ëxtraordinAire MÏDDELBURGSCHE COURANT 4 K-o. 5; tsói ViïYItElb, GEE-YKHEiD, BROEDERSCHAP. V R Y D A G DEN 9 JANUARY, X- Té M.IDDE burg by de Weduwen W. e* J. ABRAHAMS, Boekverkoopfters. (II F T Z E FE N D E JAAR DER B A T A A F S C H E FR TH E I Z>.) T% jf IDDEÉBURG Jen 8 January, Heden ont- J.V.1 fangen wy de navolgende Officiëefè Berich ten, welke wy gemeertd hebben zoo fpoeaig moog- lyk aan onze Lezers te raoeten mededeelen 1, Een BricF van den Chef des Generaal-ftafs der Rhyn-arnrdeaan den Minister van Oorlog den 25 December uit het hoofdkwartier te Steyer gefchre- ven, behelzende eens opgaaf van de verovering vap Linz, en der in die Stad iti handen der Franichen ge vallet; Magszyn'en. 2. Een Brief van denzei ven, den 26 December uic het Hoofdkwartier ter Steyer gefchreven welke van den volgende inhoud is: ,,De Aartshertog Karei heeft eenen Wapenftilftand aan den Opperbevelheb ber voorgt (lager,hem tevens te kennen gevende, dat de Keizer een Courier aan den Graaf vanCoben- sel gezonden had, niet bevel om den Vrede te teke nen. De Opperbevelhebber, in aanmerking ne mende dat de Lmien van de Traun en de Ens gefor ceerd waren dat \Vy ons 100 uuren voor de andere Legers'vooruiten reeds-agter de Oostenrykiche Ar mée in Icalien bevonden; datgevolglyk de Gene raal Bellegarde de twee groote toegangen van Salz burg en Infpruck had, om een Corps tegen ons af te zenden, 't welk, zich vereenigende met deinTy- fol ftaande Troupes, ons in den rug valleu en de gemeenfchap met Frankryk affyyden kon heeft ge ineend eenen Wapenftilftand te moeten toeftaan, die ons groote voordeelen aanbood, en ons in (laat ftel de oni de beweegingen der Armée van Italien af te wagteri, waar van wy nog niets vernamen. Het karaftar van den Aartshertog Karei, en zy- ne Ijekendè oprechtheidwaren voor óns zekere waar borgen van het verlangen 't welk den Keizer beziel de om den Oorlog ten einde te brengen. Hy was daarenboven daartoe genoodzaakt door den beklaag- lyken toeftand zyner Arméedie in 2odagen, 70UU- rengronds, 25,000 man aan krygsgevangenen12 k 15000 man aan dooden en gekwetften 140 ftukken gefchut en verbazende Magazynen verloren hebben deniet meer in ftaat was, en dit ook nietin3 maan den zyn zal, om aan onze Armée te beletten van heel Qostenryk te vermeesteren, en in deszelfs Hoofdftad <de wet voor te fchryven; maar om die zonder gevaar te doen moest de Armée van Italien reeds meester zyn van de toegangen van Cariothien. ,,De Opperbevelhebber heeft daarenboven ge meend, dat, zich óp te houden te midden derroem- rykfte overwinningen, overeen kwam met het karac- ter van gematigdheid, waardoor de Eerfte Conful iich by geheel Europa heeft bekend gemaakt, -i, Ik heb de eer u hiernevens Copie van de over éénkomst tot den Wapenftilftand te zenden. De Kei zer heeft anoftonds van den Vrede gehandeld, hoe ook het befluit zyner Bondgenooten moge zynen ónze linie, die ter linker tegen, dén Don air, en ter regter tegen de gebergten van Tyrol fteuntterwyl wy ae Vestingen Kuffitein, Scharnitz, Braunau enz. hebben, Helt ons in ftaat om een Oorlog weder met groote voordeelen en vooraimet eeue groote zeker heid te hervatten, 3. Van de overeenkomst tot denWapenftilftand zelve, f Dit ftuk zullen wy trachten zoo fpoedig mooglyk mede te deelen.) 4. De boodfehap van de Conful der Republiek aan het Wetgevend Ligchaam, welke van den 2 January gedagtekend isen aldus luid: „Wetgeevers! De Republiek zegepraalt, en hare vijanden roepen hare gematigdheid in.' De overwinning van Hohenlinden beeft door heel Europa geweêrgaimd Zy zal door de gefchied'e- nis geteld worden onder het getal der fchoonfte dagen, die derf ranfehen roem luistèY byzetteden; maar naauw- iijks was zij door onze verdeedigers geteld, die niet gelooven overwonnen te hebben, dan wauheei het Va- derland gene vijanden meer heeft. j ,,De Armée van deu Rhijn is over de Inn gerrokken 1 ieder dag is een gevegt geweest, en ieder gevégt een Zegepraal,' De Gallo-Bataaffche Afniée heeftbij Bam berg ge zegevierd;' de Armée van Graauwbunderlond is door (neeuw en ys, den Splugen overgetrokken om de ont zettende liniên aan en deMincio deAdige om te trekken. De armee van ItSlien heeft den overtogt over de Min- cio met geweld bewerkt en boud Mantua geblokkeerd, Eindelyk, Moreau is niet meer dan 5 dagryzen van Weenen, meester van een iutgeftrekt land en van al le detnagazyuen onzer onzer vyanden. Daar is het dat door Prins Karei eenen Wapenfiü- j (1 ;.i gevraagd en door den Opperbevelhebber der j Rhijn-armee toegedaan is waarvan de voorwaarden u onder de oogen gebragt zullen worden, j „De Graaf van Cobenzelgevoimagtigd Mini- I fter van den Keizer te Lunévilleheeft, door eenenot* onder dagteekning van den 31 Decmber, verklaard, dat hij gereed_was om de onderhandelingen toteenen afzouderlyken Vrede te beginnen: Oostenrijk is dus van den. invloed des Engelfchen Gouvernements ont heven, Het Gouvernement getrouwj|aan zyne grondbegin selen en aan den wensch der menscblykheid ftort in uw midden uit, en kondigt Frankryk en gantsch Eu ropa aan, de gezindheden die het bezielen. „De linker oever van den Rhyn zal de fcheids- linie der Franfche Republiek zynzy begeerd niets van den regter oever. Het belang van Europa gedoogt niet dat het gebied van den Keizer zich over de Adige uitftrekr. De onafhanglykheid der Helvetifche en Bataaffche Republieken zal verze kerd en erkend worden. Onze overwinningen voe gen niets by de eisfehen des Franfchen Volks.- Oostenryk moet niet van zyne neérlagen verwag- tenv/at het niet door overwinningen zou verkre gen hebben. „Zoodanig zyn de onveranderlyke gezindheden van [het Gouvernement: het geluk van Frankryk zal beftaan in aan Duitschland en Italien de rust weêr te geven; deszelfs-roem, in het vaste Land los te maken van dien verflindendeD geestdrift voor Engeland. „Indien het goed vertrouwen nogmaals bedro gen iszoo zyn wy te Praagte Weenen en te Venetien. „Zoo veele verkleefdheid, en zoo veele voor deelen eisfehen voor onze Arméën al de erkente- lykhe(id der Natie. „Het Gouvernement wenschte nieuwe uitdruk kingen te vinden, "om hunne bedryven te vieren; maar er is er een, die door zyne eenvoudigheid altoos de gevoelens en den moed van den Fran fchen Soldaat waardig zal zyn." By deze Boodfehap zyn gevoegd 4 Concept-be- fluiten, waarby de Armée vati den Rhyn, de Gal lo-Bataaffche Armée, de Armée van Italien en die van Graauwbunderlandverklaard worden wel by het Vaderland verdiend te hebben. Men heeft hier ook nog eenen brief van den Generaal Brune, den 27 December uit Valegio ge fchreven ontvangen en publiek gemaakt, waarin hy van eene door hem behaalde overwinning aan de Mincio fpreekt, die den vyand 4000 man aan dooden, 8000 aan gevangenen, en 24 ftukken ge fchut moet gebost hebben. De geconfolldeerde Infcriptien waran den 3 Ja nuary te Parys 46 1. [88. c. en de Rentes provi- foires 3,7 1. 50 c. d P. 5. De Franfche Papieren heden avond aangeko men bevestigen allefints de Wapenfchorfing die er tusfehen de Generaalsjder Franfche Armée en de Kei- zerlyke Armée in Duitschland gefloten ishet Verdrag tusfehen die beide Arméën befloten behelst 17 Ar tikels, die wy hoofdzaakeiyk in onze eerfte ordinai re zuilen opgeven. Verders melden dezelven d t de Confn's eene Boodfehap aan het Wetgevend Ligchanm hebben la ten doen behelzende dat onze Armée van Italien ee ne overwinning aldaar bevochten heeft en dat dezel ve Mantua blokkeert.^

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1