ïëlü" 'V i Bo i m s YHIIDi 13 6ÏLYRHE11), MI DDELBURGSCHK DONDERDAG» ir E DfiRSCH'AP. COURANT- s O 5 3 E. DEN 5 FEBRUARIY- - 5 2 5 -5 S 10 x ;»a - '0;s«2 duitsChland. "2 -f *2 c S a N N c - u o a c co S H S. ,.u g '5 S 2 o 2 zal zy tot den hoogden top der Bergen die de Piave «-■£•£ c °a "1 -Q ig-lao" - VII. Pefcliiera en Seradoue het Kefte el van Ver©» 0 3 g O <r+ tut. o> c a a» e 3: «j O O -SÉ *- ft» -d O ttC v O "O hj ra C ^3 iS o 2 H "o O ft» O Cl ft» i> G ft» O» N o a> oj c p» 73 vd k: o j J f<> n J5 - ^5 O» J* <u «- a 2 O - ffl O bp- C «I i-l O et Exj u c o2J 5 (FSr ZEPENDE JAAK DEE B ATA A FSCHE VETHEID.} S P A N J E N. MADRID den i O January. De Prins de Ia Pace is tot Generalissimus ovsr de Arméën benoemd. Men heeft voor weinigedagenden nieuwen postvan C'onfultator van 't Ryk voor hem gemaakt. Een van zyne Aides-de-campis de Schoonbroeder van LU- cien Buonaparte, de Burger PjaciocciGeneraal In Fronfcheo dienst, en die met gemelden Ambasfadeur alhier is aangekomen. De Marquis del Moro Broeder van den Prins de la Pace, is.tot Infpeéteur Generaal over de Kavalle- ry asngefteld. Hy is voor weinige d. gen tot Grand van Spanjen benoemd. De Major van de Gardes du Corps Casjel Franco, is meteen buitengewoon Gezandfchap gelast. Hy gaat onmiddelyk dereis naar Portugal aannemen. Hy moet van wegens ons Gouvernementaan dat Gouver nement eene Alliantie met Spanjen en Frankryk aan bieden of zig voor Engeland verklaren. En in'teer* fle geval moet hy vorderen dat het Kasteel en de For ten van Lisbon door he: Engelsch Garnifoen en de Emigranten ontruimd worden; en in 't tweede geval moet hy den Oorlog dedareeren. En om deze voor- Pellen kracht bytezetten, heeft men de volgende be- fchikkingen gemaakt. Dertigduizend man Franfchen zullen zig by de Spanjaarden voegen om gemeenfehap- lyk te werk te gaan. Verfcheide Corpfen Troupes trekken op de Frontieren van Portugal by een. Een Batailjon van de Walfche Gardes en van dè Gardes du Corps, zyn reeds benoemd om te vertrekken. Men denkt dat die beraamde lchikkingen veel invloed zul len hebben op het goed fucces van de onderhande ling, waarmede de Marquis Castel Franco gelast is. t T A L 1 E N. GENUA den 13 January. De Napelfche Troepen die byna tot aan Sienne genaderd waren, zyn weder om achteruit getrokken, door dien zy door de Oos- tenrykers, die zig op het aannaderen der Franfchen rettreereo, niet gefoutineerd worden. De Generaal Delmas heeft thans zyn Hoofdkwartier te Grosfetto. Met Brieven van Corfica ontvangen rerneemd men, dat bet Beduur vanSardinien datdoorde Engelfchen word opgezet met de grootfte (trengheid alle de gee- nen vervolgd die de Privilegiën, welke men aanSar- dinien in gevolge hunne Confticutie heeft toegedaan, willen in (land gebracht zien. Verfcheide Dorpen, die geweigerd hebben de oude Leenroerige gebruiken te erkennen zyn geplunderd geworden. Het is een Engelsch Corfisch Regiment die zulks helpt uitvoe ren. Het beftaat uit Corpfen die de Engelfchepar- ty toegedaan blyvèn en het word gecommandeerd door eenen Panoltieri, die een Agent van Paöli is. WEENEN den 14 January De Generaal Baron van Spanochidie in eene der Aétien, die in Beye- ren zyn voorgevallen krygsgevangen gemaakt was is op vrye voeten gaileld. De Aartshertog Karei had ten dien opzichte eenen brief aan den Generaal Mo- reau gefchreven, waar in hy hem zegd, dat het niet gebruiklyk is de vryheid van een braaf OflScierte ver zoeken, die trien kt jtgsgeva-ngen gemaakt heeftmaar dat hy het zig tot een Plicht rekende zulks voor een Generaal te vragen, die in vroegere dagen zyn Leer meester geweest was, aan wien hy alie achting ver fchuldigd was, en dat hy den Generaal en Chef d vryheid nam te verzoeken van ten opzichte van ge- melden Officier eene uitzondering op de regel te wil len maken. De Generaal Moreau heeft dien brief in de beleefd- Re termen beantwoord, met te zeggen dsthymetge- noegen de gelegenheid waarnam, om zyné K.H.een blyk van zyne hoogachting te geven; dat hy den Ge neraal Spanochi op vrye voeten had doen Hellen, en dat hy de nodige orders gegeven had, dat hy zig binnen den tyd van 48 uuren te Weenen kon zyn. Men zegd dat de Graaf van Bellegarde den post vah Minister Extraordinaris van zyne Keizeriyke Mrje- fteitna het fluiten van den Vrede by het Fraqsch, Gouvernement zal gaan bekleden. FRANSCHE REPUBLIEK, STRAATSBURG deu 25 January. De Franfche Commandant te Zurich heeft aaude Weduwe Lava ter deu volgende brief gdchreveut n -o n, *- a a ft» Q a o fi r e» o 2 ï-l»a STV S v Mevrouw! De Franfche Militairen, die zig thans „-a's 2 S zt 5 te Zurich bevinden hebben zoo dra zy den dood van S -c g O den vermaarden Lavater vernomen hebbeo een waar "5 v '5 *3 E v V» tfl O en oprecht deel genomen aan de droefheid waar in E c _j> 3 Zig gedompeld vind de Familie van een Wysgeer wiens o -S M 'Z fchriften de menschi'ykheid eer aandoen, terwvi zy o 12 g j; gj* tevens ftrekken om het grondgebied van de Weten-62 febappen meer en meer uittebreiden. Geheel Euro- J w vs -S n bH t> a O C n 1 O, 3 3 EOD O cu -Ca 'O O pa bewonderd zyn vernuft; zyne deugden deeden htni van zyn» Medeburgers liefhebben; het Nageflatbt o c moet hulde aan zyne nagedachtenis doen. Mevrouw! S n laat het aan de Franfchen wien Hem en gevoel ik 3 3 ul o o thans uitbreng, vergund zyn 't Lyk ter aarde te mogen m ft; E -4- «j .E cl: w I/)W W U - (T-. vergeleiden en eenige bloemen te Ilrooyen op het graf S i£ g een beroemd Burger wiens verlies u jammer en traa- -5* Sc33 nen kost. O I .3 -CJ O -o 3 ~9 PC 6 n c o "5 h "O li •- _o tN. ft> ft» p K 1> Cm O W O rr. 1—J o 5 tg u - C U 0 u 2 5? I? a -v a 2 2 C v. X 't n E K cm Ik heb de eer met eerbied te zyn. PARYS den 28 'January. De Géneraal Oudinotlf t> is gisteren alhier met den Aide de Camp van den Ge-"S' a o neraa! Brune den Burger Postel, aangekomen. Hy, j; S, was gelast de voorwaarden waar op de Wapenflilfland t> "S in Italien getroffen is overtebrengen. S. Ziet hierjden inhoud van gemelde voorwaarden tus-u c fchen den Generaal Brune van de Franfche Zydee'o j| 50 den Generaal Bellegarde van den kant der Ooftenryk- it o fche Armée, gefloten. De Generasls van de Franfche en Keizeriyke Ar- A méën het verder bloedflorten willende voorkomen op 3 S. p**. o T een ogenblik, dat de beide Gouvernementen zig met J iS 2 3 "1 E -S pïJ het fluiten der Vcede berig houden, hebben benoemd31 - en volmacht gegeven aan Burger MarmontGeneraal va« eene Divifie en Staatsraad, en Sebaftlani, Chef van eene Brigade Dragonders en denGraafvan Hoben- zolernLieutenant Géneraal, en den Baron ZagGe neraal Major, om over een Wapenfchorfing te han delen en dezelve is op dé volgendé voorwaarden ge- o floten. Art. I. Daar zal een flilfland van Wapenen tusfehea de Arméën van de Franfche Republik en die van zy- f N ne Keizeriyke Majefteit tót den 25 Januaryhet welk -S 5 de bepaalde tyd is, waér op de geflotene Wapenflil- (land in Duitschland oen einde neemd plaats hebben. 2 De Vyandelykheden zullen nóchtans niet weder mo <1 "S gen aangevangen worden dan 14 dagen na dafrespec- tive Generaals in Italien zig zullen gewaarfchouwd hebben. II. Alle de Corpfen die tot de Franfche Arméën in Italieu en de Graubunders én die welke tot dè Keizer- 2 5 lyken Arméën en die van Tyrol behoren zyn onder H die Wapenflilfland begrepen. III. De Franfche Arméën zullen zig overmorgen J? den 18 January, opmarfch begeven om hunne nieuwe 3 linie te bezetten. Deze linie zal zig langs den rechter p oever van de Livenza van deZee af tot aan hareu oor. fpeng toe by de Golf van Senigo uitftrekken vsn daar "5 1 b£> A2 Ci O •5 p 4 7" ft» re -r w -O n r* i-ft'1*-' O t--0 ts: i- o n »- j o D "o ft> ft, ft» bjy C>3 O- 13 9DvU° w V e m O a-° e- S w L S v 5» -t «j t. u ft» ft» O CO 2 Bi, <u Cü 2 -T3 O 3 ft» VO D. a.tc 3 - 4 <u ^c: u. -CQ O-g rj O r;Q U b£< - tt:< O S'U^ CM 23 <3> a> ct5 CS X Urn Q van de Linie affcheid, en over de bergen Maurus, g E g-L? g 'f- £-g 2 Cromplc en Ramplaspiph gaat, zig uitftrekken; ver- volgens gaat zy van daar in de Valey Lukang door S s i 5 S O _oj-"si.-0 Aigge, gaat dan wederom den Berg op om in Drau- cSÖ - g S o o Q fcJO thacte Metterland de Drave tot aan Lintz toe ne- c r h w dertedalen ,enaldaaront moet zy de demarcatie-linie, - i zoalsdezelve by de Conventie in Duitsland b epaaid is. IV. De Keizeriyke Armée zal tot zyne demnrcatie- linie neetnen den rechter oever van de Tragliamento ft» <r> 1H, c - o - M 9 O N2 u s j® P w P lm C 1 3 t- Cd Q 4> gj U J C van de zee af tot aan haren oorfprong coejbydenBerg^^^^jjjQcCfï'- bc_a M zo sis in 't vorige. Artikel bepaald is de richting die S J tZ 3 5 2 - Maurus. Deze linie zal van daar opklimmen en zal zo als in 't vorige. Artikel 1 der Franfche Armée volgen V. Het Land dat tusfehen gelegen is, word neutraal verklaard; men zal aldaar g, geene Troepen ter cantonneering mogen ieggen met zal posten ofpiquetten uitvetten om den toegang der waards te beletten: die poften zullen niet verder |dan eene halve myl van de rivieren af mogen geplaast worden. VI. Men zal eene Lya trekken, waar door men het beutrrle Land !n twee deelen zal verdeelen om aldaar levensmiddelen te haaien. Deze linie zal door de beek» Zelina tot aan Barca tqe bepaald worden, zal door Velntta Porto Grtiano heenlopen eo zal de Limena tot aan de. zee volgen. 2 o o x: a a. S ft» ft» TJ ft» c CJ -.-1 ft» V. Het Land dat tusfehen die beide Demrcat'ie-linien cj P» g'S o a sc w 3> cj -o L; geene Troepen ter cantonneering mogen ieggen men 2 O 3 O - S c£ r ,0 Èr a w e— ft» P OJ - c w n -o ft» ,0 tUO ft» t4-< Cd 5/3 Q 2 j 0 "T3 <S> T3 Q_ T3 O a ft» N 3 71 c C- 7 W c4 tJ u R

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1