e&m il midde g |Sg lil V R v LI E I D 8 N° ii t DONDERDAG. GELUHKID, BROEDERSCHAP. l8oi COURANT* DEN «JANUARY. "Sa14 si O .2 w - fe; 5 o o r* N L- o 5 1. -* .5 R -2 1 o. w S "5 z c T" jj 0 2s i i w s I L< 2^ e- 2 li O is r w«s^ci; 1*5 |2Ki> o- 5 2 3 "■si S z S.4 w Hr e >er..- 'Tt w-Sfc.. i f aj h, ^>0 -O ;-OS t4 S o 5s ro JAAR DER c «3 tj - O w 5 -O g o <1 R 3 (y J3 2" C> a -U 01 CL ^0 <u -M O O i_» o <u O-ClJ *3 O N w o Cs (J1 ET ZEVEND^ 1 T A L 1 E N. FLOR ENCE den 26 December. De Infurgesten en de Ooscenrykers hebben zig naar bet Romeinfcbe Grondgebied begeven. De Generaal Pino houd Sienne op nieuws bezet, én Arezzo word door den Generaal Palombini bezet. De Patriotten die op het aannade ren van de Infurgenten de vlucht genomen hadden zyn te rug gekeerd, en de Leden van het provifoir Gou vernement worden heden verwacht. Volgens de laatfte brieven van Romen zyn de ge ruchten die men omtrent den marfch v.an de Napelfche Troupes naar het Toskaaanfche verfpreid had van al len grond van waarheid ontbloot. Zy hebben tot he den toe geene beweging gemaakt, en zyn nog altyd te Frafcati en Albano gecantonneerd. ZW1TZERLAND. LAUSANNE den 28 December. Verfcheide Dor- publieke fondfen fiygen op den duur. 3 15 r- 4 1V-H 2 c j - r S k fer» a» -O GJ> Sik to RATA AFSCHE VRTHEID Ie handelen, en men twyfeld'niet, dat binnen kort p de beflisfende Vrede tusfehen Jofeph Buonaparte en de Graaf van Cobentzel zai gefloten zyn. 2 -- ij Het geen die hoop nog meer fehynt te bevestigen,"^ u a> is het bevel, dat de Keizer gegeven heeft om de Wer ken die men in den omtrek van Weenen ter verdee- 3 d-C cc C.) diging van die Plaats begonnen had aanteleggen, te ,2 ftaaken. De oproeping in masfa in Neder-Oosten j? ryk, die door het Keizerlyk Gouvernement gecom mandeerd was, is wederom opgezegd. De Archi- -£ ven, de publieke Kasfeo en de kostbaarheden die a reeds naar Praag vervoerd waren bomen in de Hoofd- c^-- ftad terug. De Hongaarfche Infurreétie Arroée waar van een gedeelte to den omflreek van Weenen was 5 - 2 aangekomen, trekt naar, Erfiinburg en Presburg terug, -g B S? -2 en men zegd zelfs dat zy zal afgedankt worden. De *3 e 4». o 01 c cc k. s" OJ c 'h 2 C <L> CS o £,j> Sk 03 A T3 (S3 o l"*0 - to ca c A Ek N w cq f. r> co c p .2 0 ï»2ï« pen die het Adres aan de geconflitueerde Machten Van Leroan getekend haddenhebben zodra niet bet vertrek van de beweegbare colonne vernomen, of zy heb ben deputatien afgevaardigd om te kennen te geeven dat zy zig volmaakt retracceeren gévolglyk is er be- flotën de colonne voort te doen gaan. Men heeft gis teren op last van den Prefetü-tf'vergadeS'ing der zoge naamde Patriotten te Morges gefloten. Toen men laatst te Aubonne het volk wilde doen byeen komen om de inftaliatie van den nieuw verkoren Onderpre- fet bytewoonenhad men de klepels uit de klokken genomen en de touwen om ze te trekken afgefeden. Men was genoodzaakt om het zelve met den trom- melfla-g by een te roepen. Den 30 December. Deze laatfle dagen heeft men de tyding verfpreid dat er éeh Courier door het Le- maoïche was gepasfeerd, welke op eene Heilige wy- ze Verzekerd had dat hy naaf Bern ging. om aldaar bekend te maken, dat Buonaparte niet wilde gedoo- gen, dat men het Volk de agterftallige Grond-regten deed betalen. Wy kunnen met zekerheid verzeke ren dat dit niets is dan eene fabel, zonder twyfel, verzonnen, om zoo veelmogelyk de geest van oproer die nog in eenige Dorpen heérscht, aantehitfeti. FRANS CHE REPUBLIEK. BOURDOAUX den 8 January. Het fehynt dat men te St. Sever Departement van de Landes ,een op roer bad zoekenen te berokken, op bet ogenblik dat men aldaar tyding Zou gekergen hebben van bet ver raad van den 24 laatstleden. Men bad bedreigende brieven gefchrevert onderden naam van verfcheidene Emigranten die wederom in het Land gekomen zyn bf die zig nog irt Spanjerij be vinden, aan onderfcheideneperfonen dïeNatiobale goe deren hebben aangekocht; maar men heeft bevonden dat die brieven valfch waren. Een particulier perfbon die gezegt had er een ontfangen te hebbes en opwien men een wakend oog deed houden heeft middel ge vonden ora te ontfnappeti. Tot beden toe weet men niets zekers van het geval. LUNEV1LLË den 8 January. Zincs de Gevol machtigden die zig alhier bevinden Couriers van hun nen respective Hoven ontfangèn hebben, en dat zy door hunne medegebrachte Depechas geaurorifeert zyn om over de Vredes Artikelen te handelen, gaan de don ferentien fteeds onophoudentlyk voort: de Telegraaf is in eene geduurige werking en een|y'der vleid zig met de zachte hoop dat tnende Vrede Weldra hiér zal zien geboren worden. Alles is hier levendig en werkzaam. Alles doet ho pen datde Vrede lit by is. Men verzekerd zelf dat vier of vyf van dé aanzienlyktle hiiizen binnen deze Stad voor vreemde Ministers in gereedheid moeten gebracht worden. Den II January. De Baron van Norman, Mi uister van den regeerende Hertog van Wurtenburg, en de Baron van Beckendorff, Legations Secretaris, zyn den 8 alhier aangekomen zymoeften zig naarPa- rysby het Franfch Beftuur begeven; na dat zy den 9 by den Graaf van Cobeutzel en den 16 by jofeph Buonaparte het middagmaal gebruikt hadden hebben zy dien zeiven nacht hunne route naar Parys voort gezet. STRAATSBURG den 11 January. De tyding van het onderteekenen der Vtedes-prsliminnireflhet walk den 27 December laatstl. plaats had, bevestigd zig, Op derzelver groudflagen zai inen té Luaevil- CJ CJ CQ <D X> Men verzekerd, dat veele Officiers van bet F.cat-"g c g Major van Moreau, Grenier, &c. van het Weener 0 g Kabinet verlof gekregen hebben zich naar die Stad te 2 begeven en dat veele er reeds aangekomen zyn. J -3 w vo ca a o ,CJ O C- r^- - r» CT f>> 23 t PARY5 den 14 January. Gisteren is hier een 5 tc S Courieruit Itaiien aangekomenmet berigt dat onze -£§* Troupes te Vicence en te Padua zyn binnen getrokken, f ?S «t; W """j '2 Van Munich heeft men zekere berichtec dat de Vre- ---r v S .S o S w> se: Nl de tusfehen den den Keurvorst van den Paltz en de Franfche Republiek gefloten is, en dat dezelve on-Qn v CS vo. uJ o -O Z r.f id .5 Kom) &J.-1 V verwyld in de Hoofdftad van Beyeren ftaat afgekun- H-ar digd te worden. f i De Generaal van de Armée van het Ooften, reeds meer dan eens in zyne toegezondene depecbess be- loningen voor de burgers ConféChampi eu Four- nier, die door hunnen yver en werkzaamheden zo veele dienden aan de colonie der Franfchen in Egv.p ten bewezen hebbenverzocht hebbende, zo heeft de eerde Conful den Minister van't Inwendig Beduur g gelast van hun eenen brief te fchryven om hun het o getioegen van het Gouvernement niet alleenjte kennen 2 o'jj *3 te geven, maar hun tevens te meiden dat men eene gratificatie van 3000 frans aan de Vrouwen van een 0 c yder hunner heeft toegedaan. G Het geen men in het publiek verfpreid hsd dat 0jj men dejgoederen van alle de geeneu die men over Zee in n E g ftaat van furveillancegedeld heeft, gecofisqueerd had, 5-5 is zo zeep bezyden de waarheid, dat een van dezel- g ml "5 ven van Ecq genoemd voor zyn vertrek zyn Testament c c 8 i» gemaakt heeft en een Procureur benoemd om geduu- J v rende zyne afwezigheid zyne zaken te beheejen. g tj bo 5 Den 15 January. Het is reeds meer dan een maand {2 E. a geleden dat men gemeld had, dat het.Burgelyke Wet- 3 T boek reeds zints een maand voltooid was daar de laat- "c fte bladeren van het zelve (legts fints gisteren door de _g Burgers Tronchet, Bigot Preameneu en Malevilleter 2 Drukpers der Republiek verzorgt zynen de Burger g &j 0 Portalis is nog werkelyk bezig om de voorrede, dje,°,2j Q voor het gemelde Wetboek moer geplaatst worden -ó I irt Ai>z)a ra Kreniran bf! o 2- c> C- 2 X CD O v. a 7, .7' li •-» <u Cu bas O 1» O w Cl, a> X u. O n T3 O. QJ SZ O O O ■W 3 J QJ - C3 S 8 2 e -a --1 in orde te brengen. Bericht uit de Armée va:s Ita'.ien. C De Generaal en Chef Brune heeft uit het Hoofd kwartier vaD.Verona den 6 Januaryjaacstl. de vulgea de brief aan den Mlniljer van Uotlbg gefchr.eeqen, w "2 o. H „De Vyand had zich té Saint Martin en te C9l-^ 3 o".£ g dero geretranqheerd: hy is in zyne retranchetnenxen ca jjj geforceerd eu onze Troupes houden thans Vicynöe e CJ W kh éu "2 i_ C'«J CJ «- O bezet. 5 ^7 c v, De Generssl Monceu heeft ïloredo bezet na pat r -z Sj'B 0 o x fc... -jfe: van den tusfehen de Franfche Rbyr,-Armée en d;,e <n g E van den Aartshertog gefloten Wapeultilftand, Ik fta !5 hein in da; er een Wapenflilftand jn Itaiien zal g c hebben, mjts men mv Pechiyra Mantua .Aucona en tj Ferraro affta. Ik heb hem doen gevoelen, dat zo het q waarlyk de'intentie is van zyne Keizerlyke M3jgsfieit;- ,c om met de Franfche Republiek Vrede te makenhy '3 geene z.waarigheid behoorde te maken om die pïnat- p.r\ fen te ontruimen die hem niet. toebehopreij die hy fca O o U g 2 -3 -- cu -J C K. -° 2 n <u <u <y - n b "T* g o o. 9 O C tst GJ £-• t_ ra 3 r •o <u 0 -® ei 2 cc -s O K u J a> cd «a s ct ös 2 'k u 'p "O (B .2 '2 hy een groote menigte Krygsgeygngen gemaakt had. p a J -o >-3 C+3 C* O .«a* - 5J r..Y w «rt «y C De Generaal BeUegarde heeft ra y- kennis doen geyen 6 Co» E 1 <s> 3 A CD s: £T O v e t. £J c /y •-* ca c w rr- V "O SI°B «j -v - Ir ri r. es vj Cc -je v. o o 3. I C r-3! 4 <i» c k» ©2! CdD O 6 a tl X W nimmer kon verwachten te zullen behouden en voor gt O al nfet iii de tegenwoordige politie waar in zich de (c-~, -5 '5 P*®*"8» Ainiéën thans bevinden: envy.t het bloedfl^rtenaan gaat,derede daarvan moet.alleen aan huq.tpegefchre ven worden die de Vrede niet gewild heffiheu en niet aan hun die then gedwongen heeft om de Wapenen op. te nemen om dezelve te verkrygeu iutusfqtjtr. zal O, O O

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1