Is- ,1 c o z I V R Y Ti E I D 6 N°m 3 O K L K H E D *ZB ROE PSfi RSCHA? MI DDE LBURGSCHE DING S DAG» w i8oi 4Fj R ANT. DEN 6 j AN A RY- -s 2 13 a ;s.; •*5.2 z 2 5 b a 2 "5 ss Eï" ÓS Z Z e 4; a VVr, rrisïi .6 ►j o w CL G O <3 N CJ ad T3 a o "a =s O *u u c "Si O O c Ci «XQ Eh^ O c> bj> *-• c bX «X. co c f -a a RATAAFSCHE VRTHEID.') b 0 van Luneville in bet Franfche Hoofdkwartierw'gtèn f n moest; en eindelyk, dr.t hy naar alle waarfchynlyk- ai< F beid binnen 5 of 6 dagen de brenger der onderteeke- g ning van den Vrede zou zyn. Een Courier van den Generaal Moreaü is eenige uuren later met depeebes-g naar Parys doorgepasfeerd. .5 VAN DEN NEDER-RIIYN den 31 December. Het 5 Nieuwspapier van Straatsburg vat) den 25 meld, dat 3 men er uit het Hoofdkwartier der Rhyn-armée den S 2 - volgenden Brief van den 20 had Het geheelè Hoofd- 2 'kwartier is vol vreugde. Onze moeijelykheden zul-Fe S g 2 le» een einde hebben. De Vrede zal in Ons Legtg -™ g, "S W gefloten worded. f= -f; o. F R A N S C I! E REPUBLIEK. c^c-« STR AATSBURG den 24 December. Zeden gis- c -S P ter lopen bier de reruchten van Vrede en bekomen 3> £,'5 veel grond. IVlen beweert, dat de Preliminairen ge- teekend en ter bckragtiging aan den Keizer en onze e g Regeering gezonden zyn. c -£ .e. PARYS den 30 December. De Keizer, verfchrikt bijTji 2s! (HET ZEPEND JAAR DER R U S L A N D. PETERSBURG den 9 December. In onze laatfle Hof-Courant word eene Lyst gevonden van on- derfebeide Generaals én verdere Ofiiciereodie in het eerfte misnoegan des Keizers over den ongelukkigen Veldtogt van bet voorige Jaar afgedankt waren, doch thans wederom in gunst aangenomen, en in den dienst herïleld zyn. Onder dezelven bevinden zich de Generaals Hrrmann en Esfen welken, by gele genheid der landing in Noord-hollandonzeTroupes gecommandeerd hebben. Dezer dagen heeft onze Keizerin aanmerking ne mende dat de Schepen, welken uit de Rusfifche Ha vens komen, door deEngelfchen worden opgebragt, ?6n bevel doen afkondigen, waarby de invoer van alle Britfche Goederen en Manufaftuuren verboden Word. O U I T S G H L A N D. BAMBERG den 24 December. De brieven van Frochheim zeggen, dat het gevegt van den 21, 't welk naby die Stad voorvielzeer bloedig is geweest tegen den avond kwamen aldaar 2000 man en de Ge neraal Duhesme met nog een ander Generaal aan. Den 22 deed zich de kanonnade en het tnusketvuur des morge-is ten 8 uuren op nieuw hooren en trok ken de Gallo-Bataaffche Troupes tot aan de boven brug terug. Tegen 10 Uufen trokken een Battaillon Infanterie met g Hukken gefchut en eenige Escadrons Husfarén door Forcbheim en floegén den weg naar Bamberg in. Tegen den avond kwamen in eerstge- melde Stad ti Compagnien van de 98de halve Briga- 1 echt boud. ontfirgmen hier eergisterenén hebben de met eenige Artillerie aan, die aldaar de Kwartie ren betrokken. - De Oostenrykers (bonden toen een uur van die Stad in de Dorpen van Binsbergen Kersch- bach. D:s morgens van den 23 trokken de Gallo- Bataaffche Troupes op nieuw tegen de Oostenrykers voorwaerds, en waren, onder een afwisfelend krygs- geluk den gebeelen dag tot aan den avond met ben handgemeen, wanneer op eenmaal het bloedftorten onder een trcmpergefchal geftaakt wierd. Onder de Gallo-Bataaffche Troupes zeide men, dat de Com mandant der Szekler Husfaren den voorflag gedaan had om van weêrskanten naar zyne byzondere pofitiente- '5 cd CJ TD B O CD ft. H x k" H O a: 0 u n -S e <u, =4 C S3 Cj fU O fcx» Z .5 en O 'U IS) O) .C Os «4. E A3 1 C OD j" o - c sx> 0 O c O m f Po, CJ O C3 a» f Ct T3 r\ D- u *- 1 r- y_ r C Q e J r, O T> S a a> 1 J over tie ontzettende voortgangen der Armée van den "Z. "S Rhynheeft aan Moreau een volkomen geteekend c -*"2 Vredes-verdrag toegezouden; Moreau heeft hierop -S ces N v Y geantwoord, dat hy geene macht had, om het even-.«O g- "2 - eens te tekenenrnasr dat hy het met alle moöglyke o fnelheid aan het FrattfcJye Gouvernement zou zenden. Men vroeg hem daarop om eenen Wapen ftilflend maar S "w aö 2 j'Scs 5 die Generaal antwoorde dathy zich voorwaards zou O -a begeven tot dat hy bevel zou ontfangen hebbenom Ctt W QJ jö' halte te maken. Deze tydingendie men voor zeer -- - - 5 S c n a» <u 4» O c 2 C -3 az x» o - - N O éj .2 C2 U 2 Q. o *- T3 fl> S cd bc reeds gisteren eene aanmetkelyke ryzing onzer Fond- fen ten gevolge gehadzyndedezelve dien dagopde Beurs gedegen, de geconfolideerde inferiptien tot 42 I.50 c. en de Rentes prövifpires tot 321,63 c. Sedert word van goederhand verzekerd dat de Vrè- o de met den Keizer ook door ons Gouvernement ge-W^ ,teekend is ,'t welft heden eene nieuwe ryzing der Fond- o fen veroorzaakte,zoo dat nu de geconfolideerd incrip- w tien tot431.25cent,en deRentes provifoires tot 331. zeer willig zyn, -p B A T A A F S C H E REPUBLIEK. a XI c T3 fcD Ih K U. Q S- e- Q S.ts s-. X X Cj cu DEN HAAG den 1 January. Gisterenavond heeft c rug te trekken, en alzoo een einde te ftellen aan Voor- I een Franfchen Staf-Officier hier de tyding gebragt,>'2 posten gevegten, die nutteloos veel bloeds deeden tiroomen. Wat hier van nu zyn moge, zoo fchynt dit althans zekérdat zedert dat oogenblik tot beden het vegt.n aan den linker vleugel, onder bevel van Duhesme, opgehouden heeft. Vrfn het geen aan den rechter vleugel voorgevallen is, waar de divifie van Pnrbou verfcheide gevegten hy Neuremberg geleverd heeft, is men niet zoo goed onderricht. Den 25 December. Een hier heden publiek gemaakt officieel Rapport zegt dat van den 8 tot den 20 de beide Arméën in eikanders tegenwoordigheid ge- flaan hebben, zonder dat er iets anders dan zeerern- flige fchermutfelirgen voorgevallen zy. De aanva die den 20 op den linker vleugel gèdoan wierd, was uiterst hevig; maar de vyand werd, met verliesterug geflagen tot nan Eicbenau welke plaats doordeGal- Ic -Bataven met gevelde bejonnétten heroverd wierd. Den 21 lasite de vyand, gevoelende van welk een be lang het voor hem was om dpRednitz tot fcheidslinie te hebben, de linker vleugel der Gallo-Bataven met al zyn magt aart, terwyl hy dei) régter vleugel Hechts in *t oog nield. Het gevegt wierd zeer moorddadig. Da Generaal Simbfcben, die eene verfterking van 10,000 man van het Corps van den Generaal Klenau ontvangen badovertrof de Gallo-II.- taven verre in macht. De nacht mankten een einde aan het gevegt, onder't welk de Gallo- Batanffcheu Tr-ounes begon nen hadden grond te verliezen. De linker vleugel heeft zich door Forchheim geretireerd. In den nacht heeft de gebeele Armêe de beweeging gema, kt, tvel- ka door den Opperbevelhebber tegen den 22 bevo len was. Zy heef? agter de Rednirz post gevat, en haare Voorposten houden Bamberg, Fsrcbheim enz. bezet." STUTTGARDT den 25 December. Gisteren mor gen is door onzen omtrek een Oostenryksch Courier met depecbes voor Luneville en Psrys doorgepss- j feerd. Hy heeft gezegd den 20 in het Hoofdkwartier j der Franfche Armde, te gelyk met een Oostenryksch Generaal, voorafgegaan van eenen Trompetter, aan- gekomeute zyn; da tdie Generaal ap zyne terugkomst dat op den 24 December I. 1. by de Franfche en Ba- taaffche Armée aan de orde is gefield: „dat de Kei--^ E zer Weenen verlaten en naar de Erflanden de Wyk s"0 genomen heeft, en dat de voorhoede der Aimée van den Generaal Moreau zich reeds op denftraat-v^ft weg van Weenen bevind." jS 2 Den 3 January- Men meld ons van /'«ryshet vol- gende: De openbaaren effvélen zyn den 7 Nivofe (28 E December) op de heurs 3 tot 4 livres pCt. gerezen.1^ Verfcheide oorzanken hebben tot deze febietyke ver- meerdering moeten zamenlopen, vooreerst de voor- 5 x deelige tydingen van het Uhyn-leger, en vervolgens S het veel geloof vindend gerugt, dat een Courierbe-d; "J. den morgen te 10 uur is aangekomen met een Traftaar x van Vrede, gereekend door den Keizer; en het w. Ik E" Moreau ter bekragtiging aan den Eerflen Confui ge- E S zonden heeft. - E Men voegt er by, dat, op verzoek van eene Wa- o f, penfehorsfing, de Generaal Moreau heeft geantwoord, c~ -3 dat hy zou voordrukken tot dat hy van zyne Regee- C'-S ring bevei zou «ntvar.gen hebben om halte te houden. c Authentique tydingen heden morgen met de Duit- 45 fche post aangekomen .behelzendat een nieuwe flag^« is voorgevallen tusfehen hetLeger van Moreauendat «x van den Aartshertog Karei. -Deze Prins Helde zig san g de grootflegevaren bloot, deTroupes vogten met al-"0 le dapperheid, rite egter niet door het geluk verzeld «.ff c si 3 <kr- V ca p ■O J Z CU T3 C= O Jtf Qj Z c a Cj tX w a, e 1— c e Cj iU O O •—I u b.r C G C O 5J c C I 'J q <s e ui »- N C C C3 a> !f O U X Cj cl - s O OJ O XX CQ oi e - fcr» <i> cd C -Q w öo txO Cj AD O Cj -X3 js CS- 3 0> G -CJ S _s N OS ft CU 0 E -a S .5' P- a a 3'i a> ?s ZZ w C Cj jJ 3 C3 -P 5 o - *-• «Ko w kJ «1 w a 'Ui! T S *T3 c »-. •X3 CJ CJ Pd fcr r- 2 H <5 t .u ïb - 55 P öjO C r3 CJ tX) At - C c O - SA -fi co 3j -S ><5 0 ft -Z'Ox gc fcx O tX - t-3 *- J- 05 n j.» P "O 5>"5v|" 03 £- CO TJ ai c .ij JD Ou, O GJ O tdD V -4 a. w s aj cc :ai W o c G O Cï x a •M C «3 tX C O» O» At bX o *-* C* t£ v P Cï, *-» LT O -U! Q N ,S SJ V P 2 |"t1 r. tX G O - o» Z- VJ> cc -kc cu h- CS v -j td u '-t <a -o - K c W <J U -CJ C ra E n CQ e* qj im Ö3 Öt 3 Q CN a c E-1 O was. Eene volkome neerlaag felU vwi den lion- ^>x - jr "g 3 gaa-rfchen Opftand is het gevolg; van dezen flag ge- ft.<» ?- weest. Moreau heeft zig de Overwinning te nut ge- maakten rukt met verhaaste marfchen.op Weenen aan, j"w terwyl een tweede Courier naar Parys is vertrokken 5' Y'5 c gC iï'? e om het tekenen der bevrediging te verhaasten jj Z. J: c MIDDELBURG den 5 January. Van LunevilleJ rAF. '5y den 26 December word gemeldaat men aldaar zigf<^ H^i 'N Ci''S'-fJHf""] roet/de hoop vleid dat men weldra de Vrede Zal ge maakt en dus dé belofte van den eerden Confu! zal vervuld zien; en dat men reeds aldaar de toebereid- felen voor zco eene gewichtige gebeurtenis maakr. PARYS den 1 January. Heden morgen is alhier een öostenrykseh Courier met depeclies voor "t Goti-

Krantenbank Zeeland

Middelburgsche Courant | 1801 | | pagina 1