den 16 January. De Armee van referve, die door den Generaal Macdontld ge commandeerd word, heeft de cantonnementen in Ty- rols Italien betrokken. De voorhoede van dezelve bevind zig in onze flreeken; de Generaal Vendame die over dezelve het bevel voerd, zal hier zyn ver- blyf houden. De Generaal Tarreau die van wegens het Franfch Gouvememenc met het maken van den weg van den Simplon gejast is en die ten dien einde de nodige volmacht bekomen heeft om dit werk te werhaaften, heeft aan den eerde Confuluit het Hoofdkwartier van Domodosfala den 19 January het volgende gemeld. Burger Conful! Zoodra u arrête van den 20 Fruc- tidor 'j September laasttl.) ten uitvoer zal gebracht zyn, zal zulks de Commercieele betrekkingen niet alleen van't Koningryk Zweden met Icalién, maar va ti 't geheele Noorden met het Zuideiyk gedeelte van Europa merkelyk vermeerderen. - De weg die door den Simplon zal heenen lopen zal het geheele jaar door en vooralle foorten van ry- tuigen bruikbaar zyn. De weg zal niet de breedte nog het uitetlyk voor komen hebben vari onze ftraatwegen in frankryk; maar de foliditeit, de zekerheid var. dezelve,en de ftoutheid om dezelve te maken, zal er het fchoone van uitmaken. Daar zal van dat foort nog geen monument voor handen zyn, dat zo beiangryk voor de Niéuwjgie- pgen de Letterkundigen en deMilitairen zyn zal. Ik zend aa»i den Minister van Oorlog myne rappor- fenbetrekkelyk dat werk toe, en mvne inftructien aan de Ingenieurs. -~- Ik heb 'aan den Minister van 't Inwendig Beduur verzocht van zo hy.zulks nodig oordeeld, my eeni ge perfoonen die de Kruidkunde verdaan en eenige andere die zig op het vak van de Mineralogie toelig- gen toeterenden, ten einde.het binnende van den grond te kunnen nafpeuren naar mate men in de Myn graven zal. Ik heb hem tevens verzocht om piy eenige welbekende Kunstenaars te willen toezen den, om differente liggingen van de boezems van de Salcino en de Davredo, waar de tegenwoordige weg heentoopc en waarop de nieuw aanteleggene weg moet uitkomen, volgens de Beeldhouwkunde natemaken. Ziet daar Burger Conful het geen door my tot hier toe verricht is, om uwe bevelen overeenkomdiguw oogmerk ter uitvoer te brengen. Sints den 22 December laacstl. is men reeds in dit gedeelte met het werk begonnen. Ik ben verplicht geweest om het zelve naar den kant van Brigg tot hier toe te moeten uitdeden. Alles wat wy gedaan hebben om de zwarigheden die zig van den kant van de natuur opdeeden te boven te komeri is vruchte loos geweest. Men zal moeten wachten dat de Sneeuw bergen zullen afgenomen zyn. Heil en Eerbied! (geteekend) TURREAU. S P A N J E N. MADRID den 23 January. Het fchynt, dat de Vrede met den Keizer het tydliip zal zyn waarin men de beflisfchendde nepen aan Engeiand zal toebren gen. Reeds maken wy ons hier gereed om den Oor log tegen Portugal te voeren, tea einde het te nood zaken, om het Bondgenootfchap met Engeland vaar wel te zeggen, en deszelfs Havens voor den Engel- fchen Koophandel te fluiten; en om niet misleid te f V. ~o n r "O »- fc-i <S "C3 Cu ^3 ro O» jC X a. g O g .£.2 2 t* -2 3 a 'i -S 2 3 2 c z r- qj CS Xa ca O a. N 5 "O g *C c e O f! ai O l. o QJ o -P n r c C Cj 9 T3 o. -a .X O-, c <D -.y •£- Du Ol co SS «3 U QJ rS c O- bD o BATAAFSCHE VRT HE ID. Armée u vereenigeh, die op de Grenzen vgn Ëstre madura verzameld word. Het uittrekken der Guarde du Corps, die maar zelden te veld trekken, duid "o 3 genoeg het belang aan, 't welk men hier in deze on- c*"g Cu derneming fleld. Het Hof gaat den 3 February we S derorn naar Aranjeuz, maarhet is zeer waarfchyniyk, jg *5 S c dat het die plaats, voor de invallende Voorjaars-hic- 'Z 5 j; E te weder zal verlaten. .5 Wat men ook van de eindiging der befmettelyke 2 j ziekte moge verzekeren, zoo durft men zich daarop a 5 nog niet verlaten; zynde het gevoelen van alle des- >0 kundigen ,dac het zeef mogelyk is dat de warmte die o 0 S '5 plaag weder zal doen herleven. E c ZW1TZERLAND. LAUSANNE den 30 January. Het Wetgevend"0 L ra g «i 5 g ,e Ligchaam heeft de Memorie van den Generaal Weifs, - S ~a na eenige debatten, waarin eenige Leder, oordeelden E5:i§£e£o'-'S?^-2 dat men den Heller derzèlve behoorde te ftraffen aan ?ci,ÏS-£';/2cu de Uitvoerende Magt Verzonden. Het publiek te w - x 1-1 c "S Bern leidde, dien zelfden dag, geheel aadere gevoe-QS-o u-£ -S lens ten aanzien van gezegde Memorie aan den dag als deszelfs Vertegenwoordigers. De Municipaliteit M S S1- 'Z S had dat oogenblik verkozen om een decreet te doen jS *5 ten uitvoer brengen, waarby bevolen wordt, dat in elke Gemeente niet meer dan eenen Vryheids-boom zal beflaan. Het volk, 't welk zich in groote me nigte verzameld had, deedt, by het omhouwen der Vryheids-boomeneen herhaald vreugde gejuich hoo- ren; en de wenfchen voorde terugkering det oude Regeeringsvorm, droomde uit alle mónden. De Mu nicipaliteit had aan de Stadswagten het oude Uniform gegeeveneen gedeelte der Helvetifche Troepen wel ken zich aldaar bevonden, droeg het mede. Deze Troepen uittedenjde zelfde gevoelens en de zelfde geestdrift als het volk. Het Gouvernement heeft ern- ftiger beweegingen gevreesd, en om dezelve voor te 5 komen, heeft men den 28 te Bern 600 Franfchen c doen binnen trekken. De Helvetifche Troepen die te Bern waren, hebben den 29 moeten afgedankt wor- 5 3 (3 co CM a -o G O <u e4 den. EXTRACT eens briefs uit Brunswyk van den 'g -4 February. De Europifche zaaken neemen met het begin g 5 deezer eeuw een zeer onverwacht aanzien. Het vas- c te Land, voor omtrent zeven jaar byna geheel tegen g de Franfche Republiek vereeniydheeft zich thands -"g met haar, tegensGroot-Brittanniën gerangfchikt om |S de hoogmoed van dat Land te fnniken. De Keizer O van Rusland, met deze gevoelens bezield, zal met S dit inzicht naar den Eerfte Conful en aan het Fraosch Gouvernement eene plechtige bezendinge doen. De keuze is bepaald op den Heer Kalitfchew voorheen Rusfisch Minister in den Haag en laatftelyk te Wee- nen deze Afgezant zal van een talryk en aanzienlyk gevolg vergezeld worden." Het Hof van Berlyn is hiervan onderricht. Het-Q zelve heeft van [zynen kant, drie dagen geleeden, S c "g aan den Britfchen Minister Lord Carysferdmetop- zichte tot het Embargo in de Britfche Havens op de aan den Britfchen Minister Lord Carysferd, metop- S OJ "S" p Zweedfche en Deenfche Scheepen gelegd eene veel- o 'er- ■- beduidende Nota overhandigd o Het is veellicht niet geheel ongegrond, deze Jjj Nota als 'c voorteken van de bezetting van geheel 't i i Keurvorfteodom van Mannover en de Keizerlyke Stad j 3 tc Hamburg doer de Pruisfifche Troepen, aanteraer-'S -s-5 -"li-c ken; eene bezitneemingwaar van die van Cux- 8 3 haven en 't Balluwfchap Ritzebuttelflechts de voor- _c <d ra OOO.Ü2 V. a Q (U R O worden zoo vorderd men van het Hof van Lisfabon, loper geweest is. Men zal wel toeltemmen dat van J; dat het in allezyue Havens Spaansch Guarnifoen ont- fange. Het is de Ambasfadeur Buonapartedie ons Jieeft overgehaald, om dezeu kragtigen maatregel te nemen. En dewyl Portugal hiertoe geheel ongene gen fchynt te zyn, zoo word by Badajos eene groote Armée verzameld, waar over de Prins Deüa-Pax tot Opperbevelhebber is benoemd onder zich hebbende de beste Generaals van Spanjen. Men zietookeen Corps Hulp-troepen van 20,000 man Franfchen te ge- inoec, .en het is mooglyk, dat in Maart aanflaandede aanval aan dien kant ernfllg zal beginnen. Reeds ze- dert vier dagen is de helft der Koningiyke Guarde» te paard ten getale van 360 man met 4 llukjes ryden- alle tegenswoordige gebeurenisfende lcherpstzien- de Staadbundigenvoor tweejaaren, de nabyheid 00 2 niet voorzien konden." w FRANSCHE REPUBLIEK. S 0 - PARYS den 7 February. Zyne Rus Keizerlyke a C f Majelleit heeft den Graaf van Kalitfchew den Staats- 2 raad Novikow, den Raadsheer Oubrilden Hofraad-5 2 Magnitokide Aides de Camp Hiliovv en BachHow, als zyne Gevolmachtigden naar Parys afgezonden. De Bprger Caffarcüichef van de Gardes van de Con fuls isnaarde Grenzen om den Graaf van Ktlitfchef aldaar te ontfangen en hemherwaards te vergezellen. Men heeft orders gegeven dat er overal Eerwachten de Artillery, van hier vertrokken; ora zich met de gereedzullen zyn, alwaar die Ambasfadeur moetdoor-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1