1 a-I ^ïddelburgsche courant. - S m -/* VRYHÏlDi N°m .19 GELYKHK SATURDAG» düitschland. ouder de Troepen eenige beweegiogen beftaa'neudac ID. BROEDERSCHAP, i 1801 2 ■S 5 den 7 FEBRUA'RIY. - 5° W 1 a - u J: >5 erf"3':: 1 §3 e8:? 2 v« w 5 a 5 S ï^-aS&|OsV "2 g a s J5 °^2 S g w I VEgSiltSSöi u SR S s - 3!/" s =2^ 5 S."- a •s !l S-, I {HET ZEPENDE J HAR DER SWITZERLAND. T* AZF.L den 26 Ja-iuaey. De gisting die er te Bern tusfcben de onderfcheideoe partyen be- trekkelyk de plans van eene Conftitutiezoo ais de zelve aan 't Fransch Beltuur zyn overgeleverd, blyfc by aanboudentbeid voortduuren, terwy.l bet Plan, zoo als hetzelve door de Commisfie tot de Conflitu- tie benoemd, is opgemaakt, de goedkeuring van alle de geenen aan wien de Vrybeid aan 't harte gaat, is goedgekeurd; de party van de voormalige bevoor rechte clasfïn beweegt hemel en aarde, ooi hetzelve den bodera in te flaan. Deze laatfte party fchynt een ander plan aangenomen te hebben dat door eenen Myn Heer Meisfer, die een vriend van Mevrouw Staal is, is opgefteld; het oogmerk vau dit Iaatstgemeldeplan loopt opentlyk daar na heen, om de zaaken op den ouden voet te herftalleo. Eenige Compagnien van het eerde Zwitfersch Ba- taiilon van de ligte Infanterie zyn te Zurich aange komen, óm eenmaal een einde te maken aan de on lusten die eenige mylen van daar ontdaan zyn. EXTRACT var. eenen Brief van den DONAU. S TROOM van den 25 January. Uit IVetnen word van goeder hand gemeld, datde preliminaire artikelen van Vrede werklyk aldaar zyn aangekomen. De Graaf van Cobenzel had dezelven te Luneville niet willen tekenenten einde niet in hetzelfde geval te geraken van den Graave van St. Ju- lién; hy heeft ze liever naar Weeneo willen zenden en aan de goedkeuring van zynMajéfieic den Keizer onderwerpen. Dit is een bewys, datde Franfche Re gering onverzetlyk blyft Haan op Artikelen, welken de Graaf van Cobenzel geoordeeld heeft, niet op zig te kunnen nemen. Het is geen bloot gerugc, datde Franfchen het ont werp hebben gemaakt, om met het Rhynleger door Hongarye en met dat van Italiendoor Croatië te trek ken tegen de Turkfche Staaten. Men heeft reeds den 14 te Weenen vernomen, datde Rusflfche Minister by de Pórte met veel aandrang de verwydering van den Engeifchen Minister geëjfcht heeft, zo dat men te Konftantinopel derwegens in groote verlegenheid waszelfs is mèn er bedugt voor eene naby zynde Oorlogsverklaring van Rusland. HetHof van Weenen zou zéér wenfchen onzydig te blyven ia de zaaken vau Rusland en Frankryfe tegen Engeland en de Por te; doch men (laat er opdat Qoflenryk eene gemee- en zaak tegen dezelven make. Men beweert, datde FranfcheRegpring thans een Ryks-cohgres zeer overtóllig vind bebbepde het Ryk reeds bewilligd, j[n den afftand van den linkeroe ver des Rhyns2. in de fecülarifatienzo dat er niets meer te overleggen ofte beramen viel, zynde alles wat tot fchavergoedingen moest dienen, door de Fran fchen veroverd. IIANAU den 26 January. Het biykt than? zeker te zyn dat er by het Leger-corps van den Generaal Augereau af/onderlyke beweegingen plaats hebben. De 29de halve Brigade ljgte Infantery die tot hier toe te Wurtzburg in Guarnifoen gelegen heeft, ont ving den 24 dezer des morgens op eene onverwachte wyze bevel om met allen fpoed op te breken. Dit bevel wierd oogenbliklyk ten uitvoer gebragt en zy begat zig naar Lengfurt op weg. Deze fpoedige af- marsch, word volgens berichten uit Wurtzburg aan een allergewichtigst oogmerk toegefcbrevendewyl deze Tronpesmet geforceerde marfchen voortrukken en den 24 in weerwil van het ongunftige weder nog 6 uuren wegs hebben moeten afleggen. W»rwaards hunne beftemraing is, is tot heden uog niet zeker be kend. FRANKFORT den 25 January. Men verneemt, dat men de Vestingwerken van Ulm, zoo dra het ze ker zal zyn dat de Vrede tot fland komt, zal doen in de lucht fpringen. Den 28 January. Tot op dit oogeublik heeft men rog geene andere dan eikanderen wederfprekende be richten. Het een oogenblik verzekerd men, datde Wapenflilftand is opgezegd en het ander gaat defpraak, d?t de Preliminaire Artikelen des Vredes ondertekend zyn; doch het waerfchynlykst isdat nog geene de zer beide zaaken plaats heeft. Wel is waar, dat er «PjSBfc. 2 03 s w O'S c "O CU O ,bO c E- 2 >>s e o =3 01 X Q tt '5» v. T3 rf - J*» -Sï <I> if- 1. a rj O «<-• bjjZ: o a él, -a co "O <v a» •c S 9 a -a JL «J 03 al *- o g o .2 25 tT 3 2 •-.Va 0 O O» -tj a c «-• cj «j - T3 r O ir es o po 2 M S 3 Qrj «n CU •j a G 'rj c "O o fc o "5 o 3 e gg C/3 cii 1 C g c 55 8 ■.^<0 bataafsche VRTHEID de Franfchen Wurtzburg in ftaat verdeediging bren- gen doch van het opzeggen des Wapenftilftaods is^oSo c; - nog niets bekend; hebbende de Generaal Augereau t. 2 zelf verklaard dat hy deswegens nog het uiterst be- 5 S -g vel te gemoet ziet. Van den anderen kant fchynt -§ n de onderteekening des Vredes, nog fteeds zwarighe- 2 S Ben te ontmoeten: Oostenryk kan niet dan fcboorvoe, -u u tende, zekere pointen inwilligen, als by voorbeeld, jSi^t-ë-SsSS1 het afflaan van alle bezittingen aan geene zyde van -""a F S Etsch; het verbreken van de Alliantie met Enge- g i-uü c ui, -i* F R A N S C H E REPUBLIEK. S ^.5 1 t - H PARYS den 1 February. Volgens brieven van Flo- rence, zon er eene zichtbaare verkoeling tusfchen de g -5 -a g Engeifchen en het Hof van Napels plaats hebben. s-c Men zegd dat het Bataafsch Gouvernement aan- t "5 s H c* "I S fchryving zou gekregen hebbendat er een Rusfisch S 3" S/5 03 S Afg zant aldaar flond aan te komen, om aan de Re- 5 publiek voorflagen te doen om gemeenfchappelyk SfJ S Z 2 o o I met de Rusflfche Vloot de Snnd VOOr Ha n rroll'/»!, om P". o> t-i be 5-" c: cu s- W O *5, <u la ts *^3 C »- O w - «S o. O •- -o O te O a S a a n o> g-JU t* tsj bM a «J cl» -a a as it •S O 5 O v. 5 «jgéWO B*- 2 o o „aW gNJ.-0 a> 2 b üii-cS CiJ c« r- M c. 2 met de Rusflfche Vloot de Sund voor de Engeifchen S? - "«j n g te fluiten. Ceracchi, Demerville, Arena en Topino Lebrun, CQ S S J5 S t J zyn heden, gevonnisd men zegd dat zy op het ogen-\—y- blik dat men ben ter ftrafle ging leiden, gevraagd heb- ben om den Minister van de Juftitie te fpreeken en dat zy aan denzelve gewichtige ontdekkinge gedaan o hebben. p; v De Engeifchen hebben te Saint Tropez eene Lan-b- ding gedaan, zy hebben vyf geladene Vaartuigen die f in de Hven lagen, medegenomen,hebben het'gefchut- dat op de Battery lag vernageld en na dat zy de bees ten en levensmiddelen van de Inwoc^rs aadden weg- gevoerd, zyn zy wederom vertrokken. Een van hun- - ne Oorlogfchepen het welk voor Marfeille kruist, heeft zig voor de Haven van een Genueefcbe Pink, die van Barcelona naar Genua beftemd en met Indigo, Cochenille en Suiker geladen was, meestergemaakt. De Generaal Briine heeft den 22 January aan den - Minister van Oorlog gemeld, dat men bezig was met>2 S o eenen opftand in het Piemonteeifche te berokkenen,"0 C terwyl onze Troepen al zegevierende den Vyand tot 3 Kv! 2 aanden Tagiiroeotonazetten. De Generaal Soultheeft 2*^^ zo wel zyne maatregelen genomen dat de munietin- o gen fchielyk tot bedaren gebracht zyn. De Piemon- teefche Troepen hebben by diegeregentheid getoond dat zy tegen de verleiding beftand zyn en dat de rustzs van hun Land huu aan't harte légdde Generaal Soult 2 4; a had weinig Troepen waar over hy -befehikken kon, maar des niet tegenftaande heefrhy de weerfpanuigen weeten ter onder te brengen by dezen zynen Brief had by de rapporten Van den Generaal Soult zelfge- voegd; in die rapporten word gemeld dat men ee nen voormaligen Edelman genomen hebbende, een Brief by hem gevonden had, die benevens nog eeni- s '-5 ge andere papieren een-groot licht verfpreiden over £"3 het plan der zamenzweering. Den 14 January laatst). M o was de bepaalde dag waar op het moord en fchrik- toneel moest aanvangen. Hy had zig om het onwe- W Z der aftekeeren zig van de Voorftad van de Pó mees- "5 ter gemaakt en de Bewoners van dezelven doen onf -S wapenen. Hier door bad by het complot vaa de zaam g geztvoornen doen mislukken. 5 2 De infurrectie in de Valey Aost, meld hy verder g is nog niet geflild; hy is zeer bevreesd voor deuCom-& mandant Mereck, die hy niet weet of by in de hap-S 2 den der Iufurgenten gevallen is. Hy heeft Troepen H met gefchut derwaards afgezonden. Zy doen geen? B leed aan de Franfchen, maar hunnen Landgenotenc q n *0 *voor al dezullkendie eeniz aandeel aan her R.an»r -« .,2 2. I-0 o T3 fcjj CT '-5 7~* <1> f-. o .5 2 3 a o - w. ca ï2 J- O ja C. -C T3 -o s_ £3 W w"hqE" - O. tuD C JZ 1 es H" o -a U »- .5? g C «-» O t-m 0«* U O M O M - -g "O -a S C-> 2^|."«»c; - c T3 Cto X •5 .5 2-S^-S S 5 O O 1—t E E- 2 o G u B u J - voor al dezullken, die eenig aandeel aan het°Beftuur "g 'Z S» -S Z. f-> hebben, worden deerlyk door hun mishandeld. Hy S 5 -a L 6\v doet vervolgens verflag van den goeden uitflag die het i 2 c Jed - "2 -r1-v. - r n k sr tL_ ifzenden van Troepen naar Aost gehad heeft- Hy deed de muitelingen die zig wel verfchanst hadden, 43 - n s 0 S -- M "Sc tÜ <L> -o c 0> ~a 00, u 1» R So <1> W) 3e -» V «W r-x t- C TS 71 y 1» TO .fl -r. o tn W jz ^0 tl co - y ,*-Tj CO C T2 1*" aan vallen noodzaakte dezelven om hunne retrancbe- - cT menten te verlaten en richte eene gedfhcbte flachting -£ f.-- onder hen aan. Eindelyk meld hy, dat men den 1$ „2 den Commandant Mereck heeft overgeleverd. c <2 Den 2 February. Eergisteren avond omtrent ten/" N 2 -o -ad IT j S cl iï'ïö» -= o E a 5 fl <v a -5 S; a T 10 uuren, heeft men getracht in een Pakhuis met} Schrynwerkers goederen en oude planken, brand te ftichtenten dien einde had men eenige pakken met fchavelingen er in geworpen: men had zulks gelukkig ontdekt en de nodige befchikkingen ter bewariDgvan de publieke rust genomen. Meu denkt vry algemeen.

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1